Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Süryanice Yazım Sistemi

Klasik Süryanice yazım harfleri birbirleriyle bazen her iki tarafından (harfin bası ve sonu) bazense tek tarafından (yazım yönünde sola doğru) bağlantılıdır. Bunun sonucu olarak ise harfler kelimenin başında ortasında ve sonunda olmalarına göre değişen iki yada üç değişik form alırlar.

1. Her iki taraftan bağlantı kurulan harfler:

  Harf Soldan bağlantı olunca Ortadaki pozisyonu Sağdan bağlantı olunca
B b ܒـ ـܒـ ـܒ ܒ‍ــܡ... ܡ‍ـܒـܡ... ...ܡ‍ـܒ
C c ܥـ ـܥـ ـܥ ܥـ‍ܒ... ܒ‍ـܥـܒ... ...ܒ‍ـܥ
Č č ܫ̰ـ ـܫ̰ـ ـܫ̰ ܫ̰ـ‍ܒ... ܒ‍ـܫ̰‍ـܒ... ...ܒ‍ـܫ̰
F f ܦـ ـܦـ ـܦ ܦـܒ... ܒ‍ـܦـܒ... ...ܒ‍ـܦ
G g ܓـ ـܓـ ـܓ ܓـܒ...
ܒ‍ـܓـܒ... ...ܒ‍ـܓ
Ġ ġ ܓ݂ـ ـܓ݂ـ ـܓ݂ ܓ݂ـܒ...
ܒ‍ـܓ݂ـܒ... ..݂ܒ‍ـܓ݂
Ḥ ḥ ܚـ ـܚـ ـܚ ܚـܒ... ܒ‍ـܚـܒ... ...ܒ‍ـܚ
I i ܝـ ـܝـ ـܝ ܝـܒ... ܒ‍ـܝـܒ... ...ܒ‍ـܝ
J j ܔـ ـܔـ ـܔ ܔـܒ... ܒ‍ـܔـܒ... ...ܒ‍ـܔ
K k ܟـ ـܟــܟ ܟـܒ... ܒ‍ـܟـܒ... ...ܒ‍ـܟ
L l ܠـ ـܠــܠ ܠـܒ... ܒ‍ـܠـܒ... ...ܒ‍ـܠ
M m ܡــܡـ ـܡ ܡـܒ... ܒ‍ـܡـܒ... ...ܒ‍ـܡ
N n ܢـ ـܢـ ـܢ ܢـܒ... ܒ‍ـܢـܒ... ...ܒ‍ـܢ
P p ܦ݁ــܦ݁ـ ـܦ݁ ܦ݁ـܒ... ܒ‍ـܦ݁ـܒ... ...ܒ‍ـܦ݁
Q q ܩـ ـܩـ ـܩ ܩـܒ... ܒ‍ـܩـܒ... ...ܒ‍ـܩ
S s ܣـ ـܣـ ـܣ ܣـܒ... ܒ‍ـܣـܒ... ...ܒ‍ـܣ
Š š ܫـ ـܫـ ـܫ ܫـܒ... ܒ‍ـܫـܒ... ...ܒ‍ـܫ
Ṭṭ ܛـ ـܛـ ـܛ ܛـܒ... ܒ‍ـܛـܒ... ...ܒ‍ـܛ
V v ܒ݂ـ ـܒ݂ـ ـܒ݂ ܒ݂ـܡ... ܡ‍ـܒ݂ـܡ... ...ܡ‍ـܒ݂
X x ܟ݂ـܟ݂ـ ـܟ݂ ܟ݂ـܒ... ܒ‍ـܟ݂ـܒ... ...ܒ‍ـܟ݂
Y y ܝـ ـܝـ ـܝ ܝـܒ... ܒ‍ـܝـܒ... ...ܒ‍ـܝ

2. Sadece sağdan bağlantı kurulan harfler:

  Harf Soldan bağlantı olunca Ortadaki pozisyonu Sağdan bağlantı olunca
A a ܐ ـܐ ܐܒ... ܒ‍ـܐܒ... ...ܒ‍ـܐ
D d ܕ ـܕ ܕܒ... ܒ‍ـܕܒ... ...ܒ‍ـܕ
Ḏ ḏ ܕ݂ ـܕ݂ ܕ݂ܒ... ܒ‍ـܕ݂ܒ... ...ܒ‍ـܕ݂
H h ܗ ـܗ ܗܒ... ܒ‍ـܗܒ... ...ܒ‍ـܗ
R r ܪ ـܪ  ܪܒ... ܒ‍ـܪܒ... ...ܒ‍ـܪ
Ṣ ṣ ܨ ـܨ ܨܒ... ܒ‍ـܨܒ... ...ܒ‍ـܨ
T t ܬـܬ ܬܒ... ܒ‍ـܬܒ... ...ܒ‍ـܬ
Ṯ ṯ ܬ݂ـܬ݂ ܬ݂ܒ... ܒ‍ـܬ݂ܒ... ...ܒ‍ـܬ݂
U u ܘـܘ ܘܒ... ܒ‍ـܘܒ... ...ܒ‍ـܘ
W w ܘـܘ ܘܒ... ܒ‍ـܘܒ... ...ܒ‍ـܘ
Z z ܙ ـܙ ܙܒ... ܒ‍ـܙܒ... ...ܒ‍ـܙ
Ž ž ܙ̰ ـܙ̰ ܙ̰ܒ... ܒ‍ـܙ̰ܒ... ...ܒ‍ـܙ̰