The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Oefeningen II
3. Kruis de correcte bewering aan.

B ceḏo zcuro be Yacqub zërre be Aday.

B ceḏo zcuro be Aday zërre be Yacqub.

B ceḏo zcuro be Aday lo zërre be Yacqub.

ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ.

ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.

ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.

I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barḥme.

I Saro šqila dёšne li ḥoṯo w lu aḥuno.

I Saro šqila dёšne li ḥmoṯo w lu ḥëmyono.

ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܚܡܶܐ.

ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܐܰܚܘܢܐ.

ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܡܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܚܷܡܝܳܢܐ.

Ad dёšne maḥtënne bëṯr i dawmo du ceḏo.

Ad dёšne maḥtënne qum i dawmo du ceḏo.

Ad dёšne maḥtënne taḥt i dawmo du ceḏo.

ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܷܬ݂ܪ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.

ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܩܡ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.

ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܬܰܚܬ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.

Be Aday bi raḏayto azzën lu Swed.

Be Aday bi ṭayasto azzën lu Swed.

Be Aday bi gammiye azzën lu Swed.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܓܰܡܡܝـܝܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.

U Yacqub mëdle be Aday mu sṭasyon.

U Yacqub mëdle be Aday mi šuqo.

U Yacqub mëdle be Aday mu beṯ ṭawso.

ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܣـܛܰܣܝܳܢ.

ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܝ ܫܘܩܐ.

ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܒܶܬ݂ܛܰܘܣܐ.

Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe dašëšto.

Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe marga.

Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe ṭlawḥe.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܡܰܪܓܰܐ.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܛܠܰܘܚܶܐ.

Be Aday fayiši bu Swed hul riša d šato.

Be Aday daciri mu Swed meqëm me riša d šato.

Be Aday fayiši bu Swed hul bëṯër me riša d šato.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܕܰܥܝܪܝ ܡܘ ܣܘܶܕ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.

5. Lees en vul de lege plekken in.

Yawme du ceḏo kul ḥa šafiro w li cito.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘ ܠܝ ܥܝܬܐ.

Mërre lë ḥḏoḏe cam w .

ܡܷܪܪܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܘ.

Mi cito lu bayto.

ܡܝ ܥܝܬܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.

Bëṯër me d xëlle du ceḏo ad dёšne.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.

Bëṯër me an nacime lu kroxo du ceḏo, lašan aḥ ḥawrone w an ḥrene ste.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ.

6. Dialoog: Oudejaarsavond in Nederland.

Marqus: Gabriyel, aydarbo komcayḏitu riša d šato b Holanda?

Marqus: Gabriyel, hoe vieren jullie Oudejaarsavond in Nederland?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ؟

Gabriyel: Riša d šato b Holanda ġalabe basimo yo.

Gabriyel: In Nederland is het erg leuk op Oudejaarsavond.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܐ.

Marqus: Ayko komcayḏitu riša di šato?

Marqus: Waar vieren jullie Oudejaarsavond?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܟܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ؟

Gabriyel: An iqaryoṯe rabe aw ḥawrone cam ḥḏoḏe baṣ ṣalone komcayḏi, aḥ ḥrene bab bote.

Gabriyel: De grote families of vrienden vieren het gezamenlijk in grote zalen en anderen vieren het thuis.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܰܢ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܪܰܒܶܐ ܐܰܘ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܥܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܰܨ ܨܰܠܳܢܶܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ، ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ.

Marqus: Aydarbo ne aḥ ḥëḏriyat d riša d šato?

Marqus: Hoe zijn de voorbereidingen voor Oudejaarsavond?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܢܶܐ ܐܰܚ ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ ܕܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ؟

Gabriyel: Meqëm me riša d šato bë kmo šabe komëftoḥi dukane dilonoye lu zebono daf foqëcyoṯe. An noše këppe mawṣën u mede d këbci, elo lo kowe d mfarqcënne hul lu yawmo ḥaroyo di šato catëqto.

