The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Verb Conjugation 11
Surcofo ܣܘܪܥܳܦܐ
11.01 Komaḥto am medone nacime bas sale aw cal aṭ ṭëbloyoṯe. She puts small items in baskets or on the tables. ܟܳܡܰܚܬܐ ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܰܣ ܣܰܠܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܰܛ ܛܷܒܠܳܝܳܬ݂ܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) maḥatno komaḥatno gëd maḥatno maḥatli
ono: I (f.) maḥtono komaḥtono gëd maḥtono maḥatli
hat: you (m.) maḥtat komaḥtat gëd maḥtat maḥatlux
hat: you (f.) maḥtat komaḥtat gëd maḥtat maḥatlax
hiye: he maḥat komaḥat gëd maḥat maḥatle
hiya: she maḥto komaḥto gëd maḥto maḥatla
aḥna: we maḥtina komaḥtina gëd maḥtina maḥatlan
hatu: you maḥtitu komaḥtitu gëd maḥtitu maḥatxu
hënne: they maḥti komaḥti gëd maḥti maḥatte
past future present base
ܡܰܚܰܬܠܝ ܓܷܕ ܡܰܚܰܬܢܐ ܟܳܡܰܚܰܬܢܐ ܡܰܚܰܬܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܚܰܬܠܝ ܓܷܕ ܡܰܚܬܳܢܐ ܟܳܡܰܚܬܳܢܐ ܡܰܚܬܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܚܰܬܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܚܬܰܬ ܟܳܡܰܚܬܰܬ ܡܰܚܬܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܚܰܬܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܚܬܰܬ ܟܳܡܰܚܬܰܬ ܡܰܚܬܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܚܰܬ ܟܳܡܰܚܰܬ ܡܰܚܰܬ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܚܰܬܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܚܬܐ ܟܳܡܰܚܬܐ ܡܰܚܬܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܚܰܬܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܚܬܝܢܰܐ ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ ܡܰܚܬܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܚܰܬܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܚܬܝܬܘ ܟܳܡܰܚܬܝܬܘ ܡܰܚܬܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܓܷܕ ܡܰܚܬܝ ܟܳܡܰܚܬܝ ܡܰܚܬܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
11.02 Saro korëḥmo u cwodo di dukano.
Saro loves the work shop.
ܣܰܪܐ ܟܳܪܷܚܡܐ ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܕܝ ܕܘܟܰܢܐ.
base present future past
ono: I (m.) roḥamno koroḥamno gëd roḥamno rḥëmli
ono: I (f.) rëḥmono korëḥmono gëd rëḥmono rḥëmli
hat: you (m.) rëḥmat korëḥmat gëd rëḥmat rḥëmlux
hat: you (f.) rëḥmat korëḥmat gëd rëḥmat rḥëmlax
hiye: he roḥam koroḥam gëd roḥam rḥëmle
hiya: she rëḥmo korëḥmo gëd rëḥmo rḥëmla
aḥna: we rëḥmina korëḥmina gëd rëḥmina rḥëmlan
hatu: you rëḥmitu korëḥmitu gëd rëḥmitu rḥëmxu
hënne: they rëḥmi korëḥmi gëd rëḥmi rḥëmme
past future present base
ܪܚܷܡܠܝ ܓܷܕ ܪܳܚܰܡܢܐ ܟܳܪܳܚܰܡܢܐ ܪܳܚܰܡܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܪܚܷܡܠܝ ܓܷܕ ܪܷܚܡܳܢܐ ܟܳܪܷܚܡܳܢܐ ܪܷܚܡܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܪܚܷܡܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܪܷܚܡܰܬ ܟܳܪܷܚܡܰܬ ܪܷܚܡܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܪܚܷܡܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܪܷܚܡܰܬ ܟܳܪܷܚܡܰܬ ܪܷܚܡܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܪܚܷܡܠܶܗ ܓܷܕ ܪܳܚܰܡ ܟܳܪܳܚܰܡ ܪܳܚܰܡ ܗܝܝܶܐhe :
ܪܚܷܡܠܰܗ ܓܷܕ ܪܷܚܡܐ ܟܳܪܷܚܡܐ ܪܷܚܡܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܪܚܷܡܠܰܢ ܓܷܕ ܪܷܚܡܝܢܰܐ ܟܳܪܷܚܡܝܢܰܐ ܪܷܚܡܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܪܚܷܡܟ݂ܘ ܓܷܕ ܪܷܚܡܝܬܘ ܟܳܪܷܚܡܝܬܘ ܪܷܚܡܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܪܚܷܡܡܶܗ ܓܷܕ ܪܷܚܡܝ ܟܳܪܷܚܡܝ ܪܷܚܡܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
11.03 Saro komzabno jule di moda.
Saro sells fashion clothes.
ܣܰܪܐ ܟܳܡܙܰܒܢܐ ܔܘܠܶܐ ܕܝ ܡܳܕܰܐ.
base present future past
ono: I (m.) mzabanno komzabanno gëd mzabanno mzabanli
ono: I (f.) mzabnono komzabnono gëd mzabnono mzabanli
hat: you (m.) mzabnat komzabnat gëd mzabnat mzabanlux
hat: you (f.) mzabnat komzabnat gëd mzabnat mzabanlax
hiye: he mzaban komzaban gëd mzaban mzabanle
hiya: she mzabno komzabno gëd mzabno mzabanla
aḥna: we mzabnina komzabnina gëd mzabnina mzabanlan
hatu: you mzabnitu komzabnitu gëd mzabnitu mzabanxu
hënne: they mzabni komzabni gëd mzabni mzabanne
past future present base
ܡܙܰܒܰܢܠܝ ܓܷܕ ܡܙܰܒܰܢܢܐ ܟܳܡܙܰܒܰܢܢܐ ܡܙܰܒܰܢܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܙܰܒܰܢܠܝ ܓܷܕ ܡܙܰܒܢܳܢܐ ܟܳܡܙܰܒܢܳܢܐ ܡܙܰܒܢܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܙܰܒܰܢܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܙܰܒܢܰܬ ܟܳܡܙܰܒܢܰܬ ܡܙܰܒܢܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܙܰܒܰܢܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܙܰܒܢܰܬ ܟܳܡܙܰܒܢܰܬ ܡܙܰܒܢܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܙܰܒܰܢܠܶܗ ܓܷܕ ܡܙܰܒܰܢ ܟܳܡܙܰܒܰܢ ܡܙܰܒܰܢ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܙܰܒܰܢܠܰܗ ܓܷܕ ܡܙܰܒܢܐ ܟܳܡܙܰܒܢܐ ܡܙܰܒܢܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܙܰܒܰܢܠܰܢ ܓܷܕ ܡܙܰܒܢܝܢܰܐ ܟܳܡܙܰܒܢܝܢܰܐ ܡܙܰܒܢܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܙܰܒܰܢܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܙܰܒܢܝܬܘ ܟܳܡܙܰܒܢܝܬܘ ܡܙܰܒܢܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܙܰܒܰܢܢܶܗ ܓܷܕ ܡܙܰܒܢܝ ܟܳܡܙܰܒܢܝ ܡܙܰܒܢܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
11.04 Komcalqo kul mede mṭakso b dukṯe. She hangs each item organized in its place. ܟܳܡܥܰܠܩܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܡܛܰܟܣܐ ܒܕܘܟܬ݂ܶܗ.
base present future past
ono: I (m.) mcalaqno komcalaqno gëd mcalaqno mcalaqli
ono: I (f.) mcalqono komcalqono gëd mcalqono mcalaqli
hat: you (m.) mcalqat komcalqat gëd mcalqat mcalaqlux
hat: you (f.) mcalqat komcalqat gëd mcalqat mcalaqlax
hiye: he mcalaq komcalaq gëd mcalaq mcalaqle
hiya: she mcalqo komcalqo gëd mcalqo mcalaqla
aḥna: we mcalqina komcalqina gëd mcalqina mcalaqlan
hatu: you mcalqitu komcalqitu gëd mcalqitu mcalaqxu
hënne: they mcalqi komcalqi gëd mcalqi mcalaqqe
past future present base
ܡܥܰܠܰܩܠܝ ܓܷܕ ܡܥܰܠܰܩܢܐ ܟܳܡܥܰܠܰܩܢܐ ܡܥܰܠܰܩܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܥܰܠܰܩܠܝ ܓܷܕ ܡܥܰܠܩܳܢܐ ܟܳܡܥܰܠܩܳܢܐ ܡܥܰܠܩܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܥܰܠܰܩܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܥܰܠܩܰܬ ܟܳܡܥܰܠܩܰܬ ܡܥܰܠܩܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܥܰܠܰܩܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܥܰܠܩܰܬ ܟܳܡܥܰܠܩܰܬ ܡܥܰܠܩܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ ܓܷܕ ܡܥܰܠܰܩ ܟܳܡܥܰܠܰܩ ܡܥܰܠܰܩ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܥܰܠܰܩܠܰܗ ܓܷܕ ܡܥܰܠܩܐ ܟܳܡܥܰܠܩܐ ܡܥܰܠܩܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܥܰܠܰܩܠܰܢ ܓܷܕ ܡܥܰܠܩܝܢܰܐ ܟܳܡܥܰܠܩܝܢܰܐ ܡܥܰܠܩܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܥܰܠܰܩܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܥܰܠܩܝܬܘ ܟܳܡܥܰܠܩܝܬܘ ܡܥܰܠܩܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܥܰܠܰܩܩܶܗ ܓܷܕ ܡܥܰܠܩܝ ܟܳܡܥܰܠܩܝ ܡܥܰܠܩܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
11.05 Gëd ëzzei mjarballe. I will go try it. ܓܷܕ ܐܷܙܙܝ ܡܔܰܪܒܰܠܠܶܗ.
base present future past
ono: I (m.) mjarabno komjarabno gëd mjarabno mjarabli
ono: I (f.) mjarbono komjarbono gëd mjarbono mjarabli
hat: you (m.) mjarbat komjarbat gëd mjarbat mjarablux
hat: you (f.) mjarbat komjarbat gëd mjarbat mjarablax
hiye: he mjarab komjarab gëd mjarab mjarable
hiya: she mjarbo komjarbo gëd mjarbo mjarabla
aḥna: we mjarbina komjarbina gëd mjarbina mjarablan
hatu: you mjarbitu komjarbitu gëd mjarbitu mjarabxu
hënne: they mjarbi komjarbi gëd mjarbi mjarabbe
past future present base
ܡܔܰܪܰܒܠܝ ܓܷܕ ܡܔܰܪܰܒܢܐ ܟܳܡܔܰܪܰܒܢܐ ܡܔܰܪܰܒܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܔܰܪܰܒܠܝ ܓܷܕ ܡܔܰܪܒܳܢܐ ܟܳܡܔܰܪܒܳܢܐ ܡܔܰܪܒܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܔܰܪܰܒܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܔܰܪܒܰܬ ܟܳܡܔܰܪܒܰܬ ܡܔܰܪܒܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܔܰܪܰܒܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܔܰܪܒܰܬ ܟܳܡܔܰܪܒܰܬ ܡܔܰܪܒܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܔܰܪܰܒܠܶܗ ܓܷܕ ܡܔܰܪܰܒ ܟܳܡܔܰܪܰܒ ܡܔܰܪܰܒ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܔܰܪܰܒܠܰܗ ܓܷܕ ܡܔܰܪܒܐ ܟܳܡܔܰܪܒܐ ܡܔܰܪܒܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܔܰܪܰܒܠܰܢ ܓܷܕ ܡܔܰܪܒܝܢܰܐ ܟܳܡܔܰܪܒܝܢܰܐ ܡܔܰܪܒܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܔܰܪܰܒܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܔܰܪܒܝܬܘ ܟܳܡܔܰܪܒܝܬܘ ܡܔܰܪܒܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܔܰܪܰܒܒܶܗ ܓܷܕ ܡܔܰܪܒܝ ܟܳܡܔܰܪܒܝ ܡܔܰܪܒܝ ܗܷܢܢܶܐthey :


8

As predicates adjectives in this word order take on the copula as follows