تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܣܘܪܥܳܦܐ تصريف الأفعال Surcofo
أ: الأفعال النظامية
1) الوزن الأول I

أ) صيغة المضارع الأساسية: قواعد 7 أ / صيغة الماضي الأساسية: قواعد 8 أ

1. الفعل المتعدي

الأفعال التي حرف العلة الأساسي فيها هو ܘ /u/:

ܓܪܫ grš I: ܓܳܪܰܫ – ܓܪܷܫܠܶܗ goraš – grёšle "سحب

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܓܳܪܰܫ

goraš

ܓܪܷܫܠܶܗ

grёšle

الغائب ث

ܓܘܪܫܐ

guršo

ܓܪܷܫܠܰܗ

grёšla

المخاطب ذ

ܓܘܪܫܰܬ

guršat

ܓܪܷܫܠܘܟ݂

grёšlux

المخاطب ث

ܓܘܪܫܰܬ

guršat

ܓܪܷܫܠܰܟ݂

grёšlax

المتكلم ذ

ܓܳܪܰܫܢܐ

gorašno

ܓܪܷܫܠܝ

grёšli

المتكلم ث

ܓܘܪܫܳܢܐ

guršono

ܓܪܷܫܠܝ

grёšli

ج

الغائب

ܓܘܪܫܝ

gurši

ܓܪܷܫܫܶܗ

grёšše

المخاطب

ܓܘܪܫܝܬܘ

guršitu

ܓܪܷܫܟ݂ܘ

grёšxu

المتكلم

ܓܘܪܫܝܢܰܐ

guršina

ܓܪܷܫܠܰܢ

grёšlan

أفعال حرف العلة الأساسي فيها هو ܷ / ё /:

ܪܚܡ rḥm Iܪܳܚܰܡ - ܪܚܷܡܠܶܗ roḥam - rḥёmle "أحبّ"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܪܳܚܰܡ

roḥam

ܪܚܷܡܠܶܗ

rḥëmle

الغائب ث

ܪܷܚܡܐ

rëḥmo

ܪܚܷܡܠܰܗ

rḥëmla

المخاطب ذ

ܪܷܚܡܰܬ

rëḥmat

ܪܚܷܡܠܘܟ݂

rḥëmlux

المخاطب ث

ܪܷܚܡܰܬ

rëḥmat

ܪܚܷܡܠܰܟ݂

rḥëmlax

المتكلم ذ

ܪܳܚܰܡܢܐ

roḥamno

ܪܚܷܡܠܝ

rḥëmli

 

المتكلم ث

ܪܷܚܡܳܢܐ

rëḥmono

ܪܚܷܡܠܝ

rḥëmli

ج

الغائب

ܪܷܚܡܝ

rëḥmi

ܪܚܷܡܡܶܗ

rḥëmme

المخاطب

ܪܷܚܡܝܬܘ

rëḥmitu

ܪܚܷܡܟ݂ܘ

rḥëmxu

المتكلم

ܪܷܚܡܝܢܰܐ

rëḥmina

ܪܚܷܡܠܰܢ

rḥëmlan

 

2. الفعل اللازم

ܕܡܟ݂ dmx I: ܕܳܡܰܟ݂ - ܕܰܡܷܟ݂ domax - damёx "نام"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܕܳܡܰܟ݂

domax

ܕܰܡܷܟ݂

damëx

الغائب ث

ܕܷܡܟ݂ܐ

dëmxo

ܕܰܡܝܟ݂ܐ

damixo

المخاطب ذ

ܕܷܡܟ݂ܰܬ

dëmxat

ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ

damixat

المخاطب ث

ܕܷܡܟ݂ܰܬ

dëmxat

ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ

damixat

المتكلم ذ

ܕܳܡܰܟ݂ܢܐ

domaxno

ܕܰܡܷܟ݂ܢܐ

damëxno

المتكلم ث

ܕܷܡܟ݂ܳܢܐ

dëmxono

ܕܰܡܝܟ݂ܳܢܐ

damixono

ج

الغائب

ܕܷܡܟ݂ܝ

dëmxi

ܕܰܡܝܟ݂ܝ

damixi

المخاطب

ܕܷܡܟ݂ܝܬܘ

dëmxitu

ܕܰܡܝܟ݂ܝܬܘ

damixitu

المتكلم

ܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ

dëmxina

ܕܰܡܝܟ݂ܝܢܰܐ

damixina

ب) صيغة الأمر (قواعد 16 د)

ف ܓܪܰܫ graš ܪܚܰܡ rḥam ܕܡܰܟ݂ dmax
ج ܓܪܰܫܘ grašu ܪܚܰܡܘ rḥamu ܕܡܰܟ݂ܘ dmaxu

 

 

 

ج) صيغة المصدر (قواعد 15 ج)

ܓܪܳܫܐ grošo

ܪܚܳܡܐ rḥomo

ܕܡܳܟ݂ܐ dmoxo

 

 

2) الوزن الثاني II

أ) المضارع – الماضي (قواعد 13 ب)

ܚܠܩ ḥlq II: ܡܚܰܠܰܩ - ܡܚܰܠܰܩܠܶܗ mḥalaq - mḥalaqle "رمى" 

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܚܰܠܰܩ

mḥalaq

ܡܚܰܠܰܩܠܶܗ

mḥalaqle

الغائب ث

ܡܚܰܠܩܳܐ

mḥalqo

ܡܚܰܠܰܩܠܰܗ

mḥalaqla

المخاطب ذ

ܡܚܰܠܩܰܬ

mḥalqat

ܡܚܰܠܰܩܠܘܟ݂

mḥalaqlux

المخاطب ث

ܡܚܰܠܩܰܬ

mḥalqat

ܡܚܰܠܰܩܠܰܟ݂

mḥalaqlax

المتكلم ذ

ܡܚܰܠܰܩܢܐ

mḥalaqno

ܡܚܰܠܰܩܠܝ

mḥalaqli

المتكلم ث

ܡܚܰܠܩܳܢܐ

mḥalqono

ܡܚܰܠܰܩܠܝ

mḥalaqli

ج

الغائب

ܡܚܰܠܩܝ

mḥalqi

ܡܚܰܠܰܩܩܶܗ

mḥalaqqe

المخاطب

ܡܚܰܠܩܝܬܘ

mḥalqitu

ܡܚܰܠܰܩܟ݂ܘ

mḥalaqxu

المتكلم

ܡܚܰܠܩܝܢܰܐ

mḥalqina

ܡܚܰܠܰܩܠܰܢ

mḥalaqlan

يُصرّف الفعل المثال (أي معتل الفاء أو الحرف الأول) مثل:

ܝܩܪ yqr II: ܡܝܰܩܰܪܡܝܰܩܰܪܠܶܗ myaqarmyaqarle "وقّر، احترم"

ܘܒܟ݂ wbx II: ܡܘܰܒܰܟ݂ܡܘܰܒܰܟ݂ܠܶܗ mwabaxmwabaxle "وبّخ، عاتب"

كما يُصرّف وزن ḥlq II.

