The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Verb Conjugation 10
Surcofo ܣܘܪܥܳܦܐ
10.01 Aydarbo kibi mcawanno lxu? How can I help you? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܝܒܝ ܡܥܰܘܰܢܢܐ ܠܟ݂ܘ؟
base present future past
ono: I (m.) mcawanno komcawanno gëd mcawanno mcawanli
ono: I (f.) mcawnono komcawnono gëd mcawnono mcawanli
hat: you (m.) mcawnat komcawnat gëd mcawnat mcawanlux
hat: you (f.) mcawnat komcawnat gëd mcawnat mcawanlax
hiye: he mcawan komcawan gëd mcawan mcawanle
hiya: she mcawno komcawno gëd mcawno mcawanla
aḥna: we mcawnina komcawnina gëd mcawnina mcawanlan
hatu: you mcawnitu komcawnitu gëd mcawnitu mcawanxu
hënne: they mcawni komcawni gëd mcawni mcawanne
past future present base
ܡܥܰܘܰܢܠܝ ܓܷܕ ܡܥܰܘܰܢܢܐ ܟܳܡܥܰܘܰܢܢܐ ܡܥܰܘܰܢܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܥܰܘܰܢܠܝ ܓܷܕ ܡܥܰܘܢܳܢܐ ܟܳܡܥܰܘܢܳܢܐ ܡܥܰܘܢܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܥܰܘܰܢܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܥܰܘܢܰܬ ܟܳܡܥܰܘܢܰܬ ܡܥܰܘܢܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܥܰܘܰܢܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܥܰܘܢܰܬ ܟܳܡܥܰܘܢܰܬ ܡܥܰܘܢܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܥܰܘܰܢܠܶܗ ܓܷܕ ܡܥܰܘܰܢ ܟܳܡܥܰܘܰܢ ܡܥܰܘܰܢ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܥܰܘܰܢܠܰܗ ܓܷܕ ܡܥܰܘܢܐ ܟܳܡܥܰܘܢܐ ܡܥܰܘܢܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܥܰܘܰܢܠܰܢ ܓܷܕ ܡܥܰܘܢܝܢܰܐ ܟܳܡܥܰܘܢܝܢܰܐ ܡܥܰܘܢܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܥܰܘܰܢܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܥܰܘܢܝܬܘ ܟܳܡܥܰܘܢܝܬܘ ܡܥܰܘܢܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܥܰܘܰܢܢܶܗ ܓܷܕ ܡܥܰܘܢܝ ܟܳܡܥܰܘܢܝ ܡܥܰܘܢܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
10.02 Makrax u cebugro cal aṣ ṣërtoṯe. Move the mouse on each picture. ܡܰܟܪܰܟ݂ ܐܘ ܥܶܒܘܓܪܐ ܥܰܠ ܐܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ.
base present future past
ono: I (m.) makraxno komakraxno gëd makraxno makraxli
ono: I (f.) makarxono komakarxono gëd makarxono makraxli
hat: you (m.) makarxat komakarxat gëd makarxat makraxlux
hat: you (f.) makarxat komakarxat gëd makarxat makraxlax
hiye: he makrax komakrax gëd makrax makraxle
hiya: she makarxo komakarxo gëd makarxo makraxla
aḥna: we makarxina komakarxina gëd makarxina makraxlan
hatu: you makarxitu komakarxitu gëd makarxitu makraxxu
hënne: they makarxi komakarxi gëd makarxi makraxxe
past future present base
