Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen I
1. Lesen Sie den Text ein zweites Mal!

2. Übersetzen Sie folgende Begriffe ins Deutsche.

durošo gušmonoyo

ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ

mšatsone

ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ

ḥulmono

ܚܘܠܡܳܢܐ

macëbḏonuṯo

ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ

sniquṯo

ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ

tërmišo

ܬܷܪܡܝܫܐ

mšare

ܡܫܰܪܶܐ

harke w tamo

ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ

heš

ܗܶܫ

kowe moro

ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ

mëṯnaḥ

ܡܷܬ݂ܢܰܚ

tacbo

ܬܰܥܒܐ

šġimuṯo

ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ

ṭcoyo

ܛܥܳܝܐ

ġame

ܓ݂ܰܡܶܐ

ḥiṣe

ܚܝܨܶܐ

bahuro

ܒܰܗܘܪܐ

b ḥaylo

ܒܚܰܝܠܐ

sucrono

ܣܘܥܪܳܢܐ

taḥrazto

ܬܰܚܪܰܙܬܐ

taḥrazto ṯabëtto

ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ

mdaršuṯo

ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ

komiṭaksi

ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ

fṣiḥuṯo

ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ

mëštawtfone

ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ

ṣbuṯo

ܨܒܘܬ݂ܐ

muroyo

ܡܘܪܳܝܐ

gudo

ܓܘܕܐ

qmoro

ܩܡܳܪܐ

aṯro

ܐܰܬ݂ܪܐ

ḥuḏro

ܚܘܕ݂ܪܐ

ḥfiṭuṯo

ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ

gušmonayto

ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ

hawnonayto

ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ

nišo rišoyo

ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ

tërhiṭo d sësye

ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ

šyoro

ܫܝܳܪܐ

ḥiṣuṯo d gušmo

ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ

rahṭo ḥiṣo

ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ

sḥoyo

ܣܚܳܝܐ

futbol

ܦܘܬܒܳܠ

handbol

ܗܰܢܕܒܳܠ

esfir salo

ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ

esfir ṭëbliṯo

ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ

kašo

ܟܰܫܐ

yudo

ܝܘܕܐ

sloqo d ṭuro

ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ

qloco d bësëklet

ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