 

ب) صيغة الأمر (قواعد 16 د)

ف ܡܚܰܠܰܩ mḥalaq
ج ܡܚܰܠܶܩܘ mḥalequ

 

 

 

ج) المصدر (قواعد 15 ج)

ܚܶܠܳܩܐ ḥeloqo

 

 

3) الوزن الثالث III

أ) المضارع – الماضي (قواعد 13 ج)

ܠܬܡ  ltm III (<ܠܝܡ lym < ܠܡܡ lmm):

ܡܰܠܬܰܡܡܰܠܬܰܡܠܶܗ maltammaltamle  "لمّ، جمع"

 

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܰܠܬܰܡ

maltam

ܡܰܠܬܰܡܠܶܗ

maltamle

الغائب ث

ܡܰܠܬܡܐ

maltmo

ܡܰܠܬܰܡܠܰܗ

maltamla

المخاطب ذ

ܡܰܠܬܡܰܬ

maltmat

ܡܰܠܬܰܡܠܘܟ݂

maltamlux

المخاطب ث

ܡܰܠܬܡܰܬ

maltmat

ܡܰܠܬܰܡܠܰܟ݂

maltamlax

المتكلم ذ

ܡܰܠܬܰܡܢܐ

maltamno

ܡܰܠܬܰܡܠܝ

maltamli

المتكلم ث

ܡܰܠܬܡܳܢܐ

maltmono

ܡܰܠܬܰܡܠܝ

maltamli

ج

الغائب

ܡܰܠܬܡܝ

maltmi

ܡܰܠܬܰܡܡܶܗ

maltamme

المخاطب

ܡܰܠܬܡܝܬܘ

maltmitu

ܡܰܠܬܰܡܟ݂ܘ

maltamxu

المتكلم

ܡܰܠܬܡܝܢܰܐ

maltmina

ܡܰܠܬܰܡܠܰܢ

maltamlan

بالنسبة لبدائل صيغ المضارع بـ ܷ/ ܰ  ё/a:

ܫܦܥ šfc III: ܡܰܫܦܰܥܡܰܫܦܰܥܠܶܗ mašfacmašfacle "مرر، أمضى (وقتاً)"

 

 

المضارع - /ё/

الماضي - /a/

ف

الغائب ذ

ܡܰܫܦܰܥ

mašfac

ܡܰܫܦܰܥ

mašfac

الغائب ث

ܡܰܫܷܦܥܐ

mašёfco

ܡܰܫܰܦܥܐ

mašafco

المخاطب ذ

ܡܰܫܷܦܥܰܬ

mašёfcat

ܡܰܫܰܦܥܰܬ

mašafcat

المخاطب ث

ܡܰܫܷܦܥܰܬ

mašёfcat

ܡܰܫܰܦܥܰܬ

mašafcat

المتكلم ذ

ܡܰܫܦܰܥܢܐ

mašfacno

ܡܰܫܦܰܥܢܐ

mašfacno

 

المتكلم ث

ܡܰܫܷܦܥܳܢܐ

mašёfcono

ܡܰܫܰܦܥܳܢܐ

mašafcono

ج

الغائب

ܡܰܫܷܦܥܝ

mašёfci

ܡܰܫܰܦܥܝ

mašafci

المخاطب

ܡܰܫܷܦܥܝܬܘ

mašёfcitu

ܡܰܫܰܦܥܝܬܘ

mašafcitu

المتكلم

ܡܰܫܷܦܥܝܢܰܐ

mašёfcina

ܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ

mašafcina

ب) صيغة الأمر (قواعد 16 د)

ف ܡܰܠܬܰܡ maltam ܡܰܫܦܰܥ mašfac
ج ܡܰܠܬܶܡܘ maltemu ܡܰܫܦܶܥܘ mašfecu

 

 

 

ج) المصدر (قواعد 15 ج)

ܬܷܠܬܝܡܐ tёltimo

ܬܷܫܦܝܥܐ tëšfico

 

ب: الأفعال الشاذة
1) الوزن الأول I
أ) الفعل المثال (معتل الفاء)

ܐܡܪ  I ʾmr: ܐܳܡܰܪ – ܡܷܪܠܶܗ omar – mёrle "قال"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܐܳܡܰܪ

omar

ܡܷܪܠܶܗ

mёrle

الغائب ث

ܐܷܡܡܐ

ёmmo

ܡܷܪܠܰܗ

mёrla

المخاطب ذ

ܐܷܡܡܰܬ

ёmmat

ܡܷܪܠܘܟ݂

mёrlux

المخاطب ث

ܐܷܡܡܰܬ

ёmmat

ܡܷܪܠܰܟ݂

mёrlax

المتكلم ذ

ܐܳܡܰܪܢܐ

omarno

ܡܷܪܠܝ

mёrli

المتكلم ث

ܐܷܡܡܳܢܐ

ёmmono

ܡܷܪܠܝ

mёrli

ج

الغائب

ܐܷܡܡܝ

ёmmi

ܡܷܪܪܶܗ

mёrre

المخاطب

ܐܷܡܡܝܬܘ

ёmmitu

ܡܷܪܟ݂ܘ

mёrxu

المتكلم

ܐܷܡܡܝܢܐ

ёmmina

ܡܷܪܠܰܢ

mёrlan

صيغة الأمر

ف ܡܰܪ mar
ج ܡܰܪܘ maru

 

 

 

المصدر

ܡܰܡܪܐ mamro

 

ܐܒܝ/ܝܗܒ  ʾby/yhb: ܐܳܒܶܐ – ܗܘܠܶܗ obe – hule "أعطى"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܐܳܒܶܐ

obe

ܗܘܠܶܗ

hule

الغائب ث

ܐܳܒܐ

obo

ܗܘܠܰܗ

hula

المخاطب ذ

ܐܳܒܰܬ

obat

ܗܘܠܘܟ݂

hulux

المخاطب ث

ܐܳܒܰܬ

obat

ܗܘܠܰܟ݂

hulax

المتكلم ذ

ܐܳܒܶܢܐ

obeno

ܗܘܠܝ

huli

المتكلم ث

ܐܳܒܳܢܐ

obono

ܗܘܠܝ

huli

ج

الغائب

ܐܳܒܷܢ

obёn

ܗܘܘܶܗ

huwe

المخاطب

ܐܳܒܝܬܘ

obitu

ܗܘܟ݂ܘ

huxu

المتكلم

ܐܳܒܝܢܰܐ

obina

ܗܘܠܰܢ

hulan

صيغة الأمر

ف ܗܰܘ haw
ج ܗܰܘܘ hawu

 

 

 

المصدر

ܡܰܗܘܐ mahwo

 

ܐܟ݂ܠ  I ʾxl: ܐܳܟ݂ܰܠ – ܟ݂ܝܠܶܗ oxal – xile "أكل"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܐܟ݂ܰܠ

oxal

ܟ݂ܝܠܶܗ

xile

الغائب ث

ܐܘܟ݂ܠܐ

uxlo

ܟ݂ܝܠܰܗ

xila

المخاطب ذ

ܐܘܟ݂ܠܰܬ

uxlat

ܟ݂ܝܠܘܟ݂

xilux

المخاطب ث

ܐܘܟ݂ܠܰܬ

uxlat

ܟ݂ܝܠܰܟ݂

xilax

المتكلم ذ

ܐܟ݂ܰܠܢܳܐ

oxalno

ܟ݂ܝܠܝ

xili

المتكلم ث

ܐܘܟ݂ܠܳܢܳܐ

uxlono

ܟ݂ܝܠܝ

xili

ج

الغائب

ܐܘܟ݂ܠܝ

uxli

ܟ݂ܷܠܠܶܗ

xёlle

المخاطب

ܐܘܟ݂ܠܝܬܘ

uxlitu

ܟ݂ܷܠܟ݂ܘ

xёlxu

المتكلم

ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ

uxlina

ܟ݂ܝܠܰܢ

xilan

صيغة الأمر

ف ܟ݂ܘܠ xul
ج ܟ݂ܘܠܘ xulu

 

 

 

المصدر

mukloܡܘܟܠܐ   

 

ܐܬ݂ܝ ʾṯy I: ܐܳܬ݂ܶܐ – ܐܰܬ݂ܝ oṯe - aṯi "أتى، جاء"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܐܳܬ݂ܶܐ

oe

ܐܰܬ݂ܝ

aṯi 

الغائب ث

ܐܷܬ݂ܝܐ

ёṯyo

ܐܰܬ݂ܝܐ

aṯyo

المخاطب ذ

ܐܳܬ݂ܰܬ

oat

ܐܰܬ݂ܰܬ

aṯat

المخاطب ث

ܐܷܬ݂ܝܰܬ

ёṯyat

ܐܰܬ݂ܝܰܬ

aṯyat

المتكلم ذ

ܐܳܬ݂ܶܢܐ

oeno

ܐܰܬ݂ܝܢܐ

aṯino

المتكلم ث

ܐܷܬ݂ܝܳܢܐ

ёṯyono

ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ

aṯyono

ج

الغائب

ܐܳܬ݂ܷܢ

oёn

ܐܰܬ݂ܷܢ

aṯёn

المخاطب

ܐܳܬ݂ܝܬܘ

oitu

ܐܰܬ݂ܝܬܘ

aṯitu

المتكلم

ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ

oina

ܐܰܬ݂ܝܢܰܐ

aṯina

صيغة الأمر

ف ܬܘܟ݂ tux
ج ܬܳܟ݂ܘ toxu

 

 

 

المصدر

ܡܰܬ݂ܝܐ maṯyo 

 

ܐܙܝ/ܐܙܠ  ʾzy/ʾzl I: ܐܷܙܙܗ – ܐܰܙܙܶܗ ëzze – azze "ذهب"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܐܷܙܙ݂ܶܗ

ёzze

ܐܰܙܙ݂ܶܗ

azze

الغائب ث

ܐܷܙܙܰܗ

ёzza

ܐܰܙܙܰܗ

azza

المخاطب ذ

ܐܷܙܙܘܟ݂

ёzzux

ܐܰܙܙܘܟ݂

azzux

المخاطب ث

ܐܷܙܙܰܟ݂

ёzzax

ܐܰܙܙܰܟ݂

azzax

المتكلم ذ

ܐܷܙܙܝ

ёzzi

ܐܰܙܙܝ

azzi

المتكلم ث

ܐܷܙܙܝ

ёzzi

ܐܰܙܙܝ

azzi

ج

الغائب

ܐܷܙܙܷܢ

ёzzёn

ܐܰܙܙܷܢ

azzёn

المخاطب

ܐܷܙܙܳܟ݂ܘ

ёzzoxu

ܐܰܙܙܳܟ݂ܘ

azzoxu

المتكلم

ܐܷܙܙܰܢ

ёzzan

ܐܰܙܙܰܢ

azzan

صيغة الأمر

ف  ܙܰܟ݂/ ܙܘܟ݂
zux / zax
ج ܙܳܟ݂ܘ zoxu

 

 

 

المصدر

ܡܰܙܠܐ  mazlo

 

ܐܒܥ ʾbc  (< ܒܥܝ bcy): ܐܳܒܰܥ – ܐܰܒܷܥ obac – abёc "أراد"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܐܳܒܰܥ

obac

ܐܰܒܷܥ

abёc

الغائب ث

ܐܷܒܥܐ

ёbco

ܐܰܒܝܥܐ

abico

المخاطب ذ

ܐܷܒܥܰܬ

ёbcat

ܐܰܒܝܥܰܬ

abicat

المخاطب ث

ܐܷܒܥܰܬ

ёbcat

ܐܰܒܝܥܰܬ

abicat

المتكلم ذ

ܐܳܒܰܥܢܐ

obacno

ܐܰܒܷܥܢܐ

abёcno

المتكلم ث

ܐܷܒܥܳܢܐ

ёbcono

ܐܰܒܝܥܳܢܐ

abicono

ج

الغائب

ܐܷܒܥܝ

ёbci

ܐܰܒܝܥܝ

abici

المخاطب

ܐܷܒܥܝܬܘ

ёbcitu

ܐܰܒܝܥܝܬܘ

abicitu

المتكلم

ܐܷܒܥܝܢܰܐ

ёbcina

ܐܰܒܝܥܝܢܰܐ

abicina

صيغة الأمر

ف ܐܝܒܰܥ
ibac
ج ܐܝܒܰܥܘ ibacu

 

 

 

المصدر

  ܐܝܒܳܥܐiboco 

 

ܐܕ݂ܥ  I ʾḏc  (< ܝܕ݂ܥ ydʿ): ܐܳܕ݂ܰܥ – ܐܰܕ݂ܷܥ oḏac – aḏёc "عرف"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܐܳܕ݂ܰܥ

oac

ܐܰܕ݂ܷܥ

aḏёc

الغائب ث

ܐܷܕ݂ܥܐ

ёḏco

ܐܰܕ݂ܝܥܐ

aḏico

المخاطب ذ

ܐܷܕ݂ܥܰܬ

ёḏcat

ܐܰܕ݂ܝܥܰܬ

aḏicat

المخاطب ث

ܐܷܕ݂ܥܰܬ

ёḏcat

ܐܰܕ݂ܝܥܰܬ

aḏicat

المتكلم ذ

ܐܳܕ݂ܰܥܢܐ

oacno

ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ

aḏёcno

المتكلم ث

ܐܷܕ݂ܥܳܢܐ

ёḏcono

ܐܰܕ݂ܝܥܳܢܐ

aḏicono

ج

الغائب

ܐܷܕ݂ܥܝ

ёḏci

ܐܰܕ݂ܝܥܝ

aḏici

المخاطب

ܐܷܕ݂ܥܝܬܘ

ёḏcitu

ܐܰܕ݂ܝܥܝܬܘ

aḏicitu

المتكلم

ܐܷܕ݂ܥܝܢܰܐ

ёḏcina

ܐܰܕ݂ܝܥܝܢܰܐ

aḏicina

صيغة الأمر

ف ܐܝܕ݂ܰܥ iḏac
ج ܐܝܕ݂ܰܥܘ iḏacu

 

 

 

المصدر

ܡܰܕ݂ܥܐ maḏco

 

 

ب) الفعل الأجوف (معتل العين)

1. أفعال متعدية معتلة العين بـ ܝ /y/:

ܣܝܡ sym :I ܣܳܝܰܡ – ܣܷܡܠܶܗ soyamsёmle "عمل، فعل"

 

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܣܳܝܰܡ

soyam

ܣܷܡܠܶܗ

sёmle

الغائب ث

ܣܰܝܡܐ

saymo

ܣܷܡܠܰܗ

sёmla

المخاطب ذ

ܣܰܝܡܰܬ

saymat

ܣܷܡܠܘܟ݂

sёmlux

المخاطب ث

ܣܰܝܡܰܬ

saymat

ܣܷܡܠܰܟ݂

sёmlax

المتكلم ذ

ܣܳܝܰܡܢܐ

soyamno

ܣܷܡܠܝ

sёmli

المتكلم ث

ܣܰܝܡܳܢܐ

saymono

ܣܷܡܠܝ

sёmli

ج

الغائب

ܣܰܝܡܝ

saymi

ܣܷܡܡܶܗ

sёmme

المخاطب

ܣܰܝܡܝܬܘ

saymitu

ܣܷܡܟ݂ܘ

sёmxu

المتكلم

ܣܰܝܡܝܢܰܐ

saymina

ܣܷܡܠܰܢ

sёmlan

صيغة الأمر

ف ܣܷܡ sёm
ج ܣܘܡܘ sumu

 

 

 

المصدر

ܣܝܳܡܐ  syomo

 

 

2. أفعال لازمة معتلة العين بـ ܝ /y/:

ܛܝܪ ṭyr I: ܛܳܝܰܪ – ܛܰܝܷܪ  ṭoyar - ṭayёr"طار"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܛܳܝܰܪ

oyar

ܛܰܝܷܪ

ṭayёr

الغائب ث

ܛܰܝܪܐ

ṭayro

ܛܰܝܝܪܐ

ṭayiro

المخاطب ذ

ܛܰܝܪܰܬ

ṭayrat

ܛܰܝܝܪܰܬ

ṭayirat

المخاطب ث

ܛܰܝܪܰܬ

ṭayrat

ܛܰܝܝܪܰܬ

ṭayirat

المتكلم ذ

ܛܳܝܰܪܢܐ

oyarno

ܛܰܝܷܪܢܐ

ṭayёrno

المتكلم ث

ܛܰܝܪܳܢܐ

ṭayrono

ܛܰܝܝܪܳܢܐ

ṭayirono

ج

الغائب

ܛܰܝܪܝ

ṭayri

ܛܰܝܝܪܝ

ṭayiri

المخاطب

ܛܰܝܪܝܬܘ

ṭayritu

ܛܰܝܝܪܝܬܘ

ṭayiritu

المتكلم

ܛܰܝܪܝܢܰܐ

ṭayrina

ܛܰܝܝܪܝܢܰܐ

ṭayirina

صيغة الأمر

ف ܛܝܰܪ ṭyar
ج ܛܝܰܪܘ ṭyaru

 

 

 

المصدر

ܛܝܳܪܐ  ṭyoro

 

 

3. أفعال متعدية معتلة العين بـ ܘ /w/:

ܬܘܪ twr (< ܬܒܪ tbr) I: ܬܳܘܰܪ – ܬܘܷܪܠܶܗ towartwёrle "كسر"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܬܳܘܰܪ

towar

ܬܘܷܪܠܶܗ

twёrle

الغائب ث

ܬܰܘܪܐ

tawro

ܬܘܷܪܠܰܗ

twёrla

المخاطب ذ

ܬܰܘܪܰܬ

tawrat

ܬܘܷܪܠܘܟ݂

twёrlux

المخاطب ث

ܬܰܘܪܰܬ

tawrat

ܬܘܷܪܠܰܟ݂

twёrlax

المتكلم ذ

ܬܳܘܰܪܢܐ

towarno

ܬܘܷܪܠܝ

twёrli

المتكلم ث

ܬܰܘܪܳܢܐ

tawrono

ܬܘܷܪܠܝ

twёrli

ج

الغائب

ܬܰܘܪܝ

tawri

ܬܘܷܪܪܶܗ

twёrre

المخاطب

ܬܰܘܪܝܬܘ

tawritu

ܬܘܷܪܟ݂ܘ

twёrxu

المتكلم

ܬܰܘܪܝܢܐ

tawrina

ܬܘܷܪܠܰܢ

twёrlan

صيغة الأمر

ف ܬܘܰܪ twar
ج ܬܘܰܪܘ twaru

 

 

 

المصدر

ܬܘܳܪܐ  tworo

 

 

4. أفعال لازمة معتلة العين بـ ܘ /w/:

ܣܘܥ swc (< ܣܒܥ sbc) I: ܣܳܘܰܥ – ܣܰܘܷܥ sowacsawёc "شبع"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܣܳܘܰܥ

sowac

ܣܰܘܷܥ

sawёc

الغائب ث

ܣܰܘܥܐ

sawco

ܣܰܘܝܥܐ

sawico

المخاطب ذ

ܣܰܘܥܰܬ

sawcat

ܣܰܘܝܥܰܬ

sawicat

المخاطب ث

ܣܰܘܥܰܬ

sawcat

ܣܰܘܝܥܰܬ

sawicat

المتكلم ذ

ܣܳܘܰܥܢܐ

sowacno

ܣܰܘܷܥܢܐ

sawёcno

المتكلم ث

ܣܰܘܥܳܢܐ

sawcono

ܣܰܘܝܥܳܢܐ

sawicono

ج

الغائب

ܣܰܘܥܝ

sawci

ܣܰܘܝܥܝ

sawici

المخاطب

ܣܰܘܥܝܬܘ

sawcitu

ܣܰܘܝܥܝܬܘ

sawicitu

المتكلم

ܣܰܘܥܝܢܰܐ

sawcina

ܣܰܘܝܥܝܢܰܐ

sawicina

 

صيغة الأمر

ف ܣܘܰܥ swac
ج ܣܘܰܥܘ swacu

 

 

 

المصدر

ܣܘܳܥܐ  swoco

 

 

ج) الفعل الناقص (معتل اللام)

1. الفعل المتعدي المعتل بـ ܝ /y/:

ܚܙܝ ḥzy I: ܚܳܙܶܐ – ܚܙܶܠܶܗ ḥoze - ḥzele "رأى، شاهد"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܚܳܙܶܐ

ḥoze

ܚܙܶܠܶܗ

ḥzele

الغائب ث

ܚܷܙܝܐ

ёzyo

ܚܙܶܠܰܗ

ḥzela

المخاطب ذ

ܚܳܙܰܬ

ḥozat

ܚܙܶܠܘܟ݂

ḥzelux

المخاطب ث

ܚܷܙܝܰܬ

ёzyat

ܚܙܶܠܰܟ݂

ḥzelax

المتكلم ذ

ܚܳܙܶܢܐ

ḥozeno

ܚܙܶܠܝ

ḥzeli

المتكلم ث

ܚܷܙܝܳܢܐ

ḥёzyono

ܚܙܶܠܝ

ḥzeli

ج

الغائب

ܚܳܙܷܢ

ḥozёn

ܚܙܰܠܠܶܗ

ḥzalle

المخاطب

ܚܳܙܝܬܘ

ḥozitu

ܚܙܰܠܟ݂ܘ

ḥzalxu

المتكلم

ܚܳܙܝܢܰܐ

ḥozina

ܚܙܶܠܰܢ

ḥzelan

صيغة الأمر

ف ܚܙܰܝ ḥzay
ج ܚܙܰܝܘ ḥzayu

 