Gabriyel: Een paar weken voor Oudejaarsavond openen speciale winkels voor de verkoop van vuurwerk. De mensen kunnen alles bestellen, wat ze maar willen, echter mogen ze niets afsteken tot de laatste dag van het oude jaar

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܷܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܳܡܷܦܬܳܚܝ ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܰܘܨܷܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܐܷܒܥܝ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܦܰܪܩܥܷܢܢܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ.

Marqus: Aydarbo komašafcitu u lalyo?

Marqus: Hoe brengen jullie Oudejaarsavond door?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܐܘ ܠܰܠܝܐ؟

Gabriyel: Bu muklo, bu štoyo, bu byoṭo daf foqëcyoṯe w bu mamlo.

Gabriyel: Met eten, drinken, vuurwerk afsteken en met conversatie.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܒܘ ܦܷܪܩܳܥܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ ܘܒܘ ܡܰܡܠܐ.

Marqus: Košotën an noše ġalabe alkohol?

Marqus: Drinken de mensen veel alcohol?

ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܫܳܬܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܠܟܳܗܳܠ؟

Gabriyel: E, ġalabe. Kit noše d korowën w kowën falqe falqe.

Gabriyel: Ja, veel. Er zijn ook mensen die dronken worden en de controle verliezen.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܪܳܘܷܢ ܘܟܳܘܷܢ ܦܰܠܩܶܐ ܦܰܠܩܶܐ.

Marqus: Mën kosaymitu bi saca tracsar?

Marqus: Wat doen jullie om middernacht (24 uur)?

ܡܰܪܩܘܣ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܒܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ؟

Gabriyel: I saca tracsar hën man noše konëfqi qume dat tarce w komfarqci af foqëcyoṯaṯṯe. Bëṯër aq qariwe w aj jirane koṭëlbi lë ḥḏoḏe šato brёxto.

Gabriyel: Veel mensen gaan om twaalf uur naar buiten voor de deur en steken vuurwerk af. Daarna wensen de buren en bekenden elkaar een vrolijk (nieuw) jaar.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ، ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܩܘܡܶܗ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܟܳܡܦܰܪܩܥܝ ܐܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܩ ܩܰܪܝܘܶܐ ܘܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ ܟܳܛܷܠܒܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܬܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ.

Marqus: Kojore gëdše mu byoṭo daf foqëcyoṯe?

Marqus: Gebeuren er ook ongevallen met vuurwerk?

ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܔܳܪܶܐ ܓܷܕܫܶܐ ܡܘ ܒܝܳܛܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ؟

Gabriyel: E! noše noše komawqḏi ruhayye w b dëkoṯe ste koyoqaḏ bënyone.

Gabriyel: Ja, sommigen branden zichzelf daarbij en op enkele plekken branden zelfs gebouwen.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ. ܢܳܫܶܐ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ. ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܳܩܰܕ݂ ܒܷܢܝܳܢܶܐ.

Marqus: Deri yawmo mën kowe?

Marqus: Wat gebeurt er de volgende dag?

ܡܰܪܩܘܣ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܡܷܢ ܟܳܘܶܐ؟

Gabriyel: Deri yawmo komšare u knošo daš šuqe.

Gabriyel: De volgende dag begint met het schoonmaken van de straten.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܟܳܡܫܰܪܶܐ ܐܘ ܟܢܳܫܐ ܕܰܫ ܫܘܩܶܐ.

Marqus: Ġalabe ṭawwo.

Marqus: Zeer goed.

ܡܰܪܩܘܣ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.

Gabriyel: Hawxa komicayḏo riša d šato b Holanda.

Gabriyel: Zo wordt in Nederland Oudejaarsavond gevierd.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܝܥܰܝܕ݂ܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.

7. Vertaal naar het Surayt.

We wensen een vrolijk feest en een goed jaar voor alle mensen.

We vieren Oudejaarsavond thuis.

De families vieren gezamenlijk Oudejaarsavond.

Op Oudejaarsavond wordt er veel vuurwerk afgestoken.

De nacht wordt gevierd met eten, drinken en vreugde.