Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen II
3. Finden Sie die Antwort im Text.
1. Layko mtalfanle u Aday? Bei wem rief Aday an? 1. ܠܰܐܝܟܐ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟
---
2. Cam man mëjġele u Aday bu talafon? Mit wem sprach Aday am Telefon? 2. ܥܰܡ ܡܰܢ ܡܷܔܓ݂ܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟
---
3. Cal man mšayele u Aday? Nach wem fragte Aday? 3. ܥܰܠ ܡܰܢ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟
---
4. Mën wayne aš šëkuwat du Abrohëm? Was waren Adays Beschwerden? 4. ܡܷܢ ܘܰܝܢܶܐ ܐܰܫ ܫܷܟܘܘܰܬ ܕܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟
---
5. I Saro l man mtalfanla? Wen rief Saro an? 5. ܐܝ ܣܰܪܐ ܠܡܰܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ؟
---
6. Mën sëmle u taxtor lu Abrohëm? Was machte der Arzt für Abrohëm? 6. ܡܷܢ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟
---
7. Mën mir lu Abrohëm bab beṯ krihe? Was wurde Abrohëm im Krankenhaus gesagt? 7. ܡܷܢ ܡܝܪ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ؟
---
8. Mën hiw lu Abrohëm lašan d noyaḥle? Was wurde Abrohëm verschrieben, damit er gesund wird? 8. ܡܷܢ ܗܝܘ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܠܰܫܰܢ ܕܢܳܝܰܚܠܶܗ؟
---
4. Lesen und füllen Sie die Lücken aus.
U Abrohëm w bëṯër lab beṯ krihe. ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
Tamo ele d kit kefe bak kulyoṯayḏux. ܬܰܡܐ ܐܶܠܶܗ ܕܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂.
Kobac adlalyo harke d ramḥël mën kiban . ܟܐܒܰܥ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ .
Bëṯër camšira w u Abrohëm acma l ḥreto. ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܚܪܶܬܐ.
Damëx bab beṯ-krihe. ܕܰܡܷܟ݂ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
aṯi u taxtor side w le: ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘ ܠܶܗ:
Gëd obeno lux , mide d baḥ ḥappoṯani ak howën ṭawtër. ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ ܒܰܚ ܚܰܦ̇ܦ̇ܬܰܢܝ ܐܰܟ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ.
5. Welche Antwort ist richtig, welche nicht?
  ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ  
  šrolo ġalṭo  
U aḥuno di Saro kocoyaš b Mëḏyaḏ.     ܐܰܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܳܝܰܫ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.
U Aday mšayele cal u cwodo du barёḥmayḏe.     ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܕܘ ܒܰܪܚܡܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro mšayela cal u kewo du aḥuno.     ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܐ.
Meqëm b šabṯo kayule u Abrohëm.     ܡܶܩܷܡ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܟܰܝܘܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U taxtor du bayto mcayanle u Abrohëm.     ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܥܰܝܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U Abrohëm lo mḥawal lab beṯ krihe.     ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܠܐ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm damëx ḥa lalyo bab beṯ krihe.     ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܕܰܡܷܟ݂ ܚܰܐ ܠܰܠܝܐ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm qayëṯle šërub.     ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܩܰܝܷܬ݂ܠܶܗ ܫܷܪܘܒ.
U Abrohem këtwayle kefe bak kulyoṯayḏe.     ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro lo qadiro mëjġolo cam u aḥuno.     ܐܝ ܣܰܪܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܥܰܡ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ.
I Šušan i aṯto du Abrohëm yo.     ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܝܐ.
I Saro i baḥëṯme di Šušan yo.     ܐܝ ܣܰܪܐ ܐܝ ܒܰܚܷܬ݂ܡܶܐ ܕܝ ܫܘܫܰܢ ܝܐ.
6. Setzen Sie den jeweils richtigen Buchstaben (c - x - ḥ / ܥ - ܟ݂ـ - ܚ) in die Lücke ein.
barme ܒܰܪܷܡܶܐ
tator ܬܰܬܳܪ
komaësno ܟܳܡܰܣܢܐ
komigawla ܟܳܡܝܓܰܘܠܰ
ëmto ܡܬܐ
komaral ܟܳܡܰܪܠ
koba ܟܐܒܰ
appoṯe ܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ
mëṯna ܡܷܬ݂ܢܰ
hawa yo ܗܰܘܐ ܝܐ
damii ܕܰܡܝܝ
ulmono ܘܠܡܳܢܐ
abro ܒܪܐ
udo ܐܘܕܐ
ame ܐܰܡܶܗ
7. Lernen Sie die Bezeichnungen für Krankheiten, Medikamente und Ärzte.
kewo du gawo Bauchschmerzen ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ
kewo du lebo Herzschmerzen ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
kewo du ḥaṣo Rückenschmerzen ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ
nqoro du rišo Kopfschmerzen ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ
nqoro du caršo Zahnschmerzen ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ
nqoro di aḏno Ohrenschmerzen ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕܹܢܐ
gawloco du lebo Übelkeit ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
tërcilo du gušmo Zittern ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ
šawbo Grippe ܫܰܘܒܐ
ḥëmto Fieber ܚܷܡܬܐ
sarṭono / qanser Krebs ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ
beṯ krihe Krankenhaus ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ
apotekebeṯ darmone Apotheke ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ
fëlim / ṣërto Bild, Röntgenbild ܦܷܠܝܡ : ܨܷܪܬܐ
darmone Medikamente, Medizin ܕܰܪܡܳܢܶܐ
grošo d admo Blutabnahme ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ
camaliye Operation ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ
mcayana Untersuchung ܡܥܰܝܰܢܰܐ
račeta Rezept ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ
ḥapṯo, Pl. ḥappoṯe Tablette, Tabletten ܚܰܦ݁ܬ݂ܐ : ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ
qapṣulo, Pl. qapṣule Kapsel ܩܰܦ݁ܨܘܠܐ : ܩܰܦ݁ܨܘܠܶܐ
lazqa, Pl. lazqat Pflaster ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ
mḥaṭo, Pl. mḥaṭe Spritze, Injektion ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ
šërub Saft ܫܷܪܘܒ
marham Salbe ܡܰܪܗܰܡ
admo Blut ܐܰܕܡܐ
naḥšo Bahre ܢܰܚܫܐ
taxt Bett ܬܰܟ݂ܬ
camšira Krankenschwester ܥܰܡܫܝܪܰܐ
taxtor / osyo Arzt, Doktor ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ
taxtor / osyo du bayto Hausarzt ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ
taxtor / osyo dilonoyo Facharzt ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ
taxtor / osyo di camaliye Chirurg ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ
taxtor / osyo gawoyo Internist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ
taxtor / osyo dac cayne Augenarzt ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܝܢܶܐ
taxtor / osyo du lebo Kardiologe ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
taxtor / osyo dac carše Zahnarzt ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܪܫܶܐ
taxtor / osyo du galdo Hautarzt, Dermatologe ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܓܰܠܕܐ
taxtor / osyo di nafšo Psychologe ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