The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Verb Conjugation 9
Surcofo ܣܘܪܥܳܦܐ
9.01 Kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo. Each year a new calender comes out. ܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ.
base present future past
ono: I (m.) nofaqno konofaqno gëd nofaqno nafëqno
ono: I (f.) nëfqono konëfqono gëd nëfqono nafiqono
hat: you (m.) nëfqat konëfqat gëd nëfqat nafiqat
hat: you (f.) nëfqat konëfqat gëd nëfqat nafiqat
hiye: he nofaq konofaq gëd nofaq nafëq
hiya: she nëfqo konëfqo gëd nëfqo nafiqo
aḥna: we nëfqina konëfqina gëd nëfqina nafiqina
hatu: you nëfqitu konëfqitu gëd nëfqitu nafiqitu
hënne: they nëfqi konëfqi gëd nëfqi nafiqi
past future present base
ܢܰܦܷܩܢܐ ܓܷܕ ܢܳܦܰܩܢܐ ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ ܢܳܦܰܩܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܢܰܦܝܩܳܢܐ ܓܷܕ ܢܷܦܩܳܢܐ ܟܳܢܷܦܩܳܢܐ ܢܷܦܩܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܢܰܦܝܩܰܬ ܓܷܕ ܢܷܦܩܰܬ ܟܳܢܷܦܩܰܬ ܢܷܦܩܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܢܰܦܝܩܰܬ ܓܷܕ ܢܷܦܩܰܬ ܟܳܢܷܦܩܰܬ ܢܷܦܩܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܢܰܦܷܩ ܓܷܕ ܢܳܦܰܩ ܟܳܢܳܦܰܩ ܢܳܦܰܩ ܗܝܝܶܐhe :
ܢܰܦܝܩܐ ܓܷܕ ܢܷܦܩܐ ܟܳܢܷܦܩܐ ܢܷܦܩܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܢܰܦܝܩܝܢܰܐ ܓܷܕ ܢܷܦܩܝܢܰܐ ܟܳܢܷܦܩܝܢܰܐ ܢܷܦܩܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܢܰܦܝܩܝܬܘ ܓܷܕ ܢܷܦܩܝܬܘ ܟܳܢܷܦܩܝܬܘ ܢܷܦܩܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܢܰܦܝܩܝ ܓܷܕ ܢܷܦܩܝ ܟܳܢܷܦܩܝ ܢܷܦܩܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
9.02 U surgoḏo komëḥze šafiro.
The calendar looks good.
ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܳܡܷܚܙܶܐ ܫܰܦܝܪܐ.
base Present future past
ono: I (m.) mëḥzeno komëḥzeno gëd mëḥzeno ḥazino
ono: I (f.) mëḥzoyono komëḥzoyono gëd mëḥzoyono ḥazyono
hat: you (m.) mëḥzat komëḥzat gëd mëḥzat ḥazat
hat: you (f.) mëḥzoyat komëḥzoyat gëd mëḥzoyat ḥazyat
hiye: he mëḥze komëḥze gëd mëḥze ḥazi
hiya: she mëḥzoyo komëḥzoyo gëd mëḥzoyo ḥazyo
aḥna: we mëḥzoyina komëḥzoyina gëd mëḥzoyina ḥazina
hatu: you mëḥzoyitu komëḥzoyutu gëd mëḥzoyutu ḥazitu
hënne: they mëḥzoyi komëḥzoyi gëd mëḥzoyi ḥazën
past future present base
ܚܰܙܝܢܐ ܓܷܕ ܡܷܚܙܶܢܐ ܟܳܡܷܚܙܶܢܐ ܡܷܚܙܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܚܰܙܝܳܢܐ ܓܷܕ ܡܷܚܙܳܝܳܢܐ ܟܳܡܷܚܙܳܝܳܢܐ ܡܷܚܙܳܝܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܚܰܙܰܬ ܓܷܕ ܡܷܚܙܰܬ ܟܳܡܷܚܙܰܬ ܡܷܚܙܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܚܰܙܝܰܬ ܓܷܕ ܡܷܚܙܳܝܰܬ ܟܳܡܷܚܙܳܝܰܬ ܡܷܚܙܳܝܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܚܰܙܝ ܓܷܕ ܡܷܚܙܶܐ ܟܳܡܷܚܙܶܐ ܡܷܚܙܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܚܰܙܝܐ ܓܷܕ ܡܷܚܙܳܝܐ ܟܳܡܷܚܙܳܝܐ ܡܷܚܙܳܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܚܰܙܝܢܰܐ ܓܷܕ ܡܷܚܙܳܝـܝܢܰܐ ܟܳܡܷܚܙܳܝـܝܢܰܐ ܡܷܚܙܳܝـܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܚܰܙܝܬܘ ܓܷܕ ܡܷܚܙܳܝـܝܬܘ ܟܳܡܷܚܙܳܝـܝܬܘ ܡܷܚܙܳܝـܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܚܰܙܷܢ ܓܷܕ ܡܷܚܙܳܝـܝ ܟܳܡܷܚܙܳܝـܝ ܡܷܚܙܳܝـܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
9.03 Yawme d arbco korohaṭno larwal. On Wednesday I jog outdoors. ܝܰܘܡܶܗ ܕܐܰܪܒܥܐ ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ ܠܰܪܘܰܠ.
