The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Verb Conjugation 5
Surcofo ܣܘܪܥܳܦܐ
5.01 Ḥa kibe yolaf w molaf eba. One can learn and teach in it. ܚܰܐ ܟܝܒܶܐ ܝܳܠܰܦ ܘܡܳܠܰܦ ܐܶܒܰܗ.
base present future past
ono: I (m.) yolafno koyolafno gëd yolafno yalëfno
ono: I (f.) yëlfono koyëlfono gëd yëlfono yalifono
hat: you (m.) yëlfat koyëlfat gëd yëlfat yalifat
hat: you (f.) yëlfat koyëlfat gëd yëlfat yalifat
hiye: he yolaf koyolaf gëd yolaf yalëf
hiya: she yëlfo koyëlfo gëd yëlfo yalifo
aḥna: we yëlfina koyëlfina gëd yëlfina yalifina
hatu: you yëlfitu koyëlfitu gëd yëlfitu yalifitu
hënne: they yëlfi koyëlfi gëd yëlfi yalifi
past future present base
ܝܰܠܷܦܢܐ ܓܷܕ ܝܳܠܰܦܢܐ ܟܳܝܳܠܰܦܢܐ ܝܳܠܰܦܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܝܰܠܝܦܳܢܐ ܓܷܕ ܝܷܠܦܳܢܐ ܟܳܝܷܠܦܳܢܐ ܝܷܠܦܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܝܰܠܝܦܰܬ ܓܷܕ ܝܷܠܦܰܬ ܟܳܝܷܠܦܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܝܰܠܝܦܰܬ ܓܷܕ ܝܷܠܦܰܬ ܟܳܝܷܠܦܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܝܰܠܷܦ ܓܷܕ ܝܳܠܰܦ ܟܳܝܳܠܰܦ ܝܳܠܰܦ ܗܝܝܶܐhe :
ܝܰܠܝܦܐ ܓܷܕ ܝܷܠܦܐ ܟܳܝܷܠܦܐ ܝܷܠܦܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܝܰܠܝܦܝܢܰܐ ܓܷܕ ܝܷܠܦܝܢܰܐ ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ ܝܷܠܦܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܝܰܠܝܦܝܬܘ ܓܷܕ ܝܷܠܦܝܬܘ ܟܳܝܷܠܦܝܬܘ ܝܷܠܦܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܝܰܠܝܦܝ ܓܷܕ ܝܷܠܦܝ ܟܳܝܷܠܦܝ ܝܷܠܦܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.02 Mšarele d ylaf u lišono Holandoyo. He began to study the Dutch language. ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܝܳܠܰܦ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
base present future past
ono: I (m.) mšareno komšareno gëd mšareno mšareli
ono: I (f.) mšaryono komšaryono gëd mšaryono mšareli
hat: you (m.) mšarat komšarat gëd mšarat mšarelux
hat: you (f.) mšaryat komšaryat gëd mšaryat mšarelax
hiye: he mšare komšare gëd mšare mšarele
hiya: she mšaryo komšaryo gëd mšaryo mšarela
aḥna: we mšarina komšarina gëd mšarina mšarelan
hatu: you mšaritu komšaritu gëd mšaritu mšaralxu
hënne: they mšarën komšarën gëd mšarën mšaralle
past future present base
ܡܫܰܪܶܠܝ ܓܷܕ ܡܫܰܪܶܢܐ ܟܳܡܫܰܪܶܢܐ ܡܫܰܪܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܫܰܪܶܠܝ ܓܷܕ ܡܫܰܪܝܳܢܐ ܟܳܡܫܰܪܝܳܢܐ ܡܫܰܪܝܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܫܰܪܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܫܰܪܰܬ ܟܳܡܫܰܪܰܬ ܡܫܰܪܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܫܰܪܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܫܰܪܰܬ ܟܳܡܫܰܪܰܬ ܡܫܰܪܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܓܷܕ ܡܫܰܪܶܐ ܟܳܡܫܰܪܶܐ ܡܫܰܪܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܫܰܪܶܠܰܗ ܓܷܕ ܡܫܰܪܝܐ ܟܳܡܫܰܪܝܐ ܡܫܰܪܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܫܰܪܶܠܰܢ ܓܷܕ ܡܫܰܪܝܢܰܐ ܟܳܡܫܰܪܝܢܰܐ ܡܫܰܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܫܰܪܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܫܰܪܝܬܘ ܟܳܡܫܰܪܝܬܘ ܡܫܰܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܡܫܰܪܷܢ ܟܳܡܫܰܪܷܢ ܡܫܰܪܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.03 Hawxa u Aday mḥaḏarle ruḥe lu cwodo. This is how Aday prepared himself for work. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܐ.
