The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Verb Conjugation 3
Surcofo ܣܘܪܥܳܦܐ

3.01

U hërganokëzze cal u Afrem.

This lesson is about Afrem.

ܐܘ ܗܷܪܓܰܢܐ ܟܐܷܙܙܶܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ.

 

base

present

future

past

ono: I (m.)

ëzzino

këzzino

gëd ëzzino

azzi

ono: I (f.)

ëzzino

këzzino

gëd ëzzino

azzi

hat: you (m.)

ëzzux

këzzux

gëd ëzzux

azzox

hat: you (f.)

ëzzax

këzzax

gëd ëzzax

azzax

hiye: he

ëzze

këzze

gëd ëzze

azze

hiya: she

ëzza

këzza

gëd ëzza

azza

aḥna: we

ëzzano

këzzano

gëd ëzzano

azzan

hatu: you

ëzzoxu

këzzoxu

gëd ëzzoxu

azzoxu

hënne: they

ëzzën

këzzën

gëd ëzzën

azzën

 

past

future

present

base

 

ܐܰܙܙܝ

ܓܷܕ ܐܷܙܙܝܢܐ

ܟܐܷܙܙܝܢܐ

ܐܷܙܙܝܢܐ

ܐܳܢܐ: I (m.)

ܐܰܙܙܝ

ܓܷܕ ܐܷܙܙܝܢܐ

ܟܐܷܙܙܝܢܐ

ܐܷܙܙܝܢܐ

ܐܳܢܐ: I (f.)

ܐܰܙܙܘܟ݂

ܓܷܕ ܐܷܙܙܘܟ݂

ܟܐܷܙܙܘܟ݂

ܐܷܙܙܘܟ݂

ܗܰܬ: you (m.)

ܐܰܙܙܰܟ݂

ܓܷܕ ܐܷܙܙܰܟ݂

ܟܐܷܙܙܰܟ݂

ܐܷܙܙܰܟ݂

ܗܰܬ: you (f.)

ܐܰܙܙܶܗ

ܓܷܕ ܐܷܙܙܶܗ

ܟܐܷܙܙܶܗ

ܐܷܙܙܶܗ

ܗܝܝܶܐhe :

ܐܰܙܙܰܗ

ܓܷܕ ܐܷܙܙܰܗ

ܟܐܷܙܙܰܗ

ܐܷܙܙܰܗ

ܗܝܝܰܐshe :

ܐܰܙܙܰܢܐ

ܓܷܕ ܐܷܙܙܰܢܐ

ܟܐܷܙܙܰܢܐ

ܐܷܙܙܰܢܐ

ܐܰܚܢܰܐwe :

ܐܰܙܙܳܟ݂ܘ

ܓܷܕ ܐܷܙܙܳܟ݂ܘ

ܟܐܷܙܙܳܟ݂ܘ

ܐܷܙܙܳܟ݂ܘ

ܗܰܬܘyou :

ܐܰܙܙܷܢ

ܓܷܕ ܐܷܙܙܷܢ

ܟܐܷܙܙܷܢ

ܐܷܙܙܷܢ

ܗܷܢܢܶܐthey :

 

3.01 U hërganokëzze cal u Afrem. This lesson is about Afrem. ܐܘ ܗܷܪܓܰܢܐ ܟܐܷܙܙܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ.
base present future past
ono: I (m.) ëzzino këzzino gëd ëzzino azzi
ono: I (f.) ëzzino këzzino gëd ëzzino azzi
hat: you (m.) ëzzux këzzux gëd ëzzux azzox
hat: you (f.) ëzzax këzzax gëd ëzzax azzax
hiye: he ëzze këzze gëd ëzze azze
hiya: she ëzza këzza gëd ëzza azza
aḥna: we ëzzano këzzano gëd ëzzano azzan
hatu: you ëzzoxu këzzoxu gëd ëzzoxu azzoxu
hënne: they ëzzën këzzën gëd ëzzën azzën
       
past future present base
ܐܰܙܙܝ ܓܷܕ ܐܷܙܙܝܢܐ ܟܐܷܙܙܝܢܐ ܐܷܙܙܝܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܐܰܙܙܝ ܓܷܕ ܐܷܙܙܝܢܐ ܟܐܷܙܙܝܢܐ ܐܷܙܙܝܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܐܰܙܙܘܟ݂ ܓܷܕ ܐܷܙܙܘܟ݂ ܟܐܷܙܙܘܟ݂ ܐܷܙܙܘܟ݂ ܗܰܬ:you (m.)
ܐܰܙܙܰܟ݂ ܓܷܕ ܐܷܙܙܰܟ݂ ܟܐܷܙܙܰܟ݂ ܐܷܙܙܰܟ݂ ܗܰܬ:you (f.)
ܐܰܙܙܶܗ ܓܷܕ ܐܷܙܙܶܗ ܟܐܷܙܙܶܗ ܐܷܙܙܶܗ ܗܝܝܶܐhe :
ܐܰܙܙܰܗ ܓܷܕ ܐܷܙܙܰܗ ܟܐܷܙܙܰܗ ܐܷܙܙܰܗ ܗܝܝܰܐshe :
ܐܰܙܙܰܢܐ ܓܷܕ ܐܷܙܙܰܢܐ ܟܐܷܙܙܰܢܐ ܐܷܙܙܰܢܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܐܰܙܙܳܟ݂ܘ ܓܷܕ ܐܷܙܙܳܟ݂ܘ ܟܐܷܙܙܳܟ݂ܘ ܐܷܙܙܳܟ݂ܘ ܗܰܬܘyou :
ܐܰܙܙܷܢ ܓܷܕ ܐܷܙܙܷܢ ܟܐܷܙܙܷܢ ܐܷܙܙܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.02 Koloqe b aṯto w gawro. He meets a woman and a man. ܟܳܠܳܩܶܐ ܒܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ.
base present future past
ono: I (m.) loqeno koloqeno gëd loqeno laqino
ono: I (f.) lëqyono kolëqyono gëd lëqyono laqyono
hat: you (m.) loqat koloqat gëd loqat laqat
hat: you (f.) lëqyat kolëqyat gëd lëqyat laqyat
hiye: he loqe koloqe gëd loqe laqi
hiya: she lëqyo kolëqyo gëd lëqyo laqyo
aḥna: we loqina koloqina gëd loqina laqina
hatu: you loqitu koloqitu gëd loqitu laqitu
hënne: they loqën koloqën gëd loqën laqën
past future present base
ܠܰܩܝܢܐ ܓܷܕ ܠܳܩܶܢܐ ܟܳܠܳܩܶܢܐ ܠܳܩܶܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܠܰܩܝܳܢܐ ܓܷܕ ܠܷܩܝܳܢܐ ܟܳܠܷܩܝܳܢܐ ܠܷܩܝܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܠܰܩܰܬ ܓܷܕ ܠܳܩܰܬ ܟܳܠܳܩܰܬ ܠܳܩܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܠܰܩܝܰܬ ܓܷܕ ܠܷܩܝܰܬ ܟܳܠܷܩܝܰܬ ܠܷܩܝܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܠܰܩܝ ܓܷܕ ܠܳܩܶܐ ܟܳܠܳܩܶܐ ܠܳܩܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܠܰܩܝܐ ܓܷܕ ܠܷܩܝܐ ܟܳܠܷܩܝܐ ܠܷܩܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܠܰܩܝܢܰܐ ܓܷܕ ܠܳܩܝܢܰܐ ܟܳܠܳܩܝܢܰܐ ܠܳܩܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܠܰܩܝܬܘ ܓܷܕ ܠܳܩܝܬܘ ܟܳܠܳܩܝܬܘ ܠܳܩܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܠܰܩܷܢ ܓܷܕ ܠܳܩܷܢ ܟܳܠܳܩܷܢ ܠܳܩܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.03 Bëṯër aḏëc d këtne i Saro w u Aday. Later he learned that they are Saro and Aday. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܕ݂ܷܥ ܕܟܷܬܢܶܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ.
base present future past
ono: I (m.) oḏacno koḏacno gëd oḏacno aḏëcno
ono: I (f.) ëḏcono këḏcono gëd ëḏcono aḏicono
hat: you (m.) ëḏcat këḏcat gëd ëḏcat aḏicat
hat: you (f.) ëḏcat këḏcat gëd ëḏcat aḏicat
hiye: he oḏac koḏac gëd oḏac aḏëc
hiya: she ëḏco këḏco gëd ëḏco aḏico
aḥna: we ëḏcina këḏcina gëd ëḏcina aḏicina
hatu: you ëḏcitu këḏcitu gëd ëḏcitu aḏicitu
hënne: they ëḏci këḏci gëd ëḏci aḏici
past future present base
ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܓܷܕ ܐܳܕ݂ܰܥܢܐ ܟܐܕ݂ܰܥܢܐ ܐܳܕ݂ܰܥܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܐܰܕ݂ܝܥܳܢܐ ܓܷܕ ܐܷܕ݂ܥܳܢܐ ܟܐܷܕ݂ܥܳܢܐ ܐܷܕ݂ܥܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܐܰܕ݂ܝܥܰܬ ܓܷܕ ܐܷܕ݂ܥܰܬ ܟܐܷܕ݂ܥܰܬ ܐܷܕ݂ܥܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܐܰܕ݂ܝܥܰܬ ܓܷܕ ܐܷܕ݂ܥܰܬ ܟܐܷܕ݂ܥܰܬ ܐܷܕ݂ܥܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܐܰܕ݂ܷܥ ܓܷܕ ܐܳܕ݂ܰܥ ܟܐܕ݂ܰܥ ܐܳܕ݂ܰܥ ܗܝܝܶܐhe :
ܐܰܕ݂ܝܥܐ ܓܷܕ ܐܷܕ݂ܥܐ ܟܐܷܕ݂ܥܐ ܐܷܕ݂ܥܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܐܰܕ݂ܝܥܝܢܰܐ ܓܷܕ ܐܷܕ݂ܥܝܢܰܐ ܟܐܷܕ݂ܥܝܢܰܐ ܐܷܕ݂ܥܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܐܰܕ݂ܝܥܝܬܘ ܓܷܕ ܐܷܕ݂ܥܝܬܘ ܟܐܷܕ݂ܥܝܬܘ ܐܷܕ݂ܥܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܐܰܕ݂ܝܥܝ ܓܷܕ ܐܷܕ݂ܥܝ ܟܐܷܕ݂ܥܝ ܐܷܕ݂ܥܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.04 Ayko d kowën. Were they live. ܐܰܝܟܐ ܕܟܳܘܷܢ.
base present future past
ono: I (m.) howeno koweno gëd howeno hawino
ono: I (f.) huyono kuyono gëd huyono hawyono
hat: you (m.) howat kowat gëd howat hawat
hat: you (f.) huyat kuyat gëd huyat hawyat
hiye: he howe kowe gëd howe hawi
hiya: she huyo kuyo gëd huyo hawyo
aḥna: we howina kowina gëd howina hawina
hatu: you howitu kowitu gëd howitu hawitu
hënne: they howën kowën gëd howën hawën
past future present base
ܗܰܘܝܢܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܢܐ ܟܳܘܶܢܐ ܗܳܘܶܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܗܰܘܝܳܢܐ ܓܷܕ ܗܳܘܝܳܢܐ ܟܳܘܝܳܢܐ ܗܘܝܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܗܰܘܰܬ ܓܷܕ ܗܳܘܰܬ ܟܳܘܰܬ ܗܳܘܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܗܰܘܝܰܬ ܓܷܕ ܗܘܝܰܬ ܟܘܝܰܬ ܗܘܝܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܗܰܘܝ ܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܟܳܘܶܐ ܗܳܘܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܗܰܘܝܐ ܓܷܕ ܗܘܝܐ ܟܘܝܐ ܗܘܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܗܰܘܝܢܰܐ ܓܷܕ ܗܳܘܝܢܰܐ ܟܳܘܝܢܰܐ ܗܳܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܗܰܘܝܬܘ ܓܷܕ ܗܳܘܝܬܘ ܟܳܘܝܬܘ ܗܳܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܗܰܘܷܢ ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ ܟܳܘܷܢ ܗܳܘܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.05 Mawxa kokurxi cal ḥḏoḏe. Therefore they look for each other. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) koraxno kokoraxno gëd koraxno karëxno
ono: I (f.) kurxono kokurxono gëd kurxono karixono
hat: you (m.) kurxat kokurxat gëd kurxat karixat
hat: you (f.) kurxat kokurxat gëd kurxat karixat
hiye: he korax kokorax gëd korax karëx
hiya: she kurxo kokurxo gëd kurxo karixo
aḥna: we kurxina kokurxina gëd kurxina karixina
hatu: you kurxitu kokurxitu gëd kurxitu karixitu
hënne: they kurxi kokurxi gëd kurxi Karixi
past future present base
ܟܰܪܷܟ݂ܢܐ ܓܷܕ ܟܳܪܰܟ݂ܢܐ ܟܳܟܳܪܰܟ݂ܢܐ ܟܳܪܰܟ݂ܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܟܰܪܝܟ݂ܳܢܐ ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܳܢܐ ܟܳܟܘܪܟ݂ܳܢܐ ܟܘܪܟ݂ܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܟܰܪܝܟ݂ܰܬ ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܰܬ ܟܳܟܘܪܟ݂ܰܬ ܟܘܪܟ݂ܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܟܰܪܝܟ݂ܰܬ ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܰܬ ܟܳܟܘܪܟ݂ܰܬ ܟܘܪܟ݂ܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܟܰܪܷܟ݂ ܓܷܕ ܟܳܪܰܟ݂ ܟܳܟܳܪܰܟ݂ ܟܳܪܰܟ݂ ܗܝܝܶܐhe :
ܟܰܪܝܟ݂ܐ ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܐ ܟܳܟܘܪܟ݂ܐ ܟܘܪܟ݂ܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܟܰܪܝܟ݂ܝܢܰܐ ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܟܰܪܝܟ݂ܝܬܘ ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܝܬܘ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܬܘ ܟܘܪܟ݂ܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܟܰܪܝܟ݂ܝ ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܝ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܟܘܪܟ݂ܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.06 B ḥa yawmo u Afrem konofaq li šuqo. One day Afrem goes to the city center. ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܟܳܢܳܦܰܩ ܠܝ ܫܘܩܐ.
base present future past
ono: I (m.) nofaqno konofaqno gëd nofaqno nafëqno
ono: I (f.) nëfqono konëfqono gëd nëfqono nafiqono
hat: you (m.) nëfqat konëfqat gëd nëfqat nafiqat
hat: you (f.) nëfqat konëfqat gëd nëfqat nafiqat
hiye: he nofaq konofaq gëd nofaq nafëq
hiya: she nëfqo konëfqo gëd nëfqo nafiqo
aḥna: we nëfqina konëfqina gëd nëfqina nafiqina
hatu: you nëfqitu konëfqitu gëd nëfqitu nafiqitu
hënne: they nëfqi konëfqi gëd nëfqi nafiqi
past future present base
ܢܰܦܷܩܢܐ ܓܷܕ ܢܳܦܰܩܢܐ ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ ܢܳܦܰܩܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܢܰܦܝܩܳܢܐ ܓܷܕ ܢܷܦܩܳܢܐ ܟܳܢܷܦܩܳܢܐ ܢܷܦܩܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܢܰܦܝܩܰܬ ܓܷܕ ܢܷܦܩܰܬ ܟܳܢܷܦܩܰܬ ܢܷܦܩܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܢܰܦܝܩܰܬ ܓܷܕ ܢܷܦܩܰܬ ܟܳܢܷܦܩܰܬ ܢܷܦܩܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܢܰܦܷܩ ܓܷܕ ܢܳܦܰܩ ܟܳܢܳܦܰܩ ܢܳܦܰܩ ܗܝܝܶܐhe :
ܢܰܦܝܩܐ ܓܷܕ ܢܷܦܩܐ ܟܳܢܷܦܩܐ ܢܷܦܩܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܢܰܦܝܩܝܢܰܐ ܓܷܕ ܢܷܦܩܝܢܰܐ ܟܳܢܷܦܩܝܢܰܐ ܢܷܦܩܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܢܰܦܝܩܝܬܘ ܓܷܕ ܢܷܦܩܝܬܘ ܟܳܢܷܦܩܝܬܘ ܢܷܦܩܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܢܰܦܝܩܝ ܓܷܕ ܢܷܦܩܝ ܟܳܢܷܦܩܝ ܢܷܦܩܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.07 Drele šlomo aclayye. He greeted them. ܕܪܶܠܶܗ ܫܠܳܡܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) doreno kodoreno gëddoreno dreli
ono: I (f.) dëryono kodëryono gëd dëryono dreli
hat: you (m.) dorat kodorat gëd dorat drelux
hat: you (f.) dëryat kodëryat gëd dëryat drelax
hiye: he dore kodore gëd dore drele
hiya: she dëryo kodëryo gëd dëryo drela
aḥna: we dorina kodorina gëd dorina drelan
hatu: you doritu kodoritu gëd doritu dralxu
hënne: they dorën kodorën gëd dorën dralle
past future present base
ܕܪܶܠܝ ܓܷܕ ܕܳܪܶܢܐ ܟܳܕܳܪܶܢܐ ܕܳܪܶܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܕܪܶܠܝ ܓܷܕ ܕܷܪܝܳܢܐ ܟܳܕܷܪܝܳܢܐ ܕܷܪܝܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܕܪܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܕܳܪܰܬ ܟܳܕܳܪܰܬ ܕܳܪܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܕܪܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܕܷܪܝܰܬ ܟܳܕܷܪܝܰܬ ܕܷܪܝܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܕܪܶܠܶܗ ܓܷܕ ܕܳܪܶܐ ܟܳܕܳܪܶܐ ܕܳܪܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܕܪܶܠܰܗ ܓܷܕ ܕܷܪܝܐ ܟܳܕܷܪܝܐ ܕܷܪܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܕܪܶܠܰܢ ܓܷܕ ܕܳܪܝܢܰܐ ܟܳܕܳܪܝܢܰܐ ܕܳܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܕܪܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܕܳܪܝܬܘ ܟܳܕܳܪܝܬܘ ܕܳܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܕܪܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܕܳܪܷܢ ܟܳܕܳܪܷܢ ܕܳܪܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.08 Mšayalle bu šlomo dë ḥḏoḏe. They asked each other about how they were doing. ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܠܳܡܐ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) mšayalno komšayalno gëd mšayalno mšayeli
ono: I (f.) mšaylono komšaylono gëd mšaylono mšayeli
hat: you (m.) mšaylat komšaylat gëd mšaylat mšayelux
hat: you (f.) mšaylat komšaylat gëd mšaylat mšayelax
hiye: he mšayal komšayal gëd mšayal mšayele
hiya: she mšaylo komšaylo gëd mšaylo mšayela
aḥna: we mšaylina komšaylina gëd mšaylina mšayelan
hatu: you mšaylitu komšaylitu gëd mšaylitu mšayalxu
hënne: they mšayli komšayli gëd mšayli mšayalle
past future present base
ܡܫܰܝܶܠܝ ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܟܳܡܫܰܝܰܠܢܐ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܡܫܰܝܶܠܝ ܓܷܕ ܡܫܰܝܠܳܢܐ ܟܳܡܫܰܝܠܳܢܐ ܡܫܰܝܠܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܡܫܰܝܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܫܰܝܠܰܬ ܟܳܡܫܰܝܠܰܬ ܡܫܰܝܠܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܡܫܰܝܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܫܰܝܠܰܬ ܟܳܡܫܰܝܠܰܬ ܡܫܰܝܠܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠ ܟܳܡܫܰܝܰܠ ܡܫܰܝܰܠ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܓܷܕ ܡܫܰܝܠܐ ܟܳܡܫܰܝܠܐ ܡܫܰܝܠܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܫܰܝܶܠܰܢ ܓܷܕ ܡܫܰܝܠܝܢܰܐ ܟܳܡܫܰܝܠܝܢܰܐ ܡܫܰܝܠܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܫܰܝܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܫܰܝܠܝܬܘ ܟܳܡܫܰܝܠܝܬܘ ܡܫܰܝܠܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܡܫܰܝܠܝ ܟܳܡܫܰܝܠܝ ܡܫܰܝܠܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.09 Friši më ḥḏoḏe. (ṭlëbbe xaṭër.) They said goodbye. ܦܪܝܫܝ ܡܷܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. (ܛܠܷܒܒܶܗܟܼܰܛܷܪ.)
base present future past
ono: I (m.) forašno koforašno gëd forašno frëšli
ono: I (f.) fëršono kofëršono gëd fëršono frëšli
hat: you (m.) fëršat kofëršat gëd fëršat frëšlux
hat: you (f.) fëršat kofëršat gëd fëršat frëšlax
hiye: he foraš koforaš gëd foraš frëšle
hiya: she fëršo kofëršo gëd fëršo frëšla
aḥna: we fëršina kofëršina gëd fëršina frëšlan
hatu: you fëršitu kofëršitu gëd fëršitu frëšxu
hënne: they fërši kofërši gëd fërši frëšše
past future present base
ܦܪܷܫܠܝ ܓܷܕ ܦܳܪܰܫܢܐ ܟܳܦܳܪܰܫܢܐ ܦܳܪܰܫܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܦܪܷܫܠܝ ܓܷܕ ܦܷܪܫܳܢܐ ܟܳܦܷܪܫܳܢܐ ܦܷܪܫܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܦܪܷܫܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܦܷܪܫܰܬ ܟܳܦܷܪܫܰܬ ܦܷܪܫܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܦܪܷܫܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܦܷܪܫܰܬ ܟܳܦܷܪܫܰܬ ܦܷܪܫܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܦܪܷܫܠܶܗ ܓܷܕ ܦܳܪܰܫ ܟܳܦܳܪܰܫ ܦܳܪܰܫ ܗܝܝܶܐhe :
ܦܪܷܫܠܰܗ ܓܷܕ ܦܷܪܫܐ ܟܳܦܷܪܫܐ ܦܷܪܫܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܦܪܷܫܠܰܢ ܓܷܕ ܦܷܪܫܝܢܰܐ ܟܳܦܷܪܫܝܢܰܐ ܦܷܪܫܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܦܪܷܫܟ݂ܘ ܓܷܕ ܦܷܪܫܝܬܘ ܟܳܦܷܪܫܝܬܘ ܦܷܪܫܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܦܪܷܫܫܶܗ ܓܷܕ ܦܷܪܫܝ ܟܳܦܷܪܫܝ ܦܷܪܫܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.10 Maṣëṯ ucdo cal u mamlo d hawi baynoṯayye. Listen now to the conversation between them. ܡܰܨܷܬ݂ ܐܘܥܕܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܕܗܰܘܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝܝܶܗ.
base present future past
ono: I (m.) maṣëṯno komaṣëṯno gëd maṣëṯno maṣëṯli
ono: I (f.) maṣiṯono komaṣiṯono gëd maṣiṯono maṣëṯli
hat: you (m.) maṣiṯat komaṣiṯat gëd maṣiṯat maṣëṯlux
hat: you (f.) maṣiṯat komaṣiṯat gëd maṣiṯat maṣëṯlax
hiye: he maṣëṯ komaṣëṯ gëd maṣëṯ maṣëṯle
hiya: she maṣiṯo komaṣiṯo gëd maṣiṯo maṣëṯla
aḥna: we maṣiṯina komaṣiṯina gëd maṣiṯina maṣëṯlan
hatu: you maṣiṯitu komaṣiṯitu gëd maṣiṯitu maṣëṯxu
hënne: they maṣiṯi komaṣiṯi gëd maṣiṯi maṣëṯṯe
past future present base
ܡܰܨܷܬ݂ܠܝ ܓܷܕ ܡܰܨܷܬ݂ܢܐ ܟܳܡܰܨܷܬ݂ܢܐ ܡܰܨܷܬ݂ܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܡܰܨܷܬ݂ܠܝ ܓܷܕ ܡܰܨܝܬ݂ܳܢܐ ܟܳܡܰܨܝܬ݂ܳܢܐ ܡܰܨܝܬ݂ܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܡܰܨܷܬ݂ܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܨܝܬ݂ܰܬ ܟܳܡܰܨܝܬ݂ܰܬ ܡܰܨܝܬ݂ܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܡܰܨܷܬ݂ܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܨܝܬ݂ܰܬ ܟܳܡܰܨܝܬ݂ܰܬ ܡܰܨܝܬ݂ܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܡܰܨܷܬ݂ܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܨܷܬ݂ ܟܳܡܰܨܷܬ݂ ܡܰܨܷܬ݂ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܨܷܬ݂ܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܨܝܬ݂ܐ ܟܳܡܰܨܝܬ݂ܐ ܡܰܨܝܬ݂ܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܨܷܬ݂ܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܨܝܬ݂ܝܢܰܐ ܟܳܡܰܨܝܬ݂ܝܢܰܐ ܡܰܨܝܬ݂ܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܨܷܬ݂ܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܨܝܬ݂ܝܬܘ ܟܳܡܰܨܝܬ݂ܝܬܘ ܡܰܨܝܬ݂ܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܨܷܬ݂ܬ݂ܶܗ ܓܷܕ ܡܰܨܝܬ݂ܝ ܟܳܡܰܨܝܬ݂ܝ ܡܰܨܝܬ݂ܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.11 Mën kosaymitu harke? What are you doing here? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܗܰܪܟܶܐ؟
base present future past
ono: I (m.) soyamno kosoyamno gëd soyamno sëmli
ono: I (f.) saymono kosaymono gëd saymono sëmli
hat: you (m.) saymat kosaymat gëd saymat sëmlux
hat: you (f.) saymat kosaymat gëd saymat sëmlax
hiye: he soyam kosoyam gëd soyam sëmle
hiya: she saymo kosaymo gëd saymo sëmla
aḥna: we saymina kosaymina gëd saymina sëmlan
hatu: you saymitu kosaymitu gëd saymitu sëmxu
hënne: they saymi kosaymi gëd saymi sëmme
past future present base
ܣܷܡܠܝ ܓܷܕ ܣܳܝܰܡܢܐ ܟܳܣܳܝܰܡܢܐ ܣܳܝܰܡܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܣܷܡܠܝ ܓܷܕ ܣܰܝܡܳܢܐ ܟܳܣܰܝܡܳܢܐ ܣܰܝܡܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܣܷܡܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ ܟܳܣܰܝܡܰܬ ܣܰܝܡܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܣܷܡܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ ܟܳܣܰܝܡܰܬ ܣܰܝܡܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܣܷܡܠܶܗ ܓܷܕ ܣܳܝܰܡ ܟܳܣܳܝܰܡ ܣܳܝܰܡ ܗܝܝܶܐhe :
ܣܷܡܠܰܗ ܓܷܕ ܣܰܝܡܐ ܟܳܣܰܝܡܐ ܣܰܝܡܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܣܷܡܠܰܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܣܷܡܟ݂ܘ ܓܷܕ ܣܰܝܡܝܬܘ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܣܰܝܡܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܣܷܡܡܶܗ ܓܷܕ ܣܰܝܡܝ ܟܳܣܰܝܡܝ ܣܰܝܡܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.12 Mayko koṯat? Where do you come from? ܡܰܝܟܐ ܟܳܐܬ݂ܰܬ؟
base present future past
ono: I (m.) oṯeno koṯeno gëd oṯeno aṯino
ono: I (f.) ëṯyono këṯyono gëd ëṯyono aṯyono
hat: you (m.) oṯat koṯat gëd oṯat aṯat
hat: you (f.) ëṯyat këṯyat gëd ëṯyat aṯyat
hiye: he oṯe koṯe gëd oṯe aṯi
hiya: she ëṯyo këṯyo gëd ëṯyo aṯyo
aḥna: we oṯina koṯina gëd oṯina aṯina
hatu: you oṯitu koṯitu gëd oṯitu aṯitu
hënne: they oṯën koṯën gëd oṯën aṯën
past future present base
ܐܰܬ݂ܝܢܐ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܢܐ ܟܐܬ݂ܶܢܐ ܐܳܬ݂ܶܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ ܓܷܕ ܐܷܬ݂ܝܳܢܐ ܟܐܷܬ݂ܝܳܢܐ ܐܷܬ݂ܝܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܐܰܬ݂ܰܬ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܰܬ ܟܐܬ݂ܰܬ ܐܳܬ݂ܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܐܰܬ݂ܝܰܬ ܓܷܕ ܐܷܬ݂ܝܰܬ ܟܐܷܬ݂ܝܰܬ ܐܷܬ݂ܝܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܐܰܬ݂ܝ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܐܰܬ݂ܝܐ ܓܷܕ ܐܷܬ݂ܝܐ ܟܐܷܬ݂ܝܐ ܐܷܬ݂ܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܐܰܬ݂ܝܢܰܐ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܐܰܬ݂ܝܬܘ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܝܬܘ ܟܐܬ݂ܝܬܘ ܐܳܬ݂ܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܐܰܬ݂ܷܢ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܷܢ ܟܐܬ݂ܷܢ ܐܳܬ݂ܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :
3.13 Kocowadno xud malfono. I work as a teacher. ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ ܟ݂ܘܕ ܡܰܠܦܳܢܐ.
base present future past
ono: I (m.) cowadno kocowadno gëd cowadno cwëdli
ono: I (f.) cawdono kocawdono gëd cawdono cwëdli
hat: you (m.) cawdat kocawdat gëd cawdat cwëdlux
hat: you (f.) cawdat kocawdat gëd cawdat cwëdlax
hiye: he cowad kocowad gëd cowad cwëdle
hiya: she cawdo kocawdo gëd cawdo cwëdla
aḥna: we cawdina kocawdina gëd cawdina cwëdlan
hatu: you cawditu kocawditu gëd cawditu cwëdxu
hënne: they cawdi kocawdi gëd cawdi cwëdde
past future present base
ܥܘܷܕܠܝ ܓܷܕ ܥܳܘܰܕܢܐ ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ ܥܳܘܰܕܢܐ ܐܳܢܐ: I (m.)
ܥܘܷܕܠܝ ܓܷܕ ܥܰܘܕܳܢܐ ܟܳܥܰܘܕܳܢܐ ܥܰܘܕܳܢܐ ܐܳܢܐ: I (f.)
ܥܘܷܕܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܥܰܘܕܰܬ ܟܳܥܰܘܕܰܬ ܥܰܘܕܰܬ ܗܰܬ:you (m.)
ܥܘܷܕܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܥܰܘܕܰܬ ܟܳܥܰܘܕܰܬ ܥܰܘܕܰܬ ܗܰܬ:you (f.)
ܥܘܷܕܠܶܗ ܓܷܕ ܥܳܘܰܕ ܟܳܥܳܘܰܕ ܥܳܘܰܕ ܗܝܝܶܐhe :
ܥܘܷܕܠܰܗ ܓܷܕ ܥܰܘܕܐ ܟܳܥܰܘܕܐ ܥܰܘܕܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܥܘܷܕܠܰܢ ܓܷܕ ܥܰܘܕܝܢܰܐ ܟܳܥܰܘܕܝܢܰܐ ܥܰܘܕܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܥܘܕܕܟ݂ܘ ܓܷܕ ܥܰܘܕܝܬܘ ܟܳܥܰܘܕܝܬܘ ܥܰܘܕܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܥܘܷܕܕܶܗ ܓܷܕ ܥܰܘܕܝ ܟܳܥܰܘܕܝ ܥܰܘܕܝ ܗܷܢܢܶܐthey :