Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

ܣܦ݁ܳܪ
ܣܦ݁ܳܪ
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ ܝܐ.
ܗܶܫ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝـܚܐ ܒܷܫܘܰܥܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܘܫܰܘܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܢܳܝܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܣܦ݁ܳܪ.
ܗܷܢܢܶܐ ܢܶܐ ܐܰܡ ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ ܕܰܬ ܬܶܫܬܶܥܷܢܝܶܐ ܕܝ ܐܳܠܝܡܦ݁ܝܝܰܐ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ ܛܰܘܬܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܝܬ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܘ ܬܷܪܡܝܫܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
ܡܶܩܷܡ ܡܐ ܕܚܰܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܦܰܬܰܫ ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܣܦ݁ܪ ܕܟܳܡܰܠܷܩ ܠܶܗ.
Spor Sport
U spor durošo gušmonoyo yo. Sporten är en fysisk träning.
Heš meqëm me Mšiḥo bё šwacmo w šeṯ w šawci ëšne ay Yawnoye qamoye saymiwa spor. Redan år 776 f.k. utövade de första grekerna sporter.
Hënne ne am mšatsone dat teštecënye di Olimpiya. De är grundarna av de Olympiska spelen.
U spor këtle macëbḏonuṯo ṭawto cal u hulmono. Mawxa kit sniquṯo ġalabe lu tërmišo du gušmo. Sporten har en positivt påverkan på hälsan. Därför finns det ett stort behov av att röra på kroppen.
Meqëm me d ḥa mšare bu spor kolozam mfataš harke w tamo cal u spor d komalëq le. Innan man börjar med en sport måste man prova sig fram för att hitta den som passar en själv.
ܣܦ݁ܳܪ
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ، ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܗܶܫ ܝܳܠܘܦܐ ܝܐ.
ܟܳܩܳܪܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ.
ܟܳܘܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ ܠܰܗ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܶܠܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܐܒܰܥ ܣܳܝܰܡ ܣܦ݁ܳܪ ܣܬܶܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܬ݂ܢܰܚ ܡܘ ܬܰܥܒܐ ܘܡܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܡܰܠܬܰܡ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ ܝܐ ܠܘ ܢܳܫܐ.
ܛܰܘܘܐ ܝܐ ܠܘ ܚܘܠܡܳܢܐ ܘܠܘ ܛܥܳܝܐ ܕܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ ܘܕܘ ܬܰܥܒܐ.
ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܣܰܝܡܝ ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ، ܟܳܡܰܪܓ݂ܫܝ ܕܟܷܬܢܶܐ ܚـܝܨܶܐ، ܗܰܘܢܰܝـܝܶܗ ܒܰܗܘܪܐ ܘܒܚܰـܝܠܐ.
ܟܘܠ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܬܚܘܡܶܐ ܘܩܳܢܘܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ. ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܶܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܐܷܕ݂ܥܷܢܢܶܗ. ܗܰܢܝ ܒܘ ܣܘܥܪܳܢܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܛܰܒܩܝ.
ܟܘܠ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ ܕܪܘܚܶܗ.
ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܳܘܶܐ ܕܗܘܝܐ ܠܝ ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ ܐܰܘ ܠܡܘܪܳܝܐ ܕܥܰܡ ܓܘܕܐ ܚܪܶܬܐ.
ܐܰܡ ܡܘܪܳܝܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ ܠܝ ܦܨܝـܚܘܬ݂ܐ ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ ܘܕܰܡ ܡܦܰܪܔܳܢܶܐ، ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܠܐܝܩܳܪܐ ܕܐܰܬ݂ܪܐ، ܕܷܡܕ݂ܝܬܐ، ܕܚܘܕ݂ܪܐ ܐܰܘ ܓ݂ܶܪ ܨܒܘܬ݂ܐ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܘܶܐ ܡܶܐ ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ ܕܟܳܡܝܣܳܡܐ ܒܪܘܚܰܗ ܐܰܘ ܥܰܡ ܣܝܥܬܐ ܠܰܫܰܢ ܩܡܳܪܐ.
ܡܰܬ݂ܠܐ: ܦܘܬܒܳܠ، ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ ܐܰܘ ܣܚܳܝܐ.
ܐܘ ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ ܕܡܘܪܳܝܐ ܐܘ ܩܡܳܪܐ ܝܐ.
