Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

ܫܠܳܡܐ
ܫܠܳܡܐ
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܟܳܢܳܦܰܩ ܠܝ ܫܘܩܐ. ܟܳܠܳܩܶܐ ܒܝ ܣܰܪܐ ܘܒܘ ܐܰܕܰܝ.
ܕܪܶܠܶܗ ܫܠܳܡܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܠܳܡܐ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܦܪܝܫܝ ܘܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ.
ܡܰܨܷܬ݂ ܐܘܥܕܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܕܗܰܘܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ:
Šlomo Hej
B ḥa yawmo u Afrem konofaq li šuqo. Koloqe bi Saro w u Aday. .
Drele šlomo aclayye. Bëṯër me dë mšayalle bu šlomo dë ḥḏoḏe, friši w kul ḥa azze lu cwodayḏe. .
Maṣëṯ ucdo cal u mamlo d hawi baynoṯayye: :
ܫܠܳܡܐ
ܐܰܦܪܶܡ: ܫܠܳܡܐ، ܐܳܢܐ ܐܷܫܡܝ ܐܰܦܪܶܡ ܝܐ.
ܐܰܕܰܝ: ܒܫܰܝܢܐ، ܐܳܢܐ ܐܷܫܡܝ ܐܰܕܰܝ ܝܐ. ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܝܐ، ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܐܳܗ، ܫܘܒܩܳܢܐ، ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܠܟ݂ܘ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟ ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܝܐ؟
ܣܰܪܐ ܘܐܰܕܰܝ: ܬܰܘܕܝ، ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ.
ܣܰܪܐ: ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܣܬܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܗܰܪܟܶܐ؟
ܣܰܪܐ: ܐܰܫܷܪ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܫܘܩܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܛܰܘܘܐ.
ܣܰܪܐ: ܗܰܬ ܡܰܝܟܐ ܟܐܬ݂ܰܬ؟
ܐܰܦܪܶܡ: ܟܐܬ݂ܶܢܐ ܡܘ ܒܰܝܬܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܟܝܒܝ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܠܘܟ݂ ܡܶܕܶܐ، ܐܰܕܰܝ؟
ܐܰܕܰܝ: ܐܶ، ܟܝܒܘܟ݂.
ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܟܳܥܰܘܕܰܬ؟
ܐܰܕܰܝ: ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ ܟ݂ܘܕ ܡܰܠܦܳܢܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܟܳܡܷܠܦܰܬ؟
ܐܰܕܰܝ: ܟܳܡܳܠܰܦܢܐ ܣܘܪܰܝܬ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.
ܣܰܪܐ ܘܐܰܕܰܝ: ܐܶ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ. ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܙܳܟ݂ܘ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Šlomo Hej
Afrem: Šlomo, ono ëšmi Afrem yo. Afrem: Hej, mitt namn är Afrem.
Aday: B šayno, ono ëšmi Aday yo. Haṯe i Saro yo, i aṯtayḏi. Aday: Hej, mitt namn är Aday. Det här är Saro, min fru.
Afrem: Oh, šubqono, aḏëcno lxu. Aydarbo hatu? U Gabriyel aydarbo yo? Afrem: Åh, ursäkta mig, jag känner igen er. Hur mår ni? Hur är Gabriyel?
Saro w Aday: Tawdi, ṭ­awwe na. Saro und Aday: Tack, vi mår bra.
Saro: U Gabriyel ste ṭ­awwo yo. Saro: Gabriyel mår också bra.
Afrem: Mën kosaymitu harke? Afrem:Vad gör ni här?
Saro: Ašër kokurxina bi šuqo. Saro:Vi går runt på marknaden.
Afrem: Ṭawwo. Afrem: Bra.
Saro: Hat mayko koṯat? Saro: Var kommer du ifrån?
Afrem: Koṯeno mu bayto. Afrem: Jag kommer hemifrån.
Afrem: Kibi mšayalno lux mede, Aday? Afrem: Kan jag fråga dig en sak, Aday?
Aday: E, kibux. Aday: Ja, det kan du.
Afrem: Mën kocawdat? Afrem: Vad jobbar du med?
Aday: Kocowadno xud malfono. Aday: Jag jobbar som lärare.
Afrem: Mën komëlfat? Afrem: Vad undervisar du?
Aday: Komolafno Surayt. Aday: Jag undervisar Surayt.
Afrem: Ġalabe ṭawwo. Afrem: Mycket bra.
Saro w Aday: E, hawxa. Fëš bë šlomo. Saro und Aday: så, hej då.
Afrem: Zoxu bë šlomo. Afrem: Hej då.