The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises
2. What time is it? Answer in Surayt.

     
     
     
     
3. Write out the following numbers.

10 25
49 66
75 220
350 900
1.100 1.500
2.000 1.000.000
4. How many people live in the cities mentioned below? Write out the numbers in Surayt.

Mëḏyaḏ: 80.000 ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂: 80.000
Azëx: 27.000 ܐܰܙܷܟ݂: 27.000
Marde: 85.000 ܡܰܪܕܶܐ: 85.000
Zaxo: 350.000 ܙܰܟ݂ܐ: 350.000
Nṣiwën: 83.000 ܢܨܝܘܷܢ: 83.000
Qamëšlo: 390.000 ܩܰܡܷܫܠܐ: 390.000
Ḥasake: 352.000 ܚܰܣܰܟܶܐ: 352.000
Ninwe: 2.900.000 ܢܝܢܘܶܐ: 2.900.000
Urhoy: 526.000 ܐܘܪܗܳܝ: 526.000
Omiḏ: 950.000 ܐܳܡܝܕ݂: 950.000
5. Connect the partial sentences to form complete sentences.

1 Saca šwac bëṯër me falge d yawmo 1 mšareli bu cwodo. ܡܫܰܪܶܠܝ ܒܘ ܥܘܳܕܐ. 1 ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܣܰܥܰܐ ܫܘܰܥ 1
2 Saca arbac w falge 1 b ṣafro aṯyono mu cwodo. ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ. ܒܨܰܦܪܐ 1 ܣܰܥܰܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܦܰܠܓܶܗ 2
3 Saca tmone yalëf az zabne kodëmxi an nacime. ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ. ܝܰܠܷܦ ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܣܰܥܰܐ ܬܡܳܢܶܐ 3
4 I Saro kit lu Gabriyel. ܠܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ. ܟܝܬ ܐܝ ܣܰܪܐ 4
5 U Gabriyel zwënla saca di saca. ܕܝ ܣܰܥܰܐ. ܙܘܷܢܠܰܗ ܣܰܥܰܐ ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ 5
6 B Amsterdam caṣriye mëlyun d noše. ܡܷܠܝܘܢ ܕܢܳܫܶܐ. ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܒܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ 6
7 Adyawma azzi këtwayla durošo gušmonoyo. ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܙܙܝ 7
8 Aṯmël i Saro cam an nacime li šuqo. ܠܝ ܫܘܩܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܐܝ ܣܰܪܐ 8
6. Place the correct letters (g - q - k / ܟ - ܩ - ܓ) in the gaps.

rame numbers ܪܰܡܶܐ
amoyo first (m.) ܡܳܝܐ
falo half ܦܰܠـܐ
daa minute ܕܰܐ
noës less ܢܳـܨ
ursi chair ܘܪܣܝ
falo part ܦܰܠـܐ
oso glass ܣܐ
liḏo key ܠܝܕ݂ܐ
riṯo village ܪܝܬ݂ܐ
elayto room ܠܰܝܬܐ
ušmo body ܘܫܡܐ
rayto reading ܪܰܝܬܐ
armo bone ܪܡܐ
ayiwo sick (m.Sg.) ܝـܝܘܐ
anyo pen ܢܝܐ
weto cheese ܘܶܬܐ
ṯowo book ܬ݂ܳܘܐ
iso bag ܝܣܐ
awiro married (m.Sg.) ܘܝܪܐ