Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Det fonetiska systemet – vokalerna

Surayt har vokalerna /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ och /ë/. Med undantag för /ë/ uttalas alla i regel som långa vokaler i öppna stavelser och som korta vokaler i slutna stavelser.

knä barko bar-ko ܒܰܪܟܐ
byggnad cmara cma:-ra ܥܡܰܪܰܐ
get cezo ce:-zo ܥܶܙܐ
värde ṭimo i:-mo ܛܝܡܐ
timme šocṯo šoc-ṯo ܫܳܥܬܼܐ
hej šlomo šlo:-mo ܫܠܳܡܐ
glädje fṣiḥuṯo fṣi-ḥu-ṯo ܦܨܝܚܘܬܼܐ
mat muklo muk-lo ܡܘܟܠܐ

Långa vokaler i slutna stavelser som korta vokaler i öppna stavelser är undantag och behöver memoreras för sig. Vanligtvis beror dessa på oregelbundna ord eller lånord från kontaktspråk.

1. Långa vokaler i slutna stavelser

film fëlim fë-li:m ܦܷܠܝܡ
fortfarande heš he:š ܗܶܫ
motor moṭor mo-ṭo:r ܡܳܛܳܪ
bar bar ba:r ܒܰܪ

2. Korta vokaler i öppna stavelser

Förutom /ë ܷ / uttrycker surayts skriftsystemet bara den korta vokalen /a/ i öppna stavelser med ett visst vokaltecken, nämligen /ä ܱ /. Men av pedagogiska skäl kommer det inte att användas förrän i senare lektioner. För närvarande kommer det att skrivas som vokalen /a/ med Ftoḥo ܰ  :

vattenmelon žäbaše ܙ̰ܱܒܰܫܶܐ žabaše ܙ̰ܰܒܰܫܶܐ
många, mycket ġäläbe ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ġalabe ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ
flintskalle käčal ܟܱܫ̰ܰܠ kačal ܟܰܫ̰ܰܠ

Den korta vokalen /ë ܷ /, som också kallas ‘schwa’, liknar det korta, obetonade e-ljudet i "the" och "a" i "allow". Det kan dock förekomma i varje stavelseform.

ko tërto tër-to ܬܷܪܬܐ
efter, senare bëṯër bë-ṯër ܒܷܬܼܷܪ
namn ëšmo ëš-mo ܐܷܫܡܐ
minut qaṭënto qa-ṭën-to ܩܰܛܷܢܬܐ

Enligt den särskilde talaren är det i många fall av historiska skäl inte alltid möjligt att avgöra skillnaden mellan /ë/ och de korta vokalerna /e/, /i/, /o/, /u/.

variation   variation
šocṯo šëcṯo timme ܫܷܥܬܼܐ ܫܳܥܬܼܐ
dukṯo dëkṯo plats ܕܷܟܬܐ ܕܘܟܬܐ
ḥulto ḥëlto moster ܚܷܠܬܐ ܚܘܠܬܐ
qaṭënto qaṭinto minut ܩܰܛܝܢܬܐ ܩܰܛܷܢܬܐ
mëlṯo melṯo ord ܡܶܠܬܼܐ ܡܷܠܬܼܐ