The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Verb Conjugation
Surcofo ܣܘܪܥܳܦܐ
7.01 U gušmo komifalaġ l arbco falqe rišoye. The body can be divided into four main parts. ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂ ܠܐܰܪܒܥܐ ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) mifalaġno komifalaġno gëd mifalaġno flëġno
ono: I (f.) mifalġono komifalġono gëd mifalġono fliġono
hat: you (m.) mifalġat komifalġat gëd mifalġat fliġat
hat: you (f.) mifalġat komifalġat gëd mifalġat fliġat
hiye: he mifalaġ komifalaġ gëd mifalaġ fliġ
hiya: she mifalġo komifalġo gëd mifalġo fliġo
aḥna: we mifalġina komifalġina gëd mifalġina fliġina
hatu: you mfalġitu komifalġitu gëd mifalġitu fliġitu
hënne: they mifalġi komifalġi gëd mifalġi fliġi
past future present base
ܦܠܷܓ݂ܢܐ ܓܷܕ ܡܝܦܰܠܰܓ݂ܢܐ ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂ܢܐ ܡܝܦܰܠܰܓ݂ܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܦܠܝܓ݂ܳܢܐ ܓܷܕ ܡܝܦܰܠܓ݂ܳܢܐ ܟܳܡܝܦܰܠܓ݂ܳܢܐ ܡܝܦܰܠܓ݂ܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܦܠܝܓ݂ܰܬ ܓܷܕ ܡܝܦܰܠܓ݂ܰܬ ܟܳܡܝܦܰܠܓ݂ܰܬ ܡܝܦܰܠܓ݂ܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܦܠܝܓ݂ܰܬ ܓܷܕ ܡܝܦܰܠܓ݂ܰܬ ܟܳܡܝܦܰܠܓ݂ܰܬ ܡܝܦܰܠܓ݂ܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܦܠܝܓ݂ ܓܷܕ ܡܝܦܰܠܰܓ݂ ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂ ܡܝܦܰܠܰܓ݂ ܗܝܝܶܐhe :
ܦܠܝܓ݂ܐ ܓܷܕ ܡܝܦܰܠܓ݂ܐ ܟܳܡܝܦܰܠܓ݂ܐ ܡܝܦܰܠܓ݂ܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܦܠܝܓ݂ܝܢܰܐ ܓܷܕ ܡܝܦܰܠܓ݂ܝܢܰܐ ܟܳܡܝܦܰܠܓ݂ܝܢܰܐ ܡܝܦܰܠܓ݂ܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܦܠܝܓ݂ܝܬܘ ܓܷܕ ܡܝܦܰܠܓ݂ܝܬܘ ܟܳܡܝܦܰܠܓ݂ܝܬܘ ܡܝܦܰܠܓ݂ܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܦܠܝܓ݂ܝ ܓܷܕ ܡܝܦܰܠܓ݂ܝ ܟܳܡܝܦܰܠܓ݂ܝ ܡܝܦܰܠܓ݂ܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.02 U gušmo lo koyoraw xud kolozam. The body does not develop as it should. ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܠܐ ܟܳܝܳܪܰܘ ܟ݂ܘܕ ܟܳܠܳܙܰܡ.
base present future past
ono: I (m.) yorawno koyorawno gëd yorawno yaruwno
ono: I (f.) yërwono koyërwono gëd yërwono yariwono
hat: you (m.) yërwat koyërwat gëd yërwat yariwat
hat: you (f.) yërwat koyërwat gëd yërwat yariwat
hiye: he yoraw koyoraw gëd yoraw yaruw
hiya: she yërwo koyërwo gëd yërwo yariwo
aḥna: we yërwina koyërwina gëd yërwina yariwina
hatu: you yërwitu koyërwitu gëd yërwitu yariwitu
hënne: they yërwi koyërwi gëd yërwi yariwi
past future present base
ܝܰܪܘܘܢܐ ܓܷܕ ܝܳܪܰܘܢܐ ܟܳܝܳܪܰܘܢܐ ܝܳܪܰܘܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܝܰܪܝܘܳܢܐ ܓܷܕ ܝܷܪܘܳܢܐ ܟܳܝܷܪܘܳܢܐ ܝܷܪܘܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܝܰܪܝܘܰܬ ܓܷܕ ܝܷܪܘܰܬ ܟܳܝܷܪܘܰܬ ܝܷܪܘܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܝܰܪܝܘܰܬ ܓܷܕ ܝܷܪܘܰܬ ܟܳܝܷܪܘܰܬ ܝܷܪܘܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܝܰܪܘܘ ܓܷܕ ܝܳܪܰܘ ܟܳܝܳܪܰܘ ܝܳܪܰܘ ܗܝܝܶܐhe :
ܝܰܪܝܘܐ ܓܷܕ ܝܷܪܘܐ ܟܳܝܷܪܘܐ ܝܷܪܘܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܝܰܪܝܘܝܢܰܐ ܓܷܕ ܝܷܪܘܝܢܰܐ ܟܳܝܷܪܘܝܢܰܐ ܝܷܪܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܝܰܪܝܘܝܬܘ ܓܷܕ ܝܷܪܘܝܬܘ ܟܳܝܷܪܘܝܬܘ ܝܷܪܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܝܰܪܝܘܝ ܓܷܕ ܝܷܪܘܝ ܟܳܝܷܪܘܝ ܝܷܪܘܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.03 Ag garme konëṭri ah hadome gawoye du gušmo. The bones protect the internal organs of the body. ܐܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܟܳܢܷܛܪܝ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
