تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܫܠܳܡܐ
ܫܠܳܡܐ
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܟܳܢܳܦܰܩ ܠܝ ܫܘܩܐ. ܟܳܠܳܩܶܐ ܒܝ ܣܰܪܐ ܘܒܘ ܐܰܕܰܝ.
ܕܪܶܠܶܗ ܫܠܳܡܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܠܳܡܐ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܦܪܝܫܝ ܘܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ.
ܡܰܨܷܬ݂ ܐܘܥܕܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܕܗܰܘܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ:
Šlomo مرحباً
B ḥa yawmo u Afrem konofaq li šuqo. Koloqe bi Saro w u Aday. في أحد الأيام خرج أفريم إلى السوق، والتقى بسارو وآداي.
Drele šlomo aclayye. Bëṯër me dë mšayalle bu šlomo dë ḥḏoḏe, friši w kul ḥa azze lu cwodayḏe. حيّاهما، وبعد أن تبادلوا السلام والسؤال عن أحوالهم، افترقوا وذهب كل واحد إلى عمله.
Maṣëṯ ucdo cal u mamlo d hawi baynoṯayye: استمعوا الآن للحديث الذي دار بينهم:
ܫܠܳܡܐ
ܐܰܦܪܶܡ: ܫܠܳܡܐ، ܐܳܢܐ ܐܷܫܡܝ ܐܰܦܪܶܡ ܝܐ.
ܐܰܕܰܝ: ܒܫܰܝܢܐ، ܐܳܢܐ ܐܷܫܡܝ ܐܰܕܰܝ ܝܐ. ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܝܐ، ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܐܳܗ، ܫܘܒܩܳܢܐ، ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܠܟ݂ܘ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟ ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܝܐ؟
ܣܰܪܐ ܘܐܰܕܰܝ: ܬܰܘܕܝ، ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ.
ܣܰܪܐ: ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܣܬܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܗܰܪܟܶܐ؟
ܣܰܪܐ: ܐܰܫܷܪ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܫܘܩܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܛܰܘܘܐ.
ܣܰܪܐ: ܗܰܬ ܡܰܝܟܐ ܟܐܬ݂ܰܬ؟
ܐܰܦܪܶܡ: ܟܐܬ݂ܶܢܐ ܡܘ ܒܰܝܬܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܟܝܒܝ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܠܘܟ݂ ܡܶܕܶܐ، ܐܰܕܰܝ؟
ܐܰܕܰܝ: ܐܶ، ܟܝܒܘܟ݂.
ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܟܳܥܰܘܕܰܬ؟
ܐܰܕܰܝ: ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ ܟ݂ܘܕ ܡܰܠܦܳܢܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܟܳܡܷܠܦܰܬ؟
ܐܰܕܰܝ: ܟܳܡܳܠܰܦܢܐ ܣܘܪܰܝܬ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.
ܣܰܪܐ ܘܐܰܕܰܝ: ܐܶ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ. ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܙܳܟ݂ܘ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Šlomo مرحباً
Afrem: Šlomo, ono ëšmi Afrem yo. أفريم: مرحباً، أنا اسمي أفريم.
Aday: B šayno, ono ëšmi Aday yo. Haṯe i Saro yo, i aṯtayḏi. آداي: أهلاً وسهلاً، اسمي آداي، وهذه زوجتي سارو.
Afrem: Oh, šubqono, aḏëcno lxu. Aydarbo hatu? U Gabriyel aydarbo yo? أفريم: آه، المعذرة، (الآن) عرفتكما. كيف حالكما؟ وكيف حال كبرئيل؟
Saro w Aday: Tawdi, ṭ­awwe na. سارو وآداي: شكراً، نحن بخير.
Saro: U Gabriyel ste ṭ­awwo yo. سارو: وكبرئيل أيضاً بخير.
Afrem: Mën kosaymitu harke? أفريم: ماذا تفعلان هنا؟
Saro: Ašër kokurxina bi šuqo. سارو: نتجوّل في السوق.
Afrem: Ṭawwo. أفريم: حسناً.
Saro: Hat mayko koṯat? سارو: من أين أتيت؟
Afrem: Koṯeno mu bayto. أفريم: أتيت من البيت.
Afrem: Kibi mšayalno lux mede, Aday? أفريم: هل يمكنني أن أسألك شيئاً يا آداي؟
Aday: E, kibux. آداي: نعم، يمكنك.
Afrem: Mën kocawdat? أفريم: ماذا تعمل؟
Aday: Kocowadno xud malfono. آداي: إنني معلّم.
Afrem: Mën komëlfat? أفريم: وماذا تعلّم؟
Aday: Komolafno Surayt. آداي: أعلم السورَيت.
Afrem: Ġalabe ṭawwo. أفريم: جيد جداً.
Saro w Aday: E, hawxa. Fëš bë šlomo. سارو وآداي: حسناً، إلى اللقاء.
Afrem: Zoxu bë šlomo. أفريم: رافقتكما السلامة.