ܡܰܟܪܰܟ݂ܠܝ ܓܷܕ ܡܰܟܪܰܟ݂ܢܐ ܟܳܡܰܟܪܰܟ݂ܢܐ ܡܰܟܪܰܟ݂ܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܰܟܪܰܟ݂ܠܝ ܓܷܕ ܡܰܟܰܪܟ݂ܳܢܐ ܟܡܰܟܰܪܟ݂ܳܢܐ ܡܰܟܰܪܟ݂ܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܰܟܪܰܟ݂ܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܟܰܪܟ݂ܰܬ ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܰܬ ܡܰܟܰܪܟ݂ܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܰܟܪܰܟ݂ܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܰܟܰܪܟ݂ܰܬ ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܰܬ ܡܰܟܰܪܟ݂ܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܰܟܪܰܟ݂ܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܟܪܰܟ݂ ܟܳܡܰܟܪܰܟ݂ ܡܰܟܪܰܟ݂ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܰܟܪܰܟ݂ܠܰܗ ܓܷܕ ܡܰܟܰܪܟ݂ܐ ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܐ ܡܰܟܰܪܟ݂ܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܰܟܪܰܟ݂ܠܰܢ ܓܷܕ ܡܰܟܰܪܟ݂ܝܢܰܐ ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܝܢܰܐ ܡܰܟܰܪܟ݂ܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܰܟܪܰܟ݂ܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܰܟܰܪܟ݂ܝܬܘ ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܝܬܘ ܡܰܟܰܪܟ݂ܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܰܟܪܰܟ݂ܟ݂ܶܗ ܓܷܕ ܡܰܟܰܪܟ݂ܝ ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܝ ܡܰܟܰܪܟ݂ܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
10.03 Kibax saymat luho be men kolozam? Could you make a list of what we need? ܟܝܒܰܟ݂ ܣܰܝܡܰܬ ܠܘܚܐ ܒܶܐ ܡܷܢ ܟܳܠܳܙܰܡ؟
base present future past
ono: I (m.) lozamno kolozamno gëd lozamno lazëmno
ono: I (f.) lëzmono kolëzmono gëd lëzmono lazimono
hat: you (m.) lëzmat kolëzmat gëd lëzmat lazimat
hat: you (f.) lëzmat kolëzmat gëd lëzmat lazimat
hiye: he lozam kolozam gëd lozam lazëm
hiya: she lëzmo kolëzmo gëd lëzmo lazimo
aḥna: we lëzmina kolëzmina gëd lëzmina lazimina
hatu: you lëzmitu kolëzmitu gëd lëzmitu lazimitu
hënne: they lëzmi kolëzmi gëd lëzmi lazimi
past future present base
ܠܰܙܷܡܢܐ ܓܷܕ ܠܳܙܰܡܢܐ ܟܳܠܳܙܰܡܢܐ ܠܳܙܰܡܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܠܰܙܝܡܳܢܐ ܓܷܕ ܠܷܙܡܳܢܐ ܟܳܠܷܙܡܳܢܐ ܠܷܙܡܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܠܰܙܝܡܰܬ ܓܷܕ ܠܷܙܡܰܬ ܟܳܠܷܙܡܰܬ ܠܷܙܡܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܠܰܙܝܡܰܬ ܓܷܕ ܠܷܙܡܰܬ ܟܳܠܷܙܡܰܬ ܠܷܙܡܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܠܰܙܷܡ ܓܷܕ ܠܳܙܰܡ ܟܳܠܳܙܰܡ ܠܳܙܰܡ ܗܝܝܶܐhe :
ܠܰܙܝܡܐ ܓܷܕ ܠܷܙܡܐ ܟܳܠܷܙܡܐ ܠܷܙܡܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܠܰܙܝܡܝܢܰܐ ܓܷܕ ܠܷܙܡܝܢܰܐ ܟܳܠܷܙܡܝܢܰܐ ܠܷܙܡܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܠܰܙܝܡܝܬܘ ܓܷܕ ܠܷܙܡܝܬܘ ܟܳܠܷܙܡܝܬܘ ܠܷܙܡܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܠܰܙܝܡܝ ܓܷܕ ܠܷܙܡܝ ܟܳܠܷܙܡܝ ܠܷܙܡܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
10.04 Fayëš mede ḥreno d këbcitu? Is there anything else you would want? ܦܰܝܷܫ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܕܟܐܷܒܥܝܬܘ؟