base present future past
ono: I (m.) noṭarno konoṭarno gëd noṭarno nṭërli
ono: I (f.) nëṭrono konëṭrono gëd nëṭrono nṭërli
hat: you (m.) nëṭrat konëṭrat gëd nëṭrat nṭërlux
hat: you (f.) nëṭrat konëṭrat gëd nëṭrat nṭërlax
hiye: he noṭar konoṭar gëd noṭar nṭërle
hiya: she nëṭro konëṭro gëd nëṭro nṭërla
aḥna: we nëṭrina konëṭrina gëd nëṭrina nṭërlan
hatu: you nëṭritu konëṭritu gëd nëṭritu nṭërxu
hënne: they nëṭri konëṭri gëd nëṭri nṭërre
past future present base
ܢܛܷܪܠܝ ܓܷܕ ܢܳܛܰܪܢܐ ܟܳܢܳܛܰܪܢܐ ܢܳܛܰܪܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܢܛܷܪܠܝ ܓܷܕ ܢܷܛܪܳܢܐ ܟܳܢܷܛܪܳܢܐ ܢܷܛܪܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܢܛܷܪܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܢܷܛܪܰܬ ܟܳܢܷܛܪܰܬ ܢܷܛܪܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܢܛܷܪܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܢܷܛܪܰܬ ܟܳܢܷܛܪܰܬ ܢܷܛܪܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܢܛܷܪܠܶܗ ܓܷܕ ܢܳܛܰܪ ܟܳܢܳܛܰܪ ܢܳܛܰܪ ܗܝܝܶܐhe :
ܢܛܷܪܠܰܗ ܓܷܕ ܢܷܛܪܐ ܟܳܢܷܛܪܐ ܢܷܛܪܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܢܛܷܪܠܰܢ ܓܷܕ ܢܷܛܪܝܢܰܐ ܟܳܢܷܛܪܝܢܰܐ ܢܷܛܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܢܛܷܪܟ݂ܘ ܓܷܕ ܢܷܛܪܝܬܘ ܟܳܢܷܛܪܝܬܘ ܢܷܛܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܢܛܷܪܪܶܗ ܓܷܕ ܢܷܛܪܝ ܟܳܢܷܛܪܝ ܢܷܛܪܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.04 Lašan dlo mitakiwi. So that they will not be hurt. ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܡܝܬܰܟܝܘܝ.
base present future past
ono: I (m.) mitakuwno komitakuwno gëd mitakuwno mtakuwno
ono: I (f.) mitakiwono komitakiwono gëd mitakiwono mtakiwono
hat: you (m.) mitakiwat komitakiwat gëd mitakiwat mtakiwat
hat: you (f.) mitakiwat komitakiwat gëd mitakiwat mtakiwat
hiye: he mitakuw komitakuw gëd mitakuw mtakuw
hiya: she mitakiwo komitakiwo gëd mitakiwo mtakiwo
aḥna: we mitakiwina komitakiwina gëd mitakiwina mtakiwina
hatu: you mitakiwitu komitakiwitu gëd mitakiwitu mtakiwitu
hënne: they mitakiwi komitakiwi gëd mitakiwi mtakiwi
past future present base
ܡܬܰܟܘܢܐ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܘܢܐ ܟܳܡܝܬܰܟܘܢܐ ܡܝܬܰܟܘܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܬܰܟܝܘܳܢܐ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܝܘܳܢܐ ܟܳܡܝܬܰܟܝܘܳܢܐ ܡܝܬܰܟܝܘܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܬܰܟܝܘܰܬ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܝܘܰܬ ܟܳܡܝܬܰܟܝܘܰܬ ܡܝܬܰܟܝܘܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܬܰܟܝܘܰܬ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܝܘܰܬ ܟܳܡܝܬܰܟܝܘܰܬ ܡܝܬܰܟܝܘܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܬܰܟܘ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܘ ܟܳܡܝܬܰܟܘ ܡܝܬܰܟܘ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܬܰܟܝܘܐ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܝܘܐ ܟܳܡܝܬܰܟܝܘܐ ܡܝܬܰܟܝܘܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܬܰܟܝܘܝܢܰܐ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܝܘܝܢܰܐ ܟܳܡܝܬܰܟܝܘܝܢܰܐ ܡܝܬܰܟܝܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܬܰܟܝܘܝܬܘ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܝܘܝܬܘ ܟܳܡܝܬܰܟܝܘܝܬܘ ܡܝܬܰܟܝܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܬܰܟܝܘܝ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܝܘܝ ܟܳܡܝܬܰܟܝܘܝ ܡܝܬܰܟܝܘܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.05 Bi aḏno košëmcina. With ears we hear. ܒܝ ܐܰܕ݂ܢܐ ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) šomacno košomacno gëd šomacno šamëcno
ono: I (f.) šëmcono košëmcono gëd šëmcono šamicono
hat: you (m.) šëmcat košëmcat gëd šëmcat šamicat
hat: you (f.) šëmcat košëmcat gëd šëmcat šamicat
hiye: he šomac košomac gëd šomac šamëc
hiya: she šëmco košëmco gëd šëmco šamico
aḥna: we šëmcina košëmcina gëd šëmcina šamicina
hatu: you šëmcitu košëmcitu gëd šëmcitu šamicitu
hënne: they šëmci košëmci gëd šëmci šamici
past future present base
ܫܰܡܷܥܢܐ ܓܷܕ ܫܳܡܰܥܢܐ ܟܳܫܳܡܰܥܢܐ ܫܳܡܰܥܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܫܰܡܝܥܳܢܐ ܓܷܕ ܫܷܡܥܳܢܐ ܟܳܫܷܡܥܳܢܐ ܫܷܡܥܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܫܰܡܝܥܰܬ ܓܷܕ ܫܷܡܥܰܬ ܟܳܫܷܡܥܰܬ ܫܷܡܥܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܫܰܡܝܥܰܬ ܓܷܕ ܫܷܡܥܰܬ ܟܳܫܷܡܥܰܬ ܫܷܡܥܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܫܰܡܷܥ ܓܷܕ ܫܳܡܰܥ ܟܳܫܳܡܰܥ ܫܳܡܰܥ ܗܝܝܶܐhe :
ܫܰܡܝܥܐ ܓܷܕ ܫܷܡܥܐ ܟܳܫܷܡܥܐ ܫܷܡܥܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܫܰܡܝܥܝܢܰܐ ܓܷܕ ܫܷܡܥܝܢܰܐ ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ ܫܷܡܥܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܫܰܡܝܥܝܬܘ ܓܷܕ ܫܷܡܥܝܬܘ ܟܳܫܷܡܥܝܬܘ ܫܷܡܥܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܫܰܡܝܥܝ ܓܷܕ ܫܷܡܥܝ ܟܳܫܷܡܥܝ ܫܷܡܥܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.06 U muḥo komdabar u gušmo kule. The brain controls the whole body. ܐܘ ܡܘܚܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܘܠܶܗ.
base present future past
ono: I (m.) mdabarno komdabarno gëd mdabarno mdabarli
ono: I (f.) mdabrono komdabrono gëd mdabrono mdabarli
hat: you (m.) mdabrat komdabrat gëd mdabrat mdabarlux
hat: you (f.) mdabrat komdabrat gëd mdabrat mdabarlax
hiye: he mdabar komdabar gëd mdabar mdabarle
hiya: she mdabro komdabro gëd mdabro mdabarla
aḥna: we mdabrina komdabrina gëd mdabrina mdabarlan
hatu: you mdabritu komdabritu gëd mdabritu mdabarxu
hënne: they mdabri komdabri gëd mdabri mdabarre
past future present base
ܡܕܰܒܰܪܠܝ ܓܷܕ ܡܕܰܒܰܪܢܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪܢܐ ܡܕܰܒܰܪܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܕܰܒܰܪܠܝ ܓܷܕ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܟܳܡܕܰܒܪܳܢܐ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܕܰܒܰܪܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܕܰܒܪܰܬ ܟܳܡܕܰܒܪܰܬ ܡܕܰܒܪܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܕܰܒܰܪܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܕܰܒܪܰܬ ܟܳܡܕܰܒܪܰܬ ܡܕܰܒܪܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܕܰܒܰܪܠܶܗ ܓܷܕ ܡܕܰܒܰܪ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܡܕܰܒܰܪ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܕܰܒܰܪܠܰܗ ܓܷܕ ܡܕܰܒܪܐ ܟܳܡܕܰܒܪܐ ܡܕܰܒܪܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܕܰܒܰܪܠܰܢ ܓܷܕ ܡܕܰܒܪܝܢܰܐ ܟܳܡܕܰܒܪܝܢܰܐ ܡܕܰܒܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܕܰܒܰܪܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܕܰܒܪܝܬܘ ܟܳܡܕܰܒܪܝܬܘ ܡܕܰܒܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܕܰܒܰܪܪܶܗ ܓܷܕ ܡܕܰܒܪܝ ܟܳܡܕܰܒܪܝ ܡܕܰܒܪܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.07 Kogoyašno b raġloṯi. I feel my legs. ܟܳܓܰܝܫܝܢܰܐ ܒܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܝ.
