Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Tidigare undervisningsmaterial för Surayt

I början på 1980-talet startade svenska regeringen undervisning av surayt på svenska skolor inom ramverken för modersmålsundervisning. Ett projekt etablerades för detta ändamål vid Statens Institut för Läromedel (SIL) för att utveckla och producera läromedel och undervisningsmaterial för surayt. Staben inom detta projekt arbetade under handledning av Dr. Yusuf Ishak, som utvecklade ett nytt romersk-baserat surayt alfabet och publicerade en grammatikbok, ett lexikon, flera skolböcker samt instruktionsmaterial.

Otto Jastrows Lehrbuch der Turoyo-Sprache (Semitica Viva 2. Wiesbaden: Harrassowitz, 1992) är än idag den enda vetenskapligt omfattande textboken för inlärning av surayt. Under det senaste decenniet har följande textböcker på surayt publicerats i diverse länder inom Europa.

Jan Beṯ-Ṣawoce: Svensk-nyvästsyrisk Lärobok - Swedi-Şurayt [Ţuroyo], Södertälje: Nsibin 2008.
Baserad på: Jastrow Otto, Lehrbuch der Ṭuroyo-Sprache.
Murat Can: Toxu Yёlfina Surayt. Laten we Surayt leren. Glane-Losser: Bar Hebraeus Verlag 2014.
Mikael Oez: Modern Aramaic in Practice. Modern Aramaic Press 2014.
Sami Ucel: Ṯuroyo. Der syrisch-aramäische Dialekt von Turabdin. Wien: Selbstverlag 2015.

Dessa publikationer, som framförallt varit ämnade för modersmålsundervisning, har skapat en ökad medvetenhet kring detta utrotningshotade språk och därmed bidragit till dess utveckling. Bortsett från tidigare ansatser är Šlomo Surayt den första online kursen som integrerar de senaste IT verktyg för språkinlärning. Kursen föreslår en enhetlig standard för språket som baseras på vetenskaplig forskning och avser att uppnå en bred acceptans bland språkets talare. För att tillgodose målgruppens behov erbjuds denna kurs i både det syriska alfabetet och det latinska alfabetet, med hjälp av båda skrivsystemen parallellt. I presentationen av kursen har moderna didaktiska metoder använts, inklusive kompletta ljudfiler, för att göra språkinlärningen till ett nöje.

Kursen kommer att publiceras på engelska, tyska och svenska i de länder där assyrier/syrianer är bosatta, med förhoppningen om att Šlomo Surayt ska nå ut till en publik av surayt talande världen över samt nya elever från diverse bakgrunder. Målet är att införa en känsla av språkidentitet hos andra och tredje generationen av surayt talande och att motivera och uppmuntra dessa till att förbättra sina färdigheter i sitt nedärvda modersmål.

En akademisk bibliografi av surayt samt en lista av publikationer i surayt hittas i Appendix-I.