Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Surayt i syrisk skrift

1. Det syriska alfabetet

Det syriska alfabetet består av 22 bokstäver som uttrycker endast konsonanter. Vokaler uttrycks med hjälp av specialtecken, som kommer att förklaras i andra lektionen. Varje bokstav har ett namn, i vilken den första konsonanten uttrycker samma ljud som själva bokstaven.

Den syriska skriften skrivs från höger till vänster. Det finns ingen uppdelning mellan versaler och gemener, alla är lika.

Namn Ljud Bokstav
Olaf - ܐ
Beṯ b ܒ
Gomal g ܓ
Dolaḏ d ܕ
He h ܗ
Waw w ܘ
Zay z ܙ
Ḥeṯ ܚ
Ṭeṯ ܛ
Yuḏ y ܝ
Kof k ܟ
Lomaḏ l ܠ
Mim m ܡ
Nun n ܢܢ
Semkaṯ s ܣ
Ce c ܥ
Fe f ܦ
Ṣode ܨ
Qof q ܩ
Riš r ܪ
Šin š ܫ
Taw t ܬ

 

2. En bokstav men två olika uttal b ܒ / g ܓ / d ܕ / k ܟ / f ܦ / t ܬ

Bokstäverna - b ܒ / g ܓ / d ܕ / k ܟ / f ܦ / t ܬ - har två olika uttal. De två olika uttalen märks genom punkter, en punkt under bokstaven för det "mjuka" uttalet och en punkt över bokstaven för det "hårda" uttalet.

ܒ  ܒ̇= b bayto hus ܒ݁ܰܝܬܐ
 ܒ݂= ḇ qaro (= qavro) grav ܩܰܒ̣ܪܐ
         
 ܓ  ܓ̇ = g  gubo  brunn ܓ̇ܘܒܐ
ܓ̣ = ḡ  relo (= reġlo)  fot ܪܶܓܼܠܐ
         
ܕ ܕ̇ = d dayro kloster ܕܰ݁ܝܪܐ
 ܕ݂= ḏ io hand ܐܝܕ݂ܐ
         
ܟ ܟ̇ = k burko knä ܒܘܪܟ̇ܐ
ܟܼ = ḵ salo (= saxlo) dum ܣܰܟܼܠܐ
         
ܦ  ܦ̇= p pardayso paradis ܦܰ݁ܪܕܰܝܣܐ
ܦܼ = p̄ rašo (= rafšo) spade ܪܰܦܫܐ
         
ܬ  ܬ݁= t talgo snö ܬ݁ܰܠܓܐ
ܬܼ = ṯ melo ord ܡܶܠܬܼܐ

I modern västsyriska (kṯobonoyo), som utgör grunden för våra skrivregler, gäller denna regel inte längre för Beṯ ܒ och Pe ܦ. Beṯ ܒ uttrycker alltid /b/ och Pe ܦ uttrycker alltid /f/:

 ܒ= b bayto hus ܒܰܝܬܐ
qabro grav ܩܰܒܪܐ
       
 ܦ= f fardayso paradis ܦܰܪܕܰܝܣܐ
rafšo spade ܪܰܦܫܐ 
Därför finns det ingen märkning på ܦ i surayt när /f/ uttrycks. När /p/ uttrycks märks ܦ med en punkt över (ܦ݁).
plan plan ܦ݁ܠܰܢ
femo mun ܦܶܡܐ

På samma sätt kommer Beṯ ܒ inte att märkas som /b/, men i de fall /v/ bör uttryckas i surayt kommer Beṯ att märkas med en punkt under (ܒܼ).

bayto hus ܒܰܝܬܐ
villa villa ܒ݂ܝܠܠܰܐ

Vad som i syriska uttrycks med Ḇeṯ (ܒܼ) har gått samman med Waw (ܘ) och skrivs följaktligen med Waw (ܘ):

  Syriska Surayt
guld daho ܕܰܗܒܼܐ dahwo ܕܰܗܘܐ
grav qaro ܩܰܒܼܪܐ qawro ܩܰܘܪܐ
bok kṯoo ܟܬܳܒܼܐ kṯowo ܟܬܼܳܘܐ

I surayt alfabetet uttrycks varje ljud genom ett tecken, dvs. en bokstav. De olika ljuden i bokstavsgruppen, BGDKPT uttrycks således genom enskilda konsonanter.
För att undvika dubbel märkning, som fallet är i den syriska skriften, med undantag för P ܦ, kommer endast de mjuka uttalen av BGDKPT-bokstäverna att märkas med en punkt (under).

Dessutom har surayt ljud som inte finns i syriska. För att uttrycka dessa ljud har tre syriska bokstäver modifierats och införts i surayt alfabetet. Dessa är:

Čč čanṭa handväska, väska ܫ̰ܰܢܛܰܐ ܫ̰
Jj jazwe kaffekanna ܔܰܙܘܶܐ ܔ
Žž žäbaše vattenmelon ܙ̰ܱܒܰܫܶܐ ܙ̰

Av denna anledning har surayt alfabetet 9 fler bokstäver än sin syriska föregångare.