Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri I
1. Bu dersin tekstini sesli olarak okuyunuz ve nasıl söylendiğine dikkat ediniz!
2. Aşağıdaki kelimeleri öğreniniz.
madrašto okul ܡܰܕܪܰܫܬܐ
dukṯo yer ܕܘܟܬ݂ܐ
yulfono eğitim, öğrenme ܝܘܠܦܳܢܐ
kibe yapabilir (o- erkek) ܟܝܒܶܗ
yolaf öğrenir ܝܳܠܰܦ
ḥa bir ܚܰܐ
molaf öğretir (bunu) ܡܳܠܰܦ
meqëm önce ܡܶܩܷܡ
mšarele başladı ܡܫܰܪܶܠܶܗ
howe (bu) oldu (o) ܗܳܘܶܐ
lišono dil ܠܝܫܳܢܐ
azze gitti ܐܰܙܙܶܗ
dawro du lišono dil kursu ܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ
b cayni zabno aynı zamanda ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ
mëdle aldı – almıştı ܡܷܕܠܶܗ
cal üzerinde, hakkında ܥܰܠ
cal d çünkü ܥܰܠ ܕ
šbilo metod(-lar) ܫܒܝܠܐ
mḥaḏarle hazırlandı – hazırlanmıştı ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ
mkamele bitti – bitmişti ܡܟܰܡܶܠܶܗ
šarwoyo burada: başlangıç seviyesinde olanlar ܫܰܪܘܳܝܐ
aydarbo vasıl? ܐܰܝܕܰܪܒܐ
mawḏac ruḥe kendini tanıtır (o-erkek) ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܪܘܚܶܗ
yalëf öğrendi – öğrenmiştir ܝܰܠܷܦ
obe w šoqal (cam) sosyalleşir (bununlar, bu şekilde) ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ (ܥܰܡ)
cam beraber, birlikte ܥܰܡ
noše insanlar ܢܳܫܶܐ
ġalabe çok, bir sürü, pek çok ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ
xud gibi, bunun gibi, benzer ܟ݂ܘܕ
korax (bunu) arar ܟܳܪܰܟ݂
malfonuṯo öğretmenlik pozisyonu ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ
qanyo kalem ܩܰܢܝܐ
kṯowo kitap ܟܬ݂ܳܘܐ
daftar defter ܕܰܦܬܰܪ
luḥo tahta ܠܘܚܐ
malfono öğretmen (erkek) ܡܰܠܦܳܢܐ
malfoniṯo öğretmen (kadın) ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
sëdro sınıf, sınıf odası ܣܷܕܪܐ
laḥayto silgi ܠܰܚܰܝܬܐ
čanṭa çanta ܫ̰ܰܢܛܰܐ
ṭëbliṯo masa ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
qrayto okumak ܩܪܰܝܬܐ
kṯawto yazmak ܟܬ݂ܰܘܬܐ
hërgo ders ܗܷܪܓܐ
durošo alıştırma ܕܘܪܳܫܐ
ġer diğerleri, başkaları ܓ݂ܶܪ
maxlaṣ ruḥe kendini korur. (burada) akıcı konuşur (bir dili) ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ
yolufe öğrenciler ܝܳܠܘܦܶܐ
komaqwe geliştirir ܟܳܡܰܩܘܶܐ
miḏe d çünkü ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ
frëšle sınıfladı, sıraladı ܦܪܷܫܠܶܗ
šabṯo hafta ܫܰܒܬ݂ܐ
yawmo gün ܝܰܘܡܐ
dilonoyo özel ܕܝܠܳܢܳܝܐ
ġalabe kore sık sık ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪܶܐ
kowe o, olur ܟܳܘܶܐ
mamlo konuşma, tartışma ܡܰܡܠܐ
komšaylo sorar (o-kadın) ܟܳܡܫܰܝܠܐ
komšayal sorar (o-erkek) ܟܳܡܫܰܝܰܠ
qay neden? ܩܰܝ
komfane o cevap verir (erkek) ܟܳܡܦܰܢܶܐ
xoṯax senin gibi (tekil) ܟ݂ܳܬܰܟ݂
hiya o (dişil) ܗܝـܝܰܐ
këmmo o söyler, cevap verir (dişil) ܟܐܷܡܡܐ
ḥawrone arkadaşlar ܚܰܘܪܳܢܶܐ
fëhmanne ben onları anlıyorum ܦܷܗܡܰܢܢܶܗ
inaqla d eğer, ne zaman ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕ
cam ḥḏoḏe beraber ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
falqo parça, kısım, bölüm ܦܰܠܩܐ
i hiyuṯayḏi kimliğim, milliyetim ܐܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ
këmmi söyleniyor ܟܐܷܡܡܝ
bahro dat tre ikinci ışık ܒܰܗܪܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ
3. Tekste verilen soruların cevaplarını bulunuz.
Mën sëmle u Aday meqëm d cowad? ܡܷܢ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܶܩܷܡ ܕܥܳܘܰܕ؟
Mën yalëf u Aday bu dawro du lišono? ܡܷܢ ܝܰܠܷܦ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܘ ܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ؟
Mën kocowad u Aday w ayko? ܡܷܢ ܟܳܥܳܘܰܕ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܘܐܰܝܟܐ؟
Man ne ay yolufe du Aday? ܡܰܢ ܢܶܐ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܘ ܐܰܕܰܝ؟
Mën sëmle u Aday, lašan d maqwe u lišono Holandoyo? ܡܷܢ ܣܶܡܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ، ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܩܘܶܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ؟
Qay këbco i Karin yëlfo Surayt? ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܐ ܐܝ ܟܰܪܝܢ ܝܷܠܦܐ ܣܘܪܰܝܬ؟
Qay këbco i Marta yëlfo Surayt? ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܝܷܠܦܐ ܣܘܪܰܝܬ؟
4. İlgili kısımları birleştirin ve anlamlı bir cümle oluşturun.
1 I madrašto 3 u dawro 1 du yulfono yo. ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܝܐ. 1 ܐܘ ܕܰܘܪܐ 3 ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ 1
2 Kul d koṯe 2 komaqwe 3 du lišono. ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ. 3 ܟܳܡܰܩܘܶܐ 2 ܟܘܠ ܕܟܐܬ݂ܶܐ 2
3 U Aday mkamele 1 dukṯo 4 Suryoye w Holandoye. ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ. 4 ܕܘܟܬ݂ܐ 1 ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܟܰܡܶܠܶܗ 3
4 Hiye këtle 4 yolufe 2 u lišono Holandoyo. ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ. 2 ܝܳܠܘܦܶܐ 4 ܗܝـܝܶܐ ܟܷܬܠܶܗ 4
5 Bi šabṯo 6 këtla 5 lu dawro du lišono. ܠܘ ܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ. 5 ܟܷܬܠܰܗ 6 ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ 5
6 I Karin 5 yawmo ḥa këzze 6 ḥawrone Suryoye. ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. 6 ܝܰܘܡܐ ܚܰܐ ܟܐܷܙܙܶܗ 5 ܐܝ ܟܰܪܝܢ 6
7 U lišono 7 falqo mi 7 hiyuṯayḏi yo. ܗܝـܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ ܝܐ. 7 ܦܰܠܩܐ ܡܝ 7 ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ 7