Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen II
4. Setzen Sie jeweils einen der folgenden Ausdrücke in die passende Lücke ein.

ܚܰܩܠܐ - ܝܬܳܘܐ - ܣـܛܰܒܷܠ - ܦܬܝܠܶܐ - ܚܰܝܶܘܷܢ - ܡܰܪܥܰܐ - ܥܘܳܢܶܐ، ܥܶܙܶܐ، ܚܙܝܪܶܐ، ܓܝܳܬ݂ܶܐ، ܟܰܠܒܶܐ، ܣܷܣܝܶܐ ܘܚܡܳܪܶܐ - ܫܘܓ݂ܠܐ - ܟܳܚܳܠܰܘ - ܟܳܡܰܥܠܰܦ - ܟܳܟܷܢܫܐ - ܒܰܝܛܰܪ
ḥaqlo – ytowo – sṭabël – ftile – ḥayewën – marca – cwone, ceze, ḥzire, gyoṯe, kalbe, sësye w ḥmore – šuġlo – koḥolaw – komaclaf – kokënšo – bayṭar
Falqo mi mazracto lu yo w falqo laḥ yo. ܦܰܠܩܐ ܡܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ ܠܘ ܝܐ ܘܦܰܠܩܐ ܠܰܚ ܝܐ.
At tawroṯe b lalyo bu ne w b imomo bi ne. ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܒܠܰܠܝܐ ܒܘ ܘܒܐܝܡܳܡܐ ܒܝ ܢܶܐ.
U gelo daḥ ḥaqloṯe li w laf yo. ܐܘ ܓܶܠܐ ܕܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܠܝ ܘܠܰܦ ܝܐ.
I Petra w u Peter këtte , , , , , w . ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܘܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܟܷܬܬܶܗ ، ، ، ، ، ܘ.
I Petra kosaymo u d lawġël. ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܟܳܣܰܝܡܐ ܐܘ ܕܠܰܘܓ݂ܷܠ.
U Peter w at tawroṯe. ܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܘ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ.
I Petra as sṭabile. ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܐܰܣ ܣـܛܰܒܝܠܶܐ.
Inaqla du sawal koyawle, koṯe u w koḥoyar acle. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܟܳܝܰܘܠܶܗ، ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܘܟܳܚܳܝܰܪ ܐܰܥܠܶܗ.
5. Suchen Sie die aufgeführten Wörter im folgenden Buchstabensalat.

mazracto – cmara – sṭabël – sawal – arco – ilone – marca – ftile – tawroṯe – ceze – cwone – ḥzire – gyoṯe – sësye – ḥmore – kalbe – ḥlowo – dworo – traktor – bayṭar – daworo – dawarto – knošo – ḥaqloṯe

6. Welche Antwort ist möglich?

Këmmina lan noše d kocawdi bi mazracto ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܥܰܘܕܝ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ
  dawore   ܕܰܘܳܪܶܐ
  cawode   ܥܰܘܳܕܶܐ
Këmmina laḥ ḥayewën kulle cam ḥḏoḏe ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܘܠܠܶܗ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
  tawroṯe   ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
  sawal   ܣܰܘܰܠ
Aḥ ḥayewën korocën ܐܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܳܪܳܥܷܢ
  bu sṭabël   ܒܘ ܣـܛܰܒܷܠ
  bi ḥaqlo   ܒܝ ܚܰܩܠܐ
Bu sṭabël kocayši …. ܒܘ ܣـܛܰܒܷܠ ܟܳܥܰܝܫܝ ......
  aḥ ḥayewën   ܐܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ
  an noše   ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ
Af ftile komisomi …. ܐܰܦ ܦܬܝܠܶܐ ܟܳܡܝܣܳܡܝ ....
  mu ḥalwo   ܡܘ ܚܰܠܘܐ
  mu gelo   ܡܘ ܓܶܠܐ
U sawal d koyawle komitahwe xabro ….. ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܕܟܳܝܰܘܠܶܗ ܟܳܡܝܬܰܗܘܶܐ ܟ݂ܰܒܪܐ ....
  lu bayṭar   ܠܘ ܒܰܝܛܰܪ
  lu taxtor   ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
7. Lesen Sie folgende Geschichte Adays aufmerksam durch.

Bu zabno du štoyo di qaḥwa u Aday komaḥke: I Saro w ono koṯina me Ṭurcabdin. Während des Kaffeetrinkens erzählt Aday: Saro und ich kommen aus dem Turabdin. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܚܟܶܐ: ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܳܢܐ ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
At Ṭurcabdinoye bu zoyudo dawore ne. Elo latne dawore modern xud ah Holandoye. Die Turabdiner sind überwiegend Bauern. Aber sie sind keine modernen Bauern wie die Niederländer. ܐܰܛ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܕܰܘܳܪܶܐ ܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܬܢܶܐ ܕܰܘܳܪܶܐ ܡܳܕܶܪܢ ܟ݂ܘܕ ܐܰܗ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ.
Këtte ḥayewën ëšmo. At tawroṯe d sidan nacime ne, lo kobën ḥalwo ġalabe. Sie haben wenige Tiere. Die Kühe bei uns sind klein und geben nicht viel Milch. ܟܷܬܬܶܗ ܚܰܝܶܘܷܢ ܐܷܫܡܐ. ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܕܣܝܕܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܶܐ. ܠܐ ܟܳܒܷܢ ܚܰܠܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
Ad dawore d Ṭurcabdin lo kocayši cal u sawal w bas, elo cal i zarocuṯo ste. Këtte ḥaqloṯe w kozërci ḥeṭe, score, ḥëmṣe w ṭlawḥe. Die Bauern im Turabdin leben nicht allein von den Tieren, sondern auch vom Ackerbau. Sie haben Felder und bauen Weizen, Gerste, Kichererbsen und Linsen an. ܐܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܥܰܠ ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܘܒܰܣ، ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܐܝ ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ ܣܬܶܐ. ܟܷܬܬܶܗ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܘܟܳܙܷܪܥܝ ܚܶܛܶܐ، ܣܥܳܪܶܐ، ܚܷܡܨܶܐ ܘܛܠܰܘܚܶܐ.
Cam gab du sawal w di zarocuṯo këtte karme ste. Neben den Tieren und dem Ackerbau haben sie auch Weingärten. ܥܰܡ ܓܰܒ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܘܕܝ ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ ܟܷܬܬܶܗ ܟܰܪܡܶܐ ܣܬܶܐ.
Ad dawore d sidan ġalabe kotëcbi, miḏe d latte makinat modern xud hani dëṯxu. Die Bauern bei uns arbeiten hart, weil sie keine modernen Maschinen wie diese von euch haben. ܐܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ ܕܣܝܕܰܢ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܬܷܥܒܝ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܠܰܬܬܶܗ ܡܰܟܝܢܰܬ ܡܳܕܶܪܢ ܟ݂ܘܕ ܗܰܢܝ ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ.