The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Verb Conjugation 12
Surcofo ܣܘܪܥܳܦܐ
12.01 Aday bë fṣiḥuṯo maqbele i zminuṯo du Peter. Aday accepted Peter’s invitation with pleasure. ܐܰܕܰܝ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܡܰܩܒܶܠܶܗ ܐܝ ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ ܕܘ ܦ݁ܶܬܷܪ.
base present future past
ono: I (m.) maqbalno komaqbalno gëd maqbalno maqbeli
ono: I (f.) maqablono komaqablono gëd maqablono maqbeli
hat: you (m.) maqablat komaqablat gëd maqablat maqbelux
hat: you (f.) maqablat komaqablat gëd maqablat maqbelax
hiye: he maqbal komaqbal gëd maqbal maqbele
hiya: she maqablo komaqablo gëd maqablo maqbela
aḥna: we maqablina komaqablina gëd maqablina maqbelan
hatu: you maqablitu komaqablitu gëd maqablitu maqbalxu
hënne: they maqabli komaqabli gëd maqabli maqballe
past future present base
ܡܰܩܒܶܠܝ ܓܷܕ ܡܰܩܒܰܢܢܐ ܟܳܡܰܩܒܰܢܢܐ ܡܰܩܒܰܢܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܩܒܶܠܝ ܓܷܕ ܡܰܩܰܒܠܳܢܐ ܟܳܡܰܩܰܒܠܳܢܐ ܡܰܩܰܒܠܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܩܒܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܩܰܒܠܰܬ ܟܳܡܰܩܰܒܠܰܬ ܡܰܩܰܒܠܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܩܒܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܩܰܒܠܰܬ ܟܳܡܰܩܰܒܠܰܬ ܡܰܩܰܒܠܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܩܒܶܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܩܒܰܠ ܟܳܡܰܩܒܰܠ ܡܰܩܒܰܠ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܩܒܶܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܩܰܒܠܐ ܟܳܡܰܩܰܒܠܐ ܡܰܩܰܒܠܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܩܒܶܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܩܰܒܠܝܢܰܐ ܟܳܡܰܩܰܒܠܝܢܰܐ ܡܰܩܰܒܠܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܩܒܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܩܰܒܠܝܬܘ ܟܳܡܰܩܰܒܠܝܬܘ ܡܰܩܰܒܠܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܩܒܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܩܰܒܠܝ ܟܳܡܰܩܰܒܠܝ ܡܰܩܰܒܠܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
12.02 Saro w Aday nafiqi d uxli larwal. Saro and Aday went out for dinner. ܣܰܪܐ ܘܐܰܕܰܝ ܢܰܦܝܩܝ ܕܐܘܟ݂ܠܝ ܠܰܪܘܰܠ.
base present future Past
ono: I (m.) oxalno koxalno gëd oxalno xili axili
ono: I (f.) uxlono kuxlono gëd uxlono xili axili
hat: you (m.) uxlat kuxlat gëd uxlat xilux axilux
hat: you (f.) uxlat kuxlat gëd uxlat xilax axilax
hiye: he oxal koxal gëd oxal xile axile
hiya: she uxlo kuxlo gëd uxlo xila axila
aḥna: we uxlina kuxlina gëd uxlina xilan axilan
hatu: you uxlitu kuxlitu gëd uxlitu xëlxu axëlxu
hënne: they uxli kuxli gëd uxli xëlle axëlle
past future present base
ܐܰܟ݂ܝܠܝ ܟ݂ܝܠܝ ܓܷܕ ܐܳܟ݂ܰܠܢܐ ܟܐܟ݂ܰܠܢܐ ܐܳܟ݂ܰܠܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܐܰܟ݂ܝܠܝ ܟ݂ܝܠܝ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܳܢܐ ܟܐܘܟ݂ܠܳܢܐ ܐܘܟ݂ܠܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܐܰܟ݂ܝܠܘܟ݂ ܟ݂ܝܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܰܬ ܟܐܘܟ݂ܠܰܬ ܐܘܟ݂ܠܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܐܰܟ݂ܝܠܰܟ݂ ܟ݂ܝܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܰܬ ܟܐܘܟ݂ܠܰܬ ܐܘܟ݂ܠܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܐܰܟ݂ܝܠܶܗ ܟ݂ܝܠܶܗ ܓܷܕ ܐܳܟ݂ܰܠ ܟܐܟ݂ܰܠ ܐܳܟ݂ܰܠ ܗܝܝܶܐhe :
ܐܰܟ݂ܝܠܰܗ ܟ݂ܝܠܰܗ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܐ ܟܐܘܟ݂ܠܐ ܐܘܟ݂ܠܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܐܰܟ݂ܝܠܰܢ ܟ݂ܝܠܰܢ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ ܟܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܐܰܟ݂ܷܠܟ݂ܘ ܟ݂ܷܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝܬܘ ܟܐܘܟ݂ܠܝܬܘ ܐܘܟ݂ܠܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܐܰܟ݂ܷܠܠܶܗ ܟ݂ܷܠܠܶܗ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝ ܟܐܘܟ݂ܠܝ ܐܘܟ݂ܠܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
12.03 Komacalfina u sawal. We feed the animals. ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ ܐܘ ܣܰܘܰܠ.
base present future past
ono: I (m.) maclafno komaclafno gëd maclafno maclafli
ono: I (f.) macalfono komacalfono gëd macalfono maclafli
hat: you (m.) macalfat komacalfat gëd macalfat maclaflux
hat: you (f.) macalfat komacalfat gëd macalfat maclaflax
hiye: he maclaf komaclaf gëd maclaf maclafle
hiya: she macalfo komacalfo gëd macalfo maclafla
aḥna: we macalfina komacalfina gëd macalfina maclaflan
hatu: you macalfitu komacalfitu gëd macalfitu maclafxu
hënne: they macalfi komacalfi gëd macalfi maclaffe
past future present base
ܡܰܥܠܰܦܠܝ ܓܷܕ ܡܰܥܠܰܦܢܐ ܟܳܡܰܥܠܰܦܢܐ ܡܰܥܠܰܦܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܥܠܰܦܠܝ ܓܷܕ ܡܰܥܰܠܦܳܢܐ ܟܳܡܰܥܰܠܦܳܢܐ ܡܰܥܰܠܦܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܥܠܰܦܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܥܰܠܦܰܬ ܟܳܡܰܥܰܠܦܰܬ ܡܰܥܰܠܦܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܥܠܰܦܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܥܰܠܦܰܬ ܟܳܡܰܥܰܠܦܰܬ ܡܰܥܰܠܦܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܥܠܰܦܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܥܠܰܦ ܟܳܡܰܥܠܰܦ ܡܰܥܠܰܦ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܥܠܰܦܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܥܰܠܦܐ ܟܳܡܰܥܰܠܦܐ ܡܰܥܰܠܦܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܥܠܰܦܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ ܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܥܠܰܦܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܥܰܠܦܝܬܘ ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܬܘ ܡܰܥܰܠܦܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܥܠܰܦܦܶܗ ܓܷܕ ܡܰܥܰܠܦܝ ܟܳܡܰܥܰܠܦܝ ܡܰܥܰܠܦܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
12.04 Tarte kore bu yawmo koḥëlwina at tawroṯe. Twice a day we milk the cows. ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) ḥolawno koḥolawno gëd ḥolawno ḥluli
ono: I (f.) ḥëlwono koḥëlwono gëd ḥëlwono ḥluli
hat: you (m.) ḥëlwat koḥëlwat gëd ḥëlwat ḥlulux
hat: you (f.) ḥëlwat koḥëlwat gëd ḥëlwat ḥlulax
hiye: he ḥolaw koḥolaw gëd ḥolaw ḥlule
hiya: she ḥëlwo koḥëlwo gëd ḥëlwo ḥlula
aḥna: we ḥëlwina koḥëlwina gëd ḥëlwina ḥlulan
hatu: you ḥëlwitu koḥëlwitu gëd ḥëlwitu ḥluxu
hënne: they ḥëlwi koḥëlwi gëd ḥëlwi ḥluwe
past future present base
ܚܠܘܠܝ ܓܷܕ ܚܳܠܰܘܢܐ ܟܳܚܳܠܰܘܢܐ ܚܳܠܰܘܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܚܠܘܠܝ ܓܷܕ ܚܷܠܘܳܢܐ ܟܳܚܷܠܘܳܢܐ ܚܷܠܘܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܚܠܘܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܚܷܠܘܰܬ ܟܳܚܷܠܘܰܬ ܚܷܠܘܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܚܠܘܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܚܷܠܘܰܬ ܟܳܚܷܠܘܰܬ ܚܷܠܘܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܚܠܘܠܶܗ ܓܷܕ ܚܳܠܰܘ ܟܳܚܳܠܰܘ ܚܳܠܰܘ ܗܝܝܶܐhe :
ܚܠܘܠܰܗ ܓܷܕ ܚܷܠܘܐ ܟܳܚܷܠܘܐ ܚܷܠܘܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܚܠܘܠܰܢ ܓܷܕ ܚܷܠܘܝܢܰܐ ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ ܚܷܠܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܚܠܘܟ݂ܘ ܓܷܕ ܚܷܠܘܝܬܘ ܟܳܚܷܠܘܝܬܘ ܚܷܠܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܚܠܘܘܶܗ ܓܷܕ ܚܷܠܘܝ ܟܳܚܷܠܘܝ ܚܷܠܘܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
12.05 Kokunšina as sṭabile. We sweep the stables. ܟܳܟܘܢܫܝܢܰܐ ܐܰܣ ܣـܛܰܒܝܠܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) konašno kokonašno gëd konašno knëšli
ono: I (f.) kunšono kokunšono gëd kunšono knëšli
hat: you (m.) kunšat kokunšat gëd kunšat knëšlux
hat: you (f.) kunšat kokunšat gëd kunšat knëšlax
hiye: he konaš kokonaš gëd konaš knëšle
hiya: she kunšo kokunšo gëd kunšo knëšla
aḥna: we kunšina kokunšina gëd kunšina knëšlan
hatu: you kunšitu kokunšitu gëd kunšitu knëšxu
hënne: they kunši kokunši gëd kunši knëšše
past future present base
ܟܢܷܫܠܝ ܓܷܕ ܟܳܢܰܫܢܐ ܟܳܟܳܢܰܫܢܐ ܟܳܢܰܫܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܟܢܷܫܠܝ ܓܷܕ ܟܘܢܫܳܢܐ ܟܳܟܘܢܫܳܢܐ ܟܘܢܫܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܟܢܷܫܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܟܘܢܫܰܬ ܟܳܟܘܢܫܰܬ ܟܘܢܫܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܟܢܷܫܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܟܘܢܫܰܬ ܟܳܟܘܢܫܰܬ ܟܘܢܫܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܟܢܷܫܠܶܗ ܓܷܕ ܟܳܢܰܫ ܟܳܟܳܢܰܫ ܟܳܢܰܫ ܗܝܝܶܐhe :
ܟܢܷܫܠܰܗ ܓܷܕ ܟܘܢܫܐ ܟܳܟܘܢܫܐ ܟܘܢܫܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܟܢܷܫܠܰܢ ܓܷܕ ܟܘܢܫܝܢܰܐ ܟܳܟܘܢܫܝܢܰܐ ܟܘܢܫܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܟܢܷܫܟ݂ܘ ܓܷܕ ܟܘܢܫܝܬܘ ܟܳܟܘܢܫܝܬܘ ܟܘܢܫܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܟܢܷܫܫܶܗ ܓܷܕ ܟܘܢܫܝ ܟܳܟܘܢܫܝ ܟܘܢܫܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
12.06 Gëd cëbrina lawġël. We will go inside. ܓܷܕ ܥܷܒܪܝܢܰܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ.
base present future past
ono: I (m.) cobarno kocobarno gëd cobarno cabërno
ono: I (f.) cëbrono kocëbrono gëd cëbrono cabirono
hat: you (m.) cëbrat kocëbrat gëd cëbrat cabirat
hat: you (f.) cëbrat kocëbrat gëd cëbrat cabirat
hiye: he cobar kocobar gëd cobar cabër
hiya: she cëbro kocëbro gëd cëbro cabiro
aḥna: we cëbrina kocëbrina gëd cëbrina cabirina
hatu: you cëbritu kocëbritu gëd cëbritu cabiritu
hënne: they cëbri kocëbri gëd cëbri cabiri
past future present base
ܥܰܒܷܪܢܐ ܓܷܕ ܥܳܒܰܪܢܐ ܟܳܥܳܒܰܪܢܐ ܥܳܒܰܪܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܥܰܒܝܪܳܢܐ ܓܷܕ ܥܷܒܪܳܢܐ ܟܳܥܷܒܪܳܢܐ ܥܷܒܪܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܥܰܒܝܪܰܬ ܓܷܕ ܥܷܒܪܰܬ ܟܳܥܷܒܪܰܬ ܥܷܒܪܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܥܰܒܝܪܰܬ ܓܷܕ ܥܷܒܪܰܬ ܟܳܥܷܒܪܰܬ ܥܷܒܪܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܥܰܒܷܪ ܓܷܕ ܥܳܒܰܪ ܟܳܥܳܒܰܪ ܥܳܒܰܪ ܗܝܝܶܐhe :
ܥܰܒܝܪܐ ܓܷܕ ܥܷܒܪܐ ܟܳܥܷܒܪܐ ܥܷܒܪܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܓܷܕ ܥܷܒܪܝܢܰܐ ܟܳܥܷܒܪܝܢܰܐ ܥܷܒܪܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܥܰܒܝܪܝܬܘ ܓܷܕ ܥܷܒܪܝܬܘ ܟܳܥܷܒܪܝܬܘ ܥܷܒܪܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܥܰܒܝܪܝ ܓܷܕ ܥܷܒܪܝ ܟܳܥܷܒܪܝ ܥܷܒܪܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
12.07 Fṣiḥina bi zyaraṯe ġalabe. We have enjoyed this visit very much. ܦܨܝܚܝܢܰܐ ܒܝ ܙܝܰܪܰܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) mëfṣaḥno komëfṣaḥno gëd mëfṣaḥno fṣëḥno
ono: I (f.) mëfṣoḥono komëfṣoḥono gëd mëfṣoḥono fṣiḥono
hat: you (m.) mëfṣoḥat komëfṣoḥat gëd mëfṣoḥat fṣiḥat
hat: you (f.) mëfṣoḥat komëfṣoḥat gëd mëfṣoḥat fṣiḥat
hiye: he mëfṣaḥ komëfṣaḥ gëd mëfṣaḥ fṣiḥ
hiya: she mëfṣoḥo komëfṣoḥo gëd mëfṣoḥo fṣiḥo
aḥna: we mëfṣoḥina komëfṣoḥina gëd mëfṣoḥina fṣiḥina
hatu: you mëfṣoḥitu komëfṣoḥitu gëd mëfṣoḥitu fṣiḥitu
hënne: they mëfṣoḥi komëfṣoḥi gëd mëfṣoḥi fṣiḥi
past future present base
ܦܨܷܚܢܐ ܓܷܕ ܡܷܦܨܰܚܢܐ ܟܳܡܷܦܨܰܚܢܐ ܡܷܦܨܰܚܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܦܨܝܚܳܢܐ ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܳܢܐ ܟܳܡܷܦܨܳܚܳܢܐ ܡܷܦܨܳܚܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܦܨܝܚܰܬ ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܰܬ ܟܳܡܷܦܨܳܚܰܬ ܡܷܦܨܳܚܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܦܨܝܚܰܬ ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܰܬ ܟܳܡܷܦܨܳܚܰܬ ܡܷܦܨܳܚܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܦܨܝܚ ܓܷܕ ܡܷܦܨܰܚ ܟܳܡܷܦܨܰܚ ܡܷܦܨܰܚ ܗܝܝܶܐhe :
ܦܨܝܚܐ ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܐ ܟܳܡܷܦܨܳܚܐ ܡܷܦܨܳܚܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܦܨܝܚܝܢܰܐ ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ ܟܳܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܦܨܝܚܝܬܘ ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܬܘ ܟܳܡܷܦܨܳܚܝܬܘ ܡܷܦܨܳܚܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܦܨܝܚܝ ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝ ܟܳܡܷܦܨܳܚܝ ܡܷܦܨܳܚܝ ܗܷܢܢܶܐthey :

8

4.01 I iqarṯaṯe markawla ruḥa b Holanda. This family has settled in the Netherlands. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܗ ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) markawno komarkawno gëdmarkawno markawli
ono: I (f.) markwono komarkwono gëd markwono markawli
hat: you (m.) markwat komarkwat gëd markwat markawlux
hat: you (f.) markwat komarkwat gëd markwat markawlax
hiye: he markaw komarkaw gëd markaw markawle
hiya: she markwo komarkwo gëd markwo markawla
aḥna: we markwina komarkwina gëd markwina markawlan
hatu: you markwitu komarkwitu gëd markwitu markawxu
hënne: they markwi komarkwi gëd markwi markawwe
past future present base
ܡܰܪܟܰܘܠܝ ܓܷܕ ܡܰܪܟܰܘܢܐ ܟܳܡܰܪܟܰܘܢܐ ܡܰܪܟܰܘܢܐ ܐܳܢܐ I (m.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܝ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܳܢܐ ܟܳܡܰܪܟܘܳܢܐ ܡܰܪܟܘܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܰܬ ܟܳܡܰܪܟܘܰܬ ܡܰܪܟܘܰܬ ܗܰܬ you (m.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܰܬ ܟܳܡܰܪܟܘܰܬ ܡܰܪܟܘܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܪܟܰܘܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܰܘ ܟܳܡܰܪܟܰܘ ܡܰܪܟܰܘ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܐ ܟܳܡܰܪܟܘܐ ܡܰܪܟܘܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܪܟܰܘܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܟܳܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܡܰܪܟܘܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܪܟܰܘܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝܬܘ ܟܳܡܰܪܟܘܝܬܘ ܡܰܪܟܘܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ ܓܷܕ ܡܰܪܟܘܝ ܟܳܡܰܪܟܘܝ ܡܰܪܟܘܝ ܗܷܢܢܶܐthey :