Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen II
3. Kreuzen Sie die richtige Aussage an.
B ceḏo zcuro be Yacqub zërre be Aday. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ.
B ceḏo zcuro be Aday zërre be Yacqub. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.
B ceḏo zcuro be Aday lo zërre be Yacqub. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.
   
I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barḥme. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܚܡܶܐ.
I Saro šqila dёšne li ḥoṯo w lu aḥuno. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܐܰܚܘܢܐ.
I Saro šqila dёšne li ḥmoṯo w lu ḥëmyono. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܡܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܚܷܡܝܳܢܐ.
   
Ad dёšne maḥtënne bëṯr i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܷܬ݂ܪ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
Ad dёšne maḥtënne qum i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܩܡ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
Ad dёšne maḥtënne taḥt i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܬܰܚܬ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
   
Be Aday bi raḏayto azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
Be Aday bi ṭayasto azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
Be Aday bi gammiye azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܓܰܡܡܝـܝܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
   
U Yacqub mëdle be Aday mu sṭasyon. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܣـܛܰܣܝܳܢ.
U Yacqub mëdle be Aday mi šuqo. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܝ ܫܘܩܐ.
U Yacqub mëdle be Aday mu beṯ ṭawso. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܒܶܬ݂ܛܰܘܣܐ.
   
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe dašëšto. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ.
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe marga. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܡܰܪܓܰܐ.
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe ṭlawḥe. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܛܠܰܘܚܶܐ.
   
