تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

F
F

fabriqa ܦܰܒܪܝܩܰܐ (f.), pl. fabriqat ܦܰܒܪܝܩܰܬ Fabrik | i fabriqa d këtyo b Mëḏyaḏ ܐܝ ܦܰܒܪܝܩܰܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ die (Wein)fabrik, die sich in Midyat befindet (Midyat Shiluh Süryani Şarapçılık) (Q.4,60)

Facebook ܦܰܝܣܒܘܟ (L.24) Facebook

fahdo ܦܰܗܕܐ (m.), pl. fahde ܦܰܗܕܶܐ (L.22) Leopard, Panther

falgo ܦܰܠܓܐ (m.), pl. falge ܦܰܠܓܶܐ Hälfte, halb Mitte | b falge d ܒܦܰܠܓܶܗ ܕ in der Mitte von (L.19)

falge d yawmo ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ Mittag

falqo ܦܰܠܩܐ (m.), pl. falqe ܦܰܠܩܶܐ (L.4) Teil, Stück | falqe rišoye ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ Hauptteile (L.7)

fanera ܦܰܢܶܪܰܐ (f.), pl. fanerat ܦܰܢܶܪܰܬ (L.11) Pullover

faqiro ܦܰܩܝܪܐ (adj.), f. faqërto ܦܰܩܷܪܬܐ, pl. faqire ܦܰܩܝܪܶܐ arm | u faqiro d Šamcën ܐܘ ܦܰܩܝܪܐ ܕܫܰܡܥܷܢ der arme Šamcën (Q.7,49)

farṣufo ܦܰܪܨܘܦܐ (m.), pl. farṣufe ܦܰܪܨܘܦܶܐ (L.15) Person, Mensch šaxṣ

fasqo ܦܰܣܩܐ (m.), pl. fasqe ܦܰܣܩܶܐ (Q.4,22) verfaulte Beere

faṣuliye ܦܰܨܘܠܝܝܶܐ (f.) (Q.3,93) (weiße) Bohnen

faṭëryarxuṯo ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ (f.) (Q.8,25) Patriarchat (Kirche)

fayëš ܦܰܝܷܫ (nicht) mehr | nošo lo foraqwa fayëš d latyo Berlinayto ܢܳܫܐ ܠܐ ܦܳܪܰܩܘܰܐ ܦܰܝܷܫ ܕܠܰܬܝܐ niemand bemerkte mehr, dass sie keine Berlinerin ist (L.20); casqo yo fayëš ܥܰܣܩܐ ܝܐ ܦܰܝܷܫ es ist schwierig geworden (L.24) foyaš, lo

femo ܦܶܡܐ (m.), pl. feme ܦܶܡܶܐ (L.7) Mund

feqoso ܦܶܩܳܣܐ [fqs II ܦܩܣ] Applaudieren, Applaus, Beifall mfaqas

ferojo ܦܶܪܳܔܐ [frj II ܦܪܔ] Beobachten, Beobachtung, Anschauen mfaraj

fëclo ܦܷܥܠܐ (m.), pl. fëcle ܦܷܥܠܶܐ (L.9) Arbeiter | af fëclayḏe ܐܰܦ ܦܷܥܠܰܝܕ݂ܶܗ seine Arbeiter (Q.3,85)

fëlim ܦܷܠܝܡ (m.), pl. fëlime ܦܷܠܝܡܶܐ, fëlimat ܦܷܠܝܡܰܬ Film Röntgenbild

fërco ܦܷܪܥܳܐ (m.), pl. fërce ܦܷܪܥܐ Abteilung, Fachrichtung, Zweig | fërce d yulfono ܦܷܪܥܶܐ ܕܝܘܠܦܳܢܐ Fachrichtungen (L.20)

fërṣa ܦܷܪܨܰܐ (f.), pl. fërṣat ܦܷܪܨܰܬ (L.24) Möglichkeit, Chance

fësṭan ܦܷܣܛܰܐܢ (m.), pl. fësṭanat ܦܷܣܛܰܢܰܬ (L.11) Kleid

fëtqo ܦܷܬܩܐ (m.), pl. fëtqe ܦܷܬܩܶܐ (L.15) Ticket, (Eintritts-)karte

fëtqo di mëštuṯo ܦܷܬܩܐ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ Hochzeitskarte qart

