L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

ܣܦ݁ܳܪ
ܣܦ݁ܳܪ
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ ܝܐ.
ܗܶܫ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝـܚܐ ܒܷܫܘܰܥܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܘܫܰܘܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܢܳܝܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܣܦ݁ܳܪ.
ܗܷܢܢܶܐ ܢܶܐ ܐܰܡ ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ ܕܰܬ ܬܶܫܬܶܥܷܢܝܶܐ ܕܝ ܐܳܠܝܡܦ݁ܝܝܰܐ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ ܛܰܘܬܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܝܬ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܘ ܬܷܪܡܝܫܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
ܡܶܩܷܡ ܡܐ ܕܚܰܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܦܰܬܰܫ ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܣܦ݁ܪ ܕܟܳܡܰܠܷܩ ܠܶܗ.
Spor
U spor durošo gušmonoyo yo. Le sport est un exercice physique.
Heš meqëm me Mšiḥo bё šwacmo w šeṯ w šawci ëšne ay Yawnoye qamoye saymiwa spor. Déjà en 776 avant Jésus-Christ, les Grecs pratiquaient le sport.
Hënne ne am mšatsone dat teštecënye di Olimpiya. Ils sont les fondateurs des Jeux Olympiques.
U spor këtle macëbḏonuṯo ṭawto cal u hulmono. Le sport a un effet bénéfice sur la santé.
Mawxa kit sniquṯo ġalabe lu tërmišo du gušmo. Donc il est très important de faire de l’exercice.
Meqëm me d ḥa mšare bu spor kolozam mfataš harke w tamo cal u spor d komalëq le. Avant de commencer le sport, il faut chercher le sport qui nous convient.
ܣܦ݁ܳܪ
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ، ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܗܶܫ ܝܳܠܘܦܐ ܝܐ.
ܟܳܩܳܪܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ.
ܟܳܘܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ ܠܰܗ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܶܠܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܐܒܰܥ ܣܳܝܰܡ ܣܦ݁ܳܪ ܣܬܶܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܬ݂ܢܰܚ ܡܘ ܬܰܥܒܐ ܘܡܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܡܰܠܬܰܡ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ ܝܐ ܠܘ ܢܳܫܐ.
ܛܰܘܘܐ ܝܐ ܠܘ ܚܘܠܡܳܢܐ ܘܠܘ ܛܥܳܝܐ ܕܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ ܘܕܘ ܬܰܥܒܐ.
ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܣܰܝܡܝ ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ، ܟܳܡܰܪܓ݂ܫܝ ܕܟܷܬܢܶܐ ܚـܝܨܶܐ، ܗܰܘܢܰܝـܝܶܗ ܒܰܗܘܪܐ ܘܒܚܰـܝܠܐ.
ܟܘܠ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܬܚܘܡܶܐ ܘܩܳܢܘܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ. ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܶܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܐܷܕ݂ܥܷܢܢܶܗ. ܗܰܢܝ ܒܘ ܣܘܥܪܳܢܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܛܰܒܩܝ.
ܟܘܠ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ ܕܪܘܚܶܗ.
ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܳܘܶܐ ܕܗܘܝܐ ܠܝ ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ ܐܰܘ ܠܡܘܪܳܝܐ ܕܥܰܡ ܓܘܕܐ ܚܪܶܬܐ.
ܐܰܡ ܡܘܪܳܝܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ ܠܝ ܦܨܝـܚܘܬ݂ܐ ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ ܘܕܰܡ ܡܦܰܪܔܳܢܶܐ، ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܠܐܝܩܳܪܐ ܕܐܰܬ݂ܪܐ، ܕܷܡܕ݂ܝܬܐ، ܕܚܘܕ݂ܪܐ ܐܰܘ ܓ݂ܶܪ ܨܒܘܬ݂ܐ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܘܶܐ ܡܶܐ ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ ܕܟܳܡܝܣܳܡܐ ܒܪܘܚܰܗ ܐܰܘ ܥܰܡ ܣܝܥܬܐ ܠܰܫܰܢ ܩܡܳܪܐ.
ܡܰܬ݂ܠܐ: ܦܘܬܒܳܠ، ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ ܐܰܘ ܣܚܳܝܐ.
ܐܘ ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ ܕܡܘܪܳܝܐ ܐܘ ܩܡܳܪܐ ܝܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܗܳܘܶܐ ܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ. ܠܐ ܒܰܙ ܙܘܙܶܐ ܐܰܘ ܒܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ.