Be Aday fayiši bu Swed hul riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
Be Aday daciri mu Swed meqëm me riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܕܰܥܝܪܝ ܡܘ ܣܘܶܕ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
Be Aday fayiši bu Swed hul bëṯër me riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
4. Finden Sie die Antwort auf diese Fragen im Text.
1. Man yo u Yacqub? Wer ist Jacqub? 1. ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ؟
---
2. L mën mtalfanle u Aday lu Swed? Warum rief Aday in Schweden an? 2. ܠܡܷܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܣܘܶܕ؟
---
3. Mën mërle u Yacqub bu talafon? Was sagte Jacqub am Telefon? 3. ܡܷܢ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟
---
4. L man šqila i Saro dёšne? Wem kaufte Saro Geschenke? 4. ܠܡܰܢ ܫܩܝܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ ܕܷܫܢܶܐ؟
---
5. L man šqëlle an nacime dёšne? Wem kauften die Kinder Geschenke? 5. ܠܡܰܢ ܫܩܷܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܷܫܢܶܐ؟
---
6. B mën azzën lu Swed? Wie sind sie nach Schweden gegangen? 6. ܒܡܷܢ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ؟
---
7. U Yacqub mayko mëdle u aḥuno w i iqarṯayḏe? Wo hat Jacqub seinen Bruder und seine Familie abgeholt? 7. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܰܐܝܟܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܗ؟
---
8. Layko azzën u yawmo qamoyo du ceḏo? Wo gingen sie am ersten Weihnachtstag hin? 8. ܠܰܐܝܟܐ ܐܰܙܙܷܢ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟
---
9. Mën sëmme an nacime bu yawmo qamoyo du ceḏo? Was machten die Kinder am ersten Weihnachtstag? 9. ܡܷܢ ܣܷܡܡܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟
---
10. Hul l ema fayiši bu Swed? Wie lange blieben sie in Schweden? 10. ܗܘܠ  ܐܶܡܰܐ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ؟
---
5. Lesen und füllen Sie die Lücken aus.
Yawme du ceḏo kul ḥa šafiro w li cito. ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘ ܠܝ ܥܝܬܐ.
Mërre lë ḥḏoḏe cam w . ܡܷܪܪܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܘ.
Mi cito lu bayto. ܡܝ ܥܝܬܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
Bëṯër me d xëlle du ceḏo ad dёšne. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.
Bëṯër me an nacime lu kroxo du ceḏo, lašan aḥ ḥawrone w an ḥrene ste. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ.
6. Hören und verstehen Sie den Dialog zwischen Marqus und Gabriyel.
Marqus: Gabriyel, aydarbo komcayḏitu riša d šato b Holanda? Marqus: Gabriyel, wie feiert ihr Silvester in den Niederlanden? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
Gabriyel: Riša d šato b Holanda ġalabe basimo yo. Gabriyel: In den Niederlanden ist es zu Silvester sehr schön. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܐ.
Marqus: Ayko komcayḏitu riša di šato? Marqus: Wo feiert ihr Silvester? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܟܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ؟
Gabriyel: An iqaryoṯe rabe aw ḥawrone cam ḥḏoḏe baṣ ṣalone komcayḏi, aḥ ḥrene bab bote. Gabriyel: Die großen Familien oder Freunde zusammen feiern in Festsälen und die anderen feiern zuhause. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܰܢ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܪܰܒܶܐ ܐܰܘ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܥܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܰܨ ܨܰܠܳܢܶܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ، ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ.
Marqus: Aydarbo ne aḥ ḥëḏriyat d riša d šato? Marqus: Wie sind die Vorbereitungen für das Silvester? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܢܶܐ ܐܰܚ ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ ܕܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ؟
Gabriyel: Meqëm me riša d šato bë kmo šabe komëftoḥi dukane dilonoye lu zebono daf foqëcyoṯe. An noše këppe mawṣën u mede d këbci, elo lo kowe d mfarqcënne hul lu yawmo ḥaroyo di šato catëqto. Gabriyel: Ein paar Wochen vor Silvester öffnen spezielle Läden für den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Die Menschen können alles bestellen, was sie wollen, doch dürfen sie sie bis zum letzten Tag im alten Jahr nicht zünden.   ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܷܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܳܡܷܦܬܳܚܝ ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܰܘܨܷܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܐܷܒܥܝ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܦܰܪܩܥܷܢܢܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ.
Marqus: Aydarbo komašafcitu u lalyo? Marqus: Wie verbringt ihr die (Silvester)nacht? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܐܘ ܠܰܠܝܐ؟
Gabriyel: Bu muklo, bu štoyo, bu byoṭo daf foqëcyoṯe w bu mamlo. Gabriyel: Mit Essen, Trinken, Zünden von Feuerwerkskörpern und mit Unterhaltung. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܒܘ ܦܷܪܩܳܥܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ ܘܒܘ ܡܰܡܠܐ.
Marqus: Košotën an noše ġalabe alkohol? Marqus: Trinken die Menschen viel Alkohol? ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܫܳܬܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܠܟܳܗܳܠ؟
Gabriyel: E, ġalabe. Kit noše d korowën w kowën falqe falqe. Gabriyel: Ja, viel. Es gibt Leute die sich betrinken und die Beherrschung verlieren. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܪܳܘܷܢ ܘܟܳܘܷܢ ܦܰܠܩܶܐ ܦܰܠܩܶܐ.
Marqus: Mën kosaymitu bi saca tracsar? Marqus: Was macht ihr um Mitternacht (12 Uhr)?  ܡܰܪܩܘܣ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܒܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ؟
Gabriyel: I saca tracsar hën man noše konëfqi qume dat tarce w komfarqci af foqëcyoṯaṯṯe. Bëṯër aq qariwe w aj jirane koṭëlbi lë ḥḏoḏe šato brёxto. Gabriyel: Manche Leute gehen um Null Uhr vor die Tür und zünden ihre Feuerwerkskörper an. Danach wünschen sich die Nachbarn und Bekannten gegenseitig ein frohes (neues) Jahr. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ، ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܩܘܡܶܗ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܟܳܡܦܰܪܩܥܝ ܐܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܩ ܩܰܪܝܘܶܐ ܘܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ ܟܳܛܷܠܒܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܬܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ.
Marqus: Kojore gëdše mu byoṭo daf foqëcyoṯe? Marqus: Geschehen auch Unfälle mit Feuerwerkskörpern? ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܔܳܪܶܐ ܓܷܕܫܶܐ ܡܘ ܒܝܳܛܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ؟
Gabriyel: E! noše noše komawqḏi ruhayye w b dëkoṯe ste koyoqaḏ bënyone. Gabriyel: Ja, manche Leute zünden sich selbst dabei an, und an manchen Orten brennen sogar Gebäude. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ. ܢܳܫܶܐ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ. ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܳܩܰܕ݂ ܒܷܢܝܳܢܶܐ.
Marqus: Deri yawmo mën kowe? Marqus: Was geschieht am folgenden Tag? ܡܰܪܩܘܣ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܡܷܢ ܟܳܘܶܐ؟
Gabriyel: Deri yawmo komšare u knošo daš šuqe. Gabriyel: Am folgenden Tag beginnt die Reinigung der Straßen. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܟܳܡܫܰܪܶܐ ܐܘ ܟܢܳܫܐ ܕܰܫ ܫܘܩܶܐ.
Marqus: Ġalabe ṭawwo. Marqus: Sehr gut. ܡܰܪܩܘܣ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.
Gabriyel: Hawxa komicayḏo riša d šato b Holanda. Gabriyel: So wird in den Niederlanden Silvester gefeiert. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܝܥܰܝܕ݂ܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
7. Übersetzen Sie ins Surayt.
Wir wünschen ein frohes Fest und ein gutes Jahr für jeden Menschen.
Wir feiern Silvester zuhause.
Die Familien feiern gemeinsam Silvester.
Zu Silvester werden viele Feuerwerkskörper gezündet.

Die Nacht wird gefeiert mit Essen, Trinken und Freude.