Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri II
5. Aşağıdaki konuşmaları çalışınız.
Maryam: Karin, aydarbo këzze u hërgo du Surayt? Maryam: Karin, Süryanice dersleri nasıl gidiyor? ܡܰܪܝܰܡ: ܟܰܪܝܢ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܘܪܰܝܬ؟
Karin: Ṭawwo, tawdi. Karin: İyi, teşekkürler. ܟܰܪܝܢ: ܛܰܘܘܐ، ܬܰܘܕܝ.
Maryam: Sëmlax lax ḥawrone? Maryam: Hiç arkadaş edindin mi? ܡܰܪܝܰܡ: ܣܷܡܠܰܟ݂ ܠܰܟ݂ ܚܰܘܪܳܢܶܐ؟
Karin: E, ġalabe. Karin: Evet, pek çok. ܟܰܪܝܢ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
Maryam: Kmo yolufe këtxu bu sëdro? Maryam: Sınıfta kaç öğrenciniz var? ܡܰܪܝܰܡ: ܟܡܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܬܟ݂ܘ ܒܘ ܣܷܕܪܐ؟
Karin: Ḥamšacsar. Karin: 15. ܟܰܪܝܢ: ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ.
Maryam: Man yo u malfonaṯxu? Maryam: Öğretmeniniz kimdir? ܡܰܪܝܰܡ: ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܰܬ݂ܟ݂ܘ؟
Karin: U Aday yo. Karin: Adı Aday’dır. ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
Maryam: I saca bak kmo konëfqitu li afṯo? Maryam: Teneffüs zamanınız ne zaman? ܡܰܪܝܰܡ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܟ ܟܡܐ ܟܳܢܷܦܩܝܬܘ ܠܝ ܐܰܦܬ݂ܐ؟
Karin: I saca bac csar. Karin: Saat10’da(dır). ܟܰܪܝܢ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܥ ܥܣܰܪ.
Maryam: Ayna hërgo kobosam lax? Maryam: Hangi dersi seviyorsun? ܡܰܪܝܰܡ: ܐܰܝܢܰܐ ܗܷܪܓܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟
Karin: U hërgo du Englišoyo. Hat ayna kobosam lax? Karin: İngilizce dersini seviyorum. Ya sen hangi dersi seviyorsun? ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ. ܗܰܬ ܐܰܝܢܰܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟
Maryam: U hërgo du Surayt. Maryam: Süryanice dersini seviyorum. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܘܪܰܝܬ.
Maryam: Ṭawwo, fëš bë šlomo. Maryam: İyi, görüşmek üzere. ܡܰܪܝܰܡ: ܛܰܘܘܐ، ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Karin: Zax bë šlomo. Karin: Görüşmek üzere. ܟܰܪܝܢ: ܙܰܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ.
6. Doğru cevabı bulunuz.
Ayko yalëf u Aday lišono? Aday nerede dil öğrendi? ܐܰܝܟܐ ܝܰܠܷܦ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝܫܳܢܐ؟
bu bayto evde ܒܘ ܒܰܝܬܐ
bi madrašto okulda ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ
bu cwodo işte ܒܘ ܥܘܳܕܐ
B mën kokëṯwina? Neyle yazarız? ܒܡܷܢ ܟܳܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ؟
bu hërgo derste ܒܘ ܗܷܪܓܐ
bu kṯowo kitapla ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ
bu qanyo kalemle ܒܘ ܩܰܢܝܐ
Ayko koyëlfina? Nerede öğreniriz? ܐܰܝܟܐ ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ؟
bu bayto evde ܒܘ ܒܰܝܬܐ
bu cwodo işte ܒܘ ܥܘܳܕܐ
bu sëdro sınıfta / derste ܒܘ ܣܷܕܪܐ
B mën koqorina? Neyle okuruz? ܒܡܷܢ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ؟