base present future past
ono: I (m.) foyašno kofoyašno gëd foyašno fayëšno
ono: I (f.) fayšono kofayšono gëd fayšono fayišono
hat: you (m.) fayšat kofayšat gëd fayšat fayišat
hat: you (f.) fayšat kofayšat gëd fayšat fayišat
hiye: he foyaš kofoyaš gëd foyaš fayëš
hiya: she fayšo kofayšo gëd fayšo fayišo
aḥna: we fayšina kofayšina gëd fayšina fayišina
hatu: you fayšitu kofayšitu gëd fayšitu fayišitu
hënne: they fayši kofayši gëd fayši fayiši
past future present base
ܦܰܝܷܫܢܐ ܓܷܕ ܦܳܝܰܫܢܐ ܟܳܦܳܝܰܫܢܐ ܦܳܝܰܫܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܦܰܝـܝܫܳܢܐ ܓܷܕ ܦܰܝܫܳܢܐ ܟܳܦܰܝܫܳܢܐ ܦܰܝܫܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܦܰܝـܝܫܰܬ ܓܷܕ ܦܰܝܫܰܬ ܟܳܦܰܝܫܰܬ ܦܰܝܫܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܦܰܝـܝܫܰܬ ܓܷܕ ܦܰܝܫܰܬ ܟܳܦܰܝܫܰܬ ܦܰܝܫܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܦܰܝܷܫ ܓܷܕ ܦܳܝܰܫ ܟܳܦܳܝܰܫ ܦܳܝܰܫ ܗܝܝܶܐhe :
ܦܰܝـܝܫܐ ܓܷܕ ܦܰܝܫܐ ܟܳܦܰܝܫܐ ܦܰܝܫܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܦܰܝـܝܫܝܢܰܐ ܓܷܕ ܦܰܝܫܝܢܰܐ ܟܳܦܰܝܫܝܢܰܐ ܦܰܝܫܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܦܰܝـܝܫܝܬܘ ܓܷܕ ܦܰܝܫܝܬܘ ܟܳܦܰܝܫܝܬܘ ܦܰܝܫܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܦܰܝـܝܫܝ ܓܷܕ ܦܰܝܫܝ ܟܳܦܰܝܫܝ ܦܰܝܫܝ ܗܷܢܢܶܐthey :
10.05 Mnaqalxu u mede d këbcitu uxlitu? Have you chosen what you would like to eat? ܡܢܰܩܰܠܟ݂ܘ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܐܷܒܥܝܬܘ ܐܘܟ݂ܠܝܬܘ؟
base present future past
ono: I (m.) mnaqeno komnaqeno gëd mnaqeno mnaqeli
ono: I (f.) mnaqyono komnaqyono gëd mnaqyono mnaqeli
hat: you (m.) mnaqat komnaqat gëd mnaqat mnaqelux
hat: you (f.) mnaqyat komnaqyat gëd mnaqyat mnaqelax
hiye: he mnaqe komnaqe gëd mnaqe mnaqele
hiya: she mnaqyo komnaqyo gëd mnaqyo mnaqela
aḥna: we mnaqina komnaqina gëd mnaqina mnaqelan
hatu: you mnaqitu komnaqitu gëd mnaqitu mnaqalxu
hënne: they mnaqën komnaqën gëd mnaqën mnaqalle
past future present base
ܡܢܰܩܶܠܝ ܓܷܕ ܡܢܰܩܶܢܐ ܟܳܡܢܰܩܶܢܐ ܡܢܰܩܶܢܐ ܐܳܢܐI (m.) :
ܡܢܰܩܶܠܝ ܓܷܕ ܡܢܰܩܝܳܢܐ ܟܳܡܢܰܩܝܳܢܐ ܡܢܰܩܝܳܢܐ ܐܳܢܐI (f.) :
ܡܢܰܩܶܠܘܟ݂ ܓܷܕ ܡܢܰܩܰܬ ܟܳܡܢܰܩܰܬ ܡܢܰܩܰܬ ܗܰܬyou (m.) :
ܡܢܰܩܶܠܰܟ݂ ܓܷܕ ܡܢܰܩܝܰܬ ܟܳܡܢܰܩܝܰܬ ܡܢܰܩܝܰܬ ܗܰܬyou (f.) :
ܡܢܰܩܶܠܶܗ ܓܷܕ ܡܢܰܩܶܐ ܟܳܡܢܰܩܶܐ ܡܢܰܩܶܐ ܗܝܝܶܐhe :
ܡܢܰܩܶܠܰܗ ܓܷܕ ܡܢܰܩܝܐ ܟܳܡܢܰܩܝܐ ܡܢܰܩܝܐ ܗܝܝܰܐshe :
ܡܢܰܩܶܠܰܢ ܓܷܕ ܡܢܰܩܝܢܰܐ ܟܳܡܢܰܩܝܢܰܐ ܡܢܰܩܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐwe :
ܡܢܰܩܰܠܟ݂ܘ ܓܷܕ ܡܢܰܩܝܬܘ ܟܳܡܢܰܩܝܬܘ ܡܢܰܩܝܬܘ ܗܰܬܘyou :
ܡܢܰܩܰܠܠܶܗ ܓܷܕ ܡܢܰܩܷܢ ܟܳܡܢܰܩܷܢ ܡܢܰܩܷܢ ܗܷܢܢܶܐthey :

In this definite genitive construction, the second noun can, where possible, take on a possessive suffix instead of the definite article