base present future past
ono: I (m.) goyašno kogoyašno gëd goyašno gëšli
ono: I (f.) gayšono kogayšono gëd gayšono gëšli
hat: you (m.) gayšat kogayšat gëd gayšat gëšlux
hat: you (f.) gayšat kogayšat gëd gayšat gëšlax
hiye: he goyaš kogoyaš gëd goyaš gëšle
hiya: she gayšo kogayšo gëd gayšo gëšla
aḥna: we gayšina kogayšina gëd gayšina gëšlan
hatu: you gayšitu kogayšitu gëd gayšitu gëšxu
hënne: they gayši kogayši gëd gayši gëšše
past future present base
ܓܷܫܠܝ ܓܷܕ ܓܳܝܰܫܢܐ ܟܳܓܳܝܰܫܢܐ ܓܳܝܰܫܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܓܷܫܠܝ ܓܷܕ ܓܰܝܫܳܢܐ ܟܳܓܰܝܫܳܢܐ ܓܰܝܫܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܓܷܫܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܓܰܝܫܰܬ ܟܳܓܰܝܫܰܬ ܓܰܝܫܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܓܷܫܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܓܰܝܫܰܬ ܟܳܓܰܝܫܰܬ ܓܰܝܫܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܓܷܫܠܶܗ ܓܷܕ ܓܳܝܰܫ ܟܳܓܳܝܰܫ ܓܳܝܰܫ ܗܝܝܶܐhe :
ܓܷܫܠܰܗ ܓܷܕ ܓܰܝܫܐ ܟܳܓܰܝܫܐ ܓܰܝܫܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܓܷܫܠܰܢ ܓܷܕ ܓܰܝܫܝܢܰܐ ܟܳܓܰܝܫܝܢܰܐ ܓܰܝܫܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܓܷܫܟ݂ܘ ܓܷܕ ܓܰܝܫܝܬܘ ܟܳܓܰܝܫܝܬܘ ܓܰܝܫܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܓܷܫܫܶܗ ܓܷܕ ܓܰܝܫܝ ܟܳܓܰܝܫܝ ܓܰܝܫܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.08 Bac cayne koḥozina. With eyes we see. ܒܰܥܰܝܢܶܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) ḥozeno koḥozeno gëd ḥozeno ḥzeli
ono: I (f.) ḥëzyono koḥëzyono gëd ḥëzyono ḥzeli
hat: you (m.) ḥozat koḥozat gëd ḥozat ḥzelux
hat: you (f.) ḥëzyat koḥëzyat gëd ḥëzyat ḥzelax
hiye: he ḥoze koḥoze gëd ḥoze ḥzele
hiya: she ḥëzyo koḥëzyo gëd ḥëzyo ḥzela
aḥna: we ḥozina koḥozina gëd ḥozina ḥzelan
hatu: you ḥozitu koḥozitu gëd ḥozitu ḥzelxu
hënne: they ḥozën koḥozën gëd ḥozën ḥzelle
past future present base
ܚܙܶܠܝ ܓܷܕ ܚܳܙܶܢܐ ܟܳܚܳܙܶܢܐ ܚܳܙܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܚܙܶܠܝ ܓܷܕ ܚܷܙܝܳܢܐ ܟܳܚܷܙܝܳܢܐ ܚܷܙܝܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܚܙܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܚܳܙܰܬ ܟܳܚܳܙܰܬ ܚܳܙܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܚܙܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܚܷܙܝܰܬ ܟܳܚܷܙܝܰܬ ܚܷܙܝܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܚܙܶܠܶܗ ܓܷܕ ܚܳܙܶܐ ܟܳܚܳܙܶܐ ܚܳܙܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܚܙܶܠܰܗ ܓܷܕ ܚܷܙܝܐ ܟܳܚܷܙܝܐ ܚܷܙܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܚܙܶܠܰܢ ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܚܙܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܚܳܙܝܬܘ ܟܳܚܳܙܝܬܘ ܚܳܙܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܚܙܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܚܳܙܷܢ ܟܳܚܳܙܷܢ ܚܳܙܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.09 Bu nḥiro konuqḥina. With the nose we smell. ܒܘ ܢܚܝܪܐ ܟܳܢܘܩܚܝܢܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) noqaḥno konoqaḥno gëd noqaḥno nqëḥli
