The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises I
1. Read the texts of this lession aloud, mind your pronunciation

2. Learn the following words and phrases

Šlomo Hello (the first person to greet) ܫܠܳܡܐ
B šayno Hello (in response to someone’s greeting) ܒܫܰܝܢܐ
ono I ܐܳܢܐ
ëšmi my name (is) ܐܷܫܡܝ
Ëšmi Afrem yo My name is Afrem. ܐܷܫܡܝ ܐܰܦܪܶܡ ܝܐ
aṯtayḏi my wife ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ
Haṯe i aṯtayḏi yo This is my wife. ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ ܝܐ
Aḏëcno lxu I know you. ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܠܟ݂ܘ
aydarbo hat? how are you (sg.) doing? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
Aydarbo hatu? How are you doing? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟
šubqono excuse me, I’m sorry ܫܘܒܩܳܢܐ
Tawdi Thank you. ܬܰܘܕܝ
Ṭawwe na We are fine. ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ
Ṭawwo no I (m.) am fine. ܛܰܘܘܐ ܢܐ
Ṭawto no I (f.) am fine. ܛܰܘܬܐ ܢܐ
Mën kosaymitu? What are you (pl.) up to? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ؟
šuqo (f.) shopping centre ܫܘܩܐ (ܐܰܬ݂)
Kokurxina bi šuqo We are wandering around in the shopping centre. ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܫܘܩܐ
harke here ܗܰܪܟܶܐ
mayko from where? ܡܰܝܟܐ
Mayko koṯat? Where do you (sg.) come from? ܡܰܝܟܐ ܟܐܬ݂ܰܬ؟
bayto house ܒܰܝܬܐ
Koṯeno mu bayto I (m.) am coming from home. ܟܐܬ݂ܶܢܐ ܡܘ ܒܰܝܬܐ
Kibi mšayalno lux mede? Can I (m.) ask you (m.sg.) something? ܟܝܒܝ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܠܘܟ݂ ܡܶܕܶܐ؟
cwodo job, work ܥܘܳܕܐ
Mën kocawdat? What do you do for work? ܡܷܢ ܟܳܥܰܘܕܰܬ؟
malfono teacher (m) ܡܰܠܦܳܢܐ
Malfono no I am a teacher. ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܐ
mën what? ܡܷܢ
Mën komëlfat? What do you teach? ܡܷܢ ܟܳܡܷܠܦܰܬ؟
Komolafno Surayt I teach Surayt. ܟܳܡܳܠܰܦܢܐ ܣܘܪܰܝܬ
Ġalabe ṭawwo Very good. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ
fëš bë šlomo bye, see you again (sg. directed to person staying) ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ
zoxu bë šlomo bye, see you again (pl. directed to people leaving) ܙܳܟ݂ܘ ܒܷܫܠܳܡܐ