 

 

المصدر

ܚܙܳܝܐ  ḥzoyo

 

 

2. الفعل اللازم المعتل بـ ܝ /y/:

ܣܡܝ smy I: ܣܳܡܶܐ – ܣܰܡܝ some – sami "عمي، أصبح أعمى"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܣܳܡܶܐ

some

ܣܰܡܝ

sami

الغائب ث

ܣܷܡܝܐ

sёmyo

ܣܰܡܝܐ

samyo

المخاطب ذ

ܣܳܡܰܬ

somat

ܣܰܡܰܬ

samat

المخاطب ث

ܣܷܡܝܰܬ

sёmyat

ܣܰܡܝܰܬ

samyat

المتكلم ذ

ܣܳܡܶܢܐ

someno

ܣܰܡܝܢܐ

samino

المتكلم ث

ܣܷܡܝܳܢܐ

sёmyono

ܣܰܡܝܳܢܐ

samyono

ج

الغائب

ܣܳܡܷܢ

somёn

ܣܰܡܷܢ

samёn

المخاطب

ܣܳܡܝܬܘ

somitu

ܣܰܡܝܬܘ

samitu

المتكلم

ܣܳܡܝܢܰܐ

somina

ܣܰܡܝܢܰܐ

samina

صيغة الأمر

ف ܣܡܰܝ smay
ج ܣܡܰܝܘ ḥzayu

 

 

 

المصدر

ܣܡܳܝܐ  smoyo

 

 

3. الفعل المتعدي المعتل بـ ܘ /w/:

ܟܬ݂ܘ kṯw (< ܟܬܒ ktb) I: ܟܳܬ݂ܰܘ – ܟܬ݂ܘܠܶܗ koṯaw - kṯule "كتب"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܟܳܬ݂ܰܘ

koaw

ܟܬ݂ܘܠܶܗ

kule

الغائب ث

ܟܷܬ݂ܘܐ

kёṯwo

ܟܬ݂ܘܠܰܗ

kula

المخاطب ذ

ܟܷܬ݂ܘܰܬ

kёṯwat

ܟܬ݂ܘܠܘܟ݂

kulux

المخاطب ث

ܟܷܬ݂ܘܰܬ

kёṯwat

ܟܬ݂ܘܠܰܟ݂

kulax

المتكلم ذ

ܟܳܬ݂ܰܘܢܐ

koawno

ܟܬ݂ܘܠܝ

kuli

المتكلم ث

ܟܷܬ݂ܘܳܢܐ

kёṯwono

ܟܬ݂ܘܠܝ

kuli

ج

الغائب

ܟܷܬ݂ܘܝ

kёṯwi

ܟܬ݂ܘܘܶܗ

kuwe

المخاطب

ܟܷܬ݂ܘܝܬܘ

kёṯwitu

ܟܬ݂ܘܟ݂ܘ

kuxu

المتكلم

ܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ

kёṯwina

ܟܬ݂ܘܠܰܢ

kṯulan

صيغة الأمر

ف ܟܬ݂ܰܘ kṯaw
ج ܟܬ݂ܰܘܘ kṯawu

 

 

 

المصدر

ܟܬ݂ܳܘܐ  kṯowo

 

 

4. الفعل اللازم المعتل بـ ܘ /w/:

ܝܬܘ ytw I: ܝܳܬܰܘ – ܝܰܬܘ yotaw – yatu "جلس"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܝܳܬܰܘ

yotaw

ܝܰܬܘ

yatu

الغائب ث

ܝܷܬܘܐ

yёtwo

ܝܰܬܝܘܐ

yatiwo

المخاطب ذ

ܝܷܬܘܰܬ

yёtwat

ܝܰܬܝܘܰܬ

yatiwat

المخاطب ث

ܝܷܬܘܰܬ

yёtwat

ܝܰܬܝܘܰܬ

yatiwat

المتكلم ذ

ܝܳܬܰܘܢܐ

yotawno

ܝܰܬܘܢܐ

yatuno

المتكلم ث

ܝܷܬܘܳܢܐ

yёtwono

ܝܰܬܝܘܳܢܐ

yatiwono

ج

الغائب

ܝܷܬܘܝ

yёtwi

ܝܰܬܝܘܝ

yatiwi

المخاطب

ܝܷܬܘܝܬܘ

yёtwitu

ܝܰܬܝܘܝܬܘ

yatiwitu

المتكلم

ܝܷܬܘܝܢܐ

yёtwina

ܝܰܬܝܘܝܢܐ

yatiwina

صيغة الأمر

ف ܐܝܬܰܘ itaw
ج ܐܝܬܰܘܘ itawu

 

 

 

المصدر

ܐܝܬܳܘܐ  itowo

 

 

د) الفعل المنتهي بـ ܠ‍ /l/

يكون تصريف ماضي الأفعال المتعدية فقط غير نظامي: ܫܩܠ šql I:

الماضي: ܫܩܝܠܶܗ šqile "اشترى"

  مفرد جمع
الغائب ذ ܫܩܝܠܶܗ šqile ܫܩܷܠܠܶܗ šqëlle
الغائب ث ܫܩܝܠܰܗ šqila
المخاطب ذ ܫܩܝܠܘܟ݂ šqilux ܫܩܷܠܟ݂ܘ šqëlxu
المخاطب ث ܫܩܝܠܰܟ݂ šqilax
المتكلم ܫܩܝܠܝ šqili ܫܩܝܠܰܢ šqilan

 

 

2) الوزن الثاني II

أ) الأفعال معتلة الفاء والعين تُصرّف بشكل نظامي.

ب) الأفعال معتلة اللام:

ܫܪܝ šry II: ܡܫܰܪܶܐ – ܡܫܰܪܶܠܶܗ mšaremšarele "بدأ"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܫܰܪܶܐ

mšare

ܡܫܰܪܶܠܶܗ

mšarele

الغائب ث

ܡܫܰܪܝܐ

mšaryo

ܡܫܰܪܶܠܰܗ

mšarela

المخاطب ذ

ܡܫܰܪܰܬ

mšarat

ܡܫܰܪܶܠܘܟ݂

mšarelux

المخاطب ث

ܡܫܰܪܝܰܬ

mšaryat

ܡܫܰܪܶܠܰܟ݂

mšarelax

المتكلم ذ

ܡܫܰܪܶܢܐ

mšareno

ܡܫܰܪܶܠܝ

mšareli

المتكلم ث

ܡܫܰܪܝܳܢܐ

mšaryono

ܡܫܰܪܶܠܝ

mšareli

ج

الغائب

ܡܫܰܪܷܢ

mšarёn

ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ

mšaralle

المخاطب

ܡܫܰܪܝܬܘ

mšaritu

ܡܫܰܪܰܠܟ݂ܘ

mšaralxu

المتكلم

ܡܫܰܪܝܢܰܐ

mšarina

ܡܫܰܪܶܠܰܢ

mšarelan

صيغة الأمر

ف ܡܫܰܪܝ mšari
ج ܡܫܰܪܶܝܘ mšareyu

 

 

 

المصدر

ܫܶܪܳܝܐ  šeroyo

 

 

ج) الفعل المنتهي بـ ܠ‍ /l/

الماضي فقط يُصرّف بشكل غير نظامي.

