Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

ܛܠܳܒܐ ܘܓܘܳܪܐ
ܛܠܳܒܐ ܘܓܘܳܪܐ
ܐܘ ܓܘܳܪܐ ܫܘܕܳܝܐ ܝܐ ܕܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ ܥܰܝܫܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܩܳܢܘܢܐܝܬ݂.
ܐܰܥ ܥܰܕܰܬ ܕܘ ܓܘܳܪܐ ܘܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܒܟܘܠ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܫܷܟܷܠ ܚܪܶܢܐ ܢܶܐ.
ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܝܐ ܘܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ. ܟܐܷܒܥܝ ܓܰܘܪܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܣܬܶܐ ܟܐܬ݂ܷܢ ܡܶܐ ܬܰܪܬܶܐ ܡܰܪܕܘܳܬ݂ܶܐ ܦܪܝܫܶܐ.
ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܝ ܚܘܒܐ ܝܰܪܝܘܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܡܝ ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ.
Ṭlobo w Gworo Verlobung und Heirat
U gworo šudoyo yo d aṯto w gawro cayši cam ḥḏoḏe qonunoyiṯ. Die Ehe ist ein rechtsverbindliches Versprechen von Frau und Mann, ein gemeinsames Leben zu führen.
Ac cadat du gworo w di mëštuṯo b kul marduṯo šёkёl ḥreno ne. Die Traditionen bei der Eheschließung und Hochzeit sind in jeder Kultur anders.
U Yohannes Holandoyo yo w i Maryam Suryayto yo. Këbci gawri cam ḥḏoḏe. Johannes ist ein Niederländer und Maryam eine Aramäerin/Assyrerin. Sie wollen heiraten.
At tre ste koṯën me tarte mardwoṯe friše. Sie beide kommen jeweils von einer anderen Kultur.
Gëd ḥozina ucdo aydarbo i ḥubo yariwo acmayye mi lqayto qamayto. Wir werden nun erfahren, wie bei ihnen vom ersten Treffen an die Liebe wuchs.
ܚܘܒܐ ܘܛـܠܳܒܐ
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ، ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ، ܝܰܪܝܘܐ ܘܗܰܘܝܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ.
ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ.
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܐܰܦܬ݂ܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܚܰܐ ܥܠܰܝܡܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܟܳܝܳܬܰܘ ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ.
ܒܪܝܟ݂ ܨܰܦܪܐ، ܟܳܐܡܰܪ ܐܘ ܥܠܰܝܡܐ.
ܒܪܝܟ݂ ܛܳܒܐ، ܟܳܡܰܕܰܥܪܐ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܘܟܳܫܳܬܷܢ ܐܝ ܩܰܚܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܗܘܠ ܕܬܰܝـܝܡܐ ܐܝ ܐܰܦܬ݂ܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܛܠܷܒܒܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ ܘܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܶܗ.
ܡܝ ܠܩܰܝܬܰܬ݂ܶܗ ܐܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܫܰܪܶܘܰܠܠܶܗ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܝ ܚܘܒܐ ܝܷܪܘܝ ܒܰܠ ܠܶܒܶܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܟܘܠ  ܐܰܦܬ݂ܐ ܡܔܰܪܒܝܘܰܐ ܕܚܳܙܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܐܷܕ݂ܥܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܰܘܬܷܪ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ.
ܟܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝ ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܩܰܘܝܐ ܘܙܷܕܬܷܪ ܦܬܷܚܚܶܗ ܠܶܒܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܦܰܝܷܫ ܠܐ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܚܳܙܷܢܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܐܶܠܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܢܷܦܩܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܪܷܚܡܝܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܳܢܐ ܟܳܪܳܚܰܡܢܐ ܠܰܟ݂ ܘܟܳܐܒܰܥܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܓܰܘܪܰܬ ܠܝ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܷܪܠܰܗ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ ܘܟܐܷܒܥܰܠܠܘܟ݂.
ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܡܫܰܝܠܳܢܐ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܡܶܢܘܟ݂.
ܡܷܢ ܝܐ؟ ܡܷܢ ܟܐܷܒܥܰܬ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܷܪܠܰܗ: ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ ܗܳܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܥܰܕܰܝܕ݂ܰܢ.
ܝܰܢܝ ܟܐܷܡܡܳܢܐ ܒܶܐ ܒܰܒܘܟ݂ ܟܳܠܳܙܰܡ ܣܰܝܡܝ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܒܶܐ ܒܰܒܝ ܟ݂ܘܕ ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܛܠܳܒܐ ܡܝܕ݂ܰܥ ܪܘܫܡܐܝܬ݂.
ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܷܪܠܶܗ، ܛܪܳܘܶܐ، ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ.
ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܘܣܷܡܠܰܗ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܣܬܶܐ ܗܶܫ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܰܘܕ݂ܰܥܘܰܝܠܰܗ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܘܒܰܝܕ݂ܰܗ ܘܕܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ.
ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ، ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܫܩܝܠܶܗ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ ܥܰܡ ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ ܘܐܷܫܡܐ ܕܚܰܠܝܘܬ݂ܐ.
ܐܰܙܙܶܗ ܥܰܡ ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܒܰܒܐ ܠܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ، ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܗ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܐܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܒܚܘܒܐ ܘܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ. ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܒܘ ܢܝܫܰܢܰܬ݂ܬ݂ܳܗ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܛܠܳܒܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܣܰܝܡܝ ܦ݁ܠܰܢ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ.