base present future past
ono: I (m.) mḥaḏarno komḥaḏarno gëd mḥaḏarno mḥaḏarli
ono: I (f.) mḥaḏrono komḥaḏrono gëd mḥaḏrono mḥaḏarli
hat: you (m.) mḥaḏrat komḥaḏrat gëd mḥaḏrat mḥaḏarlux
hat: you (f.) mḥaḏrat komḥaḏrat gëd mḥaḏrat mḥaḏarlax
hiye: he mḥaḏar komḥaḏar gëd mḥaḏar mḥaḏarle
hiya: she mḥaḏro komḥaḏro gëd mḥaḏro mḥaḏarla
aḥna: we mḥaḏrina komḥaḏrina gëd mḥaḏrina mḥaḏarlan
hatu: you mḥaḏritu komḥaḏritu gëd mḥaḏritu mḥaḏarxu
hënne: they mḥaḏri komḥaḏri gëd mḥaḏri mḥaḏarre
past future present base
ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܝ ܓܷܕ ܡܚܰܕ݂ܰܪܢܐ ܟܳܡܚܰܕ݂ܰܪܢܐ ܡܚܰܕ݂ܰܪܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܝ ܓܷܕ ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ ܟܳܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܚܰܕ݂ܪܰܬ ܟܳܡܚܰܕ݂ܪܰܬ ܡܚܰܕ݂ܪܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܚܰܕ݂ܪܰܬ ܟܳܡܚܰܕ݂ܪܰܬ ܡܚܰܕ݂ܪܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ ܓܷܕ ܡܚܰܕ݂ܰܪ ܟܳܡܚܰܕ݂ܰܪ ܡܚܰܕ݂ܰܪ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܗ ܓܷܕ ܡܚܰܕ݂ܪܐ ܟܳܡܚܰܕ݂ܪܐ ܡܚܰܕ݂ܪܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܢ ܓܷܕ ܡܚܰܕ݂ܪܝܢܰܐ ܟܳܡܚܰܕ݂ܪܝܢܰܐ ܡܚܰܕ݂ܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܚܰܕ݂ܰܪܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܚܰܕ݂ܪܝܬܘ ܟܳܡܚܰܕ݂ܪܝܬܘ ܡܚܰܕ݂ܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܚܰܕ݂ܰܪܪܶܗ ܓܷܕ ܡܚܰܕ݂ܪܝ ܟܳܡܚܰܕ݂ܪܝ ܡܚܰܕ݂ܪܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.04 Aday mkamele u dawro šarwoyo du lišono. Aday finished the beginners’language course. ܐܰܕܰܝ ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܘ ܕܰܘܪܐ ܫܰܪܘܳܝܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ.
base present future past
ono: I (m.) mkamalno komkamalno gëd mkamalno mkameli
ono: I (f.) mkamlono komkamlono gëd mkamlono mkameli
hat: you (m.) mkamlat komkamlat gëd mkamlat mkamelux
hat: you (f.) mkamlat komkamlat gëd mkamlat mkamelax
hiye: he mkamal komkamal gëd mkamal mkamele
hiya: she mkamlo komkamlo gëd mkamlo mkamela
aḥna: we mkamlina komkamlina gëd mkamlina mkamelan
hatu: you mkamlitu komkamlitu gëd mkamlitu mkamalxu
hënne: they mkamli komkamli gëd mkamli mkamalle
past future present base
ܡܟܰܡܶܠܝ ܓܷܕ ܡܟܰܡܰܠܢܐ ܟܳܡܟܰܡܰܠܢܐ ܡܟܰܡܰܠܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܟܰܡܶܠܝ ܓܷܕ ܡܟܰܡܠܳܢܐ ܟܳܡܟܰܡܠܳܢܐ ܡܟܰܡܠܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܟܰܡܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܟܰܡܠܰܬ ܟܳܡܟܰܡܠܰܬ ܡܟܰܡܠܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܟܰܡܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܟܰܡܠܰܬ ܟܳܡܟܰܡܠܰܬ ܡܟܰܡܠܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܓܷܕ ܡܟܰܡܰܠ ܟܳܡܟܰܡܰܠ ܡܟܰܡܰܠ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܟܰܡܶܠܰܗ ܓܷܕ ܡܟܰܡܠܐ ܟܳܡܟܰܡܠܐ ܡܟܰܡܠܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܟܰܡܶܠܰܢ ܓܷܕ ܡܟܰܡܠܝܢܰܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝܢܰܐ ܡܟܰܡܠܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܟܰܡܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܟܰܡܠܝܬܘ ܟܳܡܟܰܡܠܝܬܘ ܡܟܰܡܠܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܟܰܡܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܡܟܰܡܠܝ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܡܟܰܡܠܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.05 Bu dawrano yalëf aydarbo mawḏac ruḥe. In this course he learned how to introduce himself. ܒܘ ܕܰܘܪܰܢܐ ܝܰܠܷܦ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܪܘܚܶܗ.
base present future past
ono: I (m.) mawḏacno komawḏacno gëd mawḏacno mawḏacli
ono: I (f.) mawḏcono komawḏcono gëd mawḏcono mawḏacli
hat: you (m.) mawḏcat komawḏcat gëd mawḏcat mawḏaclux
hat: you (f.) mawḏcat komawḏcat gëd mawḏcat mawḏaclax
hiye: he mawḏac komawḏac gëd mawḏac mawḏacle
hiya: she mawḏco komawḏco gëd mawḏco mawḏacla
aḥna: we mawḏcina komawḏcina gëd mawḏcina mawḏaclan
hatu: you mawḏcitu komawḏcitu gëd mawḏcitu mawḏacxu
hënne: they mawḏci komawḏci gëd mawḏci mawḏacce
past future present base
ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܝ ܓܷܕ ܡܰܘܕ݂ܰܥܢܐ ܟܳܡܰܘܕ݂ܰܥܢܐ ܡܰܘܕ݂ܰܥܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܝ ܓܷܕ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܐ ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܳܢܐ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܘܕ݂ܥܰܬ ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܰܬ ܡܰܘܕ݂ܥܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܘܕ݂ܥܰܬ ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܰܬ ܡܰܘܕ݂ܥܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܟܳܡܰܘܕ݂ܰܥ ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܘܕ݂ܥܐ ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܐ ܡܰܘܕ݂ܥܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܘܕ݂ܥܝܢܰܐ ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝܢܰܐ ܡܰܘܕ݂ܥܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܘܕ݂ܰܥܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܘܕ݂ܥܝܬܘ ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝܬܘ ܡܰܘܕ݂ܥܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܘܕ݂ܰܥܥܶܗ ܓܷܕ ܡܰܘܕ݂ܥܝ ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܡܰܘܕ݂ܥܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.06 Bëṯër më d qadër maxlaṣ ruḥe bu Holandoyo. After he became fluent in Dutch. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܩܰܕܷܪ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
base present future past
ono: I (m.) qodarno koqodarno gëd qodarno qadërno
ono: I (f.) qudrono koqudrono gëd qudrono qadirono
hat: you (m.) qudrat koqudrat gëd qudrat qadirat
hat: you (f.) qudrat koqudrat gëd qudrat qadirat
hiye: he qodar koqodar gëd qodar qadër
hiya: she qudro koqudro gëd qudro qadiro
aḥna: we qudrina koqudrina gëd qudrina qadirina
hatu: you qudritu koqudritu gëd qudritu qadiritu
hënne: they qudri koqudri gëd qudri qadiri
past future present base
ܩܰܕܷܪܢܐ ܓܷܕ ܩܳܕܰܪܢܐ ܟܳܩܳܕܰܪܢܐ ܩܳܕܰܪܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܩܰܕܝܪܳܢܐ ܓܷܕ ܩܘܕܪܳܢܐ ܟܳܩܘܕܪܳܢܐ ܩܘܕܪܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܩܰܕܝܪܰܬ ܓܷܕ ܩܘܕܪܰܬ ܟܳܩܘܕܪܰܬ ܩܘܕܪܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܩܰܕܝܪܰܬ ܓܷܕ ܩܘܕܪܰܬ ܟܳܩܘܕܪܰܬ ܩܘܕܪܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܩܰܕܷܪ ܓܷܕ ܩܳܕܰܪ ܟܳܩܳܕܰܪ ܩܳܕܰܪ ܗܝܝܶܐhe :
ܩܰܕܝܪܐ ܓܷܕ ܩܘܕܪܐ ܟܳܩܘܕܪܐ ܩܘܕܪܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܩܰܕܝܪܝܢܰܐ ܓܷܕ ܩܘܕܪܝܢܰܐ ܟܳܩܘܕܪܝܢܰܐ ܩܘܕܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܩܰܕܝܪܝܬܘ ܓܷܕ ܩܘܕܪܝܬܘ ܟܳܩܘܕܪܝܬܘ ܩܘܕܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܩܰܕܝܪܝ ܓܷܕ ܩܘܕܪܝ ܟܳܩܘܕܪܝ ܩܘܕܪܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.07 I Saro hula koso lu Aday. Saro gave Aday a glass/ cup. ܐܝ ܣܰܪܐ ܗܘܠܰܗ ܟܳܣܐ ܠܘ ܐܰܕܰܝ.
base present future past
ono: I (m.) obeno kobeno gëd obeno huli
ono: I (f.) obono kobono gëd obono huli
hat: you (m.) obat kobat gëd obat hulux
hat: you (f.) obat kobat gëd obat hulax
hiye: he obe kobe gëd obe hule
hiya: she obo kobo gëd obo hula
aḥna: we obina kobina gëd obina hulan
hatu: you obitu kobitu gëd obitu huxu
hënne: they obën kobën gëd obën huwe
past future present base
ܗܘܠܝ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܟܐܳܒܶܢܐ ܐܳܒܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܗܘܠܝ ܓܷܕ ܐܳܒܳܢܐ ܟܐܳܒܳܢܐ ܐܳܒܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܗܘܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܐܳܒܰܬ ܟܐܳܒܰܬ ܐܳܒܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܗܘܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܐܳܒܰܬ ܟܐܳܒܰܬ ܐܳܒܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܗܘܠܶܗ ܓܷܕ ܐܳܒܶܐ ܟܐܳܒܶܐ ܐܳܒܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܗܘܠܰܗ ܓܷܕ ܐܳܒܐ ܟܐܳܒܐ ܐܳܒܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܗܘܠܰܢ ܓܷܕ ܐܳܒܝܢܰܐ ܟܐܳܒܝܢܰܐ ܐܳܒܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܗܘܟ݂ܘ ܓܷܕ ܐܳܒܝܬܘ ܟܐܳܒܝܬܘ ܐܳܒܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܗܘܘܶܗ ܓܷܕ ܐܳܒܷܢ ܟܐܳܒܷܢ ܐܳܒܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.08 Aydarbo gëd šoqal u bayto? How will he buy the house? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܓܷܕ ܫܳܩܰܠ ܐܘ ܒܰܝܬܐ؟
base present future past
ono: I (m.) šoqalno šoqalno šoqalno šqili
ono: I (f.) šuqlono šuqlono šuqlono šqili
hat: you (m.) šuqlat šuqlat šuqlat šqilux
hat: you (f.) šuqlat šuqlat šuqlat šqilax
hiye: he šoqal šoqal šoqal šqile
hiya: she šuqlo šuqlo šuqlo šqila
aḥna: we šuqlina šuqlina šuqlina šqilan
hatu: you šuqlitu šuqlitu šuqlitu šqëlxu
hënne: they šuqli šuqli šuqli šqëlle
past future present base
ܫܩܝܠܝ ܓܷܕ ܫܳܩܰܠܢܐ ܫܳܩܰܠܢܐ ܫܳܩܰܠܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܫܩܝܠܝ ܓܷܕ ܫܘܩܠܳܢܐ ܫܘܩܠܳܢܐ ܫܘܩܠܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܫܩܝܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܫܘܩܠܰܬ ܫܘܩܠܰܬ ܫܘܩܠܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܫܩܝܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܫܘܩܠܰܬ ܫܘܩܠܰܬ ܫܘܩܠܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܫܩܝܠܶܗ ܓܷܕ ܫܳܩܰܠ ܫܳܩܰܠ ܫܳܩܰܠ ܗܝܝܶܐhe :
ܫܩܝܠܰܗ ܓܷܕ ܫܘܩܠܐ ܫܘܩܠܐ ܫܘܩܠܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܫܩܝܠܰܢ ܓܷܕ ܫܘܩܠܝܢܰܐ ܫܘܩܠܝܢܰܐ ܫܘܩܠܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܫܩܷܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܫܘܩܠܝܬܘ ܫܘܩܠܝܬܘ ܫܘܩܠܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܫܩܷܠܠܶܗ ܓܷܕ ܫܘܩܠܝ ܫܘܩܠܝ ܫܘܩܠܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.09 Cam u zabno Aday komaqwe u Holandoyayḏe. With time Aday is improving his Dutch. ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܩܘܶܐ ܐܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܰܝܕ݂ܶܗ.