fëtyuno ܦܷܬܝܘܢܐ (m.), pl. fëtyune ܦܷܬܝܘܢܶܐ (L.15) Wasserhahn

filo ܦܝܠܐ (m.), pl. file ܦܝܠܶܐ (L.22) Elefant

firo ܦܝܪܐ (m.), pl. fire ܦܝܪܶܐ (L.10) Obst, Frucht Kopfbedeckung des Pfarrers (Kippa)

flan ܦܠܰܐܢ (Q.10,76) soundso

fniṯo ܦܢܝܬ݂ܐ, pl. fënyoṯe ܦܷܢܝܳܬ݂ܶܐ (L.19) Provinz, Region, Himmelsrichtung | i fniṯayḏan ܐܝ ܦܢܝܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ unsere Region (Q.4,3)

foham, fëhmo ܦܳܗܰܡ، ܦܷܗܡܐ - fahëm, fahimo ܦܰܗܷܡ، ܦܰܗܝܡܐ [fhm I ܦܗܡ] verstehen | këbcono fëhmanne inaqla d howina cam ḥḏoḏe ܟܷܐܒܥܳܢܐ ܦܷܗܡܰܢܢܶܗ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ich möchte sie (pl.) verstehen, wenn wir zusammen sind (L.3)

folaḥ, fëlḥo ܦܳܠܰܚ، ܦܷܠܚܐ - flëḥle, flëḥla ܦܠܷܚܠܶܗ، ܦܠܷܚܠܰܗ [flḥ I ܦܠܚ] (Q.9,85) arbeiten, sich engagieren fulḥono

folat, fëlto ܦܳܠܰܬ، ܦܷܠܬܐ - falët, falito ܦܰܠܷܬ، ܦܰܠܝܬܐ [flt I ܦܠܬ] entkommen, überleben, davonkommen | falëtlux kaččëke ܦܰܠܷܬܠܘܟ݂ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ eine Tochter von dir (m.) hat überlebt (Q.6,64)

foliṭiqoro ܦܳܠܝܛܝܩܳܪܐ, f. foliṭiqarto ܦܳܠܝܛܝܩܰܪܬܐ, pl. foliṭiqore ܦܳܠܝܛܝܩܳܪܶܐ (G.19) Politiker

foqёcṯo ܦܳܩܷܥܬ݂ܳܐ, pl. foqëcyoṯe ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ (L.13) Böller, Feuerwerkskörper mfarqac

foraq, fërqo ܦܳܪܰܩ، ܦܷܪܩܐ - frëqle, frëqla ܦܪܷܩܠܶܗ، ܦܪܷܩܠܰܗ [frq I ܦܪܩ] merken, bemerken, erkennen | nošo lo foraqwa fayëš d latyo Berlinayto ܢܳܫܐ ܠܐ ܦܳܪܰܩܘܰܐ ܦܰܝܷܫ ܕܠܰܬܝܐ ܒܶܪܠܝܢܰܝܬܐ niemand merkte mehr, dass sie keine Berlinerin ist (L.20); d lo fërqo b mede ܕܠܐ ܦܷܪܩܐ ܒܡܶܕܶܐ damit sie nichts bemerkt (Q.1,22); fërqowayno ܦܷܪܩܳܘܰܝܢܐ ich (f.) bemerkte (Q.10,64); koforaq bi duglo xayifo ܟܳܦܳܪܰܩ ܒܝ ܕܘܓܠܐ ܟ݂ܰܝܝܦܐ er erkennt die Lüge sofort (Q.10,66)

foras, fërso ܦܳܪܰܣ، ܦܷܪܣܐ - frësle, frësla ܦܪܷܣܠܶܗ، ܦܪܷܣܠܰܗ [frs I ܦܪܣ] (L.24) ausbreiten veröffentlichen, posten | kofërsi medone baṭile ܟܳܦܷܪܣܝ ܡܶܕܳܢܶܐ ܒܰܛܝܠܶܐ sie posten sinnlose Beiträge (Q.5,61)

foraš, fëršo ܦܳܪܰܫ، ܦܷܪܫܐ - frëšle, frëšla ܦܪܷܫܠܶܗ، ܦܪܷܫܠܰܗ [frš I ܦܪܫ] (L.3) trennen | kofëršo ste at tëġme daj jule me ḥḏoḏe ܟܳܦܷܪܫܐ ܣܬܶܐ ܐܰܬ ܬܷܓ݂ܡܶܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ sie trennt auch die Kleidungssorten voneinander (L.11); bëṯër kofëršalle lag gawne ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܳܦܷܪܫܰܠܠܶܗ ܠܰܓ ܓܰܘܢܶܐ dann teilt sie sie nach Farben auf (L.11)

