L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

 Exercices II
3. Cochez la bonne réponse

B ceḏo zcuro be Yacqub zërre be Aday.

B ceḏo zcuro be Aday zërre be Yacqub.

B ceḏo zcuro be Aday lo zërre be Yacqub.

ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ.

ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.

ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.

I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barḥme.

I Saro šqila dёšne li ḥoṯo w lu aḥuno.

I Saro šqila dёšne li ḥmoṯo w lu ḥëmyono.

ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܚܡܶܐ.

ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܐܰܚܘܢܐ.

ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܡܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܚܷܡܝܳܢܐ.

Ad dёšne maḥtënne bëṯr i dawmo du ceḏo.

Ad dёšne maḥtënne qum i dawmo du ceḏo.

Ad dёšne maḥtënne taḥt i dawmo du ceḏo.

ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܷܬ݂ܪ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.

ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܩܡ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.

ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܬܰܚܬ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.

Be Aday bi raḏayto azzën lu Swed.

Be Aday bi ṭayasto azzën lu Swed.

Be Aday bi gammiye azzën lu Swed.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܓܰܡܡܝـܝܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.

U Yacqub mëdle be Aday mu sṭasyon.

U Yacqub mëdle be Aday mi šuqo.

U Yacqub mëdle be Aday mu beṯ ṭawso.

ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܣـܛܰܣܝܳܢ.

ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܝ ܫܘܩܐ.

ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܒܶܬ݂ܛܰܘܣܐ.

Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe dašëšto.

Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe marga.

Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe ṭlawḥe.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܡܰܪܓܰܐ.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܛܠܰܘܚܶܐ.

Be Aday fayiši bu Swed hul riša d šato.

Be Aday daciri mu Swed meqëm me riša d šato.

Be Aday fayiši bu Swed hul bëṯër me riša d šato.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܕܰܥܝܪܝ ܡܘ ܣܘܶܕ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.

4. Trouvez les réponses aux questions suivantes dans le texte (13.1).

1. Man yo u Yacqub?

Qui est Yacqub?

1. ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ؟

 

2. L mën mtalfanle u Aday lu Swed?

Pourquoi Aday a-t-il téléphoné en Suède?

2. ܠܡܷܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܣܘܶܕ؟

 

3. Mën mërle u Yacqub bu talafon?

Qu’est-ce que Yacqub a dit au téléphone ?

3. ܡܷܢ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟

 

4. L man šqila i Saro dёšne?

Pour qui Saro a-t-elle acheté des cadeaux?

4. ܠܡܰܢ ܫܩܝܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ ܕܷܫܢܶܐ؟

 

5. L man šqëlle an nacime dёšne?

Pour qui les enfants ont-ils acheté des cadeaux?

5. ܠܡܰܢ ܫܩܷܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܷܫܢܶܐ؟

 

6. B mën azzën lu Swed?

Comment se sont-ils rendus en Suède?

6. ܒܡܷܢ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ؟

 

7. U Yacqub mayko mëdle u aḥuno w i iqarṯayḏe?

Où Yacqub est-il venu chercher son frère et sa famille?

7. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܰܐܝܟܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܗ؟

 

8. Layko azzën u yawmo qamoyo du ceḏo?

Où sont-ils allés le jour de Noël ?

8. ܠܰܐܝܟܐ ܐܰܙܙܷܢ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟

 

9. Mën sëmme an nacime bu yawmo qamoyo du ceḏo?

Qu’ont fait les enfants le jour de Noël ?

9. ܡܷܢ ܣܷܡܡܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟

 

10. Hul l ema fayiši bu Swed?

Jusqu’à quand sont-ils restés en Suède ?

10. ܗܘܠ  ܐܶܡܰܐ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ؟

 

5. Complétez les phrases suivantes.

Yawme du ceḏo kul ḥa lwëšle šafiro w azze li cito.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܠܘܷܫܠܶܗ ܫܰܦܝܪܐ ܘܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܥܝܬܐ.

Mërre ceḏo brixo lë ḥḏoḏe cam ḥubo w fṣiḥuṯo.

ܡܷܪܪܶܗ ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܚܘܒܐ ܘܦܨܝܚܘܬ݂ܐ.

Mi cito daciri lu bayto.

ܡܝ ܥܝܬܐ ܕܰܥܝܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.

Bëṯër me d xëlle marga du ceḏo mfalaġġe ad dёšne.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܐ ܡܰܪܓܰܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܐ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.

Bëṯër me falge d yawmo an nacime nafiqi lu kroxo du ceḏo, lašan mcayḏi aḥ ḥawrone w an iḏice ḥrene ste.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܰܦܝܩܝ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ.

6. DIALOGUE: Le Nouvel An aux Pays-Bas.

Marqus: Aydarbo komcayḏitu riša d šato b Holanda?

Marqus: Comment célébrez-vous le Nouvel An aux Pays-Bas?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ؟

Gabriyel: Riša d šato b Holanda ġalabe basimo yo.

Gabriyel: Le Nouvel An est très chouette aux Pays-Bas.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܐ.

Marqus: Ayko komcayḏitu riša di šato?

Marqus: Où célébrez-vous le Nouvel An ?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܟܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ؟

Gabriyel: An iqaryoṯe rabe aw ḥawrone cam ḥḏoḏe baṣ ṣalone komcayḏi, aḥ ḥrene bab bote.

Gabriyel: Les grandes familles ou les amis fêtent entre eux dans des salles des fêtes et les autres, à la maison.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܰܢ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܪܰܒܶܐ ܐܰܘ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܥܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܰܨ ܨܰܠܳܢܶܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ، ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ.