ܫܝܠ šyl II، الماضي: ܡܫܰܝܶܠܶܗ mšayele "سأل"

  مفرد جمع
الغائب ذ ܡܫܰܝܶܠܶܗ mšayele ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ mšayalle
الغائب ث ܡܫܰܝܶܠܰܗ mšayela
المخاطب ذ ܡܫܰܝܶܠܘܟ݂ mšayelux ܡܫܰܝܰܠܟ݂ܘ mšayalxu
المخاطب ث ܡܫܰܝܶܠܰܟ݂ mšayelax
المتكلم ܡܫܰܝܶܠܝ mšayeli ܡܫܰܝܶܠܰܢ mšayelan

صيغة الأمر

ف ܡܫܰܝܰܠ mšayal
ج ܡܫܰܝܶܠܘ mšayelu

 

 

 

المصدر

ܫܶܝܳܠܐ  šeyolo

 

 

3) الوزن الثالث III

أ) الفعل المثال (معتل الفاء)

ܝܠܦ ylf  :IIIܡܰܘܠܰܦ – ܡܰܘܠܰܦܠܶܗ mawlafmawlafle "عَلَّمَ، دَرَّسَ"

النمط الأول: بحرف علة مركّب:

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܰܘܠܰܦ

mawlaf

ܡܰܘܠܰܦܠܶܗ

mawlafle

الغائب ث

ܡܰܘܠܦܐ

mawlfo

ܡܰܘܠܰܦܠܰܗ

mawlafla

المخاطب ذ

ܡܰܘܠܦܰܬ

mawlfat

ܡܰܘܠܰܦܠܘܟ݂

mawlaflux

المخاطب ث

ܡܰܘܠܦܰܬ

mawlfat

ܡܰܘܠܰܦܠܰܟ݂

mawlaflax

المتكلم ذ

ܡܰܘܠܰܦܢܐ

mawlafno

ܡܰܘܠܰܦܠܝ

mawlafli

المتكلم ث

ܡܰܘܠܦܳܢܐ

mawlfono

ܡܰܘܠܰܦܠܝ

mawlafli

ج

الغائب

ܡܰܘܠܦܝ

mawlfi

ܡܰܘܠܰܦܦܶܗ

mawlaffe

المخاطب

ܡܰܘܠܦܝܬܘ

mawlfitu

ܡܰܘܠܰܦܟ݂ܘ

mawlafxu

المتكلم

ܡܰܘܠܦܝܢܰܐ

mawlfina

ܡܰܘܠܰܦܠܰܢ

mawlaflan

صيغة الأمر

ف ܡܰܘܠܰܦ mawlaf
ج ܡܰܘܠܶܦܘ mawlefu

 

 

 

المصدر

ܬܰܘܠܝܦܐ  tawlifo

 

النمط الثاني: بحرف علة بسيط:

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܳܠܰܦ

molaf

ܡܳܠܰܦܠܶܗ

molafle

الغائب ث

ܡܷܠܦܳܐ

mëlfo

ܡܳܠܰܦܠܰܗ

molafla

المخاطب ذ

ܡܷܠܦܰܬ

mëlfat

ܡܳܠܰܦܠܘܟ݂

molaflux

المخاطب ث

ܡܷܠܦܰܬ

mëlfat

ܡܳܠܰܦܠܰܟ݂

molaflax

المتكلم ذ

ܡܳܠܰܦܢܐ

molafno

ܡܳܠܰܦܠܝ

molafli

المتكلم ث

ܡܷܠܦܳܢܐ

mëlfono

ܡܳܠܰܦܠܝ

molafli

ج

الغائب

ܡܷܠܦܝ

mëlfi

ܡܳܠܰܦܦܶܗ

molaffe

المخاطب

ܡܷܠܦܝܬܘ

mëlfitu

ܡܳܠܰܦܟ݂ܘ

molafxu

المتكلم

ܡܷܠܦܝܢܰܐ

mëlfina

ܡܳܠܰܦܠܰܢ

molaflan

صيغة الأمر

ف ܡܳܠܰܦ molaf
ج ܡܳܠܶܦܘ molefu

 

 

 

المصدر

ܬܶܠܝܦܐ  telifo

 

 

ب) الفعل الأجوف معتل العين بـ ܝ /y/:

ܣܝܡ sym  :IIIܡܰܣܷܡ – ܡܰܣܷܡܠܶܗ masёmmasёmle "جعله يفعل"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܰܣܷܡ

masёm

ܡܰܣܷܡܠܶܗ

masёmle

الغائب ث

ܡܰܣܝܡܐ

masimo

ܡܰܣܷܡܠܰܗ

masёmla

المخاطب ذ

ܡܰܣܝܡܰܬ

masimat

ܡܰܣܷܡܠܘܟ݂

masёmlux

المخاطب ث

ܡܰܣܝܡܰܬ

masimat

ܡܰܣܷܡܠܰܟ݂

masёmlax

المتكلم ذ

ܡܰܣܷܡܢܐ

masёmno

ܡܰܣܷܡܠܝ

masёmli

المتكلم ث

ܡܰܣܝܡܳܢܐ

masimono

ܡܰܣܷܡܠܝ

masёmli

ج

الغائب

ܡܰܣܝܡܝ

masimi

ܡܰܣܷܡܡܶܗ

masёmme

المخاطب

ܡܰܣܝܡܝܬܘ

masimitu

ܡܰܣܷܡܟ݂ܘ

masёmxu

المتكلم

ܡܰܣܝܡܝܢܰܐ

masimina

ܡܰܣܷܡܠܰܢ

masёmlan

صيغة الأمر

ف ܡܰܣܷܡ masёm
ج ܡܰܣܝܡܘ masimu

 

 

 

المصدر

ܬܶܣܝܡܐ  tesimo

 

 

ج) الفعل الناقص (معتل اللام)

ܚܟܝ ḥky :III ܡܰܚܟܶܐ – ܡܰܚܟܶܠܶܗ maḥke - maḥkele "خَبَّرَ، حَكَى"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܰܚܟܶܐ

maḥke

ܡܰܚܟܶܠܶܗ

maḥkele

الغائب ث

ܡܰܚܟܝܐ

maḥkyo

ܡܰܚܟܶܠܰܗ

maḥkela

المخاطب ذ

ܡܰܚܟܰܬ

maḥkat

ܡܰܚܟܶܠܘܟ݂

maḥkelux

المخاطب ث

ܡܰܚܟܝܰܬ

maḥkyat

ܡܰܚܟܶܠܰܟ݂

maḥkelax

المتكلم ذ

ܡܰܚܟܶܢܐ

maḥkeno

ܡܰܚܟܶܠܝ

maḥkeli

المتكلم ث

ܡܰܚܟܝܳܢܐ

maḥkyono

ܡܰܚܟܶܠܝ

maḥkeli

ج

الغائب

ܡܰܚܟܷܢ

maḥkёn

ܡܰܚܟܰܠܠܶܗ

maḥkalle

المخاطب

ܡܰܚܟܝܬܘ

maḥkitu

ܡܰܚܟܰܠܟ݂ܘ

maḥkalxu

المتكلم

ܡܰܚܟܝܢܰܐ

maḥkina

ܡܰܚܟܶܠܰܢ

maḥkelan

صيغة الأمر

ف ܡܰܚܟܝ maḥki
ج ܡܰܚܟܶܝܘ maḥkeyu

 

