Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Övningar I
1. Läs texten noggrant en gång till!

2. Översätt följande fraser till svenska.

lebo twiroyo

ܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ

qay?

ܩܰܝ؟

mën kit?

ܡܷܢ ܟܝܬ؟

kul mede ṭawwo yo?

ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟

i aṯto d aḥuni

ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܐܰܚܘܢܝ

kayiwo

ܟܰܝـܝܘܐ

latyo ṭebo mafaṣḥono

ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ

latyo mede yaquro

ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ

mede xayifo

ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ

lo mëḥzonat

ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܰܬ

u barёḥmayḏa

ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܰܗ

i aṯto du barёḥmayḏe

ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ

komaḥëkyo

ܟܳܡܰܚܷܟܝܐ

mqawmo acle

ܡܩܰܘܡܐ ܐܰܥܠܶܗ

komaḥësno  b ruḥi

ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ

latno ṭawwo

ܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ

riši konoqar

ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ

lebi komigawlac

ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ

këtli ḥëmto

ܟܷܬܠܝ ܚܷܡܬܐ

gušmi komarcal

ܓܘܫܡܝ ܟܳܡܰܪܥܰܠ

mtawbal

ܡܬܰܘܒܰܠ

hiw ele

ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ

darmone

ܕܰܪܡܳܢܶܐ

ḥappoṯe

ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ

šërub

ܫܷܪܘܒ

mir ele

ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ

lo nayëḥle

ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ

mitadacrat

ܡܝܬܰܕܰܥܪܰܬ

mžido (m.)

ܡܙ̰ܝܕܐ

taxt

ܬܰܟ݂ܬ

aydarbo hat?

ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟

hway moro l ruḥux

ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂

ḥulmono

ܚܘܠܡܳܢܐ

mcayan

ܡܥܰܝܰܢ

mḥawal

ܡܚܰܘܰܠ

kefe

ܟܶܦܶܐ

kulyoṯe

ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ

camšira

ܥܰܡܫܝܪܰܐ

bramšël

ܒܪܰܡܫܷܠ

adṣafro

ܐܰܕܨܰܦܪܐ

komašërno

ܟܳܡܰܫܷܪܢܐ

kako

ܟܰܟܐ

hedi hedi

ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ

ṭawtër

ܛܰܘܬܷܪ