Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen I
1Lesen Sie die Texte ein zweites Mal gründlich!
2. Übersetzen Sie folgende Begriffe ins Deutsche.
komar ܟܐܡܰܪ
layt këlyono ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ
këbcina ܟܐܷܒܥܝܢܰܐ
d zayrina lxu ܕܙܰܝܪܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ
gëd mšayalno ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠܢܐ
mcayarre ܡܥܰܝܰܪܪܶܗ
dlo meni ܕܠܐ ܡܶܢܝ
gёd madcarno xabro ܓܷܕ ܡܰܕܥܰܪܢܐ ܟ݂ܰܒܪܐ
deri yawmo ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ
u maṯyaṯxu ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ
gëd mëfṣoḥina ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ
d ḥozina lxu ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ
baynoṯan ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ
ëzzën ܐܷܙܙܷܢ
mšaralle ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ
dёšne ܕܷܫܢܶܐ
šqila ܫܩܝܠܰܗ
damṯo ܕܰܡܬ݂ܐ
u barḥmayḏa ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕܰܗ
šqëlle ܫܩܷܠܠܶܗ
sëmme ܣܷܡܡܶܗ
markawwe ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ
dawmo du ceḏo ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ
taḥta ܬܰܚܬܰܗ
rawixo ܪܰܘܝܟ݂ܐ
azza ܐܰܙܙܰܗ
azze d moyadde ܐܰܙܙܶܗ ܕܡܳܝܕܕܶܗ
fṣiḥo ܦܨܝܚܐ
mšayalle ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ
lwëšše ܠܘܷܫܫܶܗ
ceḏo brixo ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ
daciri ܕܰܥܝܪܝ
xëlle ܟ݂ܷܠܠܶܗ
marga ܡܰܪܓܰܐ
mfalaġġe ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܗ
nafiqi ܢܰܦܝܩܝ
fayišo ܦܰܝـܝܫܐ