 

 

المصدر

ܬܷܚܟܝـܝܐ  tёḥkiyo

 

 

4) الأفعال الرباعية

ܬܠܦܢ tlfn: ܡܬܰܠܦܰܢ- ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ mtalfanmtalfanle "اتصل هاتفياً، تلفن"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܬܰܠܦܰܢ

mtalfan

ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ

mtalfanle

الغائب ث

ܡܬܰܠܦܢܐ

mtalfno

ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ

mtalfanla

المخاطب ذ

ܡܬܰܠܦܢܰܬ

mtalfnat

ܡܬܰܠܦܰܢܠܘܟ݂

mtalfanlux

المخاطب ث

ܡܬܰܠܦܢܰܬ

mtalfnat

ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܟ݂

mtalfanlax

المتكلم ذ

ܡܬܰܠܦܰܢܢܐ

mtalfanno

ܡܬܰܠܦܰܢܠܝ

mtalfanli

المتكلم ث

ܡܬܰܠܦܢܳܢܐ

mtalfnono

ܡܬܰܠܦܰܢܠܝ

mtalfanli

ج

الغائب

ܡܬܰܠܦܢܝ

mtalfni

ܡܬܰܠܦܰܢܢܶܗ

mtalfanne

المخاطب

ܡܬܰܠܦܢܝܬܘ

mtalfnitu

ܡܬܰܠܦܰܢܟ݂ܘ

mtalfanxu

المتكلم

ܡܬܰܠܦܢܝܢܰܐ

mtalfnina

ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܢ

mtalfanlan

صيغة الأمر

ف ܡܬܰܠܦܰܢ mtalfan
ج ܡܬܰܠܦܶܢܘ mtalfenu

 

 

 

المصدر

ܬܷܠܦܳܢܐ  tёlfono

 

 

5) الأفعال الشاذة الرباعية المجردة والمزيدة

ܫܬܥܝ štcy I (< ܫܥܝ šcy) ܡܷܫܬܰܥܶܐ - ܡܷܫܬܰܥܶܠܶܗ mёštacemёštacele "لعب"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܷܫܬܰܥܶܐ

mёštace

ܡܷܫܬܰܥܶܠܗ

mёštacele

الغائب ث

ܡܷܫܬܰܥܝܐ

mёštacyo

ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܗ

mёštacela

المخاطب ذ

ܡܷܫܬܰܥܰܬ

mёštacat

ܡܷܫܬܰܥܶܠܘܟ݂

mёštacelux

المخاطب ث

ܡܷܫܬܰܥܝܰܬ

mёštacyat

ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܟ݂

mёštacelax

المتكلم ذ

ܡܷܫܬܰܥܶܢܐ

mёštaceno

ܡܷܫܬܰܥܶܠܝ

mёštaceli

المتكلم ث

ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܐ

mёštacyono

ܡܷܫܬܰܥܶܠܝ

mёštaceli

ج

الغائب

ܡܷܫܬܰܥܷܢ

mёštacёn

ܡܷܫܬܰܥܰܠܠܶܗ

mёštacalle

المخاطب

ܡܷܫܬܰܥܝܬܘ

mёštacitu

ܡܷܫܬܰܥܰܠܟ݂ܘ

mёštacalxu

المتكلم

ܡܷܫܬܰܥܝܢܰܐ

mёštacina

ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܢ

mёštacelan

صيغة الأمر

ف ܡܷܫܬܰܥܝ mёštaci
ج ܡܷܫܬܰܥܶܝܘ mёštaceyu

 

 

 

المصدر

ܬܷܫܬܶܥܷܢܝܐ  tёštecёnyo

 

ܫܬܒܗܪ štbhr (< ܫܒܗܪ šbhr): ܡܷܫܬܰܒܗܰܪ – ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܶܗ mёštabharmёštabharle "افتخر"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪ

mёštabhar

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܶܗ

mёštabharle

الغائب ث

ܡܷܫܬܰܒܗܪܐ

mёštabhro

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܰܗ

mёštabharla

المخاطب ذ

ܡܷܫܬܰܒܗܪܰܬ

mёštabhrat

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܘܟ݂

mёštabharlux

المخاطب ث

ܡܷܫܬܰܒܗܪܰܬ

mёštabhrat

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܰܟ݂

mёštabharlax

المتكلم ذ

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܢܐ

mёštabharno

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܝ

mёštabharli

المتكلم ث

ܡܷܫܬܰܒܗܪܳܢܐ

mёštabhrono

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܝ

mёštabharli

ج

الغائب

ܡܷܫܬܰܒܗܪܝ

mёštabhri

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܪܶܗ

mёštabharre

المخاطب

ܡܷܫܬܰܒܗܪܝܬܘ

mёštabhritu

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܟ݂ܘ

mёštabharxu

المتكلم

ܡܷܫܬܰܒܗܪܝܢܰܐ

mёštabhrina

ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܰܢ

mёštabharlan

صيغة الأمر

ف ܡܷܫܬܰܒܗܰܪ mёštabhar
ج ܡܷܫܬܰܒܗܶܪܘ mёštabheru

 

 

 

المصدر

ܫܷܒܗܳܪܐ  šёbhoro

 

ܣܬܥܡܠ stcml (< ܥܡܠ cml) ܡܷܣܬܰܥܡܰܠ – ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܶܗ mёstacmalmёstacmele "استعمل، استخدم"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܷܣܬܰܥܡܰܠ

mёstacmal

ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܶܗ

mёstacmele

الغائب ث

ܡܷܣܬܰܥܡܠܐ

mёstacmlo

ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܰܗ

mёstacmela

المخاطب ذ

ܡܷܣܬܰܥܡܠܰܬ

mёstacmlat

ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܘܟ݂

mёstacmelux

المخاطب ث

ܡܷܣܬܰܥܡܠܰܬ

mёstacmlat

ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܰܟ݂

mёstacmelax

المتكلم ذ

ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܢܐ

mёstacmalno

ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܝ

mёstacmeli

المتكلم ث

ܡܷܣܬܰܥܡܠܳܢܐ

mёstacmlono

ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܝ

mёstacmeli

ج

الغائب

ܡܷܣܬܰܥܡܠܝ

mёstacmli

ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܠܶܗ

mёstacmalle

المخاطب

ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܬܘ

mёstacmlitu

ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܟ݂ܘ

mёstacmalxu

المتكلم

ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܢܰܐ

mёstacmlina

ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܰܢ

mёstacmelan

صيغة الأمر

ف ܡܷܣܬܰܥܡܰܠ mёstacmal
ج ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܘ mёstacmelu