ono: I (f.) nuqḥono konuqḥono gëd nuqḥono nqëḥli
hat: you (m.) nuqḥat konuqḥat gëd nuqḥat nqëḥlux
hat: you (f.) nuqḥat konuqḥat gëd nuqḥat nqëḥlax
hiye: he noqaḥ konoqaḥ gëd noqaḥ nqëḥle
hiya: she nuqḥo konuqḥo gëd nuqḥo nqëḥla
aḥna: we nuqḥina konuqḥina gëd nuqḥina nqëḥlan
hatu: you nuqḥitu konuqḥitu gëd nuqḥitu nqëḥxu
hënne: they nuqḥi konuqḥi gëd nuqḥi nqëḥḥe
past future present base
ܢܩܷܚܠܝ ܓܷܕ ܢܳܩܰܚܢܐ ܟܳܢܳܩܰܚܢܐ ܢܳܩܰܚܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܢܩܷܚܠܝ ܓܷܕ ܢܘܩܚܳܢܐ ܟܳܢܘܩܚܳܢܐ ܢܘܩܚܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܢܩܷܚܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܢܘܩܚܰܬ ܟܳܢܘܩܚܰܬ ܢܘܩܚܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܢܩܷܚܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܢܘܩܚܰܬ ܟܳܢܘܩܚܰܬ ܢܘܩܚܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܢܩܷܚܠܶܗ ܓܷܕ ܢܳܩܰܚ ܟܳܢܳܩܰܚ ܢܳܩܰܚ ܗܝܝܶܐhe :
ܢܩܷܚܠܰܗ ܓܷܕ ܢܘܩܚܐ ܟܳܢܘܩܚܐ ܢܘܩܚܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܢܩܷܚܠܰܢ ܓܷܕ ܢܘܩܚܝܢܰܐ ܟܳܢܘܩܚܝܢܰܐ ܢܘܩܚܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܢܩܷܚܟ݂ܘ ܓܷܕ ܢܘܩܚܝܬܘ ܟܳܢܘܩܚܝܬܘ ܢܘܩܚܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܢܩܷܚܚܶܗ ܓܷܕ ܢܘܩܚܝ ܟܳܢܘܩܚܝ ܢܘܩܚܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.10 Bu lišono koṭëcmina. With the tongue we taste. ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) ṭocamno koṭocamno gëd ṭocamno ṭcëmli
ono: I (f.) ṭëcmono koṭëcmono gëd ṭëcmono ṭcëmli
hat: you (m.) ṭëcmat koṭëcmat gëd ṭëcmat ṭcëmlux
hat: you (f.) ṭëcmat koṭëcmat gëd ṭëcmat ṭcëmlax
hiye: he ṭocam koṭocam gëd ṭocam ṭcëmle
hiya: she ṭëcmo koṭëcmo gëd ṭëcmo ṭcëmla
aḥna: we ṭëcmina koṭëcmina gëd ṭëcmina ṭcëmlan
hatu: you ṭëcmitu koṭëcmitu gëd ṭëcmitu ṭcëmxu
hënne: they ṭëcmi koṭëcmi gëd ṭëcmi ṭcëmme
past future present base
ܛܥܷܡܠܝ ܓܷܕ ܛܳܥܰܡܢܐ ܟܳܛܳܥܰܡܢܐ ܛܳܥܰܡܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܛܥܷܡܠܝ ܓܷܕ ܛܷܥܡܳܢܐ ܟܳܛܷܥܡܳܢܐ ܛܷܥܡܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܛܥܷܡܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܛܷܥܡܰܬ ܟܳܛܷܥܡܰܬ ܛܷܥܡܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܛܥܷܡܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܛܷܥܡܰܬ ܟܳܛܷܥܡܰܬ ܛܷܥܡܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܛܥܷܡܠܶܗ ܓܷܕ ܛܳܥܰܡ ܟܳܛܳܥܰܡ ܛܳܥܰܡ ܗܝܝܶܐhe :
ܛܥܷܡܠܰܗ ܓܷܕ ܛܷܥܡܐ ܟܳܛܷܥܡܐ ܛܷܥܡܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܛܥܷܡܠܰܢ ܓܷܕ ܛܷܥܡܝܢܰܐ ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ ܛܷܥܡܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܛܥܷܡܟ݂ܘ ܓܷܕ ܛܷܥܡܝܬܘ ܟܳܛܷܥܡܝܬܘ ܛܷܥܡܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܛܥܷܡܡܶܗ ܓܷܕ ܛܷܥܡܝ ܟܳܛܷܥܡܝ ܛܷܥܡܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.11 Meqëm d dëmxina, kozëmrina lan nacimayḏan.
Before we sleep, we sing for our children.
ܡܶܩܷܡ ܕܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ ܟܳܙܷܡܪܝܢܰܐ ܠܱܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܢ.
