The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Translate into English

Ëšmi Afrem yo. ܐܷܫܡܝ ܐܰܦܪܶܡ ܝܐ.
Haṯe i aṯtayḏi yo. ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ ܝܐ.
Aḏëcno lxu. ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܠܟ݂ܘ.
Aydarbo hatu? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟
Tawdi. ܬܰܘܕܝ.
Mën kosaymitu? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ؟
Kokurxina bi šuqo. ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܫܘܩܐ.
Mayko koṯat? ܡܰܝܟܐ ܟܐܬ݂ܰܬ؟
Koṯeno mu bayto. ܟܐܬ݂ܶܢܐ ܡܘ ܒܰܝܬܐ.
Kibi mšayalno lux mede? ܟܝܒܝ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܠܘܟ݂ ܡܶܕܶܐ؟
Mën kocawdat? ܡܷܢ ܟܳܥܰܘܕܰܬ؟
Malfono no. ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܐ.
Mën komëlfat? ܡܷܢ ܟܳܡܷܠܦܰܬ؟
Komolafno Surayt. ܟܳܡܳܠܰܦܢܐ ܣܘܪܰܝܬ.
Ġalabe ṭawwo. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.
4. Which is the correct answer?

Aydarbo hat? (m.) ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
ṭawto yo ܛܰܘܬܐ ܝܐ
ṭawwo no ܛܰܘܘܐ ܢܐ
ṭawwe na ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ
Aydarbo hatu? (pl.) ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟
ṭawwe na ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ
ṭawwo yo ܛܰܘܘܐ ܢܐ
ṭawto no ܛܰܘܬܐ ܢܐ
Aydarbo hat? (f.) ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
ṭawwe na ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ
ṭawwo no ܛܰܘܘܐ ܢܐ
ṭawto no ܛܰܘܬܐ ܢܐ
Fëš bë šlomo (m.) ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ
zux bë šlomo ܙܘܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ
zax bë šlomo ܙܰܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ
zoxu bë šlomo ܙܳܟ݂ܘ ܒܷܫܠܳܡܐ
Fušu bë šlomo (pl.) ܦܘܫܘ ܒܷܫܠܳܡܐ
zux bë šlomo ܙܘܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ
zax bë šlomo ܙܰܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ
zoxu bë šlomo ܙܳܟ݂ܘ ܒܷܫܠܳܡܐ
5. Translate into Surayt

I
Hello
My Name is
My wife
How are you doing?
Excuse me.
Thank you!
Here
What?
Shopping centre
Where are you (sg.) come from?
Home
Work
Teacher
See you again!
6. Answer the following questions in Surayt

What do you say when you greet someone?
How do I introduce myself?
How do I say: ‘I am coming from home’?
How do I excuse myself?
What do I say when I leave?
How do I thank someone?