bi čanṭa çantalarla ܒܝ ܫ̰ܰܢܛܰܐ
bu kṯowo kitaplarla ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ
bu daftar defterlerle ܒܘ ܕܰܦܬܰܪ
Cal mën koyëtwina? Nereye otururuz (neyin üzerine)? ܥܰܠ ܡܷܢ ܟܳܝܷܬܘܝܢܰܐ؟
cal u kursi sandalyeye ܥܰܠ ܐܘ ܟܘܪܣܝ
cal u sëdro sınıfta ܥܰܠ ܐܘ ܣܷܕܪܐ
cal u hërgo derste ܥܰܠ ܐܘ ܗܷܪܓܐ
Mën kosaymina bi madrašto? Okulda ne yaparız? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ؟
komaḥkina konusuruz ܟܳܡܰܚܟܝܢܰܐ
koyëlfina öğreniriz ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ
kofëhmina anlarız ܟܳܦܷܗܡܝܢܰܐ
Man komolaf bi madrašto? Okulda kim öğretir? ܡܰܢ ܟܳܡܳܠܰܦ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ؟
ay yolufe öğrenciler ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ
u malfono öğretmen ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ
i emo anne ܐܝ ܐܶܡܐ
Mën yo u Aday? Aday kimdir? ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟
yolufo öğrenci ܝܳܠܘܦܐ
malfoniṯo öğretmen (kadın) ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
malfono öğretmen ܡܰܠܦܳܢܐ
U malfono kokoṯaw u hërgo Öğretmen dersi yazar ... ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ ܐܘ ܗܷܪܓܐ
cal i luḥo Tahtaya (tahta üzerine) ܥܰܠ ܐܝ ܠܘܚܐ
cal i ṭëbliṯo masaya ܥܰܠ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
cal i laḥayto silgiye ܥܰܠ ܐܝ ܠܰܚܰܝܬܐ
7. Bu Karin’in karnesidir. Siz de aşağıdaki örneğe benzer karneyi bildiğiniz bir kişi için hazırlayın.
  Tašroro report ܬܰܫܪܳܪܳܐ  
Ëšmo       ܐܷܫܡܐ
Sëdro       ܣܷܕܪܐ
Madrašto       ܡܰܕܪܰܫܬܐ
Siqumo       ܣܝܩܘܡܐ
  Ṭawwo – ܛܰܘܘܐ  Maqëblo – ܡܰܩܷܒܠܐ Mḥilo – ܡܚܝܠܐ  
 Qrayto       ܩܪܰܝܬܐ 
 Kṯawto       ܟܬ݂ܰܘܬܐ 
 Mamlo       ܡܰܡܠܐ 
 Ḥšawto       ܚܫܰܘܬܐ 
 Tarbiṯo       ܬܰܪܒܝܬ݂ܐ 
 Swiḥuṯo       ܣܘܝܚܘܬ݂ܐ 
8. Verilen kelimelerle doğru cümleleri oluşturunuz.
u Aday – u dawro – mkamele – du lišono. ܐܘ ܐܰܕܰܝ – ܐܘ ܕܰܘܪܐ – ܡܟܰܡܶܠܶܗ – ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ.
b zabno karyo – bu lišono – maxlaṣ nafše – qadër. ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ – ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ – ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܢܰܦܫܶܗ – ܩܰܕܷܪ.
d korax – mšarele – cwodo – cal – di malfonuṯo. ܕܟܳܪܰܟ݂ – ܡܫܰܪܶܠܶܗ – ܥܘܳܕܐ – ܥܰܠ – ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ.
bayn – lay yolufe – hawi mamlo – w lu malfono. ܒܰܝܢ – ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ – ܗܰܘܝ ܡܰܡܠܐ – ܘܠܘ ܡܰܠܦܳܢܐ.
këtla – i Karin – Suryoye – ḥawrone. ܟܷܬܠܰܗ – ܐܝ ܟܰܪܝܢ – ܣܘܪܝܳܝܶܐ – ܚܰܘܪܳܢܶܐ.
ḥa – maf falqe – u lišono – di hiyuṯo – yo. ܚܰܐ – ܡܰܦ ܦܰܠܩܶܐ – ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ – ܕܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܐ – ܝܐ.
u bahro – dat tre – u yulfono – yo. ܐܘ ܒܰܗܪܐ – ܕܰܬ ܬܪܶܐ – ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ – ܝܐ.