base present future past
ono: I (m.) maqweno komaqweno gëd maqweno maqweli
ono: I (f.) maqwono komaqwono gëd maqwono maqweli
hat: you (m.) maqwat komaqwat gëd maqwat maqwelux
hat: you (f.) maqwat komaqwat gëd maqwat maqwelax
hiye: he maqwe komaqwe gëd maqwe maqwele
hiya: she maqwo komaqwo gëd maqwo maqwela
aḥna: we maqwina komaqwina gëd maqwina maqwelan
hatu: you maqwitu komaqwitu gëd maqwitu maqwalxu
hënne: they maqwën komaqwën gëd maqwën maqwalle
past future present base
ܡܰܩܘܶܠܝ ܓܷܕ ܡܰܩܘܶܢܐ ܟܳܡܰܩܘܶܢܐ ܡܰܩܘܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܩܘܶܠܝ ܓܷܕ ܡܰܩܘܳܢܐ ܟܳܡܰܩܘܳܢܐ ܡܰܩܘܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܩܘܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܩܘܰܬ ܟܳܡܰܩܘܰܬ ܡܰܩܘܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܩܘܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܩܘܰܬ ܟܳܡܰܩܘܰܬ ܡܰܩܘܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܩܘܶܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܩܘܶܐ ܟܳܡܰܩܘܶܐ ܡܰܩܘܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܩܘܶܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܩܘܐ ܟܳܡܰܩܘܐ ܡܰܩܘܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܩܘܶܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܩܘܝܢܰܐ ܟܳܡܰܩܘܝܢܰܐ ܡܰܩܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܩܘܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܩܘܝܬܘ ܟܳܡܰܩܘܝܬܘ ܡܰܩܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܩܘܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܩܘܷܢ ܟܳܡܰܩܘܷܢ ܡܰܩܘܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.10 Bëṯër më d qadër maxlaṣ ruḥe bu Holandoyo. After he became fluent in Dutch. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܩܰܕܷܪ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
base present future past
ono: I (m.) maxlaṣno komaxlaṣno gëd maxlaṣno maxlaṣli
ono: I (f.) maxalṣono komaxalṣono gëd maxalṣono maxlaṣli
hat: you (m.) maxalṣat komaxalṣat gëd maxalṣat maxlaṣlux
hat: you (f.) maxalṣat komaxalṣat gëd maxalṣat maxlaṣlax
hiye: he maxlaṣ komaxlaṣ gëd maxlaṣ maxlaṣle
hiya: she maxalṣo komaxalṣo gëd maxalṣo maxlaṣla
aḥna: we maxalṣina komaxalṣina gëd maxalṣina maxlaṣlan
hatu: you maxalṣitu komaxalṣitu gëd maxalṣitu maxlaṣxu
hënne: they maxalṣi komaxalṣi gëd maxalṣi maxlaṣṣe
past future present base
ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܝ ܓܷܕ ܡܰܟ݂ܠܰܨܢܐ ܟܳܡܰܟ݂ܠܰܨܢܐ ܡܰܟ݂ܠܰܨܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܝ ܓܷܕ ܡܰܟ݂ܰܠܨܳܢܐ ܟܳܡܰܟ݂ܰܠܨܳܢܐ ܡܰܟ݂ܰܠܨܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܟ݂ܰܠܨܰܬ ܟܳܡܰܟ݂ܰܠܨܰܬ ܡܰܟ݂ܰܠܨܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܟ݂ܰܠܨܰܬ ܟܳܡܰܟ݂ܰܠܨܰܬ ܡܰܟ݂ܰܠܨܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܟܳܡܰܟ݂ܠܰܨ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܟ݂ܰܠܨܐ ܟܳܡܰܟ݂ܰܠܨܐ ܡܰܟ݂ܰܠܨܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܟ݂ܰܠܨܝܢܰܐ ܟܳܡܰܟ݂ܰܠܨܝܢܰܐ ܡܰܟ݂ܰܠܨܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܟ݂ܠܰܨܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܟ݂ܰܠܨܝܬܘ ܟܳܡܰܟ݂ܰܠܨܝܬܘ ܡܰܟ݂ܰܠܨܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܟ݂ܠܰܨܨܶܗ ܓܷܕ ܡܰܟ݂ܰܠܨܝ ܟܳܡܰܟ݂ܰܠܨܝ ܡܰܟ݂ܰܠܨܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.11 Këbcono fëhmanne. I want to understand them. ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܦܷܗܡܰܢܢܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) fohamno kofohamno gëd fohamno fahëmno
