Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Övningar I
1. Läs texten noggrant en gång till!

2. Översätt följande fraser till svenska.

yariwo

 

ܝܰܪܝܘܐ

claymṯo

ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ

koqëryo zëdqe

ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ

koṯe

ܟܳܐܬ݂ܶܐ

claymo

ܥܠܰܝܡܐ

koyotaw

ܟܳܝܳܬܰܘ

cam gaba

ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ

komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe

ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

komëjġoli

ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ

košotën

ܟܳܫܳܬܷܢ

mdawamme

ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ

tayimo (v.)

ܬܰܝـܝܡܐ

ṭlëbbe xatër

ܛܠܷܒܒܶܐ ܟ݂ܰܛܷܪ

lqayto qamayto

ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ

rëġše

ܪܷܓ݂ܫܶܐ

ḥubo

ܚܘܒܐ

yërwo (v.)

ܝܷܪܘܐ (ܐܰܬ݂)

ṭawtër

ܛܰܘܬܷܪ

i asiruṯaṯṯe

ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ

bёlḥuḏe

ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ

ḥarayto di šabṯo

ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ

koroḥamnax

ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂ (ܓܰܘܪ)

korëḥmallux

ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ (ܐܰܬ݂)

gowarno

ܓܳܘܰܪܢܐ (ܓܰܘܪ)

gawrono

ܓܰܘܪܳܢܐ (ܐܰܬ݂)

ac cadayḏan

ܐܰܥ ܥܰܕܰܝܕ݂ܰܢ

ṭlobo

ܛܠܳܒܐ

rušmoyiṯ

ܪܘܫܡܐܝܬ݂

layt qëṭro

ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ

wacdo

ܘܰܥܕܐ

ṣlibo

ܨܠܝܒܐ

mxiruṯo

ܡܟ݂ܝܪܘܬ݂ܐ

kafo d warde

ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ

ḥalyuṯo

ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ

mcalaqle

ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ

qḏola

ܩܕ݂ܳܠܰܗ

mhanalle

ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ

mëštuṯo

ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