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܚܷܪܠܶܗ ܥܰܠ ܫܷܟܠܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ، ܡܰܬ݂ܠܐ:
ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ، ܫܝܳܪܐ ܕܬܰܠܓܐ، ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ، ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ، ܣܚܳܝܐ، ܦܘܬܒܳܠ، ܗܰܢܕܒܳܠ، ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ، ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ، ܝܘܕܐ، ܟܰܫܐ، ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ، ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ ܐܷܫܡܶܗ ܒܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܘ ܦܘܬܒܳܠ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ.
Spor Le Sport
U Gabriyel, u abro di Saro w du Aday heš yolufo yo. Gabriyel, le fils de Saro et Aday est encore étudiant. , the son of Saro and Aday is still a student.
Koqore bu beṯ ṣawbo dë Groningen. Il étudie à l’Université de Groningen.
Kowe ġalabe moro lah hërgayḏe. Il est très sérieux dans ses études.
Elo me zabno l zabno kobac soyam spor ste, lašan d mëṯnaḥ mu tacbo w maġ ġame di qrayto. Cependant, de temps en temps, il voudrait faire du sport pour se changer les idées.
Mawxa cal u darbo du nawlo këzze maltam iḏacṯo cal u spor. Donc, il va chercher des informations à propos des sports sur internet.
U spor šġimuṯo yo lu nošo. Le sport est une activité de loisir pour les gens.
Ṭawwo yo lu ḥulmono w lu ṭcoyo daġ ġame w du tacbo. C’est bon pour la santé et pour oublier les soucis et la fatigue.
An noše d kosaymi duroše gušmonoye, komarġši d këtne ḥiṣe, b hawno bahuro w b ḥaylo. Les gens qui font des exercices physiques se sentent bien, l’esprit clair et en forme.
Kul spor këtle qonune dilonoye, dam mëštacyone kolozam ëḏcënne. Hani bu sucrono kolozam miṭabqi. Chaque sport a ses propres règles, que les joueurs doivent connaître. Ces règles doivent être appliquées dans la pratique.
Kul spor këtle taḥrazto ṯabëtto d ruḥe. Chaque sport a un déroulement spécifique.
Haṯe kowe d huwyo li mdaršuṯo aw l muroyo d cam gudo ḥreto Que ce soit pour un entraînement ou pour un match contre une autre équipe.
Am muroye du spor komiṭaksi li fṣiḥuṯo dam mëštawtfone w dam mfarjone, aw ste l iqoro d aṯro, dë mḏito, d ḥuḏro aw ġer ṣbuṯo. Les compétitions sportives s’organisent pour le plaisir des joueurs et des spectateurs, ou encore en l’honneur d’un pays, d’une ville, d’une équipe ou d’autre chose.
U spor ḥfiṭuṯo gušmonayto aw hawnonayto yo, d komisomo b ruḥa aw cam sicto lašan qmoro. Le sport est une activité physique et mentale que l’on pratique seul ou en équipe avec pour but de gagner.
Maṯlo: Futbol, sloqo d ṭuro aw sḥoyo. Par exemple : le football, l’escalade ou la natation.
U nišo rišoyo d muroyo, u qmoro yo. Kolozam howe lu goran daq qonune du spor w lo baz zuze aw b mede ḥreno. Le but principal d’une compétition est de gagner. La victoire doit se faire selon les règles du sport et non pas grâce à de l’argent ou grâce à autre chose.
U Gabriyel ḥërle cal šëklat ġalabe du spor, maṯlo: Gabriyel a été voir beaucoup de sortes de sports. Par exemple :
tërhiṭo d sësye, šyoro d talgo, ḥiṣuṯo d gušmo, rahṭo ḥiṣo, sḥoyo, futbol, handbol, esfir ṭëbliṯo, esfir salo, yudo, kašo, sloqo d ṭuro, qloco d bësëklet w ġer.

l’équitation, le ski, le fitness, la course, la natation, le football, le handball, le tennis de table, le basket, le judo, le hockey, l’alpinisme, le cyclisme, etc.

Bi ḥarayto makṯawle ëšme bu ḥudro du futbol das Suryoye. Finalement, il s’est inscrit au club de foot des Syriaques.