The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises
1. Learn these words.
3. Write down the names of the months in each season.
4. Place each time one of the following words in the gaps.

ܫܘܚܠܳܦܶܐ -ܫܘܪܳܝܐ - ܫܰܬܐ - ܥܶܕ݂ܶܐ - ܝܰܪܚܶܐ - ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ - ܩܰܝܛܐ - ܪܰܒܷܥ - ܣܰܬ݂ܘܐ - ܒܰܛܠܳܢܐ
šuḥlofe – šuroyo – šato – ceḏe – yarḥe – konun ḥaroyo – qayṭo – rabëc – saṯwo – baṭlono
Bu d kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo. At the beginning of each year a new calendar is be released. ܒܘ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ.
U surgoḏo komaḥwe ay yawme di . The calendar shows the days of the year. ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܝ .
Ay yawme dac komaḥwën b gawno semoqo. The holidays are to be seen in red in the calendar. ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܥ ܟܳܡܰܚܘܷܢ ܒܓܰܘܢܐ ܣܶܡܳܩܐ.
Bi šato kit arbco w tracsar . The year has four seasons and twelve months. ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܥܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ .
U yarḥo d nisën konofal bu . The month of April takes place in the spring. ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝܣܷܢ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ .
U yarḥo d ṭëbbax konofal bu . The month of August takes place in the summer. ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕ ܛܷܒܒܰܟ݂ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ .
Riša di šato konofal bu yarḥo d . The New Year takes place in the month of January. ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕ .
U šuḥlofo du maṭro w du talgo yo. Winter ist the season of rain and snow. ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܘܕܘ ܬܰܠܓܐ ܝܐ.
U qayṭo šuḥlofo du yo. Summer is the season of holidays. ܐܘ ܩܰܝܛܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܝܐ.
6. Place one of the following verbs in the gaps.

ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ - ܟܷܬܠܝ - ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ - ܟܐܷܙܙܝ - ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ - ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ - ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ
komëštaceno – këtli – konofaqno – këzzi – koḥoyarno – kocowadno – korohaṭno
Yawme d ḥušabo ṭëbbe. On Sunday I play football. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܛܷܒܒܶܐ.
Yawme dë tre li madrašto. On Monday I go to school. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
Yawme dë tloṯo hërgo du sḥoyo. On Tuesday I have swimming lesson. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܚܳܝܐ.
Yawme d arbco larwal. On Wednesday I jog outdoors. ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܠܰܪܘܰܠ.
Yawme d ḥamšo hul li saca čac. On Thursday I work till 9 pm. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ  ܗܘܠ ܠܝ ܣܰܥܰܐ ܫ̰ܰܥ.
Yawme dë cruto cal fëlim. On Friday I watch a movie. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ ܥܰܠ ܦܷܠܝܡ.
Yawme d šabṯo li šuqo. On Saturday I go shopping. ܝܰܘܡܶ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܠܝ ܫܘܩܐ.
7. Translate into Surayt.

At the beginning of the year a new calendar comes out.  
I was born in April 1960.  
I am 55 years old.  
Today is the 30th of the month.  
We are now in the year 2015.  
I came to Germany on September 15th, 1980.  
In the summer I have six weeks holiday.  
8. Place the correct letters ṯ - t - ṭ / ܛ - ܬ - ܬ̣) in the gaps.

awwo fine (m.Sg.) ܘܘܐ
loo three (m.) ܠܳـܐ
mone eight (f.) ܡܳܢܶܐ
kowo book ܟـܘܐ
lali I do not have ܠܰـܠܝ
ër after ܒܷـܪ
awdi thanks ܘܕܝ
šabo week ܫܰܒـܐ
gano garden ܓܰܢـܐ
li I have ܟܷـܠܝ
ha you (sg.) ܗܰ
ëblio table ܒܠܝـܐ