base present future past
ono: I (m.) rohaṭno korohaṭno gëd rohaṭno rahëṭno
ono: I (f.) ruhṭono koruhṭono gëd ruhṭono rahiṭono
hat: you (m.) ruhṭat koruhṭat gëd ruhṭat rahiṭat
hat: you (f.) ruhṭat koruhṭat gëd ruhṭat rahiṭat
hiye: he rohaṭ korohaṭ gëd rohaṭ rahëṭ
hiya: she ruhṭo koruhṭo gëd ruhṭo rahiṭo
aḥna: we ruhṭina koruhṭina gëd ruhṭina rahiṭina
hatu: you ruhṭitu koruhṭitu gëd ruhṭitu rahiṭitu
hënne: they ruhṭi koruhṭi gëd ruhṭi rahiṭi
past future present base
ܪܰܗܷܛܢܐ ܓܷܕ ܪܳܗܰܛܢܐ ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ ܪܳܗܰܛܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܪܰܗܝܛܳܢܐ ܓܷܕ ܪܘܗܛܳܢܐ ܟܳܪܘܗܛܳܢܐ ܪܘܗܛܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܪܰܗܝܛܰܬ ܓܷܕ ܪܘܗܛܰܬ ܟܳܪܘܗܛܰܬ ܪܘܗܛܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܪܰܗܝܛܰܬ ܓܷܕ ܪܘܗܛܰܬ ܟܳܪܘܗܛܰܬ ܪܘܗܛܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܪܰܗܷܛ ܓܷܕ ܪܳܗܰܛ ܟܳܪܳܗܰܛ ܪܳܗܰܛ ܗܝܝܶܐhe :
ܪܰܗܝܛܐ ܓܷܕ ܪܘܗܛܐ ܟܳܪܘܗܛܐ ܪܘܗܛܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܪܰܗܝܛܝܢܰܐ ܓܷܕ ܪܘܗܛܝܢܰܐ ܟܳܪܘܗܛܝܢܰܐ ܪܘܗܛܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܪܰܗܝܛܝܬܘ ܓܷܕ ܪܘܗܛܝܬܘ ܟܳܪܘܗܛܝܬܘ ܪܘܗܛܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܪܰܗܝܛܝ ܓܷܕ ܪܘܗܛܝ ܟܳܪܘܗܛܝ ܪܘܗܛܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
9.04 Yawme dë cruto koḥoyarno fëlim. On Friday I watch a movie. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ ܦܷܠܝܡ.
base present future past
ono: I (m.) ḥoyarno koḥoyarno gëd ḥoyarno ḥërli
ono: I (f.) ḥayrono koḥayrono gëd ḥayrono ḥërli
hat: you (m.) ḥayrat koḥayrat gëd ḥayrat ḥërlux
hat: you (f.) ḥayrat koḥayrat gëd ḥayrat ḥërlax
hiye: he ḥoyar koḥoyar gëd ḥoyar ḥërle
hiya: she ḥayro koḥayro gëd ḥayro ḥërla
aḥna: we ḥayrina koḥayrina gëd ḥayrina ḥërlan
hatu: you ḥayritu koḥayritu gëd ḥayritu ḥërxu
hënne: they ḥayri koḥayri gëd ḥayri ḥërre
past future present base
ܚܷܪܠܝ ܓܷܕ ܚܳܝܰܪܢܐ ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ ܚܳܝܰܪܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܚܷܪܠܝ ܓܷܕ ܚܰܝܪܳܢܐ ܟܳܚܰܝܪܳܢܐ ܚܰܝܪܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܚܷܪܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܚܰܝܪܰܬ ܟܳܚܰܝܪܰܬ ܚܰܝܪܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܚܷܪܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܚܰܝܪܰܬ ܟܳܚܰܝܪܰܬ ܚܰܝܪܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܚܷܪܠܶܗ ܓܷܕ ܚܳܝܰܪ ܟܳܚܳܝܰܪ ܚܳܝܰܪ ܗܝܝܶܐhe :
ܚܷܪܠܰܗ ܓܷܕ ܚܰܝܪܐ ܟܳܚܰܝܪܐ ܚܰܝܪܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܚܷܪܠܰܢ ܓܷܕ ܚܰܝܪܝܢܰܐ ܟܳܚܰܝܪܝܢܰܐ ܚܰܝܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܚܷܪܟ݂ܘ ܓܷܕ ܚܰܝܪܝܬܘ ܟܳܚܰܝܪܝܬܘ ܚܰܝܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܚܷܪܪܶܗ ܓܷܕ ܚܰܝܪܝ ܟܳܚܰܝܪܝ ܚܰܝܪܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
9.05 Yawme d ḥušabo komëštaceno ṭëbbe. On Sunday I play football. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ ܛܷܒܒܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) mëštaceno komëštaceno gëd mëštaceno mëštaceli
ono: I (f.) mëštacyono komëštacyono gëd mëštacyono mëštaceli
hat: you (m.) mëštacat komëštacat gëd mëštacat mëštacelux
hat: you (f.) mëštacyat komëštacyat gëd mëštacyat mëštacelax
hiye: he mëštace komëštace gëd mëštace mëštacele
hiya: she mëštacyo komëštacyo gëd mëštacyo mëštacela
aḥna: we mëštacina komëštacina gëd mëštacina mëštacelan
