The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Verb Conjugation 4
Surcofo ܣܘܪܥܳܦܐ
4.01 I iqarṯaṯe markawla ruḥa b Holanda. This family has settled in the Netherlands. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܗ ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) markawno komarkawno gëdmarkawno markawli
ono: I (f.) markwono komarkwono gëd markwono markawli
hat: you (m.) markwat komarkwat gëd markwat markawlux
hat: you (f.) markwat komarkwat gëd markwat markawlax
hiye: he markaw komarkaw gëd markaw markawle
hiya: she markwo komarkwo gëd markwo markawla
aḥna: we markwina komarkwina gëd markwina markawlan
hatu: you markwitu komarkwitu gëd markwitu markawxu
hënne: they markwi komarkwi gëd markwi markawwe
past future present base
ܡܰܪܟܰܘܠܝ ܓܷܕ ܡܰܪܟܰܘܢܐ ܟܳܡܰܪܟܰܘܢܐ ܡܰܪܟܰܘܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܝ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܳܢܐ ܟܳܡܰܪܟܘܳܢܐ ܡܰܪܟܘܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܰܬ ܟܳܡܰܪܟܘܰܬ ܡܰܪܟܘܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܰܬ ܟܳܡܰܪܟܘܰܬ ܡܰܪܟܘܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܰܘ ܟܳܡܰܪܟܰܘ ܡܰܪܟܰܘ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܐ ܟܳܡܰܪܟܘܐ ܡܰܪܟܘܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܟܳܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܪܟܰܘܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝܬܘ ܟܳܡܰܪܟܘܝܬܘ ܡܰܪܟܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝ ܟܳܡܰܪܟܘܝ ܡܰܪܟܘܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
4.02 Kocayši ḥaye cadi b Holanda. They live an ordinary life in the Netherlands. ܟܳܥܰܝܫܝ ܚܰܝܶܐ ܥܰܕܝ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) coyašno kocoyašno gëd coyašno cayëšno
ono: I (f.) cayšono kocayšono gëd cayšono cayišono
hat: you (m.) cayšat kocayšat gëd cayšat cayišat
hat: you (f.) cayšat kocayšat gëd cayšat cayišat
hiye: he coyaš kocoyaš gëd coyaš cayëš
hiya: she cayšo kocayšo gëd cayšo cayišo
aḥna: we cayšina kocayšina gëd cayšina cayišina
hatu: you cayšitu kocayšitu gëd cayšitu cayišitu
hënne: they cayši kocayši gëd cayši cayiši
past future present base
ܥܰܝܷܫܢܐ ܓܷܕ ܥܳܝܰܫܢܐ ܟܳܥܳܝܰܫܢܐ ܥܳܝܰܫܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܥܰܝـܝܫܳܢܐ ܓܷܕ ܥܰܝܫܳܢܐ ܟܳܥܰܝܫܳܢܐ ܥܰܝܫܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܥܰܝـܝܫܰܬ ܓܷܕ ܥܰܝܫܰܬ ܟܳܥܰܝܫܰܬ ܥܰܝܫܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܥܰܝـܝܫܰܬ ܓܷܕ ܥܰܝܫܰܬ ܟܳܥܰܝܫܰܬ ܥܰܝܫܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܥܰܝܷܫ ܓܷܕ ܥܳܝܰܫ ܟܳܥܳܝܰܫ ܥܳܝܰܫ ܗܝܝܶܐhe :
ܥܰܝـܝܫܐ ܓܷܕ ܥܰܝܫܐ ܟܳܥܰܝܫܐ ܥܰܝܫܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܥܰܝـܝܫܝܢܰܐ ܓܷܕ ܥܰܝܫܝܢܰܐ ܟܳܥܰܝܫܝܢܰܐ ܥܰܝܫܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܥܰܝـܝܫܝܬܘ ܓܷܕ ܥܰܝܫܝܬܘ ܟܳܥܰܝܫܝܬܘ ܥܰܝܫܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܥܰܝـܝܫܝ ܓܷܕ ܥܰܝܫܝ ܟܳܥܰܝܫܝ ܥܰܝܫܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
4.03 Masuwwe. They have become old. ܡܰܣܘܘܶܗ.
base present future past
ono: I (m.) masuwno komasuwno gëd masuwno masuwli
ono: I (f.) masiwono komasiwono gëd masiwono masuwli
hat: you (m.) masiwat komasiwat gëd masiwat masuwlux
hat: you (f.) masiwat komasiwat gëd masiwat masuwlax
hiye: he masuw komasuw gëd masuw masuwle
hiya: she masiwo komasiwo gëd masiwo masuwla
aḥna: we masiwina komasiwina gëd masiwina masuwlan
hatu: you masiwitu komasiwitu gëd masiwitu masuwxu
hënne: they masiwi komasiwi gëd masiwi masuwwe
past future present base
ܡܰܣܘܠܝ ܓܷܕ ܡܰܣܘܢܐ ܟܳܡܰܣܘܢܐ ܡܰܣܘܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܣܘܠܝ ܓܷܕ ܡܰܣܝܘܳܢܐ ܟܳܡܰܣܝܘܳܢܐ ܡܰܣܝܘܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܣܘܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܣܝܘܰܬ ܟܳܡܰܣܝܘܰܬ ܡܰܣܝܘܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܣܘܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܣܝܘܰܬ ܟܳܡܰܣܝܘܰܬ ܡܰܣܝܘܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܣܘܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܣܘ ܟܳܡܰܣܘ ܡܰܣܘ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܣܘܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܣܝܘܐ ܟܳܡܰܣܝܘܐ ܡܰܣܝܘܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܣܘܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܣܝܘܝܢܰܐ ܟܳܡܰܣܝܘܝܢܰܐ ܡܰܣܝܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܣܘܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܣܝܘܝܬܘ ܟܳܡܰܣܝܘܝܬܘ ܡܰܣܝܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܣܘܘܶܗ ܓܷܕ ܡܰܣܝܘܝ ܟܳܡܰܣܝܘܝ ܡܰܣܝܘܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
4.04 Lo këbci nëfqi mu atro. They do do not want to leave the homeland. ܠܐ ܟܐܷܒܥܝ ܢܷܦܩܝ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܐ.
base present future past
ono: I (m.) obacno kobacno gëd obacno abëcno
ono: I (f.) ëbcono këbcono gëd ëbcono abicono
hat: you (m.) ëbcat këbcat gëd ëbcat abicat
hat: you (f.) ëbcat këbcat gëd ëbcat abicat
hiye: he obac kobac gëd obac abëc
hiya: she ëbco këbco gëd ëbco abico
aḥna: we ëbcina këbcina gëd ëbcina abicina
hatu: you ëbcitu këbcitu gëd ëbcitu abicitu
hënne: they ëbci këbci gëd ëbci abici
past future present base
ܐܰܒܷܥܢܐ ܓܷܕ ܐܳܒܰܥܢܐ ܟܐܒܰܥܢܐ ܐܳܒܰܥܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܐܰܒܝܥܳܢܐ ܓܷܕ ܐܷܒܥܳܢܐ ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܐܷܒܥܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܐܰܒܝܥܰܬ ܓܷܕ ܐܷܒܥܰܬ ܟܐܷܒܥܰܬ ܐܷܒܥܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܐܰܒܝܥܰܬ ܓܷܕ ܐܷܒܥܰܬ ܟܐܷܒܥܰܬ ܐܷܒܥܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܐܰܒܷܥ ܓܷܕ ܐܳܒܰܥ ܟܐܒܰܥ ܐܳܒܰܥ ܗܝܝܶܐhe :
ܐܰܒܝܥܐ ܓܷܕ ܐܷܒܥܐ ܟܐܷܒܥܐ ܐܷܒܥܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܐܰܒܝܥܝܢܰܐ ܓܷܕ ܐܷܒܥܝܢܰܐ ܟܐܷܒܥܝܢܰܐ ܐܷܒܥܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܐܰܒܝܥܝܬܘ ܓܷܕ ܐܷܒܥܝܬܘ ܟܐܷܒܥܝܬܘ ܐܷܒܥܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܐܰܒܝܥܝ ܓܷܕ ܐܷܒܥܝ ܟܐܷܒܥܝ ܐܷܒܥܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
4.05 Me zabno l zabno komtalfëni lë ḥḏoḏe. They call each other from time to time. ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܡܬܰܠܦܢܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) mtalfanno komtalfanno gëd mtalfanno mtalfanli
ono: I (f.) mtalfnono komtalfnono gëd mtalfnono mtalfanli
hat: you (m.) mtalfnat komtalfnat gëd mtalfnat mtalfanlux
hat: you (f.) mtalfnat komtalfnat gëd mtalfnat mtalfanlax
hiye: he mtalfan komtalfan gëd mtalfan mtalfanle
hiya: she mtalfno komtalfno gëd mtalfno mtalfanla
aḥna: we mtalfnina komtalfnina gëd mtalfnina mtalfanlan
hatu: you mtalfnitu komtalfnitu gëd mtalfnitu mtalfanxu
hënne: they mtalfni komtalfni gëd mtalfni mtalfanne
past future present base
ܡܬܰܠܦܰܢܠܝ ܓܷܕ ܡܬܰܠܦܰܢܢܐ ܟܳܡܬܰܠܦܰܢܢܐ ܡܬܰܠܦܰܢܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܬܰܠܦܰܢܠܝ ܓܷܕ ܡܬܰܠܦܢܳܢܐ ܟܳܡܬܰܠܦܢܳܢܐ ܡܬܰܠܦܢܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܬܰܠܦܰܢܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܬܰܠܦܢܰܬ ܟܳܡܬܰܠܦܢܰܬ ܡܬܰܠܦܢܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܬܰܠܦܢܰܬ ܟܳܡܬܰܠܦܢܰܬ ܡܬܰܠܦܢܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܓܷܕ ܡܬܰܠܦܰܢ ܟܳܡܬܰܠܦܰܢ ܡܬܰܠܦܰܢ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܓܷܕ ܡܬܰܠܦܢܐ ܟܳܡܬܰܠܦܢܐ ܡܬܰܠܦܢܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܢ ܓܷܕ ܡܬܰܠܦܢܝܢܰܐ ܟܳܡܬܰܠܦܢܝܢܰܐ ܡܬܰܠܦܢܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܬܰܠܦܰܢܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܬܰܠܦܢܝܬܘ ܟܳܡܬܰܠܦܢܝܬܘ ܡܬܰܠܦܢܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܬܰܠܦܰܢܢܶܗ ܓܷܕ ܡܬܰܠܦܢܝ ܟܳܡܬܰܠܦܢܝ ܡܬܰܠܦܢܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
4.06 Lašan dlo ṭocën ḥḏoḏe. Zo they do not forget each other. ܠܰܫܰܢ ܠܐ ܛܳܥܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) ṭoceno koṭoceno gëd ṭoceno ṭacino
ono: I (f.) ṭëcyono koṭëcyono gëd ṭëcyono ṭacyono
hat: you (m.) ṭocat koṭocat gëd ṭocat ṭacat
hat: you (f.) ṭëcyat koṭëcyat gëd ṭëcyat ṭacyat
hiye: he ṭoce koṭoce gëd ṭoce ṭaci
hiya: she ṭëcyo koṭëcyo gëd ṭëcyo ṭacyo
aḥna: we ṭocina koṭocina gëd ṭocina ṭacina
hatu: you ṭocitu koṭocitu gëd ṭocitu ṭacitu
hënne: they ṭocën koṭocën gëd ṭocën ṭacën
past future present base
ܛܰܥܝܢܐ ܓܷܕ ܛܳܥܶܢܐ ܟܳܛܳܥܶܢܐ ܛܳܥܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܛܰܥܝܳܢܐ ܓܷܕ ܛܷܥܝܳܢܐ ܟܳܛܷܥܝܳܢܐ ܛܷܥܝܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܛܰܥܰܬ ܓܷܕ ܛܳܥܰܬ ܟܳܛܳܥܰܬ ܛܳܥܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܛܰܥܝܰܬ ܓܷܕ ܛܷܥܝܰܬ ܟܳܛܷܥܝܰܬ ܛܷܥܝܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܛܰܥܝ ܓܷܕ ܛܳܥܶܐ ܟܳܛܳܥܶܐ ܛܳܥܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܛܰܥܝܐ ܓܷܕ ܛܷܥܝܐ ܟܳܛܷܥܝܐ ܛܷܥܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܛܰܥܝܢܰܐ ܓܷܕ ܛܳܥܝܢܰܐ ܟܳܛܳܥܝܢܰܐ ܛܳܥܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܛܰܥܝܬܘ ܓܷܕ ܛܳܥܝܬܘ ܟܳܛܳܥܝܬܘ ܛܳܥܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܛܰܥܷܢ ܓܷܕ ܛܳܥܷܢ ܟܳܛܳܥܷܢ ܛܳܥܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
4.07 Komëjġoli cam an abne daḥ ḥole w cammone. They speak their cousins on their mother's and father's sides. ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܥܰܡ ܐܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܰܚ ܚܳܠܳܢܶܐ ܘܥܰܡܡܳܢܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) mëjġalno komëjġalno gëd mëjġalno mëjġeli jġëlno
ono: I (f.) mëjġolono komëjġolono gëd mëjġolono mëjġeli jġilono
hat: you (m.) mëjġolat komëjġolat gëd mëjġolat mëjgelux jġilat
hat: you (f.) mëjġolat komëjġolat gëd mëjġolat mëjġelax jġilat
hiye: he mëjġal komëjġal gëd mëjġal mëjġele jġil
hiya: she mëjġolo komëjġolo gëd mëjġolo mëjġela jġilo
aḥna: we mëjġolina komëjġolina gëd mëjġolina mëjġelan jġilina
hatu: you mëjġolitu komëjġolitu gëd mëjġolitu mëjġalxu jġilitu
hënne: they mëjġoli komëjġoli gëd mëjġoli mëjġalle jġili
past future present base
ܔܓ݂ܷܠܢܐ ܡܷܔܓ݂ܶܠܝ ܓܷܕ ܡܷܔܓ݂ܰܠܢܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠܢܐ ܡܷܔܓ݂ܰܠܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܔܓ݂ܝܠܳܢܐ ܡܷܔܓ݂ܶܠܝ ܓܷܕ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܔܓ݂ܝܠܰܬ ܡܷܔܓ݂ܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܔܓ݂ܝܠܰܬ ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܔܓ݂ܝܠ ܡܷܔܓ݂ܶܠܶܗ ܓܷܕ ܡܷܔܓ݂ܰܠ ܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠ ܡܷܔܓ݂ܰܠ ܗܝܝܶܐhe :
ܔܓ݂ܝܠܐ ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ ܓܷܕ ܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܔܓ݂ܝܠܝܢܰܐ ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܢ ܓܷܕ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܔܓ݂ܝܠܝܬܘ ܡܷܔܓ݂ܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܬܘ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܬܘ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܔܓ݂ܝܠܝ ܡܷܔܓ݂ܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
4.08 Kozayri ḥḏoḏe. They visit each other. ܟܳܙܰܝܪܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) zoyarno kozoyarno gëd zoyarno zërli
ono: I (f.) zayrono kozayrono gëd zayrono zërli
hat: you (m.) zayrat kozayrat gëd zayrat zërlux
hat: you (f.) zayrat kozayrat gëd zayrat zërlax
hiye: he zoyar kozoyar gëd zoyar zërle
hiya: she zayro kozayro gëd zayro zërla
aḥna: we zayrina kozayrina gëd zayrina zërlan
hatu: you zayritu kozayritu gëd zayritu zërxu
hënne: they zayri kozayri gëd zayri zërre
past future present base
ܙܷܪܠܝ ܓܷܕ ܙܳܝܰܪܢܐ ܟܳܙܳܝܰܪܢܐ ܙܳܝܰܪܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܙܷܪܠܝ ܓܷܕ ܙܰܝܪܳܢܐ ܟܳܙܰܝܪܳܢܐ ܙܰܝܪܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܙܷܪܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܙܰܝܪܰܬ ܟܳܙܰܝܪܰܬ ܙܰܝܪܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܙܷܪܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܙܰܝܪܰܬ ܟܳܙܰܝܪܰܬ ܙܰܝܪܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܙܷܪܠܶܗ ܓܷܕ ܙܳܝܰܪ ܟܳܙܳܝܰܪ ܙܳܝܰܪ ܗܝܝܶܐhe :
ܙܷܪܠܰܗ ܓܷܕ ܙܰܝܪܐ ܟܳܙܰܝܪܐ ܙܰܝܪܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܙܷܪܠܰܢ ܓܷܕ ܙܰܝܪܝܢܰܐ ܟܳܙܰܝܪܝܢܰܐ ܙܰܝܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܙܷܪܟ݂ܘ ܓܷܕ ܙܰܝܪܝܬܘ ܟܳܙܰܝܪܝܬܘ ܙܰܝܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܙܷܪܪܶܗ ܓܷܕ ܙܰܝܪܝ ܟܳܙܰܝܪܝ ܙܰܝܪܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
4.09 Hawxa i iqarṯo d Be Marawge komšafco aḥ ḥaye.
So bring the family Be Marawge her life.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܐ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) mašfacno komašfacno gëd mašfacno mašfacli
ono: I (f.) mašafcono komašafcono gëd mašafcono mašfacli
hat: you (m.) mašafcat komašafcat gëd mašafcat mašfaclux
hat: you (f.) mašafcat komašafcat gëd mašafcat mašfaclax
hiye: he mašfac komašfac gëd mašfac mašfacle
hiya: she mašafco komašafco gëd mašafco mašfacla
aḥna: we mašafcina komašafcina gëd mašafcina mašfaclan
hatu: you mašafcitu komašafcitu gëd mašafcitu mašfacxu
hënne: they mašafci komašafci gëd mašafci mašfacce
past future present base
ܡܰܫܦܰܥܠܝ ܓܷܕ ܡܰܫܦܰܥܢܐ ܟܳܡܰܫܦܰܥܢܐ ܡܰܫܦܰܥܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܫܦܰܥܠܝ ܓܷܕ ܡܰܫܰܦܥܳܢܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܳܢܐ ܡܰܫܰܦܥܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܫܦܰܥܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܫܰܦܥܰܬ ܟܳܡܰܫܰܦܥܰܬ ܡܰܫܰܦܥܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܫܦܰܥܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܫܰܦܥܰܬ ܟܳܡܰܫܰܦܥܰܬ ܡܰܫܰܦܥܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܫܦܰܥܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܫܦܰܥ ܟܳܡܰܫܦܰܥ ܡܰܫܦܰܥ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܫܦܰܥܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܫܰܦܥܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܐ ܡܰܫܰܦܥܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܫܦܰܥܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ ܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܫܦܰܥܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ ܓܷܕ ܡܰܫܰܦܥܝ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝ ܡܰܫܰܦܥܝ ܗܷܢܢܶܐthey :

 

4.01 I iqarṯaṯe markawla ruḥa b Holanda. This family has settled in the Netherlands. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܗ ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) markawno komarkawno gëdmarkawno markawli
ono: I (f.) markwono komarkwono gëd markwono markawli
hat: you (m.) markwat komarkwat gëd markwat markawlux
hat: you (f.) markwat komarkwat gëd markwat markawlax
hiye: he markaw komarkaw gëd markaw markawle
hiya: she markwo komarkwo gëd markwo markawla
aḥna: we markwina komarkwina gëd markwina markawlan
hatu: you markwitu komarkwitu gëd markwitu markawxu
hënne: they markwi komarkwi gëd markwi markawwe
past future present base
ܡܰܪܟܰܘܠܝ ܓܷܕ ܡܰܪܟܰܘܢܐ ܟܳܡܰܪܟܰܘܢܐ ܡܰܪܟܰܘܢܐ ܐܳܢܐ I (m.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܝ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܳܢܐ ܟܳܡܰܪܟܘܳܢܐ ܡܰܪܟܘܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܰܬ ܟܳܡܰܪܟܘܰܬ ܡܰܪܟܘܰܬ ܗܰܬ you (m.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܰܬ ܟܳܡܰܪܟܘܰܬ ܡܰܪܟܘܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܰܘ ܟܳܡܰܪܟܰܘ ܡܰܪܟܰܘ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܐ ܟܳܡܰܪܟܘܐ ܡܰܪܟܘܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܟܳܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܪܟܰܘܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝܬܘ ܟܳܡܰܪܟܘܝܬܘ ܡܰܪܟܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝ ܟܳܡܰܪܟܘܝ ܡܰܪܟܘܝ ܗܷܢܢܶܐthey :