forax, fërxo ܦܳܪܰܟ݂، ܦܷܪܟ݂ܐ - frëxle, frëxla ܦܪܷܟ݂ܠܶܗ، ܦܪܷܟ݂ܠܰܗ [frx I ܦܪܟ] reiben, einreiben massieren bröseln

fošar, fëšro ܦܳܫܰܪ، ܦܷܫܪܐ - fašër, faširo ܦܰܫܷܪ، ܦܰܫܝܪܐ [fšr I ܦܫܪ] schmelzen | fošar u gliḏo ܦܳܫܰܪ ܐܘ ܓܠܝܕ݂ܐ (dass) das Eis schmilzt (L.18)

fotaḥ, fëtḥo ܦܳܬܰܚ، ܦܷܬܚܐ - ftëḥle, ftëḥla ܦܬܷܚܠܶܗ، ܦܬܷܚܠܰܗ [ftḥ I ܦܬܚ] öffnen, eröffnen, gründen, aufmachen | hënne ftëḥḥe dukano ܗܷܢܢܶܐ ܦܬܷܚܚܶܗ ܕܘܟܰܢܐ sie eröffneten ein Geschäft (L.19); moḥewa maṭro … xud ḥa fotëḥ feme du gawdo ܡܳܚܶܘܰܐ ܡܰܛܪܐ ... ܟ݂ܘܕ ܚܰܐ ܦܳܬܷܚ ܦܶܡܶܗ ܕܘ ܓܰܘܕܐ der Himmel öffnete seine Schleusen (wörtl.: es regnete so stark, wie wenn man den Schlauch öffnet) (Q.3,4) ftiḥo, futoḥo

foṯo ܦܳܬ݂ܐ, pl. foṯoṯe ܦܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ (L.7) Gesicht | foṯo b foṯo ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ von Angesicht zu Angesicht (L.24); täläfon foṯo b foṯo ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ Video-Telefonie (L.24) Seite

foyar, fayro ܦܳܝܰܪ، ܦܰܝܪܐ - fayër, fayiro ܦܰܝܷܪ، ܦܰܝܝܪܐ [fyr I ܦܝܪ] fliegen | gëd fayritu bi ṭayasto msawyo l Omiḏ ܓܷܕ ܦܰܝܪܝܬܘ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܡܣܰܘܝܐ ܠܐܳܡܝܕ݂ ihr werdet mit dem Flugzeug direkt nach Diyarbakir fliegen (L.17)

foyaš, fayšo ܦܳܝܰܫ، ܦܰܝܫܐ - fayëš, fayišo ܦܰܝܷܫ، ܦܰܝܝܫܐ [fyš I ܦܝܫ] (L.12) bleiben | fayëš mede? ܦܰܝܷܫ ܡܶܕܶܐ؟ fehlt noch etwas? (L.12); fëš bë šlomo ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ auf Wiedersehen (Verabschiedungsformel sg.) (L.3); kofoyëš lu goran d ܟܳܦܳܝܷܫ ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕ es hängt (von …) ab (Q.4,46) sich befinden | bu garbyo kofayšo Ḥësno d Kifo ܒܘ ܓܰܪܒܝܐ ܟܳܦܰܝܫܐ ܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ im Norden liegt Hasankeyf (L.17) residieren | foyašwa bu qaraqol ܦܳܝܰܫܘܰܐ ܒܘ ܩܰܪܰܩܳܠ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ er war im Stützpunkt der Gendarmerie in unserem Dorf stationiert (Q.7,93)

foyašle, foyašla ܦܳܝܰܫܠܶܗ، ܦܳܝܰܫܠܰܗ - fayëšle, fayëšla ܦܰܝܷܫܠܶܗ، ܦܰܝܷܫܠܰܗ [fyš I ܦܝܫ] (+ L-Suf.) jdm. übrig bleiben | fayëšle yo ܦܰܝܷܫܠܶܗ ܝܐ er ist ungestraft davon gekommen (Q.7,96)

foyat, fayto ܦܳܝܰܬ، ܦܰܝܬܐ - fayët, fayito ܦܰܝܷܬ، ܦܰܝܝܬܐ [fyt I ܦܝܬ] vorbeiziehen vergehen hinüberfahren | kofayti l Amerika ܟܳܦܰܝܬܝ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ sie fahren hinüber nach Amerika (Q.6,14)

fquḏ ܦܩܘܕ݂, pl. fquḏu ܦܩܘܕ݂ܘ [fqḏ I ܦܩܕ] (L.10) Bitteschön!

Fransa ܦܪܰܢܣܰܐ (G.19) Frankreich

Fransoyo ܦܪܰܢܣܳܝܐ, f. Fransayto ܦܪܰܢܣܰܝܬܐ, pl. Fransoye ܦܪܰܢܣܳܝܶܐ (G.19) Franzose französisch

frišo ܦܪܝܫܐ (adj.), f. frëšto ܦܪܷܫܬܐ, pl. friše ܦܪܝܫܶܐ (L.7) getrennt besonders, anders | woliṯo frëšto ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܦܪܷܫܬܐ eine besondere Aufgabe (L.7)

fsoso ܦܣܳܣܐ (m.), pl. fsose ܦܣܳܣܶܐ Genehmigung

fsoso lu tëcmiro (L.6) ܦܣܳܣܐ ܠܘ ܬܷܥܡܝܪܐ Baugenehmigung

fṣiḥoyo ܦܨܝܚܳܝܐ, f. fṣiḥayto ܦܨܝܚܰܝܬܐ, pl. fṣiḥoye ܦܨܝܚܳܝܶܐ (L.12) glücklich, erfreut fṣiḥuṯo, mëfṣaḥ

fṣiḥuṯo ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ (f.), pl. fṣëḥwoṯe ܦܨܷܚܘܳܬ݂ܶܐ (L.12) Freude

bë fṣiḥuṯo (Q.8,66) ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ mit Freude, gerne

fšiṭo ܦܫܝܛܐ, f. fšëṭto ܦܫܷܛܬܐ, pl. fšiṭe ܦܫܝܛܶܐ (Q.5,29) einfach, leicht

ftiḥo ܦܬܝܚܐ, f. ftëḥto ܦܬܷܚܬܐ, pl. ftiḥe ܦܬܝܚܶܐ (L.11) offen

ftilo ܦܬܝܠܐ (m.), pl. ftile ܦܬܝܠܶܐ (L.12) Heuknäuel

fuḥomo ܦܘܚܳܡܐ, pl. fuḥome ܦܘܚܳܡܶܐ (L.20) Vergleich (pl.) Note, Notenpunkt, Bewertung

moyad fuḥome ܡܳܝܰܕ ܦܘܚܳܡܶܐ Noten bekommen | kul naqla maydowa fuḥome ṭawwe ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܡܰܝܕܳܘܰܐ ܦܘܚܳܡܶܐ ܛܰܘܘܶܐ sie bekam immer gute Noten (L.20)

obe fuḥome ܐܳܒܶܐ ܦܘܚܳܡܶܐ bewerten, benoten, Noten geben

fujo ܦܘܔܐ (m.), pl. fuje ܦܘܔܶܐ Honigmelone, Zuckermelone

fulḥono ܦܘܠܚܳܢܐ (m.), pl. fulḥone ܦܘܠܚܳܢܶܐ Arbeit, Engagement | fulḥono foliṭiqoyo ܦܘܠܚܳܢܐ ܦܳܠܝܛܝܩܳܝܐ politisches Engagement (Q.9,97)

funoyo ܦܘܢܳܝܐ (m.), pl. funoye ܦܘܢܳܝܶܐ (Q.10,85) Antwort mfane

furšono ܦܘܪܫܢܐ, pl. furšone ܦܘܪܫܳܢܶܐ Unterschied | layt furšono ܠܰܝܬ ܦܘܪܫܳܢܐ es macht keinen Unterschied (L.23)

fusqono ܦܘܣܩܳܢܐ (m.), pl. fusqone ܦܘܣܩܳܢܶܐ (Q.10,45) Urteil, Entscheidung

obe fusqono entscheiden, beschließen | huwe fusqono ܗܘܘܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ sie beschlossen, sie trafen eine Entscheidung (L.19) obe

futbol ܦܘܬܒܳܠ (L.15) Fußball ṭëbbe

futoḥo ܦܘܬܳܚܐ (m.), pl. futoḥe ܦܘܬܳܚܶܐ Eröffnung, Einweihung | u futoḥayḏa ܐܘ ܦܘܬܳܚܰܝܕ݂ܰܗ ihre Einweihung (Q.8,71)