Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
ܐܘ ܩܠܳܥܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ
ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܐܶܠܐ ܬܰܡܐ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܠܰܬܘܰܝܠܶܗ ܕܩܳܠܰܥ ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ.
ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܰܬ݂ܝ ܠܒܶܪܠܝܢ ܐܰܒܷܥ ܕܡܰܩܠܰܒ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܠܘ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ، ܐܝ ܟܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܠܐ ܡܰܩܒܶܠܰܗ.
ܡܷܪܪܰܠܠܶܗ ܟܳܠܳܙܰܡ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܰܝܕܰܬ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܘܕܘ ܩܠܳܥܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܒܰܐܠܡܰܐܢܝܰܐ ܐܘ ܬܪܰܦܝܟ ܥܰܣܩܐ ܝܐ، ܠܰܬܝܐ ܟ݂ܘܕ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܔܒܝܪ ܕܐܷܙܙܶܗ ܠܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܠܰܫܰܢ ܕܝܳܠܰܦ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܘܐܘ ܩܠܳܥܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
U qloco b Almanya
U Abrohëm b Mëḏyaḏ këtwayle sohduṯo du qloco, elo tamo raḏayto latwayle d qolac kul yawmo. Abrohëm hatte in Midyat einen Führerschein, jedoch hatte er dort kein Auto, um täglich damit zu fahren.
Inaqla d aṯi l Berlin abëc d maqlab i sohduṯayḏe lu Almanoyo,
i karxuṯo lo maqbela.
Als er nach Berlin zog, wollte er seinen Führerschein anerkennen lassen, doch das Bürgeramt akzeptierte es nicht.
Mërralle: “Kolozam qamayto maydat hërge du trafik w du qloco, miḏe d b Almanya u trafik casqo yo, latyo xud Mëḏyaḏ.” Man sagte zu ihm: „Sie müssen zunächst Theorie- und Praxiskurse zum Straßen-verkehr absolvieren, denn das Fahren in Deutschland ist kompliziert, es ist nicht wie in Midyat.“
Mawxa u Abrohëm jbir d ëzze l madrašto du qloco, lašan d yolaf aq qonune du trafik w u qloco b Almanya. So war Abrohëm gezwungen, zu einer Fahrschule zu gehen, um die Verkehrsregeln und das Fahren in Deutschland zu lernen.
ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܘ ܡܝܳܕܐ ܕܰܗ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ.
ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܐܷܙܙܶܘܰܐ ܠܘ ܥܘܳܕܐ ܒܘ ܒܰܨܐ، ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܬܪܶܢ ܐܰܘ ܒܘ ܡܶܬܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܙܘܷܢܠܶܠܶܗ ܡܳܛܳܪ ܢܰܥܝܡܐ، ܐܶܒܶܗ ܐܷܙܙܶܗ ܘܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܠܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ ܟ݂ܰܝܷܦܬܷܪ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܰܒ ܒܷܣܷܟܠܶܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܷܙܙܷܢܘܰܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܣܬܶܐ ܔܒܝܪܐ ܕܝܷܠܦܐ ܩܠܳܥܐ ܕܐܘ ܒܷܣܷܟܠܶܬ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܷܫܡܐ ܐܷܫܡܐ ܝܰܠܝܦܝ ܟܘܠܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܕܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܒܘ ܡܝܳܕܐ ܕܰܗ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ. ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܢܰܩܠܰܐ ܡܳܝܰܕܘܰܐ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܪܒܥܐ ܚܰܡܫܐ ܝܰܪܚܶܐ ܣܷܡܠܶܗ ܒܘܚܪܳܢܐ ܘܡܷܕܠܶܗ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ.
ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܷܪܠܰܠܶܗ: ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܟܷܒܥܶܐ ܙܰܘܢܝܢܰܠܰܢ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ!
ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܫܘܫܰܢ: ܐܘܥܕܐ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܚܰܬ݂ܐ ܦܬܝـܚܳܠܰܢ، ܠܰܝܒܰܢ ܙܰܘܢܝܢܰܐ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ. ܓܷܕ ܙܰܘܢܝܢܰܐ ܚܕ݂ܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ ܗܘܠ ܕܷܡܗܰܠܰܟ݂ ܫܘܓ݂ܠܰܢ ܛܰܘܘܐ.
ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܷܪܠܰܗ: ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ، ܐܘܥܕܐ ܒܰܣ ܝܐ ܐܶܠܰܢ.
ܩܰܝܷܡ ܗܝـܝܶܐ ܘܐܝ ܫܘܫܰܢ ܐܰܙܙܷܢ ܠܕܘܟܰܢܐ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ، ܪܚܷܡܡܶܗ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ ܘܙܘܝܢܰܠܠܶܗ.
ܣܷܡܡܶܗ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܙܘܳܢܐ، ܗܘܘܶܗ ܚܰܩ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܘܕܰܥܝܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܡܩܰܝܕܳܠܶܗ ܒܝ ܟܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ‌ܐܷܫܡܶܗ.
ܡܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܷܙܙܶܗ ܘܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ.
ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ، ܗܝـܝܶܐ ܐܰܬ݂ܳܝܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ ܣܷܡܠܶܗ ܓܷܕܫܐ.
ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܦ݁ܳܠܝܤ ܘܚܷܪܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܦ݁ܳܠܝܣ ܡܦܰܬܰܫܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܓܷܕܫܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܘ ܣܘܔ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ.
ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܡܰܨܪܰܦ ܕܘ ܓܷܕܫܐ ܡܝ ܣܝܓܳܪܬܰܐ ܕܘ ܚܪܶܢܐ ܘܡܰܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܷܪܠܰܗ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ: ܡܘܥܕܐ ܘܐܰܙܳܠܐ ܡܰܚܰܬ ܒܳܠܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܩܘܠܥܰܬ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ.
ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܡܷܪܠܶܗ: ܡܰܐ ܡܷܢ ܣܳܝܰܡܢܐ، ܠܰܬܘܰܐ ܣܘܔ ܕܝܕ݂ܝ!
Sohduṯo du qloco Führerschein
U Abrohëm mšarele bu myodo dah hërge du trafik. Abrohëm begann damit, Stunden in Theorie zu nehmen.
Bu šuroyo ëzzewa lu cwodo bu baṣo, naqlawoṯe ste bu tren aw bu metro. Bëṯër zwënlele moṭor nacimo, ebe ëzze w oṯewa u cwodayḏe xayëftër. Am Anfang fuhr er mit dem Bus, manchmal auch mit dem Zug oder der U-Bahn zur Arbeit. Später kaufte er sich ein kleines Motorrad, mit dem er schneller zur Arbeit kam.
An nacime bab bësëkletaṯṯe ëzzënwa li madrašto. I Šušan ste jbiro d yëlfo qloco du bësëklet. Die Kinder fuhren mit ihren Fahrrädern zur Schule. Šušan war ebenfalls gezwungen, Fahrradfahren zu lernen.
Hawxa ëšmo ëšmo yalifi kulle cal aq qonune du trafik d Almanya. So gewöhnten sie sich alle mit der Zeit an die Verkehrsregeln in Deutschland.
U Abrohëm mdawamle bu myodo dah hërge du trafik. Bi šabṯo ste naqla moyadwa hërgo du qloco. Abrohëm nahm weiter seine Theoriestunden. Einmal pro Woche hatte er auch eine Fahrstunde.
Hawxa bëṯër arbco ḥamšo yarḥe sëmle buḥrono w mëdle i sohduṯo du qloco. Nach vier, fünf Monaten machte er die Fahrprüfung und erhielt den Führerschein.
I Šušan mërlale: “Annaqla këbce zawninalan raḏayto!” Šušan sagte zu ihm: „Jetzt müssen wir uns ein Auto kaufen!“
U Abrohëm mërle li Šušan: “Ucdo i dukano ḥaṯo ftiḥolan, layban zawnina raḏayto ḥaṯto. Gëd zawnina ḥḏo mëstacmalto hul dë mhalax šuġlan ṭawwo.” Abrohëm sagte zu Šušan: „Wir haben erst kürzlich das Geschäft eröffnet und können kein neues Auto kaufen. Wir kaufen ein gebrauchtes Auto, bis unser Geschäft gut läuft.“
I Šušan mërla: “Xabrux yo, ucdo bas yo elan.” Šušan sagte: „Du hast Recht, das reicht uns fürs erste.“
Qayëm hiye w i Šušan azzën l dukano dar raḏoyoṯe, rḥëmme raḏayato mëstacmalto w zwinalle. So gingen er und Šušan zu einem Autohändler. Es gefiel ihnen ein gebrauchtes Auto, und sie kauften es.
Sëmme aw warqe du zwono, huwe ḥaq di raḏayto w daciri lu bayto. Sie erledigten die Kaufformalitäten, bezahlten das Geld für das Auto und kehrten nach Hause zurück.
Deri yawmo azze u Abrohëm mqaydole bi karxuṯo cal ëšme. Am nächsten Tag meldete Abrohëm das Auto in der Zulassungsstelle auf seinen Namen an.
Mu yawmawo u Abrohëm ëzze w oṯewa bi raḏayto. Von da an fuhr Abrohëm mit dem Auto.
Ḥa yawmo, hiye aṯoyo mu cwodo sëmle gëdšo. Als er eines Tages von der Arbeit kam, wurde er in einen Unfall verwickelt.
Aṯi u polis w ḥërle cal i sohduṯayḏe w cal aw warqe di raḏayto. Die Polizei kam und kontrollierte seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere.
Bëṯër u polis mfatašle be aydarbo hawi u gëdšo. Bi ḥarayto maḥatle u suj cal u gabo ḥreno. Dann untersuchte die Polizei, wie der Unfall passiert war, und gab schließlich der gegnerischen Seite die Schuld.
U Abrohëm mëdle u maṣraf du gëdšo mi sigorta du ḥreno w masëmle i raḏaytayḏe. Abrohëm erhielt die Kosten für den Unfallschaden von der Versicherung des Unfallgegners und ließ sein Auto reparieren.
I Šušan mërla lu Abrohëm: “Mucdo w azolo maḥat bolo inaqla d qulcat raḏayto!” Šušan sagte zu Abrohëm: „Pass in Zukunft auf beim Autofahren!“
U Abrohëm mërle: “Ma mën soyamno, latwa suj diḏi!” Abrohëm antwortete: „Was soll ich machen, es war nicht meine Schuld!“