Ḥubo w Ṭlobo Liebe und Verlobung
Maryam, i barṯo di Saro w du Aday, yariwo w hawyo claymṯo. Maryam ist die Tochter von Saro und Aday. Sie ist groß geworden und zu einer jungen Frau herangewachsen.
Koqëryo zëdqe bu beṯ-ṣawbo d Amsterdam. Sie studiert Jura an der Universität Amsterdam.
B ḥa yawmo bu zabno di afṯo koṯe ḥa claymo Holandoyo ëšme Yohannes koyotaw cam gaba. Eines Tages kommt in der Pause ein niederländischer junger Mann namens Johannes und setzt sich neben sie.
“Brix ṣafro”, komar u claymo. „Guten Morgen!“, sagt der Junge.
“Brix ṭobo”, komadacro i Maryam. „Guten Morgen!“, antwortet Maryam.
Komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe, komëjġoli w košotën i qaḥwaṯṯe. Sie stellen sich einander vor und trinken dabei ihren Kaffee.
Hawxa mdawamme u mamlo hul d tayimo i afṯo. So unterhielten sie sich bis zum Ende der Pause.
Bëṯër ṭlëbbe xaṭër w kul ḥa azze lu hërgayḏe. Dann verabschiedeten sie sich und jeder ging in seine Lehrveranstaltung.
Mi lqaytaṯe i qamayto mšarewalle ar rëġše di ḥubo yërwi b lebe dat tre. Von diesem ersten Treffen an hatten sich bei beiden die Gefühle für einander entwickelt.
Bëṯër me haṯe b kul afṯo mjarbiwa d ḥozën ḥḏoḏe w ëḏci ḥḏoḏe ṭawtër. Danach versuchten sie sich in jeder Pause zu sehen, um sich gegenseitig besser kennen zu lernen.
I Maryam w u Yohannes mdawamme hawxa. Maryam und Johannes machten so weiter.
Cam u zabno i asiruṯaṯṯe qawyo w zëdtër ftëḥḥe lebayye lë ḥḏoḏe. Mit der Zeit vertiefte sich ihre Beziehung und sie liebten sich immer mehr.
Fayëš lo bёlḥuḏe bu zabno di madrašto ḥozënwa ḥḏoḏe, elo larwal mi madrašto w bi ḥarayto di šabṯo ste nëfqiwa cam ḥḏoḏe. Nun trafen sie sich nicht mehr nur an der Universität, sondern auch außerhalb der Universität und an Wochenenden gingen sie miteinander aus.
I Maryam w u Yohannes rёḥmiwa ḥḏoḏe ġalabe. Maryam und Johannes waren sehr verliebt.
B ḥa yawmo u Yohannes mërle li Maryam: “Ono koroḥamno lax w kobacno ġalabe d gawrat li”. An einem Tag sagte Johannes zu Maryam: „Ich liebe dich und möchte sehr, dass du mich heiratest.“
I Maryam mërla: “Ono ste korëḥmallux w kёbcallux. Maryam sagte: „Auch ich liebe dich und möchte dich heiraten.
Elo cam haṯe këbcono mšaylono mede ḥreno menux”. Aber trotzdem möchte ich dich etwas Anderes fragen.“
“Mën yo? Mën këbcat?”, mërle u Yohannes. „Was ist es, was möchtest du?“, fragte Johannes.
I Maryam mërla: “Këbcono du ṭlobo howe xud i cadayḏan. Maryam antwortete: „Ich möchte, dass die Verlobung unserer Tradition folgt.
Yani be babux kolozam saymi wacdo cam be babi xud këmmina ‘lu štoyo di qaḥwa’, lašan du ṭlobo miḏac rušmoyiṯ”. Das heißt, deine Familie muss einen Termin mit meiner Familie vereinbaren zum „Kaffeetrinken“, damit die Verlobung offiziell wird.“
U Yohannes mërle “Ṭrowe, layt qëtro”. Johannes sagte: „In Ordnung, kein Problem.“
I emo du Yohannes mtalfanla w sëmla wacdo cam ab be babe di Maryam. Die Mutter von Johannes rief an und vereinbarte einen Termin mit der Familie von Maryam.
I Maryam ste heš me meqëm mawḏacwayla ab be babe cal i ḥubayḏa w du Yohannes. Maryam hatte selbst schon vorher ihre Familie über ihre Liebe zu Johannes unterrichtet.
Aṯi u yawmo du ṭlobo. U Yohannes šqile u ṣlibo du nišan cam kafo d warde w ḥalyuṯo. Dann kam der Tag der Verlobung. Johannes kaufte das Verlobungskreuz mit einem Blumenstrauß und Süßigkeiten.
Azze cam i emo w babo lab be babe di Maryam. Er ging zusammen mit seinen Eltern zu den Eltern von Maryam.
Bëṯër mu štoyo di qaḥwa, u Yohannes mcalaqle u ṣlibo du nišan bë qḏola di Maryam. Nach dem Kaffeetrinken, hing Johannes der Maryam das Verlobungskreuz um den Hals.
At tarte iqaryoṯe mašfacce u lalyo b ḥubo w basimuṯo. Mhanalle i Maryam w u Yohannes bu nišanaṯṯe. Beide Familien verbrachten vergnügt und gesellig den Abend. Sie beglückwünschten Maryam und Johannes zu ihrer Verlobung.
Bëṯër mu ṭlobo mšaralle d saymi plan li mëštuṯo. Nach der Verlobung fingen sie an, für die Hochzeit zu planen.