base present future past
ono: I (m.) domaxno kodomaxno gëd domaxno damëxno
ono: I (f.) dëmxono kodëmxono gëd dëmxono damixono
hat: you (m.) dëmxat kodëmxat gëd dëmxat damixat
hat: you (f.) dëmxat kodëmxat gëd dëmxat damixat
hiye: he domax kodomax gëd domax damëx
hiya: she dëmxo kodëmxo gëd dëmxo damixo
aḥna: we dëmxina kodëmxina gëd dëmxina damixina
hatu: you dëmxitu kodëmxitu gëd dëmxitu damixitu
hënne: they dëmxi kodëmxi gëd dëmxi damixi
past future present base
ܕܰܡܷܟ݂ܢܐ ܓܷܕ ܕܳܡܰܟ݂ܢܐ ܟܳܕܳܡܰܟ݂ܢܐ ܕܳܡܰܟ݂ܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܕܰܡܝܟ݂ܳܢܐ ܓܷܕ ܕܷܡܟ݂ܳܢܐ ܟܳܕܷܡܟ݂ܳܢܐ ܕܷܡܟ݂ܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ ܓܷܕ ܕܷܡܟ݂ܰܬ ܟܳܕܷܡܟ݂ܰܬ ܕܷܡܟ݂ܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ ܓܷܕ ܕܷܡܟ݂ܰܬ ܟܳܕܷܡܟ݂ܰܬ ܕܷܡܟ݂ܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܕܰܡܷܟ݂ ܓܷܕ ܕܳܡܰܟ݂ ܟܳܕܳܡܰܟ݂ ܕܳܡܰܟ݂ ܗܝܝܶܐhe :
ܕܰܡܝܟ݂ܐ ܓܷܕ ܕܷܡܟ݂ܐ ܟܳܕܷܡܟ݂ܐ ܕܷܡܟ݂ܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܕܰܡܝܟ݂ܝܢܰܐ ܓܷܕ ܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ ܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܕܰܡܝܟ݂ܝܬܘ ܓܷܕ ܕܷܡܟ݂ܝܬܘ ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܬܘ ܕܷܡܟ݂ܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܕܰܡܝܟ݂ܝ ܓܷܕ ܕܷܡܟ݂ܝ ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܕܷܡܟ݂ܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.12 Bac carše kolëcsina. With teeth we chew. ܒܰܥܰܪܫܶܐ ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) locasno kolocasno gëd locasno lcësli
ono: I (f.) lucsono kolucsono gëd lucsono lcësli
hat: you (m.) lucsat kolucsat gëd lucsat lcëslux
hat: you (f.) lucsat kolucsat gëd lucsat lcëslax
hiye: he locas kolocas gëd locas lcësle
hiya: she lucso kolucso gëd lucso lcësla
aḥna: we lucsina kolucsina gëd lucsina lcëslan
hatu: you lucsitu kolucsitu gëd lucsitu lcësxu
hënne: they lucsi kolucsi gëd lucsi lcësse
past future present base
ܠܥܷܣܠܝ ܓܷܕ ܠܳܥܰܣܢܐ ܟܳܠܳܥܰܣܢܐ ܠܳܥܰܣܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܠܥܷܣܠܝ ܓܷܕ ܠܘܥܣܳܢܐ ܟܳܠܘܥܣܳܢܐ ܠܘܥܣܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܠܥܷܣܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܠܘܥܣܰܬ ܟܳܠܘܥܣܰܬ ܠܘܥܣܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܠܥܷܣܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܠܘܥܣܰܬ ܟܳܠܘܥܣܰܬ ܠܘܥܣܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܠܥܷܣܠܶܗ ܓܷܕ ܠܳܥܰܣ ܟܳܠܳܥܰܣ ܠܳܥܰܣ ܗܝܝܶܐhe :
ܠܥܷܣܠܰܗ ܓܷܕ ܠܘܥܣܐ ܟܳܠܘܥܣܐ ܠܘܥܣܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܠܥܷܣܠܰܢ ܓܷܕ ܠܘܥܣܝܢܰܐ ܟܳܠܘܥܣܝܢܰܐ ܠܘܥܣܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܠܥܷܣܟ݂ܘ ܓܷܕ ܠܘܥܣܝܬܘ ܟܳܠܘܥܣܝܬܘ ܠܘܥܣܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܠܥܷܣܣܶܗ ܓܷܕ ܠܘܥܣܝ ܟܳܠܘܥܣܝ ܠܘܥܣܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.13 Qëm, kolozam ucdo ëzzan. Get up, we have to leave, now. ܩܷܡ܆ ܟܳܠܳܙܰܡ ܐܘܥܕܐ ܐܷܙܙܰܢ.
base present future past
ono: I (m.) qoyamno koqoyamno gëd qoyamno qayëmno
ono: I (f.) qaymono koqaymono gëd qaymono qayimono
hat: you (m.) qaymat koqaymat gëd qaymat qayimat
hat: you (f.) qaymat koqaymat gëd qaymat qayimat
hiye: he qoyam koqoyam gëd qoyam qayëm
hiya: she qaymo koqaymo gëd qaymo qayimo
aḥna: we qaymina koqaymina gëd qaymina qayimina
hatu: you qaymitu koqaymitu gëd qaymitu qayimitu
hënne: they qaymi koqaymi gëd qaymi qayimi
past future present base
ܩܰܝܷܡܢܐ ܓܷܕ ܩܳܝܰܡܢܐ ܟܳܩܳܝܰܡܢܐ ܩܳܝܰܡܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܩܰܝـܝܡܳܢܐ ܓܷܕ ܩܰܝܡܳܢܐ ܟܳܩܰܝܡܳܢܐ ܩܰܝܡܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܩܰܝـܝܡܰܬ ܓܷܕ ܩܰܝܡܰܬ ܟܳܩܰܝܡܰܬ ܩܰܝܡܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܩܰܝـܝܡܰܬ ܓܷܕ ܩܰܝܡܰܬ ܟܳܩܰܝܡܰܬ ܩܰܝܡܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܩܰܝܷܡ ܓܷܕ ܩܳܝܰܡ ܟܳܩܳܝܰܡ ܩܳܝܰܡ ܗܝܝܶܐhe :
ܩܰܝـܝܡܐ ܓܷܕ ܩܰܝܡܐ ܟܳܩܰܝܡܐ ܩܰܝܡܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܩܰܝـܝܡܝܢܰܐ ܓܷܕ ܩܰܝܡܝܢܰܐ ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ ܩܰܝܡܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܩܰܝـܝܡܝܬܘ ܓܷܕ ܩܰܝܡܝܬܘ ܟܳܩܰܝܡܝܬܘ ܩܰܝܡܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܩܰܝـܝܡܝ ܓܷܕ ܩܰܝܡܝ ܟܳܩܰܝܡܝ ܩܰܝܡܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.14 Bar raġle komhalxina. With feet we walk. ܒܰܪܰܓ݂ܠܶܐ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܝܢܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) mhalaxno komhalaxno gëd mhalaxno mhalaxli
ono: I (f.) mhalxono komhalxono gëd mhalxono mhalaxli
hat: you (m.) mhalxat komhalxat gëd mhalxat mhalaxlux
hat: you (f.) mhalxat komhalxat gëd mhalxat mhalaxlax
hiye: he mhalax komhalax gëd mhalax mhalaxle
hiya: she mhalxo komhalxo gëd mhalxo mhalaxla
aḥna: we mhalxina komhalxina gëd mhalxina mhalaxlan
hatu: you mhalxitu komhalxitu gëd mhalxitu mhalaxxu
hënne: they mhalxi komhalxi gëd mhalxi mhalxxe
past future present base
ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܝ ܓܷܕ ܡܗܰܠܰܟ݂ܢܐ ܟܳܡܗܰܠܰܟ݂ܢܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܝ ܓܷܕ ܡܗܰܠܟ݂ܳܢܐ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܳܢܐ ܡܗܰܠܟ݂ܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܗܰܠܟ݂ܰܬ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܰܬ ܡܗܰܠܟ݂ܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܗܰܠܟ݂ܰܬ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܰܬ ܡܗܰܠܟ݂ܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܶܗ ܓܷܕ ܡܗܰܠܰܟ݂ ܟܳܡܗܰܠܰܟ݂ ܡܗܰܠܰܟ݂ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܗ ܓܷܕ ܡܗܰܠܟ݂ܐ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܐ ܡܗܰܠܟ݂ܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܢ ܓܷܕ ܡܗܰܠܟ݂ܝܢܰܐ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܝܢܰܐ ܡܗܰܠܟ݂ܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܗܰܠܰܟ݂ܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܗܰܠܟ݂ܝܬܘ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܝܬܘ ܡܗܰܠܟ݂ܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܗܰܠܰܟ݂ܟ݂ܶܗ ܓܷܕ ܡܗܰܠܟ݂ܝ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܝ ܡܗܰܠܟ݂ܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.15 Aday komacbar nḥire b kul mede. Aday sticks his nose in everything. ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܥܒܰܪ ܢܚܝܪܶܗ ܒܟܘܠ ܡܶܕܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) macbarno komacbarno gëd macbarno macbarli
ono: I (f.) macabrono komacabrono gëd macabrono macbarli
hat: you (m.) macabrat komacabrat gëd macabrat macbarlux
hat: you (f.) macabrat komacabrat gëd macabrat macbarlax
hiye: he macbar komacbar gëd macbar macbarle
hiya: she macabro komacabro gëd macabro macbarla
aḥna: we macabrina komacabrina gëd macabrina macbarlan
hatu: you macabritu komacabritu gëd macabritu macbarxu
hënne: they macabri komacabri gëd macabri macbarre
past future present base
ܡܰܥܒܰܪܠܝ ܓܷܕ ܡܰܥܒܰܪܢܐ ܟܳܡܰܥܒܰܪܢܐ ܡܰܥܒܰܪܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܥܒܰܪܠܝ ܓܷܕ ܡܰܥܰܒܪܳܢܐ ܟܳܡܰܥܰܒܪܳܢܐ ܡܰܥܰܒܪܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܥܒܰܪܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܥܰܒܪܰܬ ܟܳܡܰܥܰܒܪܰܬ ܡܰܥܰܒܪܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܥܒܰܪܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܥܰܒܪܰܬ ܟܳܡܰܥܰܒܪܰܬ ܡܰܥܰܒܪܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܥܒܰܪܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܥܒܰܪ ܟܳܡܰܥܒܰܪ ܡܰܥܒܰܪ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܥܒܰܪܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܥܰܒܪܐ ܟܳܡܰܥܰܒܪܐ ܡܰܥܰܒܪܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܥܒܰܪܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܥܰܒܪܝܢܰܐ ܟܳܡܰܥܰܒܪܝܢܰܐ ܡܰܥܰܒܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܥܒܰܪܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܥܰܒܪܝܬܘ ܟܳܡܰܥܰܒܪܝܬܘ ܡܰܥܰܒܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܥܒܰܪܪܶܗ ܓܷܕ ܡܰܥܰܒܪܝ ܟܳܡܰܥܰܒܪܝ ܡܰܥܰܒܪܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
7.16 I cayno lo kosawco, hul dlo mëmloyo cafro. The eye is greedy until it gets full of sand. ܐܝ ܥܰܝܢܐ ܠܐ ܟܳܣܰܘܥܐ، ܗܘܠ ܕܠܐ ܡܷܡܠܳܝܐ ܥܰܦܪܐ.