 

 

 

المصدر

ܣܬܷܥܡܳܠܐ  stëcmolo

 

ج: الأفعال المبنية للمجهول

1) الأفعال النظامية

أ) الوزن الأول المبني للمجهول Ip

ܦܗܡ fhm  :Ipܦܗܝܡ – ܡܷܦܗܰܡ fhim mёfham "فُهِمَ"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܷܦܗܰܡ

mëfham

ܦܗܝܡ

fhim

الغائب ث

ܡܷܦܗܳܡܐ

mëfhomo

ܦܗܝܡܐ

fhimo

المخاطب ذ

ܡܷܦܗܳܡܰܬ

mëfhomat

ܦܗܝܡܰܬ

fhimat

المخاطب ث

ܡܷܦܗܳܡܰܬ

mëfhomat

ܦܗܝܡܰܬ

fhimat

المتكلم ذ

ܡܷܦܗܰܡܢܐ

mëfhamno

ܦܗܷܡܢܐ

fhëmno

المتكلم ث

ܡܷܦܗܳܡܳܢܐ

mëfhomono

ܦܗܝܡܳܢܐ

fhimono

ج

الغائب

ܡܷܦܗܳܡܝ

mëfhomi

ܦܗܝܡܝ

fhimi

المخاطب

ܡܷܦܗܳܡܝܬܘ

mëfhomitu

ܦܗܝܡܝܬܘ

fhimitu

المتكلم

ܡܷܦܗܳܡܝܢܰܐ

mëfhomina

ܦܗܝܡܝܢܰܐ

fhimina

صيغة الأمر

ف ܡܷܦܗܰܡ mëfham
ج ܡܷܦܗܶܡܘ mëfhemu

 

 

 

 

ب) الوزن الثاني المبني للمجهول IIp

ܙܒܢ zbn  :IIpܡܝܙܰܒܰܢ – ܡܙܰܒܰܢ mizabanmzaban "بيْعَ"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܝܙܰܒܰܢ

mizaban

ܡܙܰܒܰܢ

mzaban

الغائب ث

ܡܝܙܰܒܢܐ

mizabno

ܡܙܰܒܢܐ

mzabno

المخاطب ذ

ܡܝܙܰܒܢܰܬ

mizabnat

ܡܙܰܒܢܰܬ

mzabnat

المخاطب ث

ܡܝܙܰܒܢܰܬ

mizabnat

ܡܙܰܒܢܰܬ

mzabnat

المتكلم ذ

ܡܝܙܰܒܰܢܢܐ

mizabanno

ܡܙܰܒܰܢܢܐ

mzabanno

المتكلم ث

ܡܝܙܰܒܢܳܢܐ

mizabnono

ܡܙܰܒܢܳܢܐ

mzabnono

ج

الغائب

ܡܝܙܰܒܢܝ

mizabni

ܡܙܰܒܢܝ

mzabni

المخاطب

ܡܝܙܰܒܢܝܬܘ

mizabnitu

ܡܙܰܒܢܝܬܘ

mzabnitu

المتكلم

ܡܝܙܰܒܢܝܢܰܐ

mizabnina

ܡܙܰܒܢܝܢܰܐ

mzabnina

صيغة الأمر

ف ܡܝܙܰܒܰܢ mizaban
ج ܡܝܙܰܒܶܢܘ mizabenu

 

 

 

 

ج) الوزن الثالث المبني للمجهول IIIp

ܠܬܡ ltm  :IIIpܡܝܬܰܠܬܰܡ – ܡܬܰܠܬܰܡ mitaltammtaltam "جُمِعَ"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܝܬܰܠܬܰܡ

mitaltam

ܡܬܰܠܬܰܡ

mtaltam

الغائب ث

ܡܝܬܰܠܬܡܐ

mitaltmo

ܡܬܰܠܬܡܳܐ

mtaltmo

المخاطب ذ

ܡܝܬܰܠܬܡܰܬ

mitaltmat

ܡܬܰܠܬܡܰܬ݁

mtaltmat

المخاطب ث

ܡܝܬܰܠܬܡܰܬ

mitaltmat

ܡܬܰܠܬܡܰܬ݁

mtaltmat

المتكلم ذ

ܡܝܬܰܠܬܰܡܢܐ

mitaltamno

ܡܬܰܠܬܰܡܢܐ

mtaltamno

المتكلم ث

ܡܝܬܰܠܬܡܳܢܐ

mitaltmono

ܡܬܰܠܬܡܳܢܐ

mtaltmono

ج

الغائب

ܡܝܬܰܠܬܡܝ

mitaltmi

ܡܬܰܠܬܡܝ

mtaltmi

المخاطب

ܡܝܬܰܠܬܡܝܬܘ

mitaltmitu

ܡܬܰܠܬܡܝܬ݁ܘ

mtaltmitu

المتكلم

ܡܝܬܰܠܬܡܝܢܰܐ

mitaltmina

ܡܬܰܠܬܡܝܢܰܐ

mtaltmina

صيغة الأمر

ف ܡܝܬܰܠܬܰܡ mitaltam
ج ܡܝܬܰܠܬܶܡܘ mitaltemu

 

 

 

 

2) الأفعال الرباعية المجردة والمزيدة

ܣܬܥܡܠ stcml  Ip(< ܥܡܠ cml) ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܰܠ – ܡܬܷܣܬܰܥܡܰܠ mitёstacmalmtëstacmal "استُعمِلَ، استُخدِمَ"

 

 

المضارع

الماضي

ف

الغائب ذ

ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܰܠ

mitёstacmal

ܡܬܷܣܬܰܥܡܰܠ

mtëstacmal

الغائب ث

ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܐ

mitёstacmlo

ܡܬܷܣܬܰܥܡܠܐ

mtëstacmlo

المخاطب ذ

ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܰܬ

mitёstacmlat

ܡܬܷܣܬܰܥܠܰܬ

mtëstacmlat

المخاطب ث

ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܰܬ

mitёstacmlat

ܡܬܷܣܬܰܥܠܰܬ

mtëstacmlat

المتكلم ذ

ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܰܠܢܐ

mitёstacmalno

ܡܬܷܣܬܰܥܡܰܠܢܐ

mtëstacmalno

المتكلم ث

ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܳܢܐ

mitёstacmlono

ܡܬܷܣܬܰܥܡܠܳܢܐ

mtëstacmlono

ج

الغائب

ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܝ

mitёstacmli

ܡܬܷܣܬܰܥܠܝ

mtëstacmli

المخاطب

ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܝܬܘ

mitёstacmlitu

ܡܬܷܣܬܰܥܡܠܝܬܘ

mtëstacmlitu

المتكلم

ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܝܢܰܐ

mitёstacmlina

ܡܬܷܣܬܰܥܡܠܝܢܰܐ

mtëstacmlina

صيغة الأمر

ف ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܰܠ mitёstacmal
ج ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܶܠܘ mitёstacmelu