Marqus: Aydarbo ne aḥ ḥëḏriyat d riša d šato?

Marqus: Quels sont les préparatifs pour le Nouvel An?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܢܶܐ ܐܰܚ ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ ܕܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ؟

Gabriyel: Meqëm me riša d šato bë kmo šabe komëftoḥi dukane dilonoye lu zebono daf foqëcyoṯe. An noše këppe mawṣën u mede d këbci, elo lo kowe d mfarqcënne hul lu yawmo ḥaroyo di šato catëqto.

Gabriyel: Quelques semaines avant le Nouvel An, des magasins s’ouvrent spécialement pour vendre les pétards. Les gens peuvent commander ce qu’ils veulent mais il est interdit de les faire exploser avant la fin de l’année.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܷܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܳܡܷܦܬܳܚܝ ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܰܘܨܷܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܐܷܒܥܝ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܦܰܪܩܥܷܢܢܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ.

Marqus: Aydarbo komašafcitu u lalyo?

Marqus: Comment est-ce que vous passez le réveillon (du Nouvel An) ?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܐܘ ܠܰܠܝܐ؟

Gabriyel: Bu muklo, bu štoyo, bu byoṭo daf foqëcyoṯe w bu mamlo.

Gabriyel: On mange, on boit, on pète des pétards et on discute.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܒܘ ܦܷܪܩܳܥܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ ܘܒܘ ܡܰܡܠܐ.

Marqus: Košotën an noše ġalabe alkohol?

Marqus: Est-ce que les gens boivent beaucoup d’alcool?

ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܫܳܬܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܠܟܳܗܳܠ؟

Gabriyel: E, ġalabe. Kit noše d korowën w kowën falqe falqe.

Gabriyel: Oui, beaucoup. Certaines personnes se saoulent et perdent la tête.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܪܳܘܷܢ ܘܟܳܘܷܢ ܦܰܠܩܶܐ ܦܰܠܩܶܐ.

Marqus: Mën kosaymitu bi saca tracsar?

Marqus: Qu’est-ce que vous faites à minuit ?

ܡܰܪܩܘܣ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܒܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ؟

Gabriyel: I saca tracsar hën man noše konëfqi qume dat tarce w komfarqci af foqëcyoṯaṯṯe. Bëṯër aq qariwe w aj jirane koṭëlbi lë ḥḏoḏe šato brёxto.

Gabriyel: À minuit, certains sortent devant leurs portes et font exploser leurs pétards. Ensuite, les voisins et les amis se souhaitent une bonne année.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ، ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܩܘܡܶܗ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܟܳܡܦܰܪܩܥܝ ܐܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܩ ܩܰܪܝܘܶܐ ܘܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ ܟܳܛܷܠܒܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܬܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ.

Marqus: Kojore gëdše mu byoṭo daf foqëcyoṯe?

Marqus: Est-ce qu’il y a des accidents à cause des pétards?

ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܔܳܪܶܐ ܓܷܕܫܶܐ ܡܘ ܒܝܳܛܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ؟

Gabriyel: E! noše noše komawqḏi ruhayye w b dëkoṯe ste koyoqaḏ bënyone.

Gabriyel: Oui ! Certains se brûlent et dans certains endroits, des bâtiments prennent feu.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ. ܢܳܫܶܐ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ. ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܳܩܰܕ݂ ܒܷܢܝܳܢܶܐ.

Marqus: Deri yawmo mën kowe?

Marqus: Qu’est-ce qu’il se passé le lendemain ?

ܡܰܪܩܘܣ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܡܷܢ ܟܳܘܶܐ؟

Gabriyel: Deri yawmo komšare u knošo daš šuqe.

Gabriyel: Le lendemain, on commence à balayer les rues.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܟܳܡܫܰܪܶܐ ܐܘ ܟܢܳܫܐ ܕܰܫ ܫܘܩܶܐ.

Marqus: Ġalabe ṭawwo.

Marqus: Très bien.

ܡܰܪܩܘܣ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.

Gabriyel: Hawxa komicayḏo riša d šato b Holanda.

Gabriyel: C’est comme ça que l’on fête le Nouvel An aux Pays-Bas.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܝܥܰܝܕ݂ܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.

7. Traduisez en Surayt.

Nous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous.

Koṭëlbina ceḏo brixo w šato ṭawto l kul nošo.

ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܘܫܰܬܐ ܛܰܘܬܐ ܠܟܘܠ ܢܳܫܐ.

Nous fêtons le Nouvel An à la maison.

Aḥna komcayḏina riša d šato bu bayto.

ܐܰܚܢܰܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܢܰܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ.

Les familles fêtent le Nouvel An ensemble.

An iqaryoṯe komcayḏi riša d šato cam ḥḏoḏe.

ܐܰܢ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܟܰܡܥܳܝܕ݂ܝ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.

Lors du Nouvel An, on fait exploser beaucoup de pétards.

B riša d šato komibaṭ foqëcyoṯe ġalabe.

ܒܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܟܳܡܝܒܰܛ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.

Le soir, on fait la fête en mangeant et en buvant dans la bonne humeur.

U lalyo komicayaḏ bu muklo, bu štoyo w bi fṣiḥuṯo.

ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܟܳܡܝܥܰܝܰܕ݂ ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܘ ܫܬܳܝܐ ܘ ܒܝ ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ.