Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen II
4. Lesen und füllen Sie die Lücken aus.

U Abrohëm w bëṯër lab beṯ krihe.

ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

Tamo ele d kit kefe bak kulyoṯayḏux.

ܬܰܡܐ ܐܶܠܶܗ ܕܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂.

Kobac adlalyo harke d ramḥël mën kiban .

ܟܐܒܰܥ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ .

Bëṯër camšira w u Abrohëm acma ḥreto.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܚܪܶܬܐ.

Damëx bab beṯ-krihe.

ܕܰܡܷܟ݂ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

aṯi u taxtor side w le:

ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘ ܠܶܗ:

Gëd obeno lux , mide d baḥ ḥappoṯani ak howën ṭawtër.

ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ ܒܰܚ ܚܰܦ̇ܦ̇ܬܰܢܝ ܐܰܟ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ.

5. Welche Antwort ist richtig, welche nicht?

    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ  
    šrolo ġalṭo  
U aḥuno di Saro kocoyaš b Mëḏyaḏ.       ܐܰܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܳܝܰܫ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.
U Aday mšayele cal u cwodo du barёḥmayḏe.       ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܕܘ ܒܰܪܚܡܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro mšayela cal u kewo du aḥuno.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܐ.
Meqëm b šabṯo kayule u Abrohëm.       ܡܶܩܷܡ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܟܰܝܘܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U taxtor du bayto mcayanle u Abrohëm.       ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܥܰܝܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U Abrohëm lo mḥawal lab beṯ krihe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܠܐ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm damëx ḥa lalyo bab beṯ krihe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܕܰܡܷܟ݂ ܚܰܐ ܠܰܠܝܐ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm qayëṯle šërub.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܩܰܝܷܬ݂ܠܶܗ ܫܷܪܘܒ.
U Abrohem këtwayle kefe bak kulyoṯayḏe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro lo qadiro mëjġolo cam u aḥuno.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܥܰܡ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ.
I Šušan i aṯto du Abrohëm yo.       ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܝܐ.
I Saro i baḥëṯme di Šušan yo.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܐܝ ܒܰܚܷܬ݂ܡܶܐ ܕܝ ܫܘܫܰܢ ܝܐ.
6. Setzen Sie den jeweils richtigen Buchstaben (c - x - ḥ / ܥ - ܟ݂ـ - ܚ) in die Lücke ein.

barme Schwager ܒܰܪܷܡܶܐ
tator Arzt ܬܰܬܳܪ
komaësno Ich fühle ܟܳܡܰܣܢܐ
komigawla mir ist übel ܟܳܡܝܓܰܘܠܰ
ëmto Fieber ܡܬܐ
komaral er zittert ܟܳܡܰܪܠ
koba er will ܟܐܒܰ
appoṯe Tabletten ܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ
mëṯna (dass) er sich erholt ܡܷܬ݂ܢܰ
hawa yo es ist so ܗܰܘܐ ܝܐ
damii sie sind eingeschlafen ܕܰܡܝܝ
ulmono Gesundheit ܘܠܡܳܢܐ
abro Wort, Nachricht ܒܪܐ
udo jetzt ܐܘܕܐ
ame mit ihm ܐܰܡܶܗ
7. Lernen Sie die Bezeichnungen für Krankheiten, Medikamente und Ärzte.

kewo du gawo

Bauchschmerzen

ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ

kewo du lebo

Herzschmerzen

ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

kewo du ḥaṣo

Rückenschmerzen

ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ

nqoro du rišo

Kopfschmerzen

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ

nqoro du caršo

Zahnschmerzen

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ

nqoro di aḏno

Ohrenschmerzen

ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕܹܢܐ

gawloco du lebo

Übelkeit

ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

tërcilo du gušmo

Zittern

ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ

šawbo

Grippe

ܫܰܘܒܐ

ḥëmto

Fieber

ܚܷܡܬܐ

sarṭono / qanser

Krebs

ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ

beṯ krihe

Krankenhaus

ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ

apotekebeṯ darmone

Apotheke

ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ

fëlim / ṣërto

Bild, Röntgenbild

ܦܷܠܝܡ : ܨܷܪܬܐ

darmone

Medikamente, Medizin

ܕܰܪܡܳܢܶܐ

grošo d admo

Blutabnahme

ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ

camaliye

Operation

ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

mcayana

Untersuchung

ܡܥܰܝܰܢܰܐ

račeta

Rezept

ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ

ḥapṯo, Pl. ḥappoṯe

Tablette, Tabletten

ܚܰܦ݁ܬ݂ܐ : ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ

qapṣulo, Pl. qapṣule

Kapsel

ܩܰܦ݁ܨܘܠܐ : ܩܰܦ݁ܨܘܠܶܐ

lazqa, Pl. lazqat

Pflaster

ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ

mḥaṭo, Pl. mḥaṭe

Spritze, Injektion

ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ

šërub

Saft

ܫܷܪܘܒ

marham

Salbe

ܡܰܪܗܰܡ

admo

Blut

ܐܰܕܡܐ

naḥšo

Bahre

ܢܰܚܫܐ

taxt

Bett

ܬܰܟ݂ܬ

camšira

Krankenschwester

ܥܰܡܫܝܪܰܐ

taxtor / osyo

Arzt, Doktor

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ

taxtor / osyo du bayto

Hausarzt

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ

taxtor / osyo dilonoyo

Facharzt

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ

taxtor / osyo di camaliye

Chirurg

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

taxtor / osyo gawoyo

Internist

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ

taxtor / osyo dac cayne

Augenarzt

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܝܢܶܐ

taxtor / osyo du lebo

Kardiologe

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

taxtor / osyo dac carše

Zahnarzt

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܪܫܶܐ

taxtor / osyo du galdo

Hautarzt, Dermatologe

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܓܰܠܕܐ

taxtor / osyo di nafšo

Psychologe

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