ܟܳܠܳܙܰܡ ܗܳܘܶܐ ܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ. ܠܐ ܒܰܙ ܙܘܙܶܐ ܐܰܘ ܒܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ.
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܚܷܪܠܶܗ ܥܰܠ ܫܷܟܠܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ، ܡܰܬ݂ܠܐ:
ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ، ܫܝܳܪܐ ܕܬܰܠܓܐ، ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ، ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ، ܣܚܳܝܐ، ܦܘܬܒܳܠ، ܗܰܢܕܒܳܠ، ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ، ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ، ܝܘܕܐ، ܟܰܫܐ، ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ، ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ ܐܷܫܡܶܗ ܒܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܘ ܦܘܬܒܳܠ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ.
Spor Sport
U Gabriyel, u abro di Saro w du Aday heš yolufo yo. Gabriyel, Saro och Adays son, är fortfarande en elev.
Koqore bu beṯ ṣawbo dë Groningen. Han studerar på Universitetet i Groningen.
Kowe ġalabe moro lah hërgayḏe. Han är väldigt mån om sina studier.
Elo me zabno l zabno kobac soyam spor ste, lašan d mëṯnaḥ mu tacbo w maġ ġame di qrayto. Men då och då vill han även utöva sport, för att vila från stressen och bekymren av att studera.
Mawxa cal u darbo du nawlo këzze maltam iḏacṯo cal u spor. Därför använder han sig av internet för att samla kunskap om sport.
U spor šġimuṯo yo lu nošo. Sport är en hobby för människor.
Ṭawwo yo lu ḥulmono w lu ṭcoyo daġ ġame w du tacbo. Den är bra för hälsan och för att glömma bekymmer och stress.
An noše d kosaymi duroše gušmonoye, komarġši d këtne ḥiṣe, b hawno bahuro w b ḥaylo. Personer som utövar fysisk aktivitet upplever sig som starka, klara till sinnet och vid god hälsa.
Kul spor këtle qonune dilonoye, dam mëštacyone kolozam ëḏcënne. Hani bu sucrono kolozam miṭabqi. Varje sport har sina regler som spelarna måste kunna. Dessa måste tillämpas vid utövandet.
Kul spor këtle taḥrazto ṯabëtto d ruḥe. Varje sport har ett fast upplägg.
Haṯe kowe d huwyo li mdaršuṯo aw l muroyo d cam gudo ḥreto Detta kan tillämpas till träning eller tävling mot ett annat lag.
Am muroye du spor komiṭaksi li fṣiḥuṯo dam mëštawtfone w dam mfarjone, aw ste l iqoro d aṯro, dë mḏito, d ḥuḏro aw ġer ṣbuṯo. Sport tävlingarna anordnas för deltagarnas och tittarnas nöje, samt för att hedra ett land, en stad, förening eller annat syfte.
U spor ḥfiṭuṯo gušmonayto aw hawnonayto yo, d komisomo b ruḥa aw cam sicto lašan qmoro. Sport är en fysisk eller psykisk aktivitet, som utövas för vinst.
Maṯlo: Futbol, sloqo d ṭuro aw sḥoyo. Till exempel: Fotboll, bergsbestigning eller simning.
U nišo rišoyo d muroyo, u qmoro yo. Det största målet med en tävling eller match är vinsten.
Kolozam howe lu goran daq qonune du spor w lo baz zuze aw b mede ḥreno. Det måste ske enligt sportens regler och inte med pengar eller annat.
U Gabriyel ḥërle cal šëklat ġalabe du spor, maṯlo: Gabriyel har tittat på många olika sorters sporter, till exempel:
tërhiṭo d sësye, šyoro d talgo, ḥiṣuṯo d gušmo, rahṭo ḥiṣo, sḥoyo, futbol, handbol, esfir ṭëbliṯo, esfir salo, yudo, kašo, sloqo d ṭuro, qloco d bësëklet w ġer.

ridning, skridskoåkning, kroppsbyggning, löpning, simning, fotboll, handboll, bordtennis, basket, judo, hockey, bergsbestigning, cykling och annat. 

Bi ḥarayto makṯawle ëšme bu ḥudro du futbol das Suryoye. Till slut skrev han in sig hos Assyriska/Syrianska fotbollsföreningen.