base present future past
ono: I (m.) sowacno kosowacno gëd sowacno sawëcno
ono: I (f.) sawcono kosawcono gëd sawcono sawicono
hat: you (m.) sawcat kosawcat gëd sawcat sawicat
hat: you (f.) sawcat kosawcat gëd sawcat sawicat
hiye: he sowac kosowac gëd sowac sawëc
hiya: she sawco kosawco gëd sawco sawico
aḥna: we sawcina kosawcina gëd sawcina sawicina
hatu: you sawcitu kosawcitu gëd sawcitu sawicitu
hënne: they sawci kosawci gëd sawci sawici
past future present base
ܣܰܘܷܥܢܐ ܓܷܕ ܣܳܘܰܥܢܐ ܟܳܣܳܘܰܥܢܐ ܣܳܘܰܥܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܣܰܘܝܥܳܢܐ ܓܷܕ ܣܰܘܥܳܢܐ ܟܳܣܰܘܥܳܢܐ ܣܰܘܥܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܣܰܘܝܥܰܬ ܓܷܕ ܣܰܘܥܰܬ ܟܳܣܰܘܥܰܬ ܣܰܘܥܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܣܰܘܝܥܰܬ ܓܷܕ ܣܰܘܥܰܬ ܟܳܣܰܘܥܰܬ ܣܰܘܥܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܣܰܘܷܥ ܓܷܕ ܣܳܘܰܥ ܟܳܣܳܘܰܥ ܣܳܘܰܥ ܗܝܝܶܐhe :
ܣܰܘܝܥܐ ܓܷܕ ܣܰܘܥܐ ܟܳܣܰܘܥܐ ܣܰܘܥܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܣܰܘܝܥܝܢܰܐ ܓܷܕ ܣܰܘܥܝܢܰܐ ܟܳܣܰܘܥܝܢܰܐ ܣܰܘܥܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܣܰܘܝܥܝܬܘ ܓܷܕ ܣܰܘܥܝܬܘ ܟܳܣܰܘܥܝܬܘ ܣܰܘܥܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܣܰܘܝܥܝ ܓܷܕ ܣܰܘܥܝ ܟܳܣܰܘܥܝ ܣܰܘܥܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
4.01 I iqarṯaṯe markawla ruḥa b Holanda. This family has settled in the Netherlands. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܗ ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) markawno komarkawno gëdmarkawno markawli
ono: I (f.) markwono komarkwono gëd markwono markawli
hat: you (m.) markwat komarkwat gëd markwat markawlux
hat: you (f.) markwat komarkwat gëd markwat markawlax
hiye: he markaw komarkaw gëd markaw markawle
hiya: she markwo komarkwo gëd markwo markawla
aḥna: we markwina komarkwina gëd markwina markawlan
hatu: you markwitu komarkwitu gëd markwitu markawxu
hënne: they markwi komarkwi gëd markwi markawwe
past future present base
ܡܰܪܟܰܘܠܝ ܓܷܕ ܡܰܪܟܰܘܢܐ ܟܳܡܰܪܟܰܘܢܐ ܡܰܪܟܰܘܢܐ ܐܳܢܐ I (m.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܝ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܳܢܐ ܟܳܡܰܪܟܘܳܢܐ ܡܰܪܟܘܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܰܬ ܟܳܡܰܪܟܘܰܬ ܡܰܪܟܘܰܬ ܗܰܬ you (m.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܰܬ ܟܳܡܰܪܟܘܰܬ ܡܰܪܟܘܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܰܘ ܟܳܡܰܪܟܰܘ ܡܰܪܟܰܘ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܐ ܟܳܡܰܪܟܘܐ ܡܰܪܟܘܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܟܳܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܪܟܰܘܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝܬܘ ܟܳܡܰܪܟܘܝܬܘ ܡܰܪܟܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝ ܟܳܡܰܪܟܘܝ ܡܰܪܟܘܝ ܗܷܢܢܶܐthey :