Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܘ ܣܘܶܕ
ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܘ ܣܘܶܕܐ
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܳܥܰܝܫܐ ܒܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܕܐܰܘܪܘܦ̇ܐ.
ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܙܰܝܪܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܕܰܘܡܐ.
ܒܚܰܐ ܪܰܡܫܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܩܰܪܰܪܪܶܗ ܕܷܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܰܕܫܰܬܐ ܒܘ ܣܘܶܕ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
Ceḏo zcuro bu Swed Weihnachten in Schweden
I Iqarṯo d be Marawge kocayšo b aṯrawoṯe mšaḥëlfe d Awrupa. Die Familie Be Marawge lebt in verschiedenen Ländern Europas.
Ah hadome di iqarṯo me zabno l zabno kozayri ḥḏoḏe, lašan di asiruṯaṯṯe mdawmo. Die Mitglieder der Familie besuchen sich gegenseitig von Zeit zu Zeit, damit ihre Beziehung erhalten bleibt.
B ḥa ramšo meqëm me ceḏo zcuro, i Saro w u Aday cam an nacime mqararre dë mcayḏi u ceḏo adšato bu Swed cam an nošaṯṯe: Eines Abends vor Weihnachten enschieden Saro und Aday mit den Kindern, Weihnachten dieses Jahr mit ihren Verwandten in Schweden zu verbringen:
ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܘܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܘ ܣܘܶܕ
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܬܰܠܦܰܢ ܠܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܟܐܡܰܪ ܠܶܗ:
ܐܰܚܘܢܐ، ܐܝܕ݂ܰܐ ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ، ܟܐܷܒܥܝܢܰܐ ܒܘ ܥܶܕ݂ܰܢܐ ܙܰܝܪܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ.
ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܟܐܡܰܪ، ܐܰܫܷܪ ܟܐܡܰܪܢܐ ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ، ܐܶܠܐ ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܶܐ ܠܐ ܡܥܰܝܰܪܪܶܗ ܡܶܕܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܶܕ ܡܰܕܥܰܪܢܐ ܟ݂ܰܒܪܐ ܐܰܥܠܘܟ݂.
ܛܰܘܘܐ ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܕܥܰܪ ܟ݂ܰܒܪܐ ܘܟܐܡܰܪ، ܐܰܚܘܢܐ ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ ܡܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ.
ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܷܫܠܳܡܐ ܐܰܦ݁ܟ݂ܘ. ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝܢܰܐ ܒܘ ܥܶܕ݂ܐ.
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܘܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ ܗܘܠ ܠܘ ܥܶܕ݂ܐ.
ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܐܷܙܙܷܢ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܩܳܠܐ ܕܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕܰܗ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܫܩܷܠܠܶܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܘ ܥܰܡܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
ܡܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܣܬܶܐ ܥܰܝܢܝ ܡܶܕܶܐ ܣܷܡܡܶܗ ܟ݂ܕܝ ܥܰܕܶܐ ܕܟܝܬ ܓܰܒ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܘܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܬܰܚܬܰܗ.
ܬܪܶܐ ܝܰܘܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܪܰܘܝܟ݂ܐ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܘܐܰܙܙܰܗ ܠܘ ܣܘܶܕ.
ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ، ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܘ ܐܰܕܰܝ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܒܶܬ݂ ܛܰܘܣܐ ܕܷܣـܛܳܟܳܠܳܡ ܕܡܳܝܰܕܕܶܗ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܦܨܝܚܐ ܘܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܠܳܡܐ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠܠܶܗ ܠܘܷܫܫܶܗ ܫܰܦܝܪܐ ܘܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܥܝܬܐ.
ܡܷܪܪܶܗ ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܚܘܒܐ ܘܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܘܕܰܥܝܪܝ ܡܝ ܥܝܬܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܗ ܡܰܪܓܰܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܗ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܰܦܝܩܝ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܚܪܢܶܐ ܣܬܶܐ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܦܰܝـܝܫܐ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܕܰܥܝܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ، ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ.
Ceḏo zcuro w riša d šato bu Swed Weihnachten und Neujahr in Schweden
U Aday komtalfan lu aḥuno w komar le: Aday ruft seinen Bruder an und fragt ihn:
„Aḥuno, iḏa layt këlyono, këbcina bu ceḏano zayrina lxu.“ Bruder, wenn nichts dagegen spricht, wollen wir euch zu diesem Weihnachtsfest besuchen.
U aḥuno komar, „ašër komarno layt këlyono, elo gëd mšayalno an nacime be lo mcayarre mede dlo meni. Bëṯër gëd madcarno xabro aclux.“ Sein Bruder antwortet: “Nun, ich denke, wir haben nichts (wor). Ich will aber die Kinder fragen, ob sie nicht ohne mein Wissen etwas geplant haben. Dann werde ich dir Bescheid geben.”
„Ṭawwo!“ komar u Aday. „Gut!“ sagt Aday.
Deri yawmo u Yacqub u aḥuno du Aday komadcar xabro w komar, „aḥuno layt këlyono mu maṯyaṯxu. Am folgenden Tag gibt Jakob, der Bruder von Aday, Bescheid und sagt: „Bruder, es spricht nichts gegen euren Besuch.
B šayno w bë šlomo apxu. Gëd mëfṣoḥina ġalabe d ḥozina lxu baynoṯan bu ceḏo.“ Ihr seid willkommen. Wir werden uns sehr freuen, euch zu Weihnachten unter uns zu sehen.“
„Tawdi ġalabe,“ komar u Aday „w fëš bë šlomo hul lu ceḏo.“ „Vielen Dank,“ sagt Aday, „und tschüss, bis Weihnachten!“
Meqëm me d ëzzën b šabto i Saro w an nacime mšaralle bu šqolo dad dёšne. Eine Woche vor der Reise begannen Saro und die Kinder, die Geschenke zu kaufen.
I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barëḥmayḏa. Saro kaufte Geschenke für ihre Schwägerin und für ihren Schwager.
An nacime šqëlle dёšne lan abne du cammaṯṯe. Die Kinder kauften Geschenke für die Söhne ihres Onkels.
Mu gabo ḥreno ste cayni mede sëmme, xdi cade d kit gab as Suryoye. Die andere Seite (der Familie) tat dies genauso, wie es bei den Aramäern/Assyrern üblich ist.
Markawwe i dawmo du ceḏo w maḥatte ad dёšne taḥta. Sie stellten den Weihnachtsbaum auf und legten die Geschenke darunter.
Tre yawme meqëm mu ceḏo i iqarṯo d Be Marawge rawixo bi ṭayasto w azza lu Swed. Zwei Tage vor Weihnachten stieg die Familie Be Marawge ins Flugzeug und flog nach Schweden.
Yacqub, u aḥuno du Aday azze lu beṯ ṭawso dë Stokholm d moyadde. Jakob, der Bruder von Aday, fuhr zum Flughafen von Stockholm, um sie abzuholen.
I iqarṯo kula fṣiḥo w mšayalle bu šlomo dë ḥḏoḏe. Die ganze Familie freute sich, und sie erkundigten sich über das gegenseitige Wohlergehen.
Yawme du ceḏo kulle lwëšše šafiro w azzёn li cito. Am Weihnachtstag zogen sich alle fein an und gingen in die Kirche.
Mërre „ceḏo brixo“ lë ḥḏoḏe cam ḥubo w fṣiḥuṯo, w daciri mi cito lu bayto. Sie sagten “Frohe Weihnachten!” zu einander in Liebe und Freude und kehrten nach Hause zurück.
Bëṯër me d xëlle marga du ceḏo mfalaġġe ad dёšne. Nachdem sie den Weihnachtseintopf “Marga” gegessen hatten, verteilten sie die Geschenke.
Bëṯër me falge d yawmo an nacime nafiqi lu kroxo du ceḏo, lašan mcayḏi aḥ ḥawrone w an iḏice ḥrene ste. Am Nachmittag machten die Kinder den Weihnachtsumzug, um den Freunden und anderen Bekannten zum Fest zu gratulieren.
I Iqarṯo d Be Marawge fayišo bu Swed hul riša di šato ḥaṯto. Bëṯër me riša d šato daciri lu bayto, l Holanda. Die Familie Be Marawge blieb in Schweden bis Neujahr. Nach Neujahr sind sie nach Hause in die Niederlande zurückgeflogen.