hatu: you mëštacitu komëštacitu gëd mëštacitu mëštacelxu
hënne: they mëštacën komëštacën gëd mëštacën mëštacalle
past future present base
ܡܷܫܬܰܥܶܠܝ ܓܷܕ ܡܷܫܬܰܥܶܢܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ ܡܷܫܬܰܥܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܷܫܬܰܥܶܠܝ ܓܷܕ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܝܳܢܐ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܷܫܬܰܥܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܷܫܬܰܥܰܬ ܟܳܡܷܫܬܰܥܰܬ ܡܷܫܬܰܥܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܷܫܬܰܥܝܰܬ ܟܳܡܷܫܬܰܥܝܰܬ ܡܷܫܬܰܥܝܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܷܫܬܰܥܶܠܶܗ ܓܷܕ ܡܷܫܬܰܥܶܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܐ ܡܷܫܬܰܥܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܗ ܓܷܕ ܡܷܫܬܰܥܝܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܝܐ ܡܷܫܬܰܥܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܢ ܓܷܕ ܡܷܫܬܰܥܝܢܰܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܝܢܰܐ ܡܷܫܬܰܥܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܷܫܬܰܥܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܷܫܬܰܥܝܬܘ ܟܳܡܷܫܬܰܥܝܬܘ ܡܷܫܬܰܥܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܷܫܬܰܥܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܡܷܫܬܰܥܷܢ ܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ ܡܷܫܬܰܥܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
9.06 Ṣërtoṯe d komaliqi lu zabno di šato.
Picturesthat reflect the time of year.
ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܕܟܳܡܰܠܝܩܝ ܠܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܫܰܬܐ.
base present future past
ono: I (m.) malëqno komalëqno gëd malëqno malëqli
ono: I (f.) maliqono komaliqono gëd maliqono malëqli
hat: you (m.) maliqat komaliqat gëd maliqat malëqlux
hat: you (f.) maliqat komaliqat gëd maliqat malëqlax
hiye: he malëq komalëq gëd malëq malëqle
hiya: she maliqo komaliqo gëd maliqo malëqla
aḥna: we maliqina komaliqina gëd maliqina malëqlan
hatu: you maliqitu komaliqitu gëd maliqitu malëqxu
hënne: they maliqi komaliqi gëd maliqi malëqqe
past future present base
ܡܰܠܷܩܠܝ ܓܷܕ ܡܰܠܷܩܢܐ ܟܳܡܰܠܷܩܢܐ ܡܰܠܷܩܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܠܷܩܠܝ ܓܷܕ ܡܰܠܝܩܳܢܐ ܟܳܡܰܠܝܩܳܢܐ ܡܰܠܝܩܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܠܷܩܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܠܝܩܰܬ ܟܳܡܰܠܝܩܰܬ ܡܰܠܝܩܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܠܷܩܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܠܝܩܰܬ ܟܳܡܰܠܝܩܰܬ ܡܰܠܝܩܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܠܷܩܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܠܷܩ ܟܳܡܰܠܷܩ ܡܰܠܷܩ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܠܷܩܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܠܝܩܐ ܟܳܡܰܠܝܩܐ ܡܰܠܝܩܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܠܷܩܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܠܝܩܝܢܰܐ ܟܳܡܰܠܝܩܝܢܰܐ ܡܰܠܝܩܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܠܷܩܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܠܝܩܝܬܘ ܟܳܡܰܠܝܩܝܬܘ ܡܰܠܝܩܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܠܷܩܩܶܗ ܓܷܕ ܡܰܠܝܩܝ ܟܳܡܰܠܝܩܝ ܡܰܠܝܩܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
9.07 U yarḥo d nisën konofal bu rabëc. The month of April takes place in the spring. ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝܣܷܢ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܪܰܒܷܥ.
base present future past
ono: I (m.) nofalno konofalno gëd nofalno nafëlno
ono: I (f.) nëflono konëflono gëd nëflono nafilono
hat: you (m.) nëflat konëflat gëd nëflat nafilat
hat: you (f.) nëflat konëflat gëd nëflat nafilat
hiye: he nofal konofal gëd nofal nafël
hiya: she nëflo konëflo gëd nëflo nafilo
aḥna: we nëflina konëflina gëd nëflina nafilina
hatu: you nëflitu konëflitu gëd nëflitu nafilitu
hënne: they nëfli konëfli gëd nëfli nafili
past future present base
ܢܰܦܷܠܢܐ ܓܷܕ ܢܳܦܰܠܢܐ ܟܳܢܳܦܰܠܢܐ ܢܳܦܰܠܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܢܰܦܝܠܳܢܐ ܓܷܕ ܢܷܦܠܳܢܐ ܟܳܢܷܦܠܳܢܐ ܢܷܦܠܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܢܰܦܝܠܰܬ ܓܷܕ ܢܷܦܠܰܬ ܟܳܢܷܦܠܰܬ ܢܷܦܠܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܢܰܦܝܠܰܬ ܓܷܕ ܢܷܦܠܰܬ ܟܳܢܷܦܠܰܬ ܢܷܦܠܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܢܰܦܷܠ ܓܷܕ ܢܳܦܰܠ ܟܳܢܳܦܰܠ ܢܳܦܰܠ ܗܝܝܶܐhe :
ܢܰܦܝܠܐ ܓܷܕ ܢܷܦܠܐ ܟܳܢܷܦܠܐ ܢܷܦܠܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܢܰܦܝܠܝܢܰܐ ܓܷܕ ܢܷܦܠܝܢܰܐ ܟܳܢܷܦܠܝܢܰܐ ܢܷܦܠܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܢܰܦܝܠܝܬܘ ܓܷܕ ܢܷܦܠܝܬܘ ܟܳܢܷܦܠܝܬܘ ܢܷܦܠܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܢܰܦܝܠܝ ܓܷܕ ܢܷܦܠܝ ܟܳܢܷܦܠܝ ܢܷܦܠܝ ܗܷܢܢܶܐthey :

8

kibe laybe këtle latle
ono: I (m.) kibi laybi këtli latli
ono: I (f.) kibi laybi këtli latli
hat: you (m.) kibux laybux këtlux latlux
hat: you (f.) kibax laybax këtlax latlax
hiye: he kibe laybe këtle latle
hiya: she kiba layba këtla latla
aḥna: we kiban layban këtlan latlan
hatu: you këpxu lapxu këtxu latxu
hënne: they këppe lappe këtte latte
ܠܰܬܠܶܗ ܟܷܬܠܶܗ ܠܰܝܒܶܗ ܟܝܒܶܗ
ܠܰܬܠܝ ܟܷܬܠܝ ܠܰܝܒܝ ܟܝܒܝ ܐܳܢܐI (m.) :
ܠܰܬܠܝ ܟܷܬܠܝ ܠܰܝܒܝ ܟܝܒܝ ܐܳܢܐI (f.) :
ܠܰܬܠܘܟ݂ ܟܷܬܠܘܟ݂ ܠܰܝܒܘܟ݂ ܟܝܒܘܟ݂ ܗܰܬyou (m.) :
ܠܰܬܠܰܟ݂ ܟܷܬܠܰܟ݂ ܠܰܝܒܰܟ݂ ܟܝܒܰܟ݂ ܗܰܬyou (f.) :
ܠܰܬܠܶܗ ܟܷܬܠܶܗ ܠܰܝܒܶܗ ܟܝܒܶܗ ܗܝܝܶܐhe :
ܠܰܬܠܰܗ ܟܷܬܠܰܗ ܠܰܝܒܰܗ ܟܝܒܰܗ ܗܝܝܰܐshe :
ܠܰܬܠܰܢ ܟܷܬܠܰܢ ܠܰܝܒܰܢ ܟܝܒܰܢ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܠܰܬܟ݂ܘ ܟܷܬܟ݂ܘ ܠܰܦ̇ܟ݂ܘ ܟܷܦ̇ܟ݂ܘ ܗܰܬܘyou :
ܠܰܬܬܶܗ ܟܷܬܬܶܗ ܠܰܦ̇ܦ̇ܶܗ ܟܷܦ̇ܦ̇ܶܗ ܗܷܢܢܶܐthey :
9 Am Samsatg ... Shoppen.