ono: I (f.) fëhmono kofëhmono gëd fëhmono fahimono
hat: you (m.) fëhmat kofëhmat gëd fëhmat fahimat
hat: you (f.) fëhmat kofëhmat gëd fëhmat fahimat
hiye: he foham kofoham gëd foham fahëm
hiya: she fëhmo kofëhmo gëd fëhmo fahimo
aḥna: we fëhmina kofëhmina gëd fëhmina fahimina
hatu: you fëhmitu kofëhmitu gëd fëhmitu fahimitu
hënne: they fëhmi kofëhmi gëd fëhmi fahimi
past future present base
ܦܰܗܷܡܢܐ ܓܷܕ ܦܳܗܰܡܢܐ ܟܳܦܳܗܰܡܢܐ ܦܳܗܰܡܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܦܰܗܝܡܳܢܐ ܓܷܕ ܦܷܗܡܳܢܐ ܟܳܦܷܗܡܳܢܐ ܦܷܗܡܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܦܰܗܝܡܰܬ ܓܷܕ ܦܷܗܡܰܬ ܟܳܦܷܗܡܰܬ ܦܷܗܡܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܦܰܗܝܡܰܬ ܓܷܕ ܦܷܗܡܰܬ ܟܳܦܷܗܡܰܬ ܦܷܗܡܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܦܰܗܷܡ ܓܷܕ ܦܳܗܰܡ ܟܳܦܳܗܰܡ ܦܳܗܰܡ ܗܝܝܶܐhe :
ܦܰܗܝܡܐ ܓܷܕ ܦܷܗܡܐ ܟܳܦܷܗܡܐ ܦܷܗܡܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܦܰܗܝܡܝܢܰܐ ܓܷܕ ܦܷܗܡܝܢܰܐ ܟܳܦܷܗܡܝܢܰܐ ܦܷܗܡܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܦܰܗܝܡܝܬܘ ܓܷܕ ܦܷܗܡܝܬܘ ܟܳܦܷܗܡܝܬܘ ܦܷܗܡܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܦܰܗܝܡܝ ܓܷܕ ܦܷܗܡܝ ܟܳܦܷܗܡܝ ܦܷܗܡܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.12 Aday komfane. Aday answers. ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܦܰܢܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) mfaneno komfaneno gëd mfaneno mfaneli
ono: I (f.) mfanyono komfanyono gëd mfanyono mfaneli
hat: you (m.) mfanat komfanat gëd mfanat mfanelux
hat: you (f.) mfanyat komfanyat gëd mfanyat mfanelax
hiye: he mfane komfane gëd mfane mfanele
hiya: she mfanyo komfanyo gëd mfanyo mfanela
aḥna: we mfanina komfanina gëd mfanina mfanelan
hatu: you mfanitu komfanitu gëd mfanitu mfanalxu
hënne: they mfanën komfanën gëd mfanën mfanalle
past future present base
ܡܦܰܢܶܠܝ ܓܷܕ ܡܦܰܢܶܢܐ ܟܳܡܦܰܢܶܢܐ ܡܦܰܢܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܦܰܢܶܠܝ ܓܷܕ ܡܦܰܢܝܳܢܐ ܟܳܡܦܰܢܝܳܢܐ ܡܦܰܢܝܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܦܰܢܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܦܰܢܰܬ ܟܳܡܦܰܢܰܬ ܡܦܰܢܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܦܰܢܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܦܰܢܝܰܬ ܟܳܡܦܰܢܝܰܬ ܡܦܰܢܝܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܦܰܢܶܠܶܗ ܓܷܕ ܡܦܰܢܶܐ ܟܳܡܦܰܢܶܐ ܡܦܰܢܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܦܰܢܶܠܰܗ ܓܷܕ ܡܦܰܢܝܐ ܟܳܡܦܰܢܝܐ ܡܦܰܢܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܦܰܢܶܠܰܢ ܓܷܕ ܡܦܰܢܝܢܰܐ ܟܳܡܦܰܢܝܢܰܐ ܡܦܰܢܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܦܰܢܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܦܰܢܝܬܘ ܟܳܡܦܰܢܝܬܘ ܡܦܰܢܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܦܰܢܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܡܦܰܢܷܢ ܟܳܡܦܰܢܷܢ ܡܦܰܢܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.13 Hiya mërla: cal d këtli ḥawrone Suryoye. She says: ‘Because I have Syriac friends’. ܗܝܝܰܐ ܡܷܪܠܰܗ: ܥܰܠ ܕܟܷܬܠܝ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) omanno komanno gëd omanno mërli
ono: I (f.) ëmmono këmmono gëd ëmmono mërli
hat: you (m.) ëmmat këmmat gëd ëmmat mërlux
hat: you (f.) ëmmat këmmat gëd ëmmat mërlax
hiye: he omar komar gëd omar mërle
hiya: she ëmmo këmmo gëd ëmmo mërla
aḥna: we ëmmina këmmina gëd ëmmina mërlan
hatu: you ëmmitu këmmitu gëd ëmmitu mërxu
hënne: they ëmmi këmmi gëd ëmmi mërre
past future present base
ܡܷܪܠܝ ܓܷܕ ܐܳܡܰܪܢܐ ܟܐܡܰܪܢܐ ܐܳܡܰܪܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܷܪܠܝ ܓܷܕ ܐܷܡܡܳܢܐ ܟܐܷܡܡܳܢܐ ܐܷܡܡܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܷܪܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܐܷܡܡܰܬ ܟܐܷܡܡܰܬ ܐܷܡܡܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܷܪܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܐܷܡܡܰܬ ܟܐܷܡܡܰܬ ܐܷܡܡܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܷܪܠܶܗ ܓܷܕ ܐܳܡܰܪ ܟܐܡܰܪ ܐܳܡܰܪ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܷܪܠܰܗ ܓܷܕ ܐܷܡܡܐ ܟܐܷܡܡܐ ܐܷܡܡܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܷܪܠܰܢ ܓܷܕ ܐܷܡܡܝܢܰܐ ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܐܷܡܡܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܷܪܟ݂ܘ ܓܷܕ ܐܷܡܡܝܬܘ ܟܐܷܡܡܝܬܘ ܐܷܡܡܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܷܪܪܶܗ ܓܷܕ ܐܷܡܡܝ ܟܐܷܡܡܝ ܐܷܡܡܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.14 B mën kokëṯwina? With what do we write? ܒܡܷܢ ܟܳܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ؟
base present future past
ono: I (m.) koṯawno kokoṯawno d koṯawno kṯuli
ono: I (f.) këṯwono kokëṯwono gëd këṯwono kṯuli
hat: you (m.) këṯwat kokëṯwat gëd këṯwat kṯulux
hat: you (f.) këṯwat kokëṯwat gëd këṯwat kṯulax
hiye: he koṯaw kokoṯaw gëd koṯaw kṯule
hiya: she këṯwo kokëṯwo gëd këṯwo kṯula
aḥna: we këṯwina kokëṯwina gëd këṯwina kṯulan
hatu: you këṯwitu kokëṯwitu gëd këṯwitu kṯuxu
hënne: they këṯwi kokëṯwi gëd këṯwi kṯuwe
past future present base
ܟܬ݂ܘܠܝ ܓܷܕ ܟܳܬ݂ܰܘܢܐ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘܢܐ ܟܳܬ݂ܰܘܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܟܬ݂ܘܠܝ ܓܷܕ ܟܷܬ݂ܘܳܢܐ ܟܳܟܷܬ݂ܘܳܢܐ ܟܷܬ݂ܘܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܟܬ݂ܘܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܟܷܬ݂ܘܰܬ ܟܳܟܷܬ݂ܘܰܬ ܟܷܬ݂ܘܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܟܬ݂ܘܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܟܷܬ݂ܘܰܬ ܟܳܟܷܬ݂ܘܰܬ ܟܷܬ݂ܘܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܓܷܕ ܟܳܬ݂ܰܘ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ ܟܳܬ݂ܰܘ ܗܝܝܶܐhe :
ܟܬ݂ܘܠܰܗ ܓܷܕ ܟܷܬ݂ܘܐ ܟܳܟܷܬ݂ܘܐ ܟܷܬ݂ܘܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܟܬ݂ܘܠܰܢ ܓܷܕ ܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ ܟܳܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ ܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܟܬ݂ܘܟ݂ܘ ܓܷܕ ܟܷܬ݂ܘܝܬܘ ܟܳܟܷܬ݂ܘܝܬܘ ܟܷܬ݂ܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܟܬ݂ܘܘܶܗ ܓܷܕ ܟܷܬ݂ܘܝ ܟܳܟܷܬ݂ܘܝ ܟܷܬ݂ܘܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.15 Komaḥkina tašciṯo. We tella story. ܟܳܡܳܚܟܝܢܰܐ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ.
base present future past
ono: I (m.) maḥkeno komaḥkeno gëd maḥkeno maḥkeli
ono: I (f.) maḥkono komaḥkono gëd maḥkono maḥkeli
hat: you (m.) maḥkat komaḥkat gëd maḥkat maḥkelux
hat: you (f.) maḥkat komaḥkat gëd maḥkat maḥkelax
hiye: he maḥke komaḥke gëd maḥke maḥkele
hiya: she maḥko komaḥko gëd maḥko maḥkela
aḥna: we maḥkina komaḥkina gëd maḥkina maḥkelan
hatu: you maḥkitu komaḥkitu gëd maḥkitu maḥkalxu
hënne: they maḥkën komaḥkën gëd maḥkën maḥkalle
past future present base
ܡܰܚܟܶܠܝ ܓܷܕ ܡܰܚܟܶܢܐ ܟܳܡܰܚܟܶܢܐ ܡܰܚܟܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܚܟܶܠܝ ܓܷܕ ܡܰܚܟܳܢܐ ܟܳܡܰܚܟܳܢܐ ܡܰܚܟܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܚܟܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܚܟܰܬ ܟܳܡܰܚܟܰܬ ܡܰܚܟܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܚܟܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܚܟܰܬ ܟܳܡܰܚܟܰܬ ܡܰܚܟܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܚܟܶܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܚܟܶܐ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܡܰܚܟܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܚܟܶܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܚܟܐ ܟܳܡܰܚܟܐ ܡܰܚܟܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܚܟܶܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܚܟܝܢܰܐ ܟܳܡܰܚܟܝܢܰܐ ܡܰܚܟܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܚܟܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܚܟܝܬܘ ܟܳܡܰܚܟܝܬܘ ܡܰܚܟܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܚܟܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܚܟܷܢ ܟܳܡܰܚܟܷܢ ܡܰܚܟܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.16 B mën koqorina? With what do we read? ܒܡܷܢ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ؟
base present future past
ono: I (m.) qoreno koqoreno gëd qoreno qreli
ono: I (f.) qëryono koqëryono gëd qëryono qreli
hat: you (m.) qorat koqorat gëd qorat qrelux
hat: you (f.) qëryat koqëryat gëd qëryat qrelax
hiye: he qore koqore gëd qore qrele
hiya: she qëryo koqëryo gëd qëryo qrela
aḥna: we qorina koqorina gëd qorina qrelan
hatu: you qoritu koqoritu gëd qoritu qralxu
hënne: they qorën koqorën gëd qorën qralle
past future present base
ܩܪܶܠܝ ܓܷܕ ܩܳܪܶܢܐ ܟܳܩܳܪܶܢܐ ܩܳܪܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܩܪܶܠܝ ܓܷܕ ܩܷܪܝܳܢܐ ܟܳܩܷܪܝܳܢܐ ܩܷܪܝܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܩܪܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܩܳܪܰܬ ܟܳܩܳܪܰܬ ܩܳܪܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܩܪܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܩܷܪܝܰܬ ܟܳܩܷܪܝܰܬ ܩܷܪܝܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܩܪܶܠܶܗ ܓܷܕ ܩܳܪܶܐ ܟܳܩܳܪܶܐ ܩܳܪܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܩܪܶܠܰܗ ܓܷܕ ܩܷܪܝܐ ܟܳܩܷܪܝܐ ܩܷܪܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܩܪܶܠܰܢ ܓܷܕ ܩܳܪܝܢܰܐ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ ܩܳܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܩܪܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܩܳܪܝܬܘ ܟܳܩܳܪܝܬܘ ܩܳܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܩܪܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܩܳܪܷܢ ܟܳܩܳܪܷܢ ܩܳܪܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
5.17 Inaqlayo gëd maydalle. Then I will take it. ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܠܠܶܗ.
base present future past
ono: I (m.) moyadno komoyadno gëd moyadno mëdli
ono: I (f.) maydono komaydono gëd maydono mëdli
hat: you (m.) maydat komaydat gëd maydat mëdlux
hat: you (f.) maydat komaydat gëd maydat mëdlax
hiye: he moyad komoyad gëd moyad mëdle
hiya: she maydo komaydo gëd maydo mëdla
aḥna: we maydina komaydina gëd maydina mëdlan
hatu: you mayditu komayditu gëd mayditu mëdxu
hënne: they maydi komaydi gëd maydi mëdde
past future present base
ܡܷܕܠܝ ܓܷܕ ܡܳܝܰܕܢܐ ܟܳܡܳܝܰܕܢܐ ܡܳܝܰܕܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܷܕܠܝ ܓܷܕ ܡܰܝܕܳܢܐ ܟܳܡܰܝܕܳܢܐ ܡܰܝܕܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܷܕܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܬ ܟܳܡܰܝܕܰܬ ܡܰܝܕܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܷܕܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܬ ܟܳܡܰܝܕܰܬ ܡܰܝܕܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܷܕܠܶܗ ܓܷܕ ܡܳܝܰܕ ܟܳܡܳܝܰܕ ܡܳܝܰܕ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܷܕܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܝܕܐ ܟܳܡܰܝܕܐ ܡܰܝܕܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܷܕܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܝܕܝܢܰܐ ܟܳܡܰܝܕܝܢܰܐ ܡܰܝܕܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܷܕܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܝܕܝܬܘ ܟܳܡܰܝܕܝܬܘ ܡܰܝܕܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܷܕܕܶܗ ܓܷܕ ܡܰܝܕܝ ܟܳܡܰܝܕܝ ܡܰܝܕܝ ܗܷܢܢܶܐthey :