Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen II
3. Finden Sie die Antwort im Text.

1. Layko mtalfanle u Aday?

Bei wem rief Aday an?

1. ܠܰܐܝܟܐ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟

 

2. Cam man mëjġele u Aday bu talafon?

Mit wem sprach Aday am Telefon?

2. ܥܰܡ ܡܰܢ ܡܷܔܓ݂ܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟

 

3. Cal man mšayele u Aday?

Nach wem fragte Aday?

3. ܥܰܠ ܡܰܢ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟

 

4. Mën wayne aš šëkuwat du Abrohëm?

Was waren Adays Beschwerden?

4. ܡܷܢ ܘܰܝܢܶܐ ܐܰܫ ܫܷܟܘܘܰܬ ܕܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟

 

5. I Saro l man mtalfanla?

Wen rief Saro an?

5. ܐܝ ܣܰܪܐ ܠܡܰܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ؟

 

6. Mën sëmle u taxtor lu Abrohëm?

Was machte der Arzt für Abrohëm?

6. ܡܷܢ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟

 

7. Mën mir lu Abrohëm bab beṯ krihe?

Was wurde Abrohëm im Krankenhaus gesagt?

7. ܡܷܢ ܡܝܪ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ؟

 

8. Mën hiw lu Abrohëm lašan d noyaḥle?

Waw qurde Abrohëm verschrieben, damit er gesund wird?

8. ܡܷܢ ܗܝܘ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܠܰܫܰܢ ܕܢܳܝܰܚܠܶܗ؟

 

4. Lesen und füllen Sie die Lücken aus.

U Abrohëm mcayan w bëṯër mḥawal lab beṯ krihe.

ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܡܥܰܝܰܢ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

Tamo mir ele d kit kefe bak kulyoṯayḏux.

ܬܰܡܐ ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ ܕܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂.

Kobac fayšat adlalyo harke d ḥozina ramḥël mën kiban saymina lux.

ܟܐܒܰܥ ܦܰܝܫܰܬ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܟ݂.

Bëṯër aṯyo camšira w mawbela u Abrohëm acma l qelayto ḥreto.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܬ݂ܝܐ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘܡܰܘܒܶܠܰܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܠܩܶܠܰܝܬܐ ܚܪܶܬܐ.

Damëx bramšël bab beṯ-krihe.

ܕܰܡܷܟ݂ ܒܪܰܡܫܷܠ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

Adṣafro aṯi u taxtor side w mërle le:

ܐܰܕܨܰܦܪܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܶܗ:

Gëd obeno lux ḥappoṯe, mide d komašërno baḥ ḥappoṯani ak kulyoṯayḏux howën ṭawtër.

ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ܚܰܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܟܳܡܰܫܷܪܢܐ ܒܰܚ ܚܰܦ̇ܦ̇ܬܰܢܝ ܐܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ.

5. Welche Antwort ist richtig, welche nicht?
    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ  
    šrolo ġalṭo  
U aḥuno di Saro kocoyaš b Mëḏyaḏ.       ܐܰܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܳܝܰܫ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.
U Aday mšayele cal u cwodo du barёḥmayḏe.       ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܕܘ ܒܰܪܚܡܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro mšayela cal u kewo du aḥuno.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܐ.
Meqëm b šabṯo kayule u Abrohëm.       ܡܶܩܷܡ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܟܰܝܘܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U taxtor du bayto mcayanle u Abrohëm.       ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܥܰܝܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U Abrohëm lo mḥawal lab beṯ krihe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܠܐ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm damëx ḥa lalyo bab beṯ krihe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܕܰܡܷܟ݂ ܚܰܐ ܠܰܠܝܐ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm qayëṯle šërub.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܩܰܝܷܬ݂ܠܶܗ ܫܷܪܘܒ.
U Abrohem këtwayle kefe bak kulyoṯayḏe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro lo qadiro mëjġolo cam u aḥuno.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܥܰܡ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ.
I Šušan i aṯto du Abrohëm yo.       ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܝܐ.
I Saro i baḥëṯme di Šušan yo.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܐܝ ܒܰܚܷܬ݂ܡܶܐ ܕܝ ܫܘܫܰܢ ܝܐ.
6. Setzen Sie den jeweils richtigen Buchstaben (c - x - ḥ / ܥ - ܟ݂ـ - ܚ) in die Lücke ein.
barme Schwager ܒܰܪܷܚܡܶܐ
taxtor Arzt ܬܰܟ݂ܬܳܪ
komaësno Ich fühle ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ
komigawlac mir ist übel ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ
ëmto Fieber ܚܷܡܬܐ
komarcal er zittert ܟܳܡܰܪܥܰܠ
kobac er will ܟܐܒܰܥ
ḥappoṯe Tabletten ܚܰܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ
mëṯna (dass) er sich erholt ܡܷܬ݂ܢܰܚ
hawxa yo es ist so ܗܰܘܟ݂ܐ ܝܐ
damixi sie sind eingeschlafen ܕܰܡܝܟ݂ܝ
ulmono Gesundheit ܚܘܠܡܳܢܐ
xabro Wort, Nachricht ܟ݂ܰܒܪܐ
ucdo jetzt ܐܘܥܕܐ
acme mit ihm ܐܰܥܡܶܗ
7. Lernen Sie die Bezeichnungen für Krankheiten, Medikamente und Ärzte.

kewo du gawo

Bauchschmerzen

ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ

kewo du lebo

Herzschmerzen

ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

kewo du ḥaṣo

Rückenschmerzen

ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ

nqoro du rišo

Kopfschmerzen

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ

nqoro du caršo

Zahnschmerzen

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ

nqoro di aḏno

Ohrenschmerzen

ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕܹܢܐ

gawloco du lebo

Übelkeit

ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

tërcilo du gušmo

Zittern

ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ

šawbo

Grippe

ܫܰܘܒܐ

ḥëmto

Fieber

ܚܷܡܬܐ

sarṭono / qanser

Krebs

ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ

beṯ krihe

Krankenhaus

ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ

apotekebeṯ darmone

Apotheke

ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ

fëlim / ṣërto

Bild, Röntgenbild

ܦܷܠܝܡ : ܨܷܪܬܐ

darmone

Medikamente, Medizin

ܕܰܪܡܳܢܶܐ

grošo d admo

Blutabnahme

ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ

camaliye

Operation

ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

mcayana

Untersuchung

ܡܥܰܝܰܢܰܐ

račeta

Rezept

ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ

ḥapṯo, Pl. ḥappoṯe

Tablette, Tabletten

ܚܰܦ݁ܬ݂ܐ : ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ

qapṣulo, Pl. qapṣule

Kapsel

ܩܰܦ݁ܨܘܠܐ : ܩܰܦ݁ܨܘܠܶܐ

lazqa, Pl. lazqat

Pflaster

ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ

mḥaṭo, Pl. mḥaṭe

Spritze, Injektion

ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ

šërub

Saft

ܫܷܪܘܒ

marham

Salbe

ܡܰܪܗܰܡ

admo

Blut

ܐܰܕܡܐ

naḥšo

Bahre

ܢܰܚܫܐ

taxt

Bett

ܬܰܟ݂ܬ

camšira

Krankenschwester

ܥܰܡܫܝܪܰܐ

taxtor / osyo

Arzt, Doktor

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ

taxtor / osyo du bayto

Hausarzt

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ

taxtor / osyo dilonoyo

Facharzt

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ

taxtor / osyo di camaliye

Chirurg

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

taxtor / osyo gawoyo

Internist

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ

taxtor / osyo dac cayne

Augenarzt

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܝܢܶܐ

taxtor / osyo du lebo

Kardiologe

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

taxtor / osyo dac carše

Zahnarzt

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܪܫܶܐ

taxtor / osyo du galdo

Hautarzt, Dermatologe

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܓܰܠܕܐ

taxtor / osyo di nafšo

Psychologe

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