The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises
1. Read this lesson one more time aloud.

3. Which answer is correct?

Bi aḏno: With ears: ܒܝ ܐܰܕ݂ܢܐ
  košëmcina   we hear   ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
  koḥozina   we see   ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
  konëqḥina   we smell   ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ
Bi cayno: With eyes: ܒܝ ܥܰܝܢܐ
  košëmcina   we hear   ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
  koḥozina   we see   ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
  konëqḥina   we smell   ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ
Bu nḥiro: With the nose: ܒܘ ܢܚܝܪܐ
  košëmcina   we hear   ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
  koḥozina   we see   ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
  konëqḥina   we smell   ܟܳܢܷܩܚܝܢܰܐ
Bu lišono: With the tongue: ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ
  koṭëcmina   we taste   ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
  kuxlina   we eat   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
  kolëcsina   we chew   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Ban iḏe: With hands: ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ
  koṭëcmina   we taste   ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
  kocawdina   we work   ܟܳܥܰܘܕܝܢܰܐ
  kolëcsina   we chew   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bac carše: With teeth: ܒܰܥ ܥܰܪܫܶܐ
  koṭëcmina   we taste   ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
  kuxlina   we eat   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
  kolëcsina   we chew   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bu lišono: With the tongue: ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ
  komëjġolina   we speak   ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ
  kuxlina   we eat   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
  kolëcsina   we chew   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bu femo: With the mouth: ܒܘ ܦܶܡܐ
  kuxlina   we eat   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
  kodëmxina   we sleep   ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
  koqaymina   we stand up   ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
Bu femo: With the mouth: ܒܘ ܦܶܡܐ
  košotina   we drink   ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
  kodëmxina   we sleep   ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
  koqaymina   we stand up   ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
Bar raġle: With feet: ܒܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ
  komalxina   we walk   ܟܳܡܰܠܟ݂ܝܢܰܐ
  kodëmxina   we sleep   ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
  košotina   we drink   ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
5. Write correct sentences with the following words.

kul – kosaymo – yawmo – i Saro – duroše gušmonoye. ܟܘܠ - ܟܳܣܰܝܡܐ - ܝܰܘܡܐ - ܐܝ ܣܰܪܐ - ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ.
u Aday – kore – korohaṭ – bi šabṯo – tarte. ܐܘ ܐܰܕܰܝ - ܟܳܪܶܐ - ܟܳܪܳܗܰܛ - ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ - ܬܰܪܬܶܐ.
ban iḏe – csar ṣawcoṯe – kit – w csar ṭafroṯe. ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ - ܥܣܰܪ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ - ܟܝܬ - ܘܥܣܰܪ ܛܰܦܪܳܬ݂ܶܐ.
kul – frëšto – hadomo du gušmo – këtle – woliṯo. ܟܘܠ - ܦܪܷܫܬܐ - ܗܰܕܳܡܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܷܬܠܶܗ - ܘܳܠܝܬ݂ܐ.
ad duroše – du gušmo – u muklo w u štoyo – u ḥulmono – komcawni. ܐܰܕ ܕܘܪܳܫܶܐ - ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܘܐܘ ܫܬܳܝܐ - ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ - ܟܳܡܥܰܘܢܝ.
i skale – law wariḏe – ḥaylo – kobo. ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ - ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ - ܚܰܝܠܐ - ܟܐܒܐ.
u galdo – u gušmo – komkase – du čaket – bu šëkël. ܐܘ ܓܰܠܕܐ - ܐܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܳܡܟܰܣܶܐ - ܕܘ ܫ̰ܰܟܶܬ - ܒܘ ܫܷܟܷܠ.
7. Place the corect letters (ḏ - z/ ܕ݂ - ܙ) in the empty spaces.

o one (f.) ܚܐ
ano ear ܐܰܢܐ
ux go (m.Sg.) ܘܟ݂
ax go (f.Sg.) ܟ݂
mbayarre they negotiated ܡܒܰܝܪܪܶܗ
koloam it is necessary ܟܳܠܳܡ
io hand ܐܝܐ
qolo throat ܩܠܐ
awni (that) they buy ܘܢܝ
abno time ܒܢܐ
wario muscle ܘܰܪܝܐ
e he goes ܟܷܐܐ
koacce he knows them ܟܐܥܥܶܗ
koawni they buy ܟܳܘܢܝ
oe each other ܚܐܶ
koayri they visit ܟܳܝܪܝ
mawac (that) he introduces ܡܰܘܥ
raën